Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XV/12 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 6 września 2012 roku

Protokół Nr XV/12
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad
w dniu 6 września 2012 r.

Sesję rozpoczęto o godz. 12.05.

Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej - Jarosław Iwanyszczuk otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy w niej 20 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Przewodniczący powitał wszystkich zebranych. Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Beatę Zabielną.
Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali materiały na sesję wraz z porządkiem  obrad i projektami uchwał. W imieniu projektodawcy wniósł o wycofanie dwóch projektów uchwał z porządku obrad sesji, tj.: nr 2 w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele filialnym p.w. Świętej Trójcy w Baldwinowicach oraz nr 7 w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele filialnym p.w. Św. Marii Magdaleny w Ziemiełowicach.
Jednocześnie przypomniał, iż na posiedzeniach komisji Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiała uzasadnienie  tej decyzji.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w sprawie wycofania z punktu 3 porządku obrad projektów uchwał nr 2 i 7.
"Za" głosowało 20 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie jednogłośnie przyjęto porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1) uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Namysłów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Namysłów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
  2) (wycofany)
  3) przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach,
  4) przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele filialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Namysłowie,
  5) przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele parafialnym p.w. Św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie,
  6) przyznania dotacji na roboty konserwatorskie przy kościele parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych,
  7) (wycofany)
  8) zatwierdzenia uchwały Walnego Zebrania Członków Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych,
  9)  ustawienia pomnika,
  10) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów,
  11) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych,
  12) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
 4. Informacja o działalności Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie za 2011 rok.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 7. Przyjęcie protokołu z  XIV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad XV sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej:
Burmistrz K. Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XIV sesji w dniu 19 czerwca 2012 r. oraz sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od dnia 20 czerwca do 6 września 2012 r. (w/w sprawozdania stanowią załączniki do protokołu).
Uzupełniając sprawozdanie dot. opracowania zmiany planów zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłowa dla terenów inwestycyjnych przy ul. Łączańskiej poinformował, że wpływ na to miały wnioski potencjalnych inwestorów o podwyższenie zabudowy tego terenu. Natomiast zmiana przeznaczenia terenu przy  Browarze, tj. działki między zakładem Maryniak, a Browarem, wynika z potrzeby rozbudowania firmy Browar.
Następnie Burmistrz wyjaśnił, że na wniosek mieszkańców ulic: Lipowej, Podleśnej, Wierzbowej, Dębowej, Świerkowej i Modrzewiowej oraz usilnych nacisków właściciela gruntów i dróg, planuje się na następnej sesji powiększyć zakres tego zadania o drogi Sosnową i Kasztanową.
Nawiązując do informacji dot. powołania komisji do odbioru adaptacji obiektu pn. Izba Regionalna przy ul. Szkolnej 2 w Namysłowie, wyjaśnił, że obiektu tego nie można nazwać muzeum, ponieważ musiałby spełniać szereg zaostrzonych warunków, dlatego pozostanie nazwa "Izba Regionalna". Zachęcił zebranych do obejrzenia tego odrestaurowanego obiektu, efekt jest naprawdę imponujący.
Dodał, że działalność obiektu prawdopodobnie rozpocznie się od przyszłego roku, należy wyposażyć go w odpowiednie gabloty, aby zaprezentować eksponaty, którymi gmina dysponuje.
Radna I. Klucowicz zapytała, czy tereny przy ul. Łączańskiej będą przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, czy jak poprzednio informowano tylko pod budowę zakładów pracy? Czy jest jakaś zmiana w tym zakresie?
Burmistrz wyjaśnił, że grunty, o których mówi Radna, za przejazdem kolejowym w stronę Łączan, po prawej i lewej stronie drogi są przeznaczone pod przemysł. Działkę po prawej stronie chce tak przygotować, aby odpowiadała potencjalnemu inwestorowi.

