Przejdź do treści strony WCAG

GK.IV.7610-7-8/06/07/08/09/10 - Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku garażowego na warsztat samochodowy w Namysłowie, ul. Grunwaldzka 37, dz. nr 148/8

GK.IV.7610-7-8/06/07/08/09/10 Namysłów, dn. 05.02.2010 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 51 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz.902 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą POŚ oraz art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą OOŚ i § 3 ust.1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9.11.2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływac na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573, z późn. zm.), w związku z wnioskiem Pana Mirosława Andrukonisa zam. w Namysłowie, ul. Sejmowa 8/5, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku garażowego na warsztat samochodowy w Namysłowie, ul. Grunwaldzka - działka nr 148/8, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

postanawiam

I. Nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
II. Kierujac się usytuowaniem, charakterem i skalą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określam następujący zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:
1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji,
b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
c) przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;
2) opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;
2a) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
3) opis analizowanych wariantów, w tym wariantu:
a) polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia,
b) najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
4) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
5) uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
a) ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze,
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
c) dobra materialne,
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;
6) opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
a) istnienia przedsięwzięcia,
b) wykorzystywania zasobów środowiska,
c) emisji,
oraz opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę;
7) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko;
8) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie, z zastrzeżeniem ust. 2, proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143;
9) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;
10)  przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
11) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
12) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji;
13) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
14) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie;
15) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
16) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.

UZASADNIENIE

Na wniosek Pana Mirosława Andrukonis, ul. Sejmowa 8/5, 46-100 Namysłów z dnia 09.08.2005 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku garażowego na warsztat samochodowy w Namysłowie, ul. Grunwaldzka - działka nr 148/8.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco odziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane, zgodnie z art. 51 ust.1 pkt 2 ustawy POŚ oraz z §3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych  z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - POŚ (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) organ prowadzący przedmiotowe postępowanie, ponownie rozpatrując sprawę przekazaną przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, wszczętą na wniosek inwestora z dnia 09.08.2005 r., w dniu 10.11.2009 r. wystąpił o opinię co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia do Starosty Powiatowego w Namysłowie oraz Państowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie. Ponadto poinformowano strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie oraz składania wniosków i zastrzeżeń, wskazując na to 21 dniowy termin.
Starosta Namysłowski postanowieniem nr OŚ.I-0718/81/09 z dnia 18.11.2009 r. postanowił przekazać Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu wniosek Urzędu Miejskiego w Namysłowie o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i określenia jego zakresu, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku garażowego na warsztat samochodowy w Namysłowie, ul. Grunwaldzka 37. Zdaniem organu, zgodnie z art. 156 ustawy  OOŚ, organem właściwym do rozpozpatrzenia sprawy jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią nr NZ/LM - 4325 - 1 - 25 / 09  z  dnia  18.11.2009 r. zaproponował inwestorowi Panu Mirosławowi Andrukonis przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Zakres raportu zdaniem organu opiniującego powinien spełniać wymagania art. 66 ust. 1 ustawy OOŚ. Po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz załączoną kopią mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie stwierdzono, iż ze względu na bliską zabudowę mieszkaniową zasadne jest nałożenie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie uznał, że w ramach oceny oddziaływania przedsięwziecia należy szczegółowo przeanalizować i ocenić bezpośredni i pośredni wpływ w/w przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, z uwzględnieniem terenów sąsiednich.
Pismem z dnia 04.12.2009 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu poinformował tut. Urząd, iż wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu i określenia jego zakresu nie może być załatwione w terminie. Za przyczynę zwłoki uznał złożony charakter sprawy. Wydanie opinii j. w. przewidziano w terminie do dnia 10.12.2009 r. W dniu 10.12.2009 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ponownie przesunął termin wydania opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i określenia jego zakresu do dnia 21.12.2009 r.
Pismem nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-29-028/09/jgd z dnia 14.12.2009 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu uznał, iż informacja o planowanym przedsięwzięciu przedłożona do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie spełnia wymogów art. 49 ust. 3 pkt 1,6,7,8,9 ustawy POŚ. Wobec powyższego organ współdziałający wezwał inwestora do uzupełnienia brakujących informacji w terminie do dnia 31.12.2009 r. pod rygorem odmowy wyrażenia w/w opinii. Pismami z dnia: 21.12.2009 r. i 14.01.2010 r.   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu ponownie poinformował tut. Urząd, że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminie i  przewidział ostateczny termin zalatwienia sprawy do 31 stycznia 2010 r.
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) tut. Urząd w dniu 22.12.2009 r. zawiadomił inwestora, że sprawa dot. wydania postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku garażowego na warsztat samochodowy w Namysłowie, ul. Grunwaldzka 37, dz. nr 148/8 nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 51 ust. 4d ustawy POŚ. Za przyczynę zwłoki uznano złożony charakter sprawy i brak opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w przedmiotowej sprawie. Wydanie w/w postanowienia przewidziano w terminie do 7 dni od daty otrzymania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-29-028/6/09/10/jgd z dnia 29.01.2010 r. /data wpływu do tut. Urzędu/ wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto ustalono, że w/w raport należy sporządzić w pełnym zakresie zgodnie z art. 52 ust. 1 i 3 ustawy POŚ, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na klimat akustyczny na terenach chronionych. Mając na uwadze mozliwość kumulowania się oddziaływań oraz fakt, że w bliskiej odleglości od terenu przedmiotowej inwestycji zlokalizowane są tereny zabudowy mieszkaniowej, a lokalizacja warsztatu mechaniki pojazdowej może pogorszyc klimat akustyczny na tych terenach i tym samym pogorszyć warunki życia okolicznych mieszkańców Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowił wydać opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwizęcia na środowisko.

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie wniosku. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu.

Zgodnie z art. 51 ust. 5a ustawy POŚ przed wydaniem postanowienia o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko uwzględniono szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowiska, tj.:

1. Rodzaj  i charakterystykę przedsięwzięcia:
a) skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje:

planowana inwestycja polegać będzie na zmianie sposobu użytkowania budynku garażowego na warsztat samochodowy, zlokalizowany na działce nr 148/8 (obręb Namysłów), ul. Grunwaldzka 37. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości wynosi 6400,0 m2, a powierzchnia zabudowy budynku garażowego 192,7 m2. Dzialalność warsztatu będzie polagała na świadczeniu usług w zakresie bieżącej naprawy samochodów, bez robót lakierniczych i blacharskich (ok. 15 samochodów w miesiącu).
b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
istnieje ryzyko kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze realizacji przedmiotowej inwestycji. Na terenie objętym przedmiotową inwestycją inwestor prowadzi obecnie działalność polegającą na zbieraniu złomu. Ponadto na terenie działki nr 148/8 planowane jest uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, co może skutkować wzmocnieniem wystąpienia m. in. uciążliwości akustycznych na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową. Kumulowanie się oddziaływań planowanych przedsięwzięć może spowodować utrudnienia komunikacyjne i wzrost emisji zanieczyszczeń i hałasu na etapie realizacji i eksploatacji tych przedsięwzięć.
c) wykorzystywanie zasobów naturalnych:
w związku z realizacją przedsięwzięcia przewidywane jest  wykorzystanie wody w ilości do 0,5 m3/d. Zaopatrzenie w wodę realizowane będzie z miejskiej sieci wodociągowej na cele bytowe i gospodarcze. W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wykorzystania innych zasobów naturalnych. Ponadto przewidziano wykorzystanie energii elektrycznej - do 15 KWh/d oraz paliwa do zasilania kotła - do 0,5 m3/rok.
d) emisję i występowanie innych uciążliwości:
- wytwarzane ścieki odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej, a wody opadowe z połaci dachowej do gruntu. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane będą do rowu kanalizacją deszczową (poprzez separator),
- odpady powstałe w wyniku eksploatacji przedsięwzięcia zbierane będą selektywnie w pojemnikach, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia. Przewiduje się powstawanie odpadów niebezpiecznych w ilości ok. 0,89 Mg/rok oraz odpadów innych niż niebezpieczne w ilości ok. 0,65 Mg/rok,
- emisja zanieczyszczeń powietrza będzie pochodziła z pracy wentylatorów (emisja ok. 0,2 mg/m3 pyłu do powietrza). Ponadto do powietrza emitowane będą zanieczyszczenia powstałe w procesie spalania tj.: pył PM10 - 0,037 kg/h, dwutlenek azotu - 0,016 kg/h, tlenek węgla - 0,3192 kg/h, dwutlenek siarki - 0,0033 kg/h. Eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się ze zwiększonym natężeniem ruchu pojazdów, będących źródłem emisji pyłów i gazów do powietrza oraz hałasu. Uciążliwości akustyczne spowodowane działalnością przedmiotowego warsztatu będą miały charakter trwały.
e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:
planowana inwestycja w fazie realizacji nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii,

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego-uwzględniające:

  • obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie występują,
  • obszary wybrzeży - nie występują,
  • obszary górskie i leśne - nie występują,
  • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
  • obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe obszary ochrony przyrody - nie występują,
  • obszary, na których standardy jakości zostały przekroczone- nie występują,
  • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne - nie występują,
  • gęstość zaludnienia - nie występuje ryzyko zwiększenia gęstości zaludnienia na terenie objętym inwestycją,
  • obszary przylegające do jezior - nie występują,
  • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie występują.

Przedsięwzięcie będzie realizowane również poza obszarowymi formami przyrody, o których mowa  w art. 6 ustęp 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 880, z późn. zm.).

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 148/8 położonej w Namysłowie, oznaczonej symbolem: Mn - przeznaczenie podstawowe - istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/336/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 22 poz. 111 z 30 marca 2001 r.).

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

przedsięwzięcie nie wiąże się z możliwością zmiany zasięgu geograficznego. Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) przedsięwzięcie może oddziaływać na mieszkańców ul. Grunwaldzkiej (która liczy ok. 300 mieszkańców), na której realizowana będzie inwestycja.
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
zakres przedsięwzięcia nie ma transgranicznego charakteru oddziaływania
c) wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:
Realizacja przedsięwzięcia będzie związana ze wzrostem natężenia ruchu do projektowanego warsztatu samochodowego, a tym samym spowoduje wzrost emisji zanieczyszczeń. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje zwiększoną kumulację oddziaływania w zakresie emisji hałasu w stosunku do stanu obecnego. Ponadto eksploatacja obiektu będzie wymagała dostawy mediów, jak: woda, energia elektryczna i paliwo do zasilania kotłów.
d) prawdopodobieństwo oddziaływania:
nie przewiduje się innego dodatkowego oddziaływania,
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
Oddziaływanie występujące podczas prac budowlanych będzie miało charakter okresowy i krótkotrwały. Faza eksploatacji warsztatu mechaniki samochodowej  będzie związana z emisją hałasu, a tym samym może powodować pogorszenie klimatu akustycznego na terenach sąsiednich oraz pogorszyć warunki życia okolicznych mieszkańców. Oddziaływania te będą miały charakter bezpośredni i stały. Podczas eksploatacji przedmiotowego warsztatu będą powstawały odpady i ścieki - będą to oddziaływania o charakterze pośrednim.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania oraz opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu postanowiono nałożyć na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie.
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Informacja o niniejszym postanowieniu zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, złożone za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa, w terminie 7 dni  od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-02-05
Data udostępnienia do publikacji: 2010-02-09

 

 

 

 


GK.IV.7610-7-8/06/07/08/09/10 Namysłów, dn. 07.05.2010 r.

OBWIESZCZENIE
o sporządzeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku garażowego z przeznaczeniem na warsztat mechaniczny, zlokalizowany na działce nr 148/8.

Działając na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu. W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią w/w raportu oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, pok. Nr 17). Ponadto informuję o  możliwości składania uwag i wniosków dot. przedmiotowego przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-05-07
Data udostępnienia do publikacji: 2010-05-11