Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7624/04/09 - Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do strefy rozwoju usług rekreacyjnych przy zbiorniku w Michalicach: Namysłów - Józefków i Kamienna - Michalice

GK.IV.7624/04/09 Namysłów, 09.03.2009 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania  i wystąpieniu do organów współdziałających

     Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227).

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 06.03.2009 r. /bez numeru/ Gminy Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do strefy rozwoju usług rekreacyjnych przy zbiorniku w Michalicach: Namysłów – Józefków i Kamienna - Michalice"

Rodzaj przedsięwzięcia:
Remont drogi o nawierzchni tłuczniowej obejmująca wykonanie nawierzchni bitumicznej i ścięcie poboczy dróg Namysłów.
Namysłów-  Józefków dz. Nr 647,648 - obręb Namysłów,  dz. Nr 131 – obręb Józefków.
Kamienna – Michalice – dz. Nr  375 – obręb Kamienna,

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy  ul. Dubois 3, pok nr 17 / Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

   Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie  § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 ze zmianami) oraz Dyrektywą Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 85/337/EWG (Załącznik II, pkt 10 d).
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Starostą Namysłowskim. Związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.
   Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)  oraz art. 49 K.p.a. – informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie
www.namyslow.eu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz na  tablicy ogłoszeń w miejscowości Kamienna, Józefków, Michalice.

Otrzymują:

 1. Gmina Namysłów
 2. Mieszkańcy miasta Namysłów, wsi Kamienna, Józefków, Michalice  - tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/ + miejsce prowadzenia inwestycji
 3. a/a LM
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2009-03-11

 

 
 


GK.IV.7624/4/09 Namysłów, dnia 2009-06-09

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku  z art. 64 ust.1, art. 65 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) oraz § 3 ust.1 pkt 56, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do strefy rozwoju usług rekreacyjnych przy zbiorniku w Michalicach, Namysłów - Józefków i Kamienna - Michalice”. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie miejscowości:
Namysłów - Józefków: dz. nr 647, 648 - obręb Namysłów, dz. nr 131 - obręb Józefków
Kamienna - Michalice: dz. nr 375 - obręb Kamienna.

Uzasadnienie

W dniu 06.03.2009 r. Gmina Namysłów wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do strefy rozwoju usług rekreacyjnych przy zbiorniku w Michalicach, Namysłów - Józefków i Kamienna - Michalice" dz. nr 647, 648 - obręb Namysłów, dz. nr 131 - obręb Józefków, dz. nr 375 - obręb Kamienna.
Do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej.
Przedsięwzięcie pn. "Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do strefy rozwoju usług rekreacyjnych przy zbiorniku w Michalicach, Namysłów - Józefków i Kamienna - Michalice" w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.) oraz Dyrektywą Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 85/337/EWG (Załącznik II, pkt 10 d), zaliczone zostało do inwestycji dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.
Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 200 r. ze zm.) w dniu 09.03.2009 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających,  zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie /BIP/ w dniu 11.03.2009 r. oraz w miejscu prowadzenia inwestycji, poprzez przekazanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania sołtysom wsi Kamienna, Józefków i Michalice.
Stron nie informowano o wszczęciu postępowania odrębnym zawiadomieniem, gdyż w myśl art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) w sytuacji, gdy liczba stron postępowania przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Jednocześnie poinformowano strony o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących inwestycji, wskazując 21 dniowy termin.
Burmistrz Namysłowa, działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na  środowisko (tj. Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w dniu 12.03.2009 r. zwrócił się do Starosty Namysłowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i jego ewentualnego zakresu. Prośba o wyrażenie opinii została w dniu 12.03.2009r. wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie wniosku. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu.
Starostwo Powiatowe pismem nr OŚ.I-7633/6/09 z dnia 23.03.2009r. wydało opinię o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Stwierdzono, iż inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną  nr NZ/ACz-4325-1-4/09  z dnia 27.03.2009 r. postanowił nie nakładać na inwestora – Gminę Namysłów, obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko. Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że remont istniejących dróg o nawierzchni tłuczniowej nie spowoduje zwiększenia emisji substancji szkodliwych dla środowiska, nie spowoduje również zwiększenia uciążliwości powodowanych eksploatacją dróg. Po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia stwierdzono, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia spowoduje zwiększenie płynności ruchu pojazdów oraz poprawi bezpieczeństwo i komfort ruchu.
Burmistrz Namysłowa przed wydaniem postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), określonymi w § 4 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).

Uwzględnił następujące uwarunkowania:

 1. Rodzaj  i charakterystykę przedsięwzięcia:
  1. skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje:
   Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie miejscowości:
   Namysłów - Józefków: dz. nr 647, 648 - obręb Namysłów, dz. nr 131 - obręb Józefków
   Kamienna - Michalice: dz. nr 375 - obręb Kamienna.

   Długość zmodernizowanej drogi - obręb: Namysłów - Józefków: 1,894 km
   Długość zmodernizowanej drogi - obręb: Kamienna - Michalice: 2,200 km
   Całkowita długość zmodernizowanej drogi wynosi: 4,094 km.
   Zakres prac przewidzianych dla opisywanej inwestycji obejmuje:
   • naprawę dróg tłuczniowych wykonaną mechanicznie na łącznej powierzchni 18 943,60 m2, w tym:
    • droga Namysłów - Józefków: 9 217,50 m2
    • droga Kamienna - Michalice: 9 726,10 m2
   • mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm na łącznej powierzchni 4 460,00 m2,  w tym:
    • droga Namysłów - Józefków: 2 260,00 m2
    • droga Kamienna - Michalice: 2 200,00 m2
   • mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
   • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych,
  2. powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
   Przedmiotowe przedsięwzięcie nie ma związku z innymi przedsięwzięciami i nie zachodzą okoliczności kumulowania się oddziaływań,
  3. wykorzystywanie zasobów naturalnych:
   W związku z realizacją przedsięwzięcia przewidywane jest pozyskiwanie kruszywa lub piasku z kopalni posiadającej koncesję na wydobycie kruszywa
  4. emisję i występowanie innych uciążliwości:
   • nie planuje się powstawania ścieków socjalno-bytowych,
   • planowany zakres prac inwestycyjnych nie przewiduje powstawania ścieków technologicznych,
   • przewiduje się odprowadzenie wód opadowych studzienkami ściekowymi z nawierzchni szczelnej do przydrożnych rowów,
   • odpady będą powstawać tylko na etapie realizacji inwestycji, a sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów będzie zgodny z obowiązującym stanem prawnym,
   • na etapie realizacji inwestycji oddziaływanie na powietrze będzie mniej znaczące niż w czasie eksploatacji drogi i będzie pochodzić z wykorzystywania sprzętu budowlanego, główna emisja zanieczyszczeń do powietrza dla tego przedsięwzięcia będzie związana z ruchem pojazdów samochodowych,
  5. ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.
   Planowana inwestycja nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, ze względu na zastosowania najlepszych dostępnych technologii.
 2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego-uwzględniające:
  • obszary wodno - błotne o raz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie występują,
  • obszary wybrzeży - nie występują,
  • obszary górskie i leśne - nie występują,
  • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
  • obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochrona , w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe obszary ochrony przyrody - nie występują,
  • obszary, na których standardy jakości zostały przekroczone- nie występują,
  • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne - nie występują,
  • gęstość zaludnienia - przewidziana do remontu droga przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowej oraz przez tereny dróg gminnych i dojazdowych. Z uwagi, iż zakres robót nie wykracza poza wyznaczony geodezyjnie pas drogowy, przedsięwzięcie nie ma wpływu na gęstość zaludnienia
  • obszary przylegające do jezior - nie występują,
  • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie występują,

Przedsięwzięcie będzie realizowane również poza obszarowymi formami przyrody, o których mowa  w art. 6 ustęp 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 roku nr 92 poz. 880 ze zm.).
Realizowana inwestycja nie naruszy walorów przyrodniczych i krajobrazowych otaczającego terenu jest również zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr 647 i 648 oznaczonych symbolem L – drogi gminne, lokalne, położonych w Namysłowie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów Uchwałą nr XXIII/336/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia    2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 22 poz. 111 z 30 marca 2001 r.), na działce nr 131  oznaczonej symbolem L położonej we wsi Józefków zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Michalice, Objazda, Józefków zatwierdzonym Uchwałą nr XXIII/337/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 22 poz. 112 z 30 marca 2001 r.) oraz na działce nr 375 oznaczonej symbolami: L, D – drogi dojazdowe i Mn – istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, bliźniacza lub szeregowa o niskiej intensywności zabudowy, położonej we wsi Kamienna.
Remont  drogi  jest wpisany w krajobraz, dostosowany do istniejącego terenu. Ponieważ zasadnicza konstrukcja drogi pozostanie zachowana w niezmienionym kształcie, jako całość nie będzie zakłócać estetyki otaczającego krajobrazu.
Po realizacji inwestycji nie zostanie zakłócona zdolność do samooczyszczania środowiska i odnawiania zasobów naturalnych.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:

 1. zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
  Przedsięwzięcie nie powoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie powoduje zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności. Istniejący stan intensywności zabudowy wzdłuż pasa drogi nie pozwala na zwiększenie liczby ludności.
 2. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
  Zakres przedsięwzięcia nie ma transgranicznego oddziaływania. Potencjalne oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego jak również na zdrowie i warunki życia ludzi nie będzie miało negatywnego wpływu. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie drogi wewnętrznej dojazdowej do strefy rozwoju usług rekreacyjnych przy zbiorniku w Michalicach: Namysłów – Józefków i Kamienna – Michalice i  będzie miało zasięg lokalny. Krótkotrwałe niekorzystne oddziaływania  ze strony inwestycji mogą wystąpić jedynie w okresie budowy. Po oddaniu do eksploatacji przedmiotowa inwestycja nie będzie stwarzała zagrożenia dla stanu środowiska przyrodniczego. Presja wywierana na środowisko przez w/w przedsięwzięcie będzie nieznaczna w fazie budowy (przy właściwym doborze sprzętu budowlanego i odpowiednich technologii) a w fazie eksploatacyjnej powinna ulec zmniejszeniu poprzez m.in. poprawę płynności ruchu drogowego, wyeliminowanie nierówności jezdni, ograniczenie emisji hałasu docierającego do terenów zabudowanych, ograniczenie obciążenia pylenia podczas jazdy pojazdów i silnych wiatrów. Emitowanie hałasu przez samochody ciężarowe, koparki itp. nie przekroczy dopuszczalnych norm na okolicznych terenach.
  Po oddaniu do eksploatacji wybudowana droga nie będzie stwarzała zagrożenia dla stanu środowiska przyrodniczego, zwiększy się przepustowość  i swoboda ruchu na drodze.
 3. wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej
  Rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma wpływu negatywnego na istniejącą infrastrukturę,
 4. prawdopodobieństwo oddziaływania
  Nie przewiduje się innego dodatkowego oddziaływania,
 5. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.
  Oddziaływanie nie jest ograniczone ramami czasowymi, będzie miało charakter trwały i nieodwracalny. Przy analizie projektowanej budowy przedmiotowej drogi stwierdzono, że na etapie eksploatacji brak będzie zagrożeń dla środowiska naturalnego, jakość powietrza (wprowadzanie spalin) nie wpłynie negatywnie na otaczające środowisko.
   Rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma wpływu negatywnego na istniejącą infrastrukturę.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie, Starosty Namysłowskiego oraz ze względu na brak innych uwag bądź zastrzeżeń w trakcie postępowania uważam, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko jest uzasadnione.
Przedmiotowe postanowienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kamienna, Józefków, Michalice, na stronie internetowej (BIP), w publicznie dostępnym wykazie danych.

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), zażalenie na to postanowienie nie przysługuje.

Otrzymują:

 1. Gmina Namysłów
 2. Mieszkańcy miasta Namysłów, wsi Kamienna, Józefków, Michalice – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/ + miejsce prowadzenia inwestycji
 3. a/a AC/LM

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2009-06-23

 

 

 


GK.IV.7624/4/09 Namysłów, 23.06.2009 r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zgodnie art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 199, poz. 1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

zawiadamiam

że w dniu 09.06.2009 roku zostało wydane postanowienie Nr GK.IV.7624/4/09 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na "Remoncie drogi wewnętrznej dojazdowej do strefy rozwoju usług rekreacyjnych przy zbiorniku w Michalicach, Namysłów - Józefków i Kamienna - Michalice".
Namysłów - Józefków: dz. nr 647, 648 - obręb Namysłów, dz. nr 131 - obręb Józefków
Kamienna - Michalice: dz. nr 375 - obręb Kamienna.

W związku z powyższym informuje się, że z w/w postanowieniem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, pok. Nr 17) w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

Otrzymują:

 1. Gmina Namysłów
 2. Mieszkańcy miasta Namysłów, wsi Kamienna, Józefków, Michalice – tablica ogłoszeń + informacja w Internecie /BIP/ + miejsce prowadzenia inwestycji
 3. a/a LM

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2009-07-20

 

 

 


GK.IV.7624/4/09 Namysłów, 28.07.2009 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego

informuję

że w dniu 27.07.2009 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do strefy rozwoju usług rekreacyjnych przy zbiorniku w Michalicach: Namysłów - Józefków i Kamienna - Michalice" - inwestor Gmina Namysłów.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie miejscowości:
Namysłów - Józefków: dz. nr 647, 648 - obręb Namysłów, dz. nr 131 - obręb Józefków
Kamienna - Michalice: dz. nr 375 - obręb Kamienna.