Ad. 3 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:
Przewodniczący
obrad poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń, w kolejności, w jakiej odbywały się komisje i tak:

 1. Pan Zbigniew Juzak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  poinformował, że na posiedzeniu w dniu 3.09.2012 r. komisja dokonała kontroli w zakresie realizacji programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w I półroczu 2012 r. w świetle uchwały Rady Miejskiej. Komisja nie wniosła żadnych zastrzeżeń do kontrolowanego materiału. Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. Wycofanych z porządku obrad projektów uchwał nr 2 i 7 nie opiniowała;
 2. Pani Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej przekazała, że w dniu 3.09.2012 r. Komisja pozytywnie oceniła funkcjonowanie Spółki Zakładu Energetyki Cieplnej za 2011 r., a także realizację zadań budżetowych Gminy Namysłów za I półrocze 2012 r. Projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez członków Komisji, poza projektami wycofanymi z obrad sesji nr 2 i 7;
 3. Pani Jadwiga Bartosińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 4.09.2012 r. dokonano analizy organizacji i przebiegu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji oraz analizy wyników egzaminów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Przyjęto także sprawozdanie z działalności Spółki ZEC za 2011 r. Pozytywnie zaopiniowano wszystkie projekty uchwał, będące przedmiotem obrad sesji, poza nr 2 i 7;
 4. Pan Władysław Dzwoniarek - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że Komisja w dniu 4.09.2012 r. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał, będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Wycofanych z porządku obrad projektów uchwał nr 2 i 7 nie opiniowała. Ponadto przyjęto sprawozdanie z podsumowania udziału Gminy Namysłów w programie "Odnowa wsi", w związku z 15-leciem jego istnienia;
 5. Pan Tadeusz Jaroszewski - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska przekazał, że Komisja na posiedzeniu w dniu 5.09.2012 r. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesje, za wyjątkiem nr 2 i 7, które zostały wycofane.

Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej:

Nr 1) w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Namysłów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Namysłów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XV/181/12;

Nr 3) w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XV/182/12;

Nr 4) w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele filialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Namysłowie:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XV/183/12;

Nr 5) w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele parafialnym p.w. Św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XV/184/12;

Nr 6) w sprawie przyznania dotacji na roboty konserwatorskie przy kościele parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XV/185/12;

Nr 8) w sprawie zatwierdzenia uchwały Walnego Zebrania Członków Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych:
Burmistrz K. Kuchczyński poinformował, że od samego początku sceptycznie podchodził do nacisków jego poprzednika i ówczesnej opozycji w sprawie powstania Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych. Uważał, że będzie to kolejna instytucja, która będzie pochłaniała określone koszty. Czas pokazał, że miał rację. Decyzję o rezygnacji podjęły także pozostałe gminy za aprobatą Starostwa Powiatowego.  Poinformował, że szuka innej formy pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom. Nowy sposób, który się pojawił będzie o wiele bardziej korzystny. Przekazał, że w maju 2009 r. utworzono Unię Gospodarczą Samorządowych Funduszy Pożyczkowych - Samorządowa Polska.  Jest to organizacja typu non profit, której celem jest tworzenie ogólnopolskich sieci instytucji mikrofinansowych, powoływanych do życia wspólnie z wybranymi w drodze otwartego konkursu polskimi gminami. Instytucje te nazywane są Lokalnymi Samorządowymi Funduszami Pożyczkowymi. Zadaniem ich jest, za pośrednictwem odpowiednich biur pożyczkowo-inwestycyjnych, udzielać łatwo dostępnych, atrakcyjnych pożyczek w wysokości do 25 tys. euro małym i średnim przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie danej gminy. Każdy pakiet będzie w większości należał do gminy, tj. 75% udziałów. Takie funkcjonowanie i w konsekwencji dobre wyniki znajdą bezpośrednie przełożenie na kondycję finansową, zarówno jednostki samorządu terytorialnego, który będzie większościowym właścicielem funduszu. Oferta pożyczkowa skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw. Znaczącym jest tu udział banków spółdzielczych w programie "Samorządowa Polska". Burmistrz poinformował, że 16 bankom spółdzielczym z całego kraju przypisana została rola koordynatora programu. W województwie opolskim takim koordynatorem został wybrany Bank Spółdzielczy w Namysłowie. Dlatego postrzega taką możliwość, że przy zaangażowaniu konkretnie określonych pieniędzy, bank będzie mógł w sposób profesjonalny pomagać małym i średnim przedsiębiorstwom. Dotychczasowa forma pomocy dla tych przedsiębiorstw była nie do końca czytelna. Nie wpływała na rozwój przedsiębiorstwa, jak to było w zamiarze powstawania Inkubatora. Podsumowując Burmistrz wyjaśnił, że jest to na razie ogólna informacja w tym zakresie, ale na bieżąco będzie informował Radę Miejską, gdy się będzie rozwijała. Na pewno przyjdzie taki moment, że gmina przystąpi do programu ze swoim udziałem.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XV/186/12;

