Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.7.2012 - Instalacja stabilizacji tlenowej odpadów

GK.6220.7.2012 Namysłów, dn. 21.02.2012 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98  poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 25.01.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.01.2012 r.) inwestora: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o. o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Instalacja stabilizacji tlenowej odpadów".

Projektowane przedsięwzięcie polega na wybudowaniu instalacji stabilizacji tlenowej dla zmieszanych odpadów komunalnych na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ziemiełowicach.

Instalacja ta obejmuje:

 • 6 reaktorów kompostowych (tuneli lub hal) z systemem napowietrzania, o wymiarach (szer. x dł. x wys.): ok. 6,4 m x 20,0 m x 4,0 m;
 • system oczyszczania powietrza procesowego - biofiltr;
 • plac dojrzewania o powierzchni ok. 2.400 m2.

Przepustowość instalacji projektuje się na poziomie ok. 10.000 Mg/rok.

Zadaniem planowanego przedsięwzięcia jest stworzenie warunków dla ograniczenia deponowania odpadów biodegradowlanych. Z kolei celem zadania jest:

 • zmniejszenie masy i objętości odpadów;
 • zmniejszenie zawartości wody w odpadach;
 • stabilizacja substancji organicznej;
 • zmniejszenie potencjału gazotwórczego;
 • zmniejszenie podatności na wymywanie i osiadanie;
 • higienizacja.

Przedsięwzięcie planowanej jest w miejscowości Ziemiełowice, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwa opolskie w obrębie działki nr 151/1, stanowiącej własność Gminy Namysłów. Wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 1 stycznia 2007 r. z Gmina Namysłów.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 16 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 80 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) oraz w załączniku II pkt 11 lit. b) Dyrektywy Rady  97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. UE. L 175/40) gdzie przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 16 /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-02-21
Data udostępnienia do publikacji: 2012-02-21

 

 

 

 


GK.6220.7.2012 Namysłów, dn. 21.02.2012 r.

w/g rozdzielnika

W związku z wnioskiem inwestora: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o. o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Instalacja stabilizacji tlenowej odpadów", działka nr 151/1 położona w Ziemiełowicach, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) przekazuję w załączeniu akta sprawy z prośbą o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 80 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) oraz w załączniku II pkt 11 lit. b) Dyrektywy Rady  97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. UE. L 175/40) gdzie przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Wnioskodawca zamierza ubiegać się o dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-02-21
Data udostępnienia do publikacji: 2012-02-21

 

 

 

 


GK.6220.7.2012 Namysłów, dnia 08.03.2012 r.

ZWiUK EKOWOD Sp. z o. o.
ul. Mariańska 2
46-100 Namysłów

W związku z pismem nr NZ/ACz-4325-4/12 z dnia 02.03.2012 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie dot. wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Instalacja stabilizacji tlenowej odpadów", na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) wzywam Państwa do uzupełnienia karty informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia o następującą informację:

 • podać sposób wykorzystywania uzyskanego kompostu w ramach planowanej inwestycji (również w przypadku jeśli nie będzie on spełniał określonych wymagań).

w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wezwanie.

Do czasu przedłożenia uzupełnienia sprawa pozostaje bez biegu, a w przypadku niedotrzymania terminu wniosek pozostanie bez rozpoznania.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-03-08
Data udostępnienia do publikacji: 2012-03-09

 

 

 

 


GK.6220.7.2012 Namysłów, 24.04.2012 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku  z art. 63 ust. 2, art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ, oraz § 3 ust. 2 pkt 80 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r.Nr 213, poz. 1397) stosownie do załącznika II pkt 11 lit. b) Dyrektywy Rady  97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. UE. L 175/40)

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą  "Instalacja stabilizacji tlenowej odpadów".

UZASADNIENIE

W dniu 21.02.2012 r. na wniosek inwestora: Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o. o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Instalacja stabilizacji tlenowej odpadów".

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy OOŚ do wniosku załączone zostały następujące dokumenty:

 • karta informacyjna przedsięwzięcia,
 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Przedsięwzięcie planowane jest w miejscowości Ziemiełowice, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwa opolskie w obrębie działki nr 151/1, stanowiącej własność Gminy Namysłów. Wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 1 stycznia 2007 r. z Gmina Namysłów.

Projektowane przedsięwzięcie polega na wybudowaniu instalacji stabilizacji tlenowej dla zmieszanych odpadów komunalnych na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ziemiełowicach.

Zadaniem planowanego przedsięwzięcia jest stworzenie warunków dla ograniczenia deponowania odpadów biodegradowlanych. Z kolei celem zadania jest:

 • zmniejszenie masy i objętości odpadów;
 • zmniejszenie zawartości wody w odpadach;
 • stabilizacja substancji organicznej;
 • zmniejszenie potencjału gazotwórczego;
 • zmniejszenie podatności na wymywanie i osiadanie;
 • higienizacja.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 80 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) oraz w załączniku II pkt 11 lit. b) Dyrektywy Rady  97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. UE. L 175/40) gdzie przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ w dniu 21.02.2012 r. tut. Urząd wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w dniu 21.02.2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano również strony o możliwości i miejscu składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w/w zawiadomienia.

Od stron biorących udział w postępowaniu  nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu.

W dniu 02.03.2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie zwrócił się do tut. Urzędu o uzupełnienie karty informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia o sposób wykorzystania uzyskanego kompostu, również w przypadku jeśli nie będzie on spełniał określonych wymagań.

Tut. organ pismem z dnia 08.03.2012 r. przesłał w/w pismo o uzupełnienie karty informacyjnej do inwestora.

Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.63.2012.MJ z dnia 08.03.2012 r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej o informacje dot. m.in.: rodzaju technologii; przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii; rozwiązań chroniących środowisko; przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko. Równocześnie organ opiniujący zwrócił się o podanie informacji czy planowane przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz czy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach właściwego Programu Operacyjnego.

W dniu 19.03.2012 r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo inwestora w którym wyjaśnia, że wytwarzany kompost będzie wykorzystywany do rekultywacji lub deponowany na składowisku odpadów.

Pismem nr GK.6220.7.2012 z dnia 21.03.2012 r. w/w pismo przekazano do PPIS w Namysłowie.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinia sanitarną nr NZ/ACz-4325-4/12 z dnia 23.03.2012 r. zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją sprawy oraz biorąc przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko stwierdził, że realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na zdrowie i warunki życia ludzi. Nie przewiduje się pogorszenia warunków sanitarno - zdrowotnych w trakcie i po realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOS.4241.63.2012.MJ z 28.03.2012 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: "Instalacja stabilizacji tlenowej odpadów" nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko uznał, iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Burmistrz Namysłowa przed wydaniem postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ. Uwzględnił następujące uwarunkowania:

 1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:
  1. skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje: przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscowości Ziemiełowice, na działce o nr ew. 151/1, w bezpośrednim sąsiedztwie:
   • od strony północnej i zachodniej - terenu składowiska odpadów,
   • od strony południowej i wschodniej - terenów wykorzystywanych rolniczo.

    Powierzchnia działki, na której zlokalizowane będzie przedsięwzięcie wynosi około 42 000 m2. Projektowana powierzchnia zabudowy wynosić będzie około 7 000 m2. Obszar inwestycji stanowi fragment terenu należącego do składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ziemiełowicach (powierzchnia terenu składowiska jest około 12,7 ha). Aktualnie na działce nr 151/1 znajduje się:
   • stacja odzysku frakcji drobnej o przepustowości około 100 m3/h, składająca się z następujących elementów:
    • leja zasypowego, o pojemności około 6 m3,
    • przenośnika wznoszącego, o szerokości 1,0 m,
    • sita bębnowego o długości czynnej około 5,0 mi średnicy 2,4 m,
    • przenośnika podsitowego, o szerokości 1,0 m,
    • przenośnika odbierającego balast, o szerokości 1,0 m,
    • centralnej szafy sterowniczej;
   • modułowa kabina sortownicza, sześciostanowiskowa, do ręcznej segregacji odpadów ( w szczególności tworzyw sztucznych, metali i szkła);
   • plac do gromadzenia i kompostowania odpadów ulegających biodegradacji.

    Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wybudowaniu instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ziemiełowicach. Odpady o kodzie 20 03 01 tj. niesegregowane odpady komunalne w ilości około 25 000 Mg/rok przesiewane będą na sicie bębnowym o średnicy oczek 40 mm. Odpady podsitowe (mniejsze niż 40 mm) w ilości około 10 000 Mg/rok poddawane będą stabilizacji tlenowej, natomiast pozostałe tj. 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) w ilości około 15 000 Mg/rok kierowane będą do modułowej kabiny sortowniczej, skąd po wysegregowaniu surowców wtórnych tj. szkła, tworzyw sztucznych i metali, kierowane będą na składowisko odpadów. Proces tlenowej stabilizacji frakcji prowadzony będzie dwuetapowo. Pierwszy etap trwać będzie około 2-4 tygodni i polegać będzie na stabilizacji z wykorzystaniem reaktorów kompostowych (tuneli lub hal), z napowietrzaniem i oczyszczaniem powietrza poprocesowego. Drugi etap polegać będzie na dojrzewaniu kompostu w pryzmach, na otwartym placu, przez około 6-10 tygodni. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostanie:
   • sześć reaktorów kompostowych (tuneli lub hal) z systemem napowietrzani, o wymiarach około 6,5 m x 20,0 m x 4,0 m (szer. x dł. x wys.),
   • system oczyszczania powietrza poprocesowego z wykorzystaniem biofiltra,
   • plac dojrzewania kompostu, o powierzchni około 2 400 m2.

    Przepustowość instalacji kształtować się będzie na poziomie około 10 000 Mg/rok. W wyniku tlenowej stabilizacji powstanie stabilizat (odpad o kodzie 19 05 03 kompost  niespełniający wymagań dla nawozów organicznych lub środków wspomagających uprawę roślin), w ilości około 9 000 Mg/rok, który po dodatkowym doczyszczaniu może być poddany odzyskowi lub unieszkodliwieniu poprzez składowanie.
  2. powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie: planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ziemiełowicach, w związku z czym istnieje prawdopodobieństwo kumulowania się oddziaływań na środowisko planowanej inwestycji z oddziaływaniem wynikającym z prowadzonej już działalności. Jednak ocenia się, że emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu do środowiska nie spowoduje znaczącego oddziaływania na jakość powietrza w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia oraz na klimat akustyczny na najbliższych terenach chronionych akustycznie.
  3. wykorzystanie zasobów naturalnych: na etapie realizacji szacunkowe zużycie wody, surowców paliw i energii kształtować się będzie na poziomie:
   • woda około 50 m3,
   • olej napędowy około 0,2 m3,
   • beton około 40 kW.
  4. emisję i występowanie innych uciążliwości:
   • podczas realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą maszyn. Emisje te będą miały charakter przejściowy i krótkotrwały i nie będą miały istotnego wpływu na środowisko.
   • w trakcie eksploatacji instalacji źródłami emisji substancji do powietrza będą: procesy spalania paliw w silnikach maszyn, urządzeń i pojazdów wykorzystywanych na terenie zakładu; hałdy dojrzewającego kompostu na otwartym placu; stabilizacja tlenowa w reaktorach kompostowych (tunelach i halach).
   • w celu ograniczenia emisji substancji do powietrza przewiduje się: podczyszczanie powietrza z reaktorów w biofiltrze ze złożem organicznym, w miarę możliwości hermetyzację procesów oraz zraszanie pryzm kompostowych na placu z wodą z istniejącej sieci wodociągowej.
   • źródłami emisji hałasu do środowiska na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia będą ruch oraz praca maszyn, urządzeń i pojazdