Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7624/18/08-09 - Budowa ulicy Kolejowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem

Namysłów, 05.01.2009 r.

GK.IV.7624/18/08-09

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania  i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227).

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 19.12.2008 r. /bez numeru/ Gminy Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Kolejowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem”

Rodzaj przedsięwzięcia:
- przebudowa drogi gminnej na ulicy Kolejowej w miejscowości Namysłów wraz z chodnikami i wjazdami do garaży oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego na działkach nr 891/19, 1074/10, 1074/14, 1074/34, 1075/4.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie  § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 ze zmianami). 
Związku z powyższym decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Starostą Namysłowskim.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)  oraz art. 49 K.p.a. – informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.namyslow.eu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Otrzymują:

 1. Gmina Namysłów
 2. Mieszkańcy gminy Namysłów – tablica ogłoszeń +informacja w internecie /BIP/ + miejsce prowadzenia inwestycji
 3. a/a LM/AC

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2009-01-07

 

 


Namysłów, dnia 23.01.2009r.

GK.IV.7624/18/08/09

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.) w związku  z art. 64 ust.1, art. 65 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) oraz § 3 ust.1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Namysłów z dnia 19.12.2008r.

p o s t a n a w i a m

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa ulicy Kolejowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem” na działkach o nr ew. 891/19, 1074/10, 1074/14,1074/34,1075/4 obręb Namysłów.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 19.12.2008 r. Gmina Namysłów wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa ulicy Kolejowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem” na działkach o nr ew. 891/19, 1074/10, 1074/14,1074/34,1075/4 obręb Namysłów.
Do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej w  skali 1:2000.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się:
- przebudowę drogi gminnej na ulicy Kolejowej,
- przebudowę  chodników i wjazdów do garaży,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- oświetlenie drogowe.

W związku z tym, zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpiono z wnioskiem Starosty Powiatu Namysłowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem nr NZ/GD-4325-1-1/09 z dnia 21.01.2009r. uznał, że dla przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, również Starosta Powiatu Namysłowskiego postanowieniem    nr OŚ.I-7633/1/09 z dnia 19.01.2009r. wyraził opinię sugerującą odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Obszar przedsięwzięcia położony jest poza obszarami objętymi ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późn. zm). Ponadto, lokalizacja i charakter przedsięwzięcia wyklucza również możliwość istotnego oddziaływania na obszary Natura 2000.
Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest w aktualnym stanie prawnym do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (zgodnie z zapisem art. 59 ust.1 pkt 2, art. 71 ust.2 pkt.2 i art. 173 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r.)  na podstawie § 3 ust.1 pkt 56 – drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, nie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 29 i 30, z wyłączeniem ich remontu i przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce: zjazdu z drogi publicznej, przejazdu drogowego, pasz postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieżki rowerowej, konstrukcji oporowej, przepustu, kładki oraz obiektów i urządzeń wyposażenia technicznego dróg – rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573: zm. Dz. U. z 2005 r. nr 92, poz. 769; zm. Dz. U. z 2007 r. nr 158, poz. 1105). Nadmienić należy, iż w aktualnym stanie prawnym, obowiązującym od 15 listopada 2008 r., dla  takich przedsięwzięć aktualny zapis używa terminu planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wyjaśniając w art. 173 ust.2 pkt 2, co należy pod tym terminem rozumieć.
Jednak zważywszy na fakt, iż presja wywierana na środowisko przez to przedsięwzięcie będzie nieznaczna w fazie budowy (przy właściwym doborze sprzętu budowlanego), a w fazie eksploatacyjnej powinna ulec nawet zmniejszeniu, m.in. poprawę płynności ruchu drogowego, wyeliminowanie nierówności jezdni, zmniejszenie drgań zdeterminowanych nierównomiernym ruchem kołowym, obciążenia pylenia podczas jazdy pojazdów i silnych wiatrów, uznano za zasadne nie nakładać na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia.

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Opolu, które należy wnieść za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał w ciągu 7 dni od daty otrzymania.

Otrzymują:

 1. Gmina Namysłów
 2. Urząd Miejski w Namysłowie
 3. Mieszkańcy gminy Namysłów – tablica ogłoszeń +informacja w internecie /BIP/ 
 4. a/a

Podmiot udostępniający: Urzad Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2009-01-23

 

 


Namysłów, 23.01.2009 r.

GK.IV.7624/18/08/09

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zgodnie art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 199, poz. 1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

zawiadamiam

że w dniu 23.01.2009 roku zostało wydane postanowienie Nr GK.IV.7624/18/08/09 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie ulicy Kolejowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem”.

W związku z powyższym informuje się, że z w/w postanowieniem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie budynek B, pok. Nr 17) w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

Otrzymują:

 1. Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, ul. Piłsudskiego 13

Do wiadomości:

 1. Gmina Namysłów, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów
 2. Mieszkańcy gminy Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w Internecie /BIP/ +  Miejsce prowadzenia inwestycji
 3. a/a

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2009-01-23

 

 


Namysłów, 23.02.2009 r.

GK.IV.7624/18/08/09

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 199, poz. 1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

informuję

że w dniu 20.02.2009 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Kolejowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem,  działki  nr 891/19, 1074/10,1074/14, 1074/34, 1075/4 obręb Namysłów – inwestor Gmina Namysłów.

W związku z powyższym informuje się, że z treścią decyzji, z  dokumentacją sprawy oraz z uzgodnieniami dokonanymi z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Starostą Namysłowskim można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, pok. Nr 17).

Otrzymują:

 1. Gmina Namysłów, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów
 2. Mieszkańcy gminy Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w Internecie /BIP/ + Miejsce prowadzenia inwestycji
 3. a/a

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2009-02-23

 

 


Namysłów, dnia 2009-04-30

GK.IV.7624/18/08/09

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 113 § 2 i 3 w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm)., w związku z pismem Gminy Namysłów nr GK.IV.0717/25/07 z dnia 30.04.2009r. w sprawie wątpliwości co do treści postanowienia nr GK.IV.7624/18/08/09 z dnia 23.01.2009r. w sprawie braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa ulicy Kolejowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem” działki nr 891/19, 1074/10, 1074/14, 1074/3w Namysłowie

Wyjaśniam, co następuje

W dniu 19.12.2008 r. Gmina Namysłów wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa ulicy KolejoweJ  wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem” na działkach o nr ew. 891/19, 1074/10, 1074/14,1074/34,1075/4 obręb Namysłów.
Do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:2000.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się:

 • Przebudowę drogi gminnej na ulicy Kolejowej,
 • przebudowę chodników i wjazdów do garaży,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • oświetlenie drogowe.

Przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa ulicy Kolejowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem” działki nr 891/19, 1074/10, 1074/14, 1074/34, 1075/4 w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.) zaliczone zostało do inwestycji dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.
Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 200 r. ze zm.) w dniu 05.01.2009 r. na wniosek Gminy Namysłów z dnia 19.12.2008r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa ul. Kolejowej w Namysłowie wraz z kanalizacją i oświetleniem”. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających, zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w dniu 07.01.2009r. oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. Jednocześnie wskazując 21 dniowy termin na wniesienie uwag i wniosków dotyczących inwestycji.
Burmistrz Namysłowa, działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. Nr 199, poz. 1227), w dniu 14.01.2009r. zwrócił się do Starosty Namysłowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i jego ewentualnego zakresu. Prośba o wyrażenie opinii została w dniu 14.01.2009r. wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie wniosku. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu.
Starosta Namysłowski postanowieniem nr OŚ.II-7633/1/09 z dnia 19.01.2009r. wydał opinię o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinia sanitarną nr NZ/GD-4325-1-1/09 z dnia 21.01.2009r. postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Burmistrz Namysłowa przed wydaniem postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art.  63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), określonymi w § 4 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).

Uwzględnił następujące uwarunkowania:

 1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem:
  • skali przedsięwzięcia wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
  • powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
  • wykorzystywania zasobów naturalnych,
  • emisji i występowania innych uciążliwości,
  • ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.
   Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów (uchwała Nr XXIII/336/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001r. na terenie oznaczonym symbolem D- drogi dojazdowe wśród zabudowy mieszkaniowej istniejącej i projektowanej, odpowiadające parametrom dróg pożarowych, utwardzone, przystosowane do przejazdu pojazdów straży pożarnej i obsługi komunalnej, PBS – przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów ( w tym handel hurtowy)). Dotychczasowe użytkowanie: droga gminna, częściowo płyty betonowe, częściowo żużlowo-gruntowe, częściowo chodniki z kostki i płytek betonowych. Powierzchnia całości przedsięwzięcia – 5 355 m2.
   Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Organ uznał, iż lokalne i krótkotrwałe niekorzystne oddziaływania ze strony inwestycji mogą wystąpić jedynie w okresie budowy. Po oddaniu do eksploatacji przedmiotowa inwestycja nie będzie stwarzała zagrożenia dla stanu środowiska przyrodniczego. Presja wywierana na środowisko przez w/w przedsięwzięcie będzie nieznaczna w fazie budowy (przy właściwym doborze sprzętu budowlanego i odpowiednich technologii) a w fazie eksploatacyjnej powinna ulec zmniejszeniu poprzez m.in. poprawę płynności ruchu drogowego, wyeliminowanie nierówności jezdni, ograniczenie emisji hałasu docierającego do terenów zabudowanych, ograniczenie obciążenia pylenia podczas jazdy pojazdów i silnych wiatrów. Po oddaniu do eksploatacji wybudowana droga nie będzie stwarzała zagrożenia dla stanu środowiska przyrodniczego, zwiększy się przepustowość i swoboda ruchu na drodze.
   W trakcie realizacji oddziaływanie przedsięwzięcia nie będzie kumulowało z innymi przedsięwzięciami.
 2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
  • obszary wodno – błotne o raz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych
  • obszary wybrzeży,
  • obszary górskie i leśne,
  • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
  • obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochrona , w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe obszary ochrony przyrody,
  • obszary, na których standardy jakości zostały przekroczone,
  • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne,
  • gęstość zaludnienia,
  • obszary przylegające do jezior,
  • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
   Przedsięwzięcie będzie realizowane w okolicach zabudowy mieszkaniowej istniejącej oraz częściowo przy terenach zabudowy produkcyjnej, baz i magazynów (hurtowni). Przedsięwzięcie będzie realizowane poza w/w obszarami oraz obszarowymi formami przyrody, o których mowa w art. 6 ustęp 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 roku nr 92 poz. 880 ze zm.), w tym poza obszarem Natura 2000.
 3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:
  • zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,
  • transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,
  • wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,
  • prawdopodobieństwo oddziaływania,
  • czasu trwania,
  • częstotliwości o odwracalności oddziaływania.
   Potencjalne oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego jak również na zdrowie i warunki życia ludzi nie będzie miało negatywnego wpływu. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie miasta Namysłów, liczącej ok. 15 946 mieszkańców, będzie miało zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań), będzie miało charakter trwały i nieodwracalny. Przy analizie projektowanej budowy przedmiotowej drogi stwierdzono, że na etapie eksploatacji brak będzie zagrożeń dla środowiska naturalnego, jakość powietrza (wprowadzanie spalin) nie wzrośnie, gdyż natężenie ruchu drogowego będzie bez zmian. Emitowanie hałasu przez samochody ciężarowe, koparki itp. również nie przekroczy dopuszczalnych norm na okolicznych terenach.
   Przedsięwzięcie nie powoduje zmian zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie powoduje zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności. Rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma wpływu negatywnego na istniejącą infrastrukturę.

W związku z powyższym Burmistrz Namysłowa w dniu 23.01.2009r. wydał postanowienie nr GK.IV.7624/18/08/09 z dnia 23.01.2009r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Przedmiotowe postanowienie zostało zamieszczone w dniu 26.01.2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP), w publicznie dostępnym wykazie danych oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. Na postanowienie nikt nie złożył zażalenia, dlatego stało się prawomocne.