Nr 9) w sprawie ustawienia pomnika:
Radny A. Włodarczyk oświadczył, że na pomniku ma znaleźć się napis "Stefan Batory Król Polsko-Węgierski". Poinformował jednak, że z inspiracji jednego z namysłowskich historyków, sięgnął do źródeł i okazało się, że Stefan Batory nigdy nie był królem polsko-węgierskim. Był królem polskim, wielkim księciem litewskim, żmudzkim, m.in. księciem Siedmiogrodu, natomiast nigdy nie był królem węgierskim, czy polsko-węgierskim. Zaproponował, aby Rada nie przegłosowała błędu historycznego. Wnioskował o wykreślenie z uchwały ppkt 2 z § 1 i przegłosowanie uchwały bez tego zapisu. Przegłosowanie nieprawdy niedobrze świadczyłoby o Radzie.
Burmistrz K. Kuchczyński poinformował, że zanim przedłożył Radzie Miejskiej projekt uchwały musiał uzyskać zgodę konserwatora zabytków oraz Wojewódzkiego Komitetu  Ochrony Pamięci i Walk Męczeństwa w Opolu, który ocenia napisy na pomniku. Burmistrz stwierdził, że faktem jest, że Stefan Batory nie był królem polsko-węgierskim. Jednak z rozmów z Węgrami wynika, że oni uważają Batorego za swojego króla mimo, że był tylko księciem Siedmiogrodu. Taki zapis zaakceptował w/w organ.
Burmistrz oznajmił, że rozważa zaznaczyć cały napis cudzysłowem, ale już po odsłonięciu pomnika. Jeszcze raz przypomniał, że Wojewódzki Konserwator Zabytków i Komitet  Pamięci nie wniósł sprzeciwu co do napisu na pomniku.
Przewodniczący Rady odczytał uzasadnienie do projektu uchwały i poddał ją pod głosowanie.
"Za" głosowało 15 radnych, przeciwnych - 0, 5 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XV/187/12;

Nr 10) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XV/188/12;

Nr 11) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów   podróży służbowych radnych:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XV/189/12;

Nr 12) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XV/190/12.

Ad. 4 Informacja o działalności Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie za 2011 rok:
Uwag i pytań do przedstawionej informacji radni nie zgłosili, została przyjęta przez Radę przez aklamację.

