Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7624/16/09 - Motel Namysłów, ul. Oławska, Dz. Nr 222/1

GK.IV.7624/16/09 Namysłów, 17.07.2009 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 16 lipca 2009 r. /data wpływu/ inwestora F.P.H.U. "JABOR" J.J.M. Czajkowscy s. c., Laski, Osiedle Nowe 1, 63-620 Trzcinica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Motel Namysłów, ul. Oławska, Dz. Nr 222/1".

Rodzaj przedsięwzięcia:

 • obiekt zlokalizowany jest w Namysłowie przy ul. Oławskiej, działka nr 222/1. Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę obiektu z bazą noclegową na 36 miejsc oraz restaurację na 180 osób. Inwestycja częściowo dofinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej z programu nr 1.4.1. p.n. "Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa".

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć infrastrukturalnych zgodnie z Dyrektywą Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 85/337/EWG (Załącznik II, pkt 10 b).

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Starostą Namysłowskim.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 17 /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/.

Otrzymują:

 1. F.P.H.U. "JABOR"
  J.J.M. Czajkowscy s. c.
  Os. Nowe 1, Laski
  63-620 Trzcinica
 2. Jan Czajkowski
  Osiedle Nowe 1, Laski
  63-620 Trzcinica
 3. Jarosław Czajkowski
  Osiedle Nowe 1, Laski
  63-620 Trzcinica
 4. Maciej Czajkowski
  Osiedle Nowe 1, Laski
  63-620 Trzcinica
 5. Powiat Namysłowski
  Plac Wolności 12 A
  46-100 Namysłów
 6. Gmina Namysłów
 7. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w Internecie /BIP/
 8. a/a AC

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-07-17

 

 

 


GK.IV.7624/16/09 Namysłów, dnia 12.08.2009r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku  z art. 63 ust. 2, art. 65 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) oraz załącznikiem II, pkt 10 b) Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Motel Namysłów, ul. Oławska, Dz. Nr 222/1".

UZASADNIENIE

W dniu 16.07.2009 r. firma F.P.H.U. "JABOR" J.J.M. Czajkowscy s. c., Laski, Osiedle Nowe 1, 63-620 Trzcinica, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Motel Namysłów, ul. Oławska, Dz. Nr 222/1". Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu oraz wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej w  skali 1:2000.

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się budowę motelu na działce nr 222/1 o powierzchni 4500 m2 (w tym 2250 m2- zabudowa z komunikacją i 2250 m2- tereny zieleni). Na parterze obiektu będą zlokalizowane dwie sale konsumpcyjne na 180 osób, zaplecze socjalne dla obsługi, zaplecze kuchenne, szatnia oraz recepcja z bufetem. Piętro budynku zajmować będą dwa pokoje 3 osobowe dla obsługi, magazyny oraz mieszkanie właściciela.

Kierując się zasadą pierwszeństwa prawa wspólnotowego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, stosownie do Dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z dnia 27.06.1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko uznano, że przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko może być wymagany, zgodnie z pkt 10 b) załącznika II jako: przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich.

Burmistrz Namysłowa, działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na  środowisko (tj. Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w dniu 20.07.2009 r. zwrócił się do Starosty Namysłowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i jego ewentualnego zakresu. Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających zostało opublikowane w dniu 20.07.2009 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie  w Biuletynie Informacji Publicznej.

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie wniosku. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem nr NZ/LM-4325-2-7/09 z dnia 03.08.2009r. wydał opinię sanitarną, w której zaproponował nie nakładać na inwestora F.P.H.U. "JABOR" J.J.M. Czajkowscy s. c. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia uznał, iż zachowując przepisy służące ochronie środowiska podczas prowadzenia robót budowlanych i eksploatacji, przedmiotowa inwestycja nie powinna niekorzystnie oddziaływać na środowisko.

Starostwo Powiatowe opinią nr OŚ.I-7633/24/09 z dnia 23.07.2009 r. uznało za zasadne nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji. Zdaniem organu planowana inwestycja nie powinna mieć negatywnego wpływu na środowisko.

Burmistrz Namysłowa przed wydaniem postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227).

Uwzględnił następujące uwarunkowania:

 1. Rodzaj  i charakterystykę przedsięwzięcia:
  1. skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje:
   planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie miasta Namysłów, działka nr 222/1. Całkowita powierzchnia działki zajmuje 4500 m2, gdzie 2250 m2 zajmować będzie zabudowa z komunikacją, pozostała połowa to tereny zieleni. W ramach projektowanego motelu przewiduje się utworzenie 36 miejsc noclegowych oraz restauracji na 180 osób. Wjazd i wyjazd do motelu zlokalizowany od strony ulicy osiedlowej. Przewiduje się utworzenie 22 miejsc parkingowo-postojowych,
  2. powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
   projektowane przedsięwzięcie nie będzie mieć powiązania z innymi przedsięwzięciami, co nie wpłynie na kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na tym obszarze,
  3. wykorzystywanie zasobów naturalnych:
   w związku z realizacją przedsięwzięcia przewidywane jest pozyskiwanie kruszywa lub piasku z kopalni posiadającej koncesję na wydobycie kruszywa,
  4. emisję i występowanie innych uciążliwości:
   • ścieki socjalno-bytowe wytwarzane na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji miejskiej,
   • planowany zakres prac inwestycyjnych nie przewiduje powstawania ścieków technologicznych,
   • wody opadowe odprowadzane będą  do kanalizacji miejskiej,
   • odpady opakowaniowe w tym puszki, kartony, butelki gromadzone będą selektywnie w pojemnikach do tego przeznaczonych, w sposób zgodny z obowiązującym stanem prawnym,
   • na etapie realizacji inwestycji oddziaływanie na biotyczne i abiotyczne komponenty środowiska będzie krótkotrwałe i małoznaczące. Główna emisja zanieczyszczeń będzie pochodziła z wykorzystywania sprzętu budowlanego, a nieznaczny wzrost emisji hałasu podczas realizacji przedsięwzięcia będzie miał charakter  tymczasowy. Uciążliwości akustyczne występujące na etapie eksploatacji będą ograniczały się do terenu działki, na której planowana jest inwestycja pod warunkiem spełnienia wymogów ochrony przed hałasem zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska i będą miały charakter okazjonalny,
  5. ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:
   planowana inwestycja w fazie realizacji i eksploatacji nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii, ze względu na zastosowania najlepszych dostępnych technologii.
 2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego-uwzględniające:
  • obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie występują,
  • obszary wybrzeży - nie występują,
  • obszary górskie i leśne - nie występują,
  • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
  • obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe obszary ochrony przyrody - nie występują,
  • obszary, na których standardy jakości zostały przekroczone- nie występują,
  • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne - nie występują,
  • gęstość zaludnienia – planowana inwestycja realizowana będzie  na terenie zabudowy mieszkaniowej niskiej, z dopuszczeniem usług. Zwiększona gęstość zaludnienia będzie miała charakter okresowy, ograniczający się do terenu działki, do której inwestor ma tytuł prawny. Planowana inwestycja nie koliduje z ciągami komunikacyjnymi ani też nie narusza praw własności działek sąsiednich,
  • obszary przylegające do jezior - nie występują,
  • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie występują.

   Przedsięwzięcie będzie realizowane również poza obszarowymi formami przyrody, o których mowa  w art. 6 ustęp 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 roku nr 92 poz. 880, z późn. zm.).

   Realizowana inwestycja nie naruszy walorów przyrodniczych i krajobrazowych otaczającego terenu, jest również zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 222/1 oznaczonej symbolami: MN/u – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa, niska z dopuszczeniem usług, w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych oraz usługowych i D – drogi dojazdowe wśród zabudowy mieszkaniowej istniejącej i projektowanej, odpowiadające parametrom dróg pożarowych, utwardzone, przystosowane do przejazdu pojazdów straży pożarnej i obsługi komunalnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/336/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 22 poz. 111 z 30 marca 2001 r.).

   Budowa motelu jest wpisana w krajobraz, dostosowana do istniejącego terenu. Realizacja przedsięwzięcia jako całość nie będzie zakłócać estetyki otaczającego krajobrazu. Po realizacji inwestycji nie zostanie zakłócona zdolność do samooczyszczania środowiska i odnawiania zasobów naturalnych.
 3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:
  1. zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
   przedsięwzięcie nie powoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie powoduje zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności,
  2. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
   zakres przedsięwzięcia nie ma transgranicznego charakteru oddziaływania. Przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego jak również na zdrowie i warunki życia ludzi. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, z dopuszczeniem usług i  będzie miało zasięg lokalny. Presja wywierana na środowisko przez w/w przedsięwzięcie będzie nieznaczna w fazie budowy (przy właściwym doborze sprzętu budowlanego i odpowiednich technologii), a w fazie eksploatacyjnej nie naruszy walorów środowiska naturalnego.
  3. wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:
   rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma negatywnego wpływu na istniejącą infrastrukturę,
  4. prawdopodobieństwo oddziaływania
   nie przewiduje się innego dodatkowego oddziaływania,
  5. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.
   Główne oddziaływanie związane będzie z fazą budowy, będzie miało charakter odwracalny występujący w relatywnie krótkim czasie.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie, Starosty Namysłowskiego oraz ze względu na brak innych uwag bądź zastrzeżeń w trakcie postępowania uznano, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko jest uzasadnione.

Przedmiotowe postanowienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.bip.namyslow.eu), w publicznie dostępnym wykazie danych.

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), zażalenie na to postanowienie nie przysługuje.

Otrzymują:

 1. F.P.H.U. "JABOR"
  J.J.M. Czajkowscy s. c.
  Os. Nowe 1, Laski
  63-620 Trzcinica
 2. Jan Czajkowski
  Osiedle Nowe 1, Laski
  63-620 Trzcinica
 3. Jarosław Czajkowski
  Osiedle Nowe 1, Laski
  63-620 Trzcinica
 4. Maciej Czajkowski
  Osiedle Nowe 1, Laski
  63-620 Trzcinica
 5. Powiat Namysłowski
  Plac Wolności 12 A
  46-100 Namysłów
 6. Gmina Namysłów
 7. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w Internecie /BIP/ + miejsce prowadzenia inwestycji
 8. a/a AC

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-08-12

 

 

 


GK.IV.7624/16/09 Namysłów, dn. 14.09.2009 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) po rozpatrzeniu wniosku firmy F.P.H.U. "JABOR" J.J.M. Czajkowscy s. c., Laski, Osiedle Nowe 1, 63-620 Trzcinica z dnia 14.07.2009 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Motel Namysłów, ul. Oławska, Dz. Nr 222/1",

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Motel Namysłów, ul. Oławska, Dz. Nr 222/1".

Charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna stanowią załącznik do niniejszej decyzji

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 1960 r. z późn. zm.) w dniu 17.02.2009 r. na wniosek inwestora:  F.P.H.U. "JABOR" J.J.M. Czajkowscy s. c., Laski, Osiedle Nowe 1, 63-620 Trzcinica, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Motel Namysłów, ul. Oławska, Dz. Nr 222/1".

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających zamieszczono w dniu 17.07.2009 r. na stronie internetowej (BIP), tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę obiektu z bazą noclegową na 36 miejsc oraz restauracji na 180 osób.

Planowana inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie Aneksu II pkt. 10 lit. b  dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Projektowany motel zlokalizowany będzie na terenie zurbanizowanym w obrębie miasta Namysłów t. j. na obszarze miejskim.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla "przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich" (urban development project) dla potencjalnych beneficjentów środków UE, w/w inwestycje powinny być poddane procedurze screeningu, jeśli spełnione są trzy przesłanki:

 • mają charakter infrastrukturalny,
 • mają charakter miejski,
 • mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Łączne zaistnienie w/w przesłanek stanowi o zakwalifikowaniu takiego przedsięwzięcia do aneksu II dyrektywy EIA.

W związku z tym, iż planowana inwestycja należy do przedsięwzięć zgodnych z załącznikiem II pkt 10b Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko - 85/337/EWG, zwrócono się do organów uzgadniających o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu i określenia jego zakresu.

Starosta Namysłowski wydając opinię nr OŚ.I.-7633/24/09 z dnia 23.07.2009 r. zaproponował nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji. Zdaniem organu opiniującego planowana inwestycja nie powinna mieć negatywnego wpływu na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/LM-4325-2-7/09 z dnia 03.08.2009 r. zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku  przeprowadzenia ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia organ współdziałający stwierdził, że przy prawidłowym prowadzeniu robót budowlanych oraz prawidłowej eksploatacji, z zachowaniem przepisów służących ochronie środowiska planowane przedsięwzięcie nie powinno niekorzystnie oddziaływać na środowisko.

Burmistrz Namysłowa, kierując się kryteriami o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), określonymi w § 4 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po przeprowadzonej analizie cech przedsięwzięcia stwierdził, iż:

 • Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zachodniej części Namysłowa przy drodze wyjazdowej na Oławę. Skala i wielkość zajmowanego terenu nie spowoduje negatywnego oddziaływania na  środowisko.
 • Inwestycja nie jest powiązana z innymi przedsięwzięciami. Na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie nie ma ryzyka kumulowania się oddziaływań innych przedsięwzięć.
 • W związku z realizacją przedsięwzięcia przewidywane jest pozyskanie piasku i kruszywa z zakładu posiadającego koncesje na wydobywanie kopalin.
 • W trakcie realizacji presja wywierana na środowisko przez w/w przedsięwzięcie będzie nieznaczna dzięki zastosowaniu właściwego sprzętu budowlanego i doborze odpowiednich technologii i będzie ograniczała się jedynie do terenu działki, na której planowana jest inwestycja. Główna emisja zanieczyszczeń będzie pochodziła z wykorzystywania sprzętu budowlanego, a nieznaczny wzrost emisji hałasu będzie miał charakter tymczasowy.
 • Inwestycja na etapie eksploatacji nie powinna stwarzać zagrożenia dla środowiska. Uciążliwości akustyczne będą miały charakter okazjonalny, ograniczający się do obszaru, na którym planowana jest inwestycja.
 • Planowana inwestycja nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii, ze względu na zastosowanie najlepszych dostępnych technologii.
 • Budowa przedmiotowego motelu wpisana jest w istniejący krajobraz, nie będzie więc zakłócać jego estetyki. Inwestycja nie zakłóci zdolności do samooczyszczania się środowiska i odnawiania zasobów naturalnych.
 • przedsięwzięcie będzie realizowane poza:
  • obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
  • obszarami wybrzeży, obszarami górskimi i leśnymi,
  • obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych,
  • obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarami Natura 2000 oraz pozostałymi formami ochrony przyrody,
  • obszarami, na których standardy jakości zostały przekroczone,
  • obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne,
  • obszarami  przylegającymi do jezior, uzdrowiskami oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej.
 • Przedsięwzięcie realizowane będzie również poza obszarowymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustęp 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 880, z późn. zm.).
 • Inwestycja  nie spowoduje zmiany liczby ludności na terenie oddziaływania przedsięwzięcia
 • przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie zurbanizowanym i będzie miało zasięg lokalny. W ramach inwestycji nie przewiduje się żadnych technologii mogących oddziaływać transgranicznie. Przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego jak również na zdrowie i warunki życia ludzi.
 • Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie na zwiększenie i złożoność oddziaływania oraz na istniejącą infrastrukturę techniczną.
 • Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług a oddziaływanie będzie miało zasięg lokalny. Główne oddziaływanie będzie związane z fazą budowy i będzie występowało w relatywnie krótkim czasie i będzie miało charakter odwracalny.
 • W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się innego dodatkowego oddziaływania.

W związku z powyższym, na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu i ocenie bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne oraz ich wzajemne relacje, możliwości i sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, Burmistrz Namysłowa w dniu 12.08.2009 r. wydał postanowienie nr GK.IV.7624/16/09 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Dane o postanowieniu zostały zamieszczone  w dniu 12.08.2009 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP), w publicznie dostępnym wykazie danych  oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski społeczności zamieszkującej na obszarze objętym inwestycją, również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.

Planowana inwestycja będzie realizowana na działce oznaczonej symbolami: MN/u - przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa, niska z dopuszczeniem usług, w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno - usługowych oraz usługowych i D - drogi dojazdowe wśród zabudowy mieszkaniowej istniejącej i projektowanej, odpowiadające parametrom dróg pożarowych, utwardzone, przystosowane do przejazdu pojazdów straży pożarnej i obsługi komunalnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/336/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 22 poz. 111 z 30 marca 2001 r.).

Biorąc powyższe uwarunkowania pod uwagę orzeczono jak w sentencji. Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Namysłowa.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z 2006 r.) za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (słownie złotych: dwieście pięć 00/100). Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie w dniu16.07.2009 r.

Otrzymują:

 1. F.P.H.U. "JABOR"
  J.J.M. Czajkowscy s. c.
  Os. Nowe 1, Laski
  63-620 Trzcinica
 2. Jan Czajkowski
  Osiedle Nowe 1, Laski
  63-620 Trzcinica
 3. Jarosław Czajkowski
  Osiedle Nowe 1, Laski
  63-620 Trzcinica
 4. Maciej Czajkowski
  Osiedle Nowe 1, Laski
  63-620 Trzcinica
 5. Powiat Namysłowski
  Plac Wolności 12 A
  46-100 Namysłów
 6. Gmina Namysłów
 7. Mieszkańcy miasta Namysłów - tablica ogłoszeń + informacja w Internecie /BIP/ + miejsce prowadzenia inwestycji
 8. a/a AC

Do wiadomości:

 1. Starostwo Powiatowe w Namysłowie
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-09-14