U z a s a d n i e n i e

Gmina Namysłów w dniu 30.04.2009r. zwróciła się o wyjaśnienie wątpliwości co do treści uzasadnienia do postanowienia nr GK.IV.7624/18/08/09 z dnia 23.01.2009r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa ulicy Kolejowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem” na działkach nr ew. 891/19, 1074/10, 1074/14, 1074/34, 1075/4 obręb Namysłów.

Na podstawie art. 113 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. Organ który, wydał decyzje wyjaśnia w drodze postanowienia na żądanie organu egzekucyjnego lub strony wątpliwości co do treści decyzji. Do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy art. 107 § 2-5 oraz art. 209-113, a do postanowień, od których przysługuje zażalenie – również art. 145-152 oraz art. 156-159, z tym że zamiast decyzji, o której mowa w art. 149 § 3, 151 § 1, 157 § 1 i 158, wydaje się postanowienie – (art. 126 Kpa)

Na postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu , w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa.

Otrzymują:

 1. Gmina Namysłów
 2. Urząd Miejski w Namysłowie
 3. Mieszkańcy gminy Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/ + miejsce prowadzenia inwestcji
 4. a/a LM

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2009-04-30

 

 


Namysłów, dnia 2009-05-12

GK.IV.7624/18/08/09

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 113 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm)., w związku z pismem Gminy Namysłów nr GK.IV.0717/25/07 z dnia 30.04.2009r. w sprawie wątpliwości co do treści decyzji nr GK.IV.7624/18/08/09 z dnia 20.02.2009r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa ulicy Kolejowej wraz z kanalizacją deszczową  i oświetleniem” działki nr 891/19, 1074/10, 1074/14, 1074/3w Namysłowie

Wyjaśniam, co następuje

W dniu 19.12.2008 r. Gmina Namysłów wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa ulicy Kolejowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem” na działkach o nr ew. 891/19, 1074/10, 1074/14,1074/34,1075/4 obręb Namysłów.
Przedsięwzięcie to w świetle rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9  listopada 2004r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.) zaliczone zostało do inwestycji dla których sporządzenie raportu o  oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane. Nadmienić należy, iż w aktualnym stanie prawnym, obowiązującym do 15 listopada 2008r., dla takich przedsięwzięć aktualny zapis używa terminu planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wyjaśniając w art. 173 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy,  co należy pod tym terminem rozumieć.
Zgodnie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 200 r. ze zm.) w dniu 05.01.2009 r. na wniosek Gminy Namysłów z dnia 19.12.2008r.,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych warunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa ul. Kolejowej  w Namysłowie wraz z kanalizacją i oświetleniem”. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających,  zostało  umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, stronie internetowej Urzędu Miejskiego  w Namysłowie w dniu 07.01.2009r. oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. Jednocześnie wskazując 21 dniowy termin na wniesienie uwag i wniosków dotyczących inwestycji
Z uwagi na fakt, iż w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 Kpa zawiadomienie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP), w publicznie dostępnym wykazie danych oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.
Burmistrz Namysłowa, działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na  środowisko (tj. Dz.U. Nr 199, poz. 1227), w dniu 14.01.2009r. zwrócił się do Starosty Namysłowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i jego ewentualnego zakresu. Prośba o wyrażenie opinii została w dniu 14.01.2009r. wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Od stron biorących udział  w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości  informacji w sprawie wniosku. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu. 
Starosta Namysłowski postanowieniem nr OŚ.II-7633/1/09 z dnia 19.01.2009r. wydał opinię o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinia sanitarną  nr NZ/GD-4325-1-1/09  z dnia 21.01.2009r. postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Burmistrz Namysłowa, kierując się kryteriami  o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), określonymi w § 4 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po przeprowadzonej analizie cech przedsięwzięcia stwierdził, iż :

 • planowane przedsięwzięcie będzie realizowane, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów uchwała Nr XXIII/336/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001r. na terenie oznaczonym symbolem D- drogi dojazdowe wśród zabudowy mieszkaniowej istniejącej i projektowanej, odpowiadające parametrom dróg pożarowych, utwardzone, przystosowane do przejazdu pojazdów straży pożarnej i  obsługi komunalnej, PBS – przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów ( w tym handel hurtowy)).
 • planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.
 • lokalne i krótkotrwałe niekorzystne oddziaływania  ze strony inwestycji mogą wystąpić jedynie w okresie budowy. Po oddaniu do eksploatacji przedmiotowa inwestycja nie będzie stwarzała zagrożenia dla stanu środowiska przyrodniczego.
 • presja wywierana na środowisko przez w/w przedsięwzięcie będzie nieznaczna w fazie budowy (przy właściwym doborze sprzętu budowlanego i odpowiednich technologii) a w fazie eksploatacyjnej ulegnie zmniejszeniu poprzez m.in. poprawę płynności ruchu drogowego, wyeliminowanie nierówności jezdni, ograniczenie emisji hałasu docierającego do terenów zabudowanych, ograniczenie obciążenia pylenia podczas jazdy pojazdów i silnych wiatrów.
 • po oddaniu do eksploatacji wybudowana droga nie będzie stwarzała zagrożenia dla stanu środowiska przyrodniczego, zwiększy się przepustowość  i swoboda ruchu na drodze.
 • w trakcie realizacji oddziaływanie przedsięwzięcia nie będzie kumulowało z innymi przedsięwzięciami.
 • przedsięwzięcie będzie realizowane w okolicach zabudowy mieszkaniowej istniejącej oraz częściowo przy terenach zabudowy produkcyjnej, baz i magazynów (hurtowni).  Przedsięwzięcie będzie realizowane poza w/w obszarami oraz obszarowymi formami przyrody, o których mowa  w art. 6 ustęp 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 roku nr 92 poz. 880 ze zm.),  w tym poza obszarem Natura 2000.
 • oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego jak również na zdrowie i warunki życia ludzi nie będzie miało negatywnego wpływu. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie miasta Namysłów, liczącej ok. 15 946 mieszkańców, będzie miało zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań), będzie miało charakter trwały i nieodwracalny.
 • przedsięwzięcie nie powoduje zmian zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie powoduje zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności.
 • rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie będzie miało wpływu negatywnego na istniejącą infrastrukturę. 

W związku z powyższym Burmistrz Namysłowa wydał postanowienie nr GK.IV.7624/18/08/09 z dnia 23.01.2009r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Przedmiotowe postanowienie zostało zamieszczone w dniu 26.01.2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP), w publicznie dostępnym wykazie danych oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. Na postanowienie nikt nie złożył  zażalenia, dlatego stało się prawomocne.
W związku z powyższym, na podstawie art. 59 ust.1 pkt 2, art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. –  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia.  W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski protesty społeczności zamieszkującej na obszarze objętym inwestycją, również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia  w postępowaniu.
Niniejsza decyzja w dniu 24.02.2009r. wraz z załącznikami została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz podana do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.namyslow.eu, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

U z a s a d n i e n i e 

Gmina Namysłów w dniu 30.04.2009r. zwróciła się o wyjaśnienie wątpliwości co do treści uzasadnienia do decyzji  nr GK.IV.7624/18/08/09 z dnia 20.02.2009r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa ulicy Kolejowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem” na działkach nr ew. 891/19, 1074/10, 1074/14, 1074/34, 1075/4 obręb Namysłów.

Na podstawie art. 113 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. Organ który, wydał decyzje  wyjaśnia w drodze postanowienia na żądanie organu egzekucyjnego lub strony wątpliwości co do treści decyzji.

Na postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu , w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa.

Otrzymują:

 1. Gmina Namysłów
 2. Urząd Miejski w Namysłowie 
 3. Mieszkańcy gminy Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/ 
 4. a/a LM

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna medyk
Data wytworzenia: 2009-05-12