W związku z powyższym informuje się, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, pok. Nr 17) w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

Otrzymują:

 1. Gmina Namysłów
 2. Mieszkańcy miasta Namysłów, wsi Kamienna, Józefków, Michalice (zgodnie z art. 49 Kpa) - tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/ + miejsce prowadzenia inwestycji
 3. a/a AC

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-07-28

 

 

 


GK.IV.7624/4/09 Namysłów, 28.07.2009 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 59 ust.1 pkt 2, art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 3, art. 84    oraz art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) § 3 ust.1  pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Namysłów z dnia 06.03.2009r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do strefy rozwoju usług rekreacyjnych przy zbiorniku w Michalicach: Namysłów – Józefków i Kamienna - Michalice"

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia  pn. "Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do strefy rozwoju usług rekreacyjnych przy zbiorniku w Michalicach: Namysłów – Józefków i Kamienna - Michalice" działki nr: 647, 648 – obręb Namysłów, 131 – obręb Józefków, 375 – obręb Kamienna.

Charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna stanowią załącznik do niniejszej decyzji

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm.) w dniu 06.03.2009 r. na wniosek Gminy Namysłów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: "Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do strefy rozwoju usług rekreacyjnych  przy zbiorniku w Michalicach: Namysłów – Józefków i Kamienna - Michalice".

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)  oraz art. 49 K.p.a. – zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.namyslow.eu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.
Pismem nr GK.IV.7624/4/09 z dnia 10.03.2009 r. przesłano w/w zawiadomienie do sołtysów wsi Kamienna, Józefków i Michalice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje remont drogi o nawierzchni tłuczniowej obejmujący wykonanie nawierzchni bitumicznej i ścięcie poboczy dróg Namysłów – Józefków, Kamienna – Michalice. Powierzchnia całości jezdni: 18 943 m2, pas zieleni 45 500 m2. W związku z tym, iż planowana inwestycja należy do przedsięwzięć zgodnych z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz zgodnych z załącznikiem II pkt 10d Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko - 85/337/EWG, zwrócono się do organów uzgadniających o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu i określenia jego zakresu.

Starosta Namysłowski opinią nr OŚ.I-7633/6/09 z dnia 23.03.2009 r. zaproponował nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji. Stwierdził, iż inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/Acz-4325-1-4/09 z dnia 27.03.2009 r. postanowił nie proponować nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Organ opiniujący stwierdził, iż remont drogi nie spowoduje zwiększenia emisji substancji szkodliwych do środowiska, nie spowoduje również zwiększenia uciążliwości powodowanych eksploatacją dróg. Realizacja planowanego przedsięwzięcia zdaniem organu współdziałającego spowoduje zwiększenie płynności ruchu pojazdów oraz poprawi bezpieczeństwo i komfort ruchu.

Burmistrz Namysłowa, kierując się kryteriami o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), określonymi w § 4 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po przeprowadzonej analizie cech przedsięwzięcia stwierdził, iż:

