Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut Gminy Namysłów

Zm. Uchwałą Nr XXXII/306/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 października 2009 r.
Zm. Uchwałą Nr XI/119/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zm. Uchwałą Nr XV/188/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 września 2012 r.
Zm. Uchwałą Nr XXVII/355/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r.
Zm. Uchwałą Nr 55/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r.
Zm. Uchwałą Nr 169/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r.
Zm. Uchwałą Nr
728/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2017 r.
Zm. Uchwałą Nr 21/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r.
Zm. Uchwałą Nr 41/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r.

Statut Gminy Namysłów

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Statut określa:
1) ustrój Gminy Namysłów,
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Miejskiej,
3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej w Namysłowie, a także komisji Rady Miejskiej,
4) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej,
5) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Burmistrza Namysłowa.

§ 2. Użyte w Statucie Gminy Namysłów sformułowania oznaczają:

Gmina - Gminę Namysłów,
Rada - Radę Miejską w Namysłowie,
Radny - Radnego Rady Miejskiej w Namysłowie,
Komisja - komisje Rady Miejskiej w Namysłowie,
Komisja Rewizyjna - Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Namysłowie,
Burmistrz - Burmistrza Namysłowa,
Statut - Statut Gminy Namysłów,
Jednostki pomocnicze - sołectwa oraz osiedla.

II. Gmina

§ 3. 1. Gmina położona jest w powiecie namysłowskim, województwie opolskim i obejmuje obszar o powierzchni 290,0 km2
2. Granice Gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.

§ 4. Siedzibą organów Gminy jest miasto Namysłów.

§ 5. 1. Herbem Gminy jest wizerunek orła czarnego (dolnośląskiego), z głową zwróconą w lewo, ściętego w poziomie (bez ogona i szponów), z sierpową przepaską przez piersi i skrzydła, koloru białego, na żółtym polu prostokątnej tarczy, o dolnej krawędzi wydłużonej pośrodku. Pod orłem widnieje sześcioramienna gwiazda koloru czerwonego.
2. Flagą Gminy jest flaga prostokątna pozioma i flaga prostokątna pionowa z herbem o barwach czerwieni, czerni, żółci i bieli.
3. Wzory herbu i flagi oraz regulamin ich używania zawiera załącznik nr 2 do Statutu. Herb i flaga Gminy są znakami prawnie chronionymi. Na komercyjne używanie herbu i flagi wymagana jest zgoda Rady.

§ 6. 1. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne i spółki.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych i spółek Gminy zawiera załącznik nr 3 do Statutu.
3. Rada uchwala statuty gminnych jednostek organizacyjnych, jeżeli przepis nie stanowi inaczej.
4. Statut jednostki organizacyjnej określa między innymi: nazwę, siedzibę, zakres działalności, wyposażenie w majątek trwały oraz zakres uprawnień dotyczących rozporządzania tym majątkiem.

III. Jednostki pomocnicze Gminy

§ 7. 1. Gmina tworzy jednostki pomocnicze w drodze uchwały Rady.
2. Podział terytorium Gminy na jednostki pomocnicze, ich granice oraz siedziby, winien być ustalony przy uwzględnieniu opinii mieszkańców tych jednostek. Podział winien zapewniać wykonywanie zadań publicznych, przewidzianych do powierzenia tym jednostkom, w ramach działalności Gminy, przy uwzględnieniu więzi społecznych ich mieszkańców, układu przestrzennego i osadniczego.
3. Podjęcie uchwały Rady o podziale na jednostki pomocnicze poprzedzone winno być konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą.

§ 8. Rada nadaje w drodze uchwały Statuty jednostek pomocniczych, w którym określa organizację i zakres ich działania, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

§ 9. 1. Jednostki pomocnicze zarządzają i korzystają z wydzielonej części mienia komunalnego, znajdującego się na ich terytorium, niezbędnego dla wykonywania zadań statutowych.
2. Czynności dokonywane samodzielnie przez organy jednostek pomocniczych nie mogą przekraczać granic zwykłego zarządu.

§ 10. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Finansowanie zadań jednostek pomocniczych gminy odbywa się bezpośrednio z budżetu Gminy.

§ 11. Przewodniczący zarządów osiedli oraz sołtysi uczestniczą w sesjach Rady z prawem zgłaszania wniosków i zapytań.

§ 12. 1. Koordynacja współdziałania jednostek pomocniczych z działalnością organów Gminy spoczywa na Burmistrzu.
2. Wykaz jednostek pomocniczych zawiera załącznik nr 4 do Statutu.

IV. Organizacja wewnętrzna Rady

§ 13. Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest Rada Miejska licząca 21 radnych.

§ 14. Rada działa na sesjach oraz poprzez swoje komisje. Burmistrz jest wykonawcą uchwał Rady. Burmistrz i komisje Rady składają sprawozdania ze swojej działalności.

§ 15. Rada wybiera ze swojego grona:
1) Przewodniczącego Rady;
2) dwóch Wiceprzewodniczących;
3) komisje stałe Rady;
4) komisje doraźne.

§ 16. Radny może być członkiem co najwyżej 3 komisji stałych.

§ 17. 1. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
2. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują w szczególności:
1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,
2) przygotowanie porządku obrad,
3) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.
3. Porządek obrad, dotyczący ust. 2 pkt. 2, obejmuje sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

§ 18. 1. Do zadań Przewodniczącego Rady należy:
1) zwołanie sesji Rady;
2) przewodniczenie obradom;
3) kierowanie obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady;
4) zarządzanie i przeprowadzanie głosowania nad projektami uchwał;
5) podpisywanie uchwał Rady, protokołów z obrad sesji;
6) czuwanie nad zapewnieniem właściwych warunków do wykonywania mandatu przez radnych;
7) koordynowanie pracy stałych i doraźnych komisji Rady.
2. Przewodniczący może realizować zadania, o których mowa wyżej, przy pomocy Wiceprzewodniczących.
3. Przewodniczący określa zakres oraz zasady realizacji zadań przez Wiceprzewodniczących.

§ 19. W przypadku odwołania z funkcji lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji Rada dokonuje wyboru na wakujące miejsce na najbliższej sesji.

§ 20. Obsługę Rady i jej komisji zapewnia Burmistrz poprzez wyznaczonych do tego pracowników Urzędu Miejskiego.

V. Tryb pracy Rady

1. Przygotowanie sesji

§ 21. 1. Zwołując sesję Przewodniczący Rady ustala porządek obrad, miejsce, dzień i godzinę sesji oraz listę osób zaproszonych po zasięgnięciu opinii Burmistrza.
2. O sesji powiadamia się Radnych najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem obrad, doręczając zawiadomienia zawierające dane o miejscu i czasie rozpoczęcia obrad, porządek sesji oraz projekty uchwał i niezbędne materiały związane z przedmiotem obrad.
3. W przypadku, gdy Burmistrz nie jest wnioskodawcą uchwały jej projekt winien być przekazany Burmistrzowi najpóźniej 10 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.

§ 22. 1. Materiały na sesje poświęcone uchwaleniu programów gospodarczych, budżetu, jego zmian w ciągu roku, sprawozdania z wykonania budżetu i projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi doręcza się Radnym na 10 dni przed sesją.
2. Projekty uchwał oraz materiały związane z przedmiotem sesji przygotowuje Burmistrz.

§ 23. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w § 21 ust. 2 i § 22 ust. 1, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być złożony przez Radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianie porządku obrad.

§ 24. Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 25. 1. Sesje Rady są jawne, o ile jawność nie zostanie wyłączona z mocy ustawy.
2. Informacje o terminie, miejscu i przedmiocie obrad podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez podanie informacji na tablicach ogłoszeń Urzędu.

§ 26. Rada może obradować w obecności, co najmniej połowy składu Rady.

§ 27. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. Jednakże Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym terminie, na kolejnym posiedzeniu. Ogłoszenie terminu odbywa się w momencie przerwania sesji.

§ 28. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły:  "Otwieram... (numer sesji) ...sesję Rady Miejskiej w Namysłowie".
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności radnych prawomocność obrad.

§ 29. 1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący przedstawia proponowany porządek obrad.
2. Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od ostatniej sesji;
2) rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał;
3) interpelacje i zapytania radnych;
4) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
5) sprawy organizacyjne (różne) i wolne wnioski;
6) zakończenie sesji.

§ 30. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza.
2. Interpelacje dotyczą gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niego pytanie.
4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady, który niezwłocznie przekazuje interpelacje adresatowi.
5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie do 14 dni - na ręce Przewodniczącego i radnego składającego interpelację.
6. Odpowiedzi na interpelacje udziela Burmistrz.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Burmistrza o uzupełnienie odpowiedzi.
8. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

§ 31. 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formułowane są pisemnie i składane na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie do 14 dni.

