Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7610-25/5/06 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

GK.IV.7610-25/5/06

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46a ust.7 pkt 4 i art.56 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.Nr.98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych  „EKOWOD” Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 w Namysłowie z dnia 27.09.2006 r.

u s t a l a m

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Oławskiej w Namysłowie na działkach nr 187/7, 685.

  1. W projekcie budowlanym należy zapewnić dobór materiałów, technologię wykonania, organizację pracy w taki sposób aby nie doszło do trwałych zmian w środowisku.
  2. Roboty powinny być prowadzone przy takiej organizacji pracy, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami, nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku.
  3. Występujące w bezpośrednim sąsiedztwie budowy drzewa, krzewy, trawniki i gleba podlegają ochronie i powinny być odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem.
  4. Ziemia z wykopów winna być składowana z rozbiciem na urodzajną i pozostałą, ziemia urodzajna winna być ponownie wykorzystana i zagospodarowana, a ziemia pozostała wywieziona na składowisko odpadów.
  5. W terminie 30 dni przed rozpoczęciem działalności przedłożyć informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.

Uzasadnienie

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o.w Namysłowie   wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 63i 72a. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. Nr 257 poz 2573 ze zmianami), inwestycja ta jest zaliczana do mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których raport może być wymagany. Po zapoznaniu się z opiniami, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie nr NZ/AC-4325-1-28/06 z dnia 16.10.2006r., Starosty Namysłowskiego nr OŚ.II-7633/36/06 z dnia 12.10.2006 r. oraz biorąc pod uwagę przy ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko w odniesieniu do w/w przedsięwzięcia uznaje się, że zamierzone przedsięwzięcie przy prawidłowym prowadzeniu robót budowlanych, oraz prawidłowym wykonaniu i eksploatacji z zachowaniem przepisów służących ochronie środowiska nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.  Wobec tego uznano, że przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.
Decyzja niniejsza została uzgodniona z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, postanowienie nr NZ/AC 4325-2-22/06 z dnia 05.11.2006 r., oraz Starostą Namysłowskim, postanowienie nr OŚ.II – 7633/36-1/06 z dnia 03.11.2006 r.
W związku z tym, że zostały spełnione wszystkie wymagania przewidziane w ramach przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko postanowiono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Stanisław Smreczak, Tadeusz Bagiński
Data wytworzenia: 2006-11-20