 • skala i rozmieszczenie przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • przedsięwzięcie nie ma związku z innymi przedsięwzięciami i nie zachodzą okoliczności kumulowania się oddziaływań
 • w związku z realizacją przedsięwzięcia przewidywane jest pozyskanie piasku i kruszywa z zakładu posiadającego koncesje na wydobywanie kopalin,
 • zakres przedsięwzięcia obejmuje:
  •  naprawę dróg tłuczniowych wykonaną mechanicznie na łącznej powierzchni 18 943,60 m2, w tym:
   • droga Namysłów – Józefków: 9 217,50 m2
   • droga Kamienna – Michalice: 9 726,10 m2
  • mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm na łącznej powierzchni 4 460,00 m2, w tym:
   • droga Namysłów – Józefków: 2 260,00 m2
   • droga Kamienna – Michalice: 2 200,00 m2
  • mechaniczne oczyszczenie skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem
  • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, grysowo - żwirowych
 • nie przewiduje się powstawania ścieków socjalno - bytowych,
 • planowany zakres prac nie przewiduje powstawania ścieków technologicznych,
 • odprowadzanie wód opadowych odbywać się będzie studzienkami ściekowymi ze szczelnej nawierzchni do przydrożnych rowów,
 • w czasie realizacji inwestycji będą powstawać niewielkie ilości odpadów głównie opakowania i pozostałości po materiałach budowlanych. Odpady te będą selektywnie gromadzone w miejscach do tego wyznaczonych, a następnie przekazane wyłącznie odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami,
 • w trakcie budowy oddziaływanie przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego będzie miało charakter krótkotrwały. Głównym źródłem zanieczyszczenia będą spaliny i pyły pochodzące z ruchu pojazdów samochodowych i z wykorzystywania sprzętu budowlanego. Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie występować jedynie w godzinach pracy, a ilość i stopień zanieczyszczenia będzie zależeć od czasu pracy urządzeń i sprzętu budowlanego,
 • uciążliwości akustyczne związane z okresem budowy będą krótkotrwałe i odwracalne oraz ograniczone terytorialnie do danego frontu robót. Emisja hałasu występować będzie jedynie w godzinach pracy,
 • po oddaniu do eksploatacji przedmiotowa inwestycja nie będzie stwarzała zagrożenia dla stanu środowiska przyrodniczego. Realizacja projektu znacznie zmniejszy zagrożenia długoterminowe, związane z eksploatacją drogi przez użytkowników w stosunku do stanu istniejącego.
 • planowana inwestycja nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, ze względu na zastosowania najlepszych dostępnych technologii,
 • presja wywierana na środowisko przez w/w przedsięwzięcie będzie nieznaczna w fazie budowy (przy właściwym doborze sprzętu budowlanego i zastosowaniu odpowiednich technologii),
 • roboty wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
 • planowane przedsięwzięcie nie ma charakteru produkcyjnego i w trakcie robót nie będzie wykorzystywało się wody do celów przemysłowych, miejscowych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
 • przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami wodno - błotnymi, obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarami wybrzeży, obszarami górskimi i leśnymi, obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszarami, na których standardy jakości zostały przekroczone, obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne, obszarami  przylegającymi do jezior, obszarami ochrony uzdrowiskowej oraz obszarowymi formami przyrody, o których mowa w art. 6 ustęp 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 roku nr 92 poz. 880 ze zm.), w tym poza obszarem Natura 2000,
 • przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie gminy Namysłów w obrębie miejscowości: Namysłów – Józefków i Kamienna - Michalice  i będzie miało zasięg lokalny,
 • planowane przedsięwzięcie będzie realizowane, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów na działkach nr 647 i 648 położonych w Namysłowie, zatwierdzonym Uchwałą nr XXIII/336/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 22 poz. 111 z 30 marca 2001 r.), wsi Ziemiełowice, Kamienna, Łączany na działce nr 375 we wsi Kamienna, zatwierdzonym Uchwałą nr XXIII/340/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 39 poz. 254 z 17 maja 2001 r.), wsi Michalice, Objazda, Józefków na działce nr 131 położonej w Józefkowie, zatwierdzonym Uchwałą nr XXIII/337/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 22 poz. 112 z 30 marca 2001 r.),
 • inwestycja nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, oraz zmiany dotychczasowej liczby ludności,
 • zakres przedsięwzięcia nie ma transgranicznego oddziaływania,
 • oddziaływanie nie jest ograniczone ramami czasowymi, ma charakter trwały i nieodwracalny,
 • na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa stanu środowiska m.in. poprzez przywrócenie płynności ruchu na drodze oraz ograniczenie emisji pyłów podczas jazdy pojazdów.

W związku z powyższym, na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu i ocenie bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne oraz ich wzajemne relacje, możliwości i sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, Burmistrz Namysłowa w dniu 09.06.2009 r. wydał postanowienie nr GK.IV.7624/4/09 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do strefy rozwoju usług rekreacyjnych przy zbiorniku w Michalicach, Namysłów – Józefków i Kamienna – Michalice" zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP), w publicznie dostępnym wykazie danych  oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski społeczności zamieszkującej na obszarze objętym inwestycją, również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu. Biorąc powyższe uwarunkowania pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Namysłowa.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635.).

Otrzymują:

 1. Gmina Namysłów
 2. Mieszkańcy miasta Namysłów, wsi Kamienna, Józefków, Michalice (zgodnie z art. 49 Kpa) – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/ + miejsce prowadzenia inwestycji

Do wiadomości:

 1. Starostwo Powiatowe w Namysłowie
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
 3. a/a AC

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-07-28