§ 32. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu także poza kolejnością.
3. Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
4. Przewodniczący może zabierać głos w każdym momencie obrad.
5. Przewodniczący może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

§ 33. 1. W przypadku stwierdzenia, że w wystąpieniu swym Radny wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas, Przewodniczący może przywołać Radnego "do rzeczy", a po dwukrotnym przywołaniu odebrać głos.
2. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie Radnego w oczywisty sposób zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji i Rady, Przewodniczący przywołuje Radnego "do porządku", a gdy przywołanie "do porządku" nie przyniosło skutku, może odebrać głos. Zdarzenie należy odnotować w protokole sesji.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady, które występują na sesji.

§ 34. Przewodniczący może przyjąć pisemne wystąpienie Radnego uczestniczącego lub nie uczestniczącego w sesji do protokołu informując o tym Radę.

§ 35. 1. Podczas trwania obrad Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie zgłaszania wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być w szczególności:
1) stwierdzenie prawomocności obrad,
2) zmiana lub uzupełnienie porządku obrad,
3) zakończenie dyskusji i podjęcie uchwały,
4) zamknięcie listy mówców,
5) ograniczenie czasu wystąpień dyskutantów,
6) przeliczania głosów,
7) ogłoszenia przerwy w obradach sesji.
2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu "za" i jednego głosu "przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

§ 36. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

§ 37. 1. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący przeprowadza procedurę głosowania. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po rozpoczęciu procedury głosowania Przewodniczący może udzielić Radnemu głosu tylko w celu zgłoszenia uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§ 38. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę: "Zamykam... (numer sesji) ...sesję Rady Miejskiej w Namysłowie". Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uznaje się za czas trwania sesji.
2. Postanowienie ust. 1 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 39. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji.

§ 40. 1. Z każdej sesji Rady sporządza się protokół obrad, w którym, w szczególności, odnotowuje się podjęte rozstrzygnięcia. W przypadku gdy przebieg sesji jest rejestrowany przez protokolanta na nośniku cyfrowym, zapisy te stanowią jego materiał pomocniczy. Po przyjęciu protokołu przez Radę, materiał pomocniczy, o którym mowa wyżej, przechowywany jest we właściwej komórce organizacyjnej przez okres 3 miesięcy.
2. Protokół z sesji Rady powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg, a w szczególności zawierać:
1) numer, datę i miejsce sesji, godzinę rozpoczęcia i zakończenia obrad, numery podjętych uchwał, imię i nazwisko Przewodniczącego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie quorum,
3) nazwiska i imiona nieobecnych Radnych z ewentualnym podaniem przyczyny ich absencji,
4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
5) przyjęty porządek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty wniosków, a ponadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem, liczby głosów,
8) podpis Przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.
3. Do protokołu dołącza się:
1) listę obecności radnych,
2) listę zaproszonych gości,
3) teksty podjętych przez Radę uchwał,
4) teksty podjętych przez Radę wniosków.
4. Protokoły sesji numeruje się cyframi rzymskimi, łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku.
5. Protokoły otrzymują w ciągu kadencji kolejne numery, począwszy od numeru jeden.
6. Poprawki i uzupełnienia do protokołu mogą być wnoszone przez Radnych ustnie na sesji lub na piśmie, nie później niż na 3 dni przed sesją, na której następuje przyjęcie protokołu. Protokół przyjmuje się na następnej sesji. Poprawki i uzupełnienia stanowią załącznik do protokołu z sesji. O uwzględnieniu poprawek lub uzupełnień do protokołu rozstrzyga Przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta i sprawdzeniu przebiegu obrad zapisanych na nośniku magnetycznym.
7. Projekt protokołu z sesji powinien być podany do publicznej wiadomości nie później niż na 7 dni przed najbliższą sesją.

2. Uchwały

§ 41. 1. Rada podejmuje uchwały na wniosek:
1) Przewodniczącego Rady;
2) przewodniczących Komisji Rady za zgodą członków komisji;
3) grupy co najmniej 3 radnych;
4) klubu radnych;
5) Burmistrza;
6) grupy 300 mieszkańców Gminy, którzy posiadają czynne prawo wyborcze.
2. W projekcie uchwały należy podać w szczególności:
1) datę i tytuł;
2) podstawę prawną;
3) postanowienia merytoryczne, w miarę potrzeby określenie źródła finansowania uchwały;
4) określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały;
5) przepisy przejściowe i derogacyjne;
6) termin wejścia uchwały w życie oraz ewentualny czas jej obowiązywania.
3. Projekt uchwały przedłożony Radzie powinien zawierać uzasadnienie, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały.
4. Rada może podejmować uchwały, w których wyraża swoje opinie, stanowiska, a także apele i rezolucje.
5. Projekt uchwały, dla swojej skuteczności, wymaga pisemnej opinii radcy prawnego Urzędu Miejskiego.