Ad. 5 Interpelacje i zapytania radnych:
Przewodniczący Rady
poinformował, że nie wpłynęła na jego ręce żadna interpelacja, ani odpowiedź na interpelację. Zachęcił radnych do zadawania pytań.
Radny M. Lewandowski w imieniu swoim i kilku radnych poprosił Burmistrzów, aby w ramach swoich obowiązków starali się uczestniczyć na posiedzeniach komisji Rady. Szczególnie brakowało Burmistrzów w dniu wczorajszym na Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, gdy uczestniczyli w niej zaproszeni goście.
Burmistrz przyjął uwagę. Jednocześnie poinformował, że w dniu wczorajszym uczestniczył w odbiorze prac realizowanych przez firmę Budex p. Majorka, która jako jedna z pierwszych wykonywała 20 lat temu chodnik wokół Rynku. Obiecał, że weźmie udział w odbiorze tych prac. Zależało mu także, aby uczestniczył w tym jego zastępca p. A. Galla. Zapewnił, że stara się uczestniczyć w posiedzeniach komisji, lub dzieli się tym obowiązkiem z p. A. Gallą.
Radny J. Płaczek zapytał Burmistrza, czy byłaby możliwość, sprawdzenia przez saperów brzegów Widawy w okolicach młyna? W związku ze zdarzeniem z ubiegłego tygodnia, kiedy dziecko znalazło nad brzegiem rzeki granat F-1. Zdaje sobie sprawę, że w czasie remontu mostu teren ten był sprawdzany przez odpowiednie służby, ale mimo to dzieci, które tam chodzą w dalszym ciągu natrafiają na niebezpieczne przedmioty. Może warto byłoby ściągnąć jeszcze raz saperów.
Następnie zapytał Prezesa EKOWOD p. A. Masiowskiego, o możliwość wykorzystania innej technologii, która ograniczałaby wydobywanie się nieprzyjemnych zapachów z przepompowni.
Burmistrz stwierdził, że tego typu niespodzianki po wojnie zdążają się. Tylko co da jeżeli zostanie sprawdzony tylko jeden teren koło mostu? Co z pozostałymi? Teren, o którym mówił radny Płaczek został przebadany przez saperów, ale widocznie coś tam zostało. Burmistrz przypomniał, że przed laty każdy pocisk znaleziony w Namysłowie  przewożono na "Stare miasto" i wysadzano w powietrze. Sprowadzenie saperów i zlecenie im przebadania terenu to koszty dla gminy. Na pewno saperzy będą wzywani do zabezpieczenia ponownie znalezionych pocisków.
Prezes Spółki EKOWOD A. Masiowski wyjaśnił, że zaprojektowany system przepompowni w Łączanach nie do końca spełnia swoją funkcję. Jednak jest już umówiony z przedstawicielami firmy, która zajmuje się projektowaniem takich urządzeń. Sądzi, że rozwiązaniem będzie doprojektowanie urządzenia, dzięki któremu, po wprowadzeniu środków chemicznych, zniweluje się nieprzyjemny zapach.
Radna J. Bartosińska zapytała Prezesa Spółki "ZAN", czy planuje wyremontować dalszą część budynku przy ul. B. Chrobrego przyległego do kościoła.
Prezes M. Ilnicki odpowiedział, że wszystko zależy od środków finansowych.
W budynku tym funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa, która odkłada środki finansowe na fundusz remontowy. Jeżeli zgromadzi odpowiednio wysoką kwotę, będzie możliwość przystąpienia do tego zadania.
Radna J. Bartosińska zapytała, czy spółka nie mogłaby pozyskać środków z zewnętrznych źródeł, chociażby ze względu na zabytkowy charakter budynku?
Prezes M. Ilnicki odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości pozyskania środków zewnętrznych na remont tych budynków. Istnieje możliwość zaciągnięcia kredytu od gminy w wysokości do 20 tys. zł z możliwością umorzenia ostatniej raty. Jednak zależy to od zgromadzonych środków na funduszu remontowym. Ma nadzieje, że w przeciągu dwóch lat nowa elewacja będzie wykonana na tym budynku.

Ad. 6 Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących:
Przewodniczący przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej, od.:

 1. Posła na Sejm RP Marka Plury z dn. 26.06.2012 r. - apel o wsparcie działań służących ochronie i rozwojowi śląskiej mowy.
  Przewodniczący Rady poddał pod rozwagę radnych w/w prośbę posła na Sejm RP.
 2. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie z dn. 11.07.2012 r. - prośba o pomoc finansową na utrzymanie gotowości bojowej jednostki.
  Przewodniczący poinformował, że identyczne pismo wpłynęło do burmistrza. Sprawa ta jest rozpatrywana, ale zależna od możliwości finansowych gminy;
 3. Burmistrz Namysłowa znak: F.3021.57.2012 z dn. 13.08.2012 r. w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2012 r. o przebiegu wykonania budżetu gminy Namysłów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego NOK;
 4. Regionalnej Izby Obrachunkowej w opolu znak: NA.I-4212-377-K/12 z dn. 30.08.2012 r. - Uchwała Nr 377/2012 z dn. 29.08.2012 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Namysłów za I półrocze 2012 r.;
 5. Burmistrza Namysłowa znak: Or.1511.3.2012 z dn. 16.08.2012 r. - przekazanie skargi p. Zdzisława Jeziorskiego na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.
  Przewodniczący poinformował, że taka sama skarga została także przesłana do Rady przez Starostę Namysłowskiego. Przewodniczący odczytał jej treść. Zaproponował skierowanie skargi do Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia i wypracowania stanowiska.
  "Za" głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
  (Głosowało 19 radnych - wyszedł z sesji radny Ryszard Wołczański).

Następnie przewodniczący poinformował o pismach, które wpłynęły do wiadomości Rady od:

 1. mieszkańców ulic M. Dąbrowskiej i Wincentego Witosa w Namysłowie z dn. 6.06.2012 r. - prośba o dokonanie zmian w infrastrukturze drogowej ulic M. Dąbrowskiej i W. Witosa oraz odpowiedź burmistrza do p. T. Niedbałki znak: GK.7021.2.101.2012 z dn. 22.08.2012 r.;
 2. Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Opolu znak: L.dz. 78/SO/12 z dn. 13.08.2012 r. - prośba o wsparcie finansowe stowarzyszenia;
 3. Starosty Namysłowskiego kierowane do Burmistrza Namysłowa znak: K.7121.3.2012.BT z dn. 14.06.2012 r. dot. wprowadzenia zmian do stałej organizacji ruchu drogowego w Namysłowie oraz odpowiedź Burmistrza znak: GK.7231.13.2012 z dn. 12.07.2012 r.;
 4. odpowiedź Burmistrza Namysłowa znak: GK.7231.10.2012 z dn. 12.07.2012 r. do „Telamar” M. Łętowska N-ów w sprawie zmiany organizacji ruchu w centrum Namysłowa.
  (W/w pisma stanowią załączniki do niniejszego protokołu sesji).

Ad. 7 Przyjęcie protokołu z  XIV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
Uwag do protokołu nie wniesiono, przyjęto go jednogłośnie.

