Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7624/03/09 - Lokalny Program Rewitalizacji Namysłowa

GK.IV.7624/03/09

Namysłów, 12.02.2009 r.

 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Namysłowa


w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko


     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowanego projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Namysłowa na lata 2008-2013”.

    Zgodnie z art. 57 pkt. 2 i art.. 58 pkt.2 w/w ustawy, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 w/w ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego  Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Namysłowa na lata 2008-2013”.

   Pismem nr NZ/JG-4321-14/09 z dnia 10.02.2009 r. Państwowy  Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu postanowił odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Namysłowa na lata 2008-2013”.

   Pismem nr RDOŚ-16-WOOŚ-7041-22/02/09/mse z dnia 04.02.2009 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu również postanowił wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu.

   Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Namysłowa na lata 2008-2013” umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu) oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, ul. Dubois 3, budynek B. 

 

  1. Mieszkańcy gminy Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w Internecie /BIP/
  2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
  3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu, ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
  4. a/a      

Do pobrania Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2008-2013 w formacie PDF.


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2009-02-18