Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XX/13 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 26 marca 2013 roku

Protokół Nr XX/13
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 26 marca 2013 roku

Sesję rozpoczęto o godz. 12.00.

Ad. 1 Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad:
Przewodniczący Rady Miejskiej - Jarosław Iwanyszczuk otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy w niej 18 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Przewodniczący obrad powitał wszystkich zebranych. Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Beatę Zabielną.
Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali materiały na sesję wraz z porządkiem  obrad i projektami uchwał. Zaproponował wprowadzenie poprawek do proponowanego porządku obrad, tj. projekty uchwał otrzymają brzmienie: nr "14 - w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemnik" oraz nr "15 - w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi".
"Za" przyjęciem porządku obrad z w/w poprawkami głosowało 18 radnych. Porządek został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  2) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2013 roku,
  3) poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  4) funduszu sołeckiego na 2014 rok,
  5) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2013 rok,
  6) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2013 rok,
  7) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Miejskiej w Namysłowie na 2013 rok,
  8) zatwierdzenia planu pracy Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2013 rok,
  9) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2013 rok,
  10) zaciągnięcia kredytu,
  11) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów,
  12) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  13) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  14) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemnik,
  15) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  16) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Namysłów na lata 2012-2032",
  17) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  18) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
 4. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej za 2012 r., tj.:
  1) Komisji Rewizyjnej,
  2)  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  3) Komisji Porządku publicznego i Ochrony Środowiska,
  4) Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury,
  5) Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2012 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
 7. Sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 10. Przyjęcie protokołu z  XIX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.       
 12. Zakończenie obrad XX sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej:
Burmistrz K. Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XIX sesji w dniu 24 stycznia 2012 r. oraz sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od dnia 25 stycznia do 26 marca 2013 r. (W/w sprawozdania stanowią załączniki do protokołu).

Ad. 3 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
Przewodniczący Rady
poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń, w kolejności, w jakiej odbywały się komisje i tak:

 1. Radna Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej przekazała, że Komisja na posiedzeniu w dniu 21.04.2013 r. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał, będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji, pozytywnie zaopiniowała wnioski Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami pismo znak: RiN.6840.19.2013 z dn. 13.03.2013 r., sprawozdania przedstawione przez Burmistrza i Kierownika OPS w Namysłowie, a także przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji za
  2012 r.;
 2. Radny Władysław Dzwoniarek - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że Komisja w dniu 22.03.2013 r. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję, sprawozdania Burmistrza i Kierownika OPS oraz przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji za 2012 r.;
 3. Radny Zbigniew Juzak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  poinformował, że Komisja w dniu 22.03.2013 r. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję, sprawozdania Burmistrza i Kierownika OPS oraz przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji za 2012 r.;
 4. Radna Jadwiga Bartosińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury poinformowała, że Komisja w dniu
  25.03.2013 r. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał, będące przedmiotem obrad sesji sprawozdania Burmistrza i Kierownika OPS oraz przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji za 2012 r.;
 5. Radny Tadeusz Jaroszewski - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska przekazał, że Komisja w dniu 25.03.2013 r. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał, sprawozdania Burmistrza i Kierownika OPS oraz przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji za 2012 r.

Przewodniczący obrad przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej:

Nr 1) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przeciwnych - 0, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została przyjęta - Nr XX/235/13;

Nr 2) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2013 roku:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przeciwnych - 0, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Uchwała została przyjęta - Nr XX/236/13;

Nr 3) w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została przyjęta - Nr XIX/237/13;

Nr 4) w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 rok:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została przyjęta - Nr XIX/238/13;

Nr 5) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2013 rok:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została przyjęta - Nr XIX/239/13;

Nr 6) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2013 rok:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została przyjęta - Nr XIX/240/13;

Nr 7) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Miejskiej w Namysłowie na 2013 rok:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została przyjęta - Nr XIX/241/13;

Nr 8) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2013 rok:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została przyjęta - Nr XIX/242/13;

Nr 9) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2013 rok:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została przyjęta - Nr XIX/243/13;

Nr 10) w sprawie zaciągnięcia kredytu:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciwnych - 0, 5 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została przyjęta - Nr XX/244/13;

Nr 11) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została przyjęta - Nr XIX/245/13;

Nr 12) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została przyjęta - Nr XIX/246/13;

Nr 13) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została przyjęta - Nr XIX/247/13;

Nr 14) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemnik:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciwnych - 0, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została przyjęta - Nr XX/248/13;

Nr 15) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została przyjęta - Nr XIX/249/13;

Nr 16) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Namysłów na lata 2012-2032":
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została przyjęta - Nr XIX/250/13;

Nr 17) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciwnych - 0, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została przyjęta - Nr XX/251/13;

Nr 18) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przeciwnych - 0, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została przyjęta - Nr XX/252/13.

Ad. 4 Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej za 2012 r., tj.:
Przewodniczący Komisji przedstawili sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji za 2012 r., Rada Miejska dokonała ich przyjęcia, i tak:

 1. Komisji Rewizyjnej: "za" przyjęciem głosowało 18 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było;
 2. Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi: "za" przyjęciem głosowało 18 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było;
 3. Komisji Porządku publicznego i Ochrony Środowiska: "za" przyjęciem głosowało 18 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było;
 4. Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury: "za" przyjęciem głosowało 18 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było;
 5. Komisji Budżetowo-Gospodarczej: "za" przyjęciem głosowało 18 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 5 Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego materiału. Przyjęto przez aklamację.

Ad. 6 Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2012 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań:
Nie wniesiono uwag do przedstawionego materiału. Przyjęto przez aklamację.

Ad. 7 Sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań:
Nie wniesiono uwag do przedstawionego materiału. Przyjęto przez aklamację.

Ad. 8 Interpelacje i zapytania radnych:
Przewodniczący
poinformował, że nie wpłynęła żadna interpelacja, ani odpowiedź na interpelację. Radni nie zgłosili zapytań w tym punkcie obrad sesji.

Ad. 9 Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących:
Przewodniczący przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej od:

 1. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu znak: NA.I-4212-45-K/13 z dn. 1.02.2013 r. - uchwała nr 45/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dn. 29.01.2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Namysłów;
 2. Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Namysłowie - ul. Gałczyńskiego i ul. Miłosza - prośba o remont w/w ulic.

Przewodniczący Rady zaproponował przekazanie pisma Burmistrzowi Namysłowa, zgodnie z kompetencją. Radni wyrazili zgodę.
Przedstawił także pisma skierowane do wiadomości Rady Miejskiej, tj.:

 1. Burmistrza Namysłowa znak: Or.0642.3.2013 z dn. 4.02.2013 r. sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Namysłów w roku 2012;
 2. Burmistrza Namysłowa znak: RiN.6845.3.20.2013 z dn. 27.02.2013 r. - odpowiedź do p. M. Zagwockiej w sprawie sprzedaży działki pod pawilonem handlowym przy ul. Bocznej w Namysłowie.

Burmistrz poinformował, że działka, na której stoi pawilon handlowy, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako teren zieleni. Pani Zagwocka dzierżawiła ten teren od gminy. Miała postawiony warunek, poprawienia wyglądu pawilonu, jednak przez kilka lat nie spełniła tego. Dlatego postanowiono nie przedłużać dzierżawy p. Zagwockiej, a tym bardziej odmówić sprzedaży działki.

 1. Ireny Klucowicz Radnej Rady Miejskiej w Namysłowie z dn. 21.02.2013 r. w sprawie remontu drogi wewnętrznej w Żabie oraz odpowiedź Burmistrza znak: Or.0003.1.2013 z dn. 12.03.2013 r.

Przewodniczący Rady przypomniał radnym, że do dnia 30.04.2013 r. należy złożyć oświadczenia majątkowe za 2012 r.

Ad. 10 Przyjęcie protokołu z  XIX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie:
Wobec braku uwag, protokół został przyjęty.

Ad. 11 Sprawy różne i wolne wnioski:
Radna I. Klucowicz
poinformowała, że zwróciła się do niej grupa rolników, aby poruszyła na sesji temat zamierzonej likwidacji placówki KRUS w Namysłowie. Dodała, że zdecydowane stanowisko w tej sprawie zajęli także rolnicy z innych gmin powiatu, które poparł przedstawiciel Izby Rolniczej w Opolu.
Radna stwierdziła, że Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła przerost administracji we władzach centralnych KRUS.
W związku z powyższym wystąpiła w tej sprawie z pismem do Dyrektora KRUS w Opolu, jak również do Wicepremiera Janusza Piechocińskiego.
Poinformowała, że w odpowiedzi, Wicepremier J. Piechociński wskazuje, że poruszona przez nią sprawa dot. likwidacji placówki KRUS w Namysłowie nie leży w jego gestii. Organem właściwym do jej rozpatrzenia jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Następnie radna odczytała odpowiedź Dyrektora KRUS w Opolu, w której informuje on o podjęciu decyzji o dalszym funkcjonowaniu punktu informacyjnego w Namysłowie, przez trzy dni w tygodniu. Jednak funkcjonowanie tej placówki w dalszej przyszłości nie jest zagwarantowane.
W związku z powyższym radna zwróciła się z prośbą do Burmistrza oraz Starosty Namysłowskiego o podjęcie działań w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pozostawienie biura KRUS w Namysłowie.
Radny Z. Juzak, w związku z podjęciem na dzisiejszej sesji uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, prosił o zamieszczenie informacji w tym zakresie w "Gazecie Namysłowskiej". Rozwiałoby to wszelkie pytania i niepewności wśród mieszkańców.
Radna U. Łyżniak stwierdziła, że przy remontowanej drodze na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Warszawy z ul. Łączańską dalej w kierunku ul. 1 Maja, znacznie zostały zwężone chodniki. Może to spowodować zagrożenie dla poruszających się tam dzieci, które podążają do Szkoły Podstawowej nr 3. Wnioskowała, jeżeli nie jest to ujęte w projekcie, aby gmina zwróciła się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o zamontowanie barierek ochronnych przy tych chodnikach. Poprawiłoby to bezpieczeństwo pieszych w tym rejonie.
Ponadto prosiła o wyrównanie nieutwardzonych ulic na tzw. "Osiedlu Wschodnim" w Namysłowie.

Ad. 12 Zakończenie obrad XX sesji Rady Miejskiej:
Przewodniczący w imieniu swoim i Burmistrza Namysłowa złożył wszystkim zebranym życzenia Wielkanocne.
Zamknął obrady XX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie o godz. 13.00.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Protokołowała:
Beata Zabielna

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Zabielna
Data wytworzenia: 2013-04-12
Data udostępnienia do publikacji: 2013-04-12