Ad. 8 Sprawy różne i wolne wnioski.
Radna J. Bartosińska poinformowała, że w dniach 27-29.06.2012 r. gościła w Namysłowie grupa dziecięco-młodzieżowa piłkarzy z Danii. W imieniu młodych piłkarzy NKS Start, podziękowała burmistrzom, Naczelnikowi WOiKF p. S. Hinborchowi, pracownikom NOK p. J. Kaweckiej, p. B. Stawiarskiemu za pomoc i wsparcie w organizacji pobytu gości.
Przewodniczący Rady dodał, że Ci młodzi sportowcy bardzo byli zadowoleni z pobytu w Namysłowie. Są także bardzo wdzięczni działaczom NKS Start.
Radna I. Klucowicz poinformowała, że mieszkańcy wsi Kamienna bardzo pięknie udekorowali swoje posesje, z okazji zbliżającego się święta plonów - Dożynek, które odbędą się właśnie w tej wsi.
Burmistrz K. Kuchczyński przyznał, że Kamienna jest rzeczywiście bardzo pięknie udekorowana, w związku ze zbliżającymi się Dożynkami, które odbędą się w dniu 9 września 2012 r. Jednocześnie poinformował, że tego samego dnia zostaną połączone dwie uroczystości - Dożynki oraz jubileusz 50-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Kamiennej. Zaprosił zebranych do uczestnictwa w tych wydarzeniach. Natomiast w sobotę w dniu 8.09.2012 r. odbędzie się uroczystość odsłonięcia pomnika Stefana Batorego usytuowanego na skwerze przy dworcu.
Przewodniczący Zarządu osiedla Nr III p. R. Surdyk w związku z trwającymi robotami remontowymi drogi nr 39 i objazdami przez przyległe uliczki, wnioskował o utwardzenie pobocza ul. Fabrycznej.
Naczelnik WGKiI T. Bagiński poinformował, że nie będzie objazdu przez ul. Fabryczną. Jest opracowany projekt organizacji ruchu przez wykonawcę tych robót. Ruch samochodowy z Kluczborka do Opola będzie odbywał się tak jak do tej pory. Natomiast objazd w kierunku z Opola na Kluczbork, będzie odbywał się ul. Piłsudskiego, A. Mickiewicza, Łączańską, następnie przez Łączany. Jeżeli chodzi o pobocze ul. Fabrycznej, zobligowano wykonawcę do utwardzenia tego pobocza, ze względu na wzmożony ruch samochodowy. Ma nadzieje, że wykonane to zostanie do końca tego tygodnia.
Radna U. Łyżniak zgłosiła, że podobny problem dotyczy także ul. Orląt Lwowskich, która łączy się z drogą krajową. Niektórzy kierowcy robią sobie przez tą ulicę objazd, co spowodowało powstanie ogromnych dziur i zbierania się w nich wody, przez co nie można przejść tym odcinkiem. Prosiła o utwardzenie tej ulicy.
Radna I. Klucowicz prosiła o zasypanie dziur powstałych w drodze prowadzącej ze Starego Miasta do Józefkowa, ewentualnie ujęcie tego zadania do planu budżetowego na przyszły rok.
Sołtys Nowego Folwarku p. A. Bochenek poprosił Burmistrza, aby powrócił do przerwanych na czas wakacyjny wizyt przedstawicieli władz samorządowych i Urzędu na wsiach. Poinformował, że w Nowym Folwarku zebranie wiejskie odbędzie się 15.09.2012 r. o godz. 16.00. Zaprosił Burmistrza wraz z wyznaczonymi pracownikami Urzędu na spotkanie z mieszkańcami wsi.
Burmistrz poprosił Naczelnik Bagińskiego, aby udzielił odpowiedzi na pytanie radnej Klucowicz.
Naczelnik T. Bagiński poinformował, że w projekcie budżetu na 2013 r. zostaną zaplanowane środki na bieżące utrzymanie tej drogi , tj. m.in. łatanie dziur.
Burmistrz poinformował, że gminę nie stać na budowanie nowych dróg, nawet przy dofinansowaniu z zewnątrz w wysokości 30% kosztów. Zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie gmina realizowała wiele inwestycji, których utrzymanie kosztuje sporo. Stwierdził także, że gdy powstają nowe drogi, wzrastają koszty ich utrzymania ze środków budżetu. Dlatego opracowując budżet na 2013 rok przede wszystkim będzie rozważał możliwość utrzymania istniejących już obiektów, a także możliwości pozyskania pieniędzy z zewnątrz.
Wpływ ma m.in. niski popyt na kupno działek gminnych, odwrotnie niż to miało miejsce kilka lat temu. Jeżeli pojawi się inwestor, który zakupiłby grunty od gminy, wówczas będzie można rozważać realizację inwestycji drogowych. Dodał, że na drogowe inwestycje stać bogatego, a Gmina Namysłów bogata na razie nie jest.
Pan S. Wojtasik - Z-ca Komendanta ZHP w Namysłowie złożył podziękowania dla Burmistrza za wsparcie i pomoc w organizacji obozu letniego dla harcerzy w Hlucinie w Czechach.

Ad. 9 Zakończenie obrad XIV sesji Rady Miejskiej:
Przewodniczący Rady
zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w Namysłowie o godz. 13.30.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Protokołowała:
Beata Zabielna

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Zabielna
Data wytworzenia: 2012-10-08
Data udostępnienia do publikacji: 2012-10-08