§ 42. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami. 

§ 43. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący prowadzący obrady.

§ 44. 1. Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje je wraz z protokołami sesji.
2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości, zależnie od ich treści.

3. Procedura głosowania

§ 45. W głosowaniu biorą udział wyłącznie Radni.

§ 46. 1. Przewodniczący Rady przeprowadza głosowanie jawne i ogłasza jego wynik.
2. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki, będące podstawą zliczania głosów, przy równoczesnym, pomocniczym, wykorzystaniu urządzeń elektronicznych. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia głosowania przy pomocy urządzeń elektronicznych, Przewodniczący Rady zarządza głosowanie wyłącznie przez podniesienie ręki. Za głosy ważne uznaje się te, które oddano "za", "przeciw" oraz "wstrzymujące się".

§ 47. 1. W głosowaniu tajnym Radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady. Głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna w składzie 3 osób, która wybiera spośród siebie przewodniczącego komisji.
2. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba, której dotyczy głosowanie. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno Radnych z listy obecności.
3. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół z wynikami głosowania, a karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

§ 48. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości, co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór, co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.

§ 49. 1. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat wyraził uprzednio zgodę na piśmie.

§ 50. 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), to w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust. 3.
5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości, ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
7. Rada może odroczyć głosowanie na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

4. Komisje Rady

§ 51. 1. Do wykonywania swoich zadań rada powołuje stałe i doraźne komisje.
2. Przewodniczących Komisji wybiera Rada w głosowaniu jawnym spośród członków Rady.
3. Komisje podlegają Radzie.
4. Komisje stałe zobowiązane są do przedłożenia:
1) rocznego planu pracy, który podlega zatwierdzeniu przez Radę;
2) sprawozdania z działalności raz do roku.
5. Komisje doraźne zobowiązane są do przedłożenia:
1) planu pracy;
2) sprawozdania z działalności na najbliższej sesji po zrealizowaniu założonego celu.
6. Komisje odbywają posiedzenia, na których rozpatrują sprawy, należące do ich właściwości.

§ 52. 1. Komisje są zobowiązane do wzajemnego informowania się w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.
2. Realizacja postanowień zawartych w ust. 1 następuje poprzez:
1) wspólne posiedzenia Komisji,
2) udostępnienie własnych opracowań i analiz.

§ 53. 1. Komisje obradują na posiedzeniach w obecności, co najmniej połowy składu Komisji.
2. Do posiedzeń komisji stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
3. Komisje podejmują opinie oraz wnioski, które przekazują Radzie.
4. Opinie i wnioski Komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Komisji.

§ 54. 1. Do zadań stałych Komisji Rady należy:
1) rozpatrywanie spraw, dla których Komisja została powołana,
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę, wniesionych przez Burmistrza oraz spraw przedkładanych przez członków Komisji,
3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał,
4) kontrola wykonania uchwał Rady w zakresie zadań danej Komisji.
2. Zakres działania doraźnych Komisji określa Rada w uchwale o ich powołaniu.

5. Radni

§ 55. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji Rady podpisem na liście obecności.
2. Radny, na żądanie Przewodniczącego Rady, powinien usprawiedliwić swoją nieobecność na posiedzeniu komisji lub sesji Rady, składając stosowne, pisemne wyjaśnienie na ręce Przewodniczącego Rady w terminie 7 dni od otrzymania żądania.

6. Wspólne sesje

§ 56. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, które dotyczą ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizują Przewodniczący Rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
3. Zawiadomienie o sesji podpisują wspólnie Przewodniczący zainteresowanych Rad.

§ 57. 1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego.
2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem, uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

VI. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

§ 58. 1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz pozostałych członków.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Wiceprzewodniczącego komisji wybierają członkowie komisji ze swojego składu.

§ 59. 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji jego obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący komisji.

§ 60. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wyłączeni od udziału w jej działaniach, jeśli może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
2. W sprawie wyłączenia poszczególnych członków Komisji decyduje komisja zwykłą większością głosów na pisemny wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
3. O wyłączeniu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z powodów określonych w ust. 1 decyduje Rada.
4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady - w terminie 3 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

§ 61. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
1) legalności,
2) gospodarności,
3) rzetelności,
4) celowości.
Kontroli gminnych jednostek organizacyjnych Komisja dokonuje także na wniosek Burmistrza złożony Radzie.
2. Przedmiotem kontroli są zadania własne, zdania określone w Statucie oraz innych przepisach, zobowiązujących Burmistrza do ich wykonania. Komisja bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, wykonanie uchwał Rady i innych zadań, określonych przepisami prawa oraz gospodarowanie mieniem Gminy.

§ 62. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady, w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

§ 63. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu,
2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
3) sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

§ 64. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy zatwierdzonym przez Radę.
2. Rada może podjąć decyzje w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem pracy Komisji określając jej zakres.

§ 65. 1. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie lub przerwanie kontroli.
2. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
3. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 1 i 2 wykonywane są niezwłocznie.

§ 66. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działania kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności, według kryteriów ustalonych w Statucie.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, dane ewidencji i sprawozdawczości, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne i ustne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

§ 67. 1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się, co najmniej z 3 członków Komisji.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
3. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego niezwłocznie przez Przewodniczącego Rady, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
4. Kontrolujący zobowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienie, o którym mowa w ust. 3 oraz dokonać wpisu w księdze ewidencji kontrolnej prowadzonej przez jednostkę.

§ 68. 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa kontrolujący, niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

§ 69. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
4. Na żądanie kontrolujących kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3.

§ 70. Czynności kontrolne wykonywane są w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

§ 71. 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli, w terminie 14 dni od daty jej zakończenia, protokół kontroli, obejmujący:
1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
2) nazwisko i imię kontrolującego (kontrolujących),
3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
5) nazwisko i imię kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski z kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
7) datę i miejsce podpisania protokołu.
8) podpisy kontrolującego (kontrolujących), kierownika kontrolowanego podmiotu i głównego księgowego jeżeli kontrola obejmowała sprawy finansowe lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyny odmowy,
9) zastrzeżenie, że służy tylko do użytku służbowego.
2. Protokół kontroli może także zawierać wnioski oraz propozycje, co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ 72. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu jest on zobowiązany do złożenia, w terminie 7 dni od daty odmowy, pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, składa się na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, za pośrednictwem pracowników Urzędu Miejskiego, zajmujących się obsługą komisji.

§ 73. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1, składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu kontroli do podpisania.

§ 74. Protokół kontroli sporządza się w czterech egzemplarzach, które otrzymują: Przewodniczący Rady, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, kierownik kontrolowanego podmiotu oraz Burmistrz.

§ 75. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia roczny plan pracy w terminie do 31 grudnia każdego roku na następny rok.

§ 76. 1. Komisja Rewizyjna składa Radzie w terminie do dnia 31 marca każdego roku roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
1) liczbę, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi  wnioskami, wynikającymi z tych kontroli.
5) ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności na wniosek Rady, po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i zakres złożenia sprawozdania.

§ 77. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach, zwoływanych przez przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeby.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o których mowa w ust. 2 mogą być zwoływane z własnej inicjatywy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny, umotywowany wniosek:
1) Przewodniczącego Rady,
2) nie mniej niż 5 radnych,
3) 3 członków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenie:
1) Radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przesyła zawiadomienie o posiedzeniu komisji przewodniczącym komisji stałych Rady.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu.

§ 78. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Komisji, w głosowaniu jawnym.

§ 79. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową, w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

§ 80. 1. Komisja Rewizyjna może na zlecenia Rady lub po podjęciu stosownej uchwały przez wszystkie zainteresowane Komisje współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi Komisjami Rady w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń, dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych Komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego Radnych, mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
4. Do członków innych Komisji uczestniczących w kontroli prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się przepisy niniejszego rozdziału.
5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych Komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

§ 81. Komisja Rewizyjna może występować do Rady z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

VIa. Zasady i tryb działania Komisji skarg, wniosków i petycji

§ 81a. 1. Komisja skarg, wniosków i petycji składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz pozostałych członków.
2. Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji wybiera Rada.
3. Wiceprzewodniczącego komisji wybierają członkowie komisji ze swojego składu.

§ 81b. 1. Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji jego obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący komisji.

§ 81c. 1. Członkowie Komisji skarg, wniosków i petycji mogą być wyłączeni od udziału w jej działaniach, jeśli może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
2. W sprawie wyłączenia poszczególnych członków Komisji decyduje komisja zwykłą większością głosów na pisemny wniosek przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.
3. O wyłączeniu przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji z powodów określonych w ust. 1 decyduje Rada.
4. Wyłączony członek Komisji skarg, wniosków i petycji może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady - w terminie 3 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

§ 81d. Zakres działania Komisji skarg, wniosków i petycji obejmuje rozpatrywanie:
1) skarg na działalność wójta gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;
2) wniosków, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy dotyczących ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności oraz lepszego zaspakajania potrzeb ludności;
3) petycji kierowanych do Rady Gminy;
4) opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw, w których wymagana jest opinia komisji.

§ 81e. Komisja skarg, wniosków i petycji, w celu rozpatrzenia sprawy może:
1) występować do Burmistrza i kierowników gminnych jednostek o złożenie wyjaśnień w sprawach dotyczących skarg i zajęcia stanowiska w zakresie wniosku lub petycji;
2) przeprowadzać w niezbędnym zakresie postepowanie wyjaśniające.

§ 81f. 1. Komisja skarg, wniosków i petycji obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb.
2. Z posiedzenia Komisja sporządza protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu.
3. Uchwały Komisji Skarg wniosków i petycji zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Komisji, w głosowaniu jawnym.
4. Komisja Skarg wniosków i petycji może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową, w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
5. Z prowadzonego postepowania Komisja przygotowuje i przedstawia Radzie opinię zawierającą wniosek o uwzględnienie skargi, wniosku lub petycji.

§ 81g. 1. Komisja skarg, wniosków i petycji składa sprawozdanie ze swojego posiedzenia Radzie Gminy każdorazowo po rozpatrzeniu skargi, wniosków lub petycji, przedstawiając w tej sprawie swoją pisemną opinię.Niezależnie od powyższego członek komisji może przedstawić swoją odrębną opinię w badanej sprawie.
2. Komisja skarg, wniosków i petycji przedkłada Radzie, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
3. Sprawozdanie powinno w szczególności zawierać:
1) liczbę, przedmiot i rozstrzygnięcie rozpatrzonych skarg, wniosków i petycji;
2) wykaz uchwał podjętych przez Komisję.

VII. Kluby radnych

§ 82. 1. Radni mogą tworzyć kluby, które powinny liczyć co najmniej 3 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone na piśmie Przewodniczącemu Rady.
3. W zgłoszeniu podaje się:
a) nazwę klubu,
b) listę członków,
c) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.
5. Przewodniczący klubu reprezentuje klub na zewnątrz.
6. Przewodniczący Rady informuje Radę o powstaniu klubu.

§ 83. 1. Kluby działają przez okres kadencji Rady.
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków.
3. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

§ 84. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji trybu działania Rady.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

§ 85. 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem.

§ 86. Na wniosek przewodniczących klubów Burmistrz powinien im zapewnić warunki organizacyjne w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

VIII. Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza

§ 87. Dokumenty z posiedzeń Rady, Komisji i pracy Burmistrza podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 88. 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia pracownik stanowiska do spraw obsługi Rady, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu działania Burmistrza oraz Urzędu Miejskiego udostępnia Sekretarz Gminy, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

§ 89. Z dokumentów wymienionych w § 87 obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy, wyciągi lub je kopiować.

§ 90. Udostępnianie informacji o dokumentach, o którym mowa w § 87 jest bezpłatne.

§ 91. 1. Czynności związane z wykonywaniem kserokopii wykonuje pracownik Urzędu Miejskiego odpłatnie.
2. Stawki odpłatności za wykonanie kserokopii ustali Burmistrz.

§ 92. 1. Udostępnienie informacji o sprawach publicznych następuje na wniosek zainteresowanego, który określa rodzaj żądanej informacji i formę, w jakiej ma być mu ona udostępniona.
2. Wniosek o udostępnienie informacji o sprawach publicznych składany jest przez zainteresowanego w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej.
3. Informacja o sprawach publicznych, która może być udostępniona niezwłocznie, nie wymaga pisemnego wniosku.

IX. Postanowienia końcowe

§ 93. W sprawach nie uregulowanych w Statucie ma zastosowanie ustawa o samorządzie gminnym.

§ 94. Zmiany w Statucie Gminy uchwala się w trybie przewidzianym dla uchwalenia Statutu.


Dokumenty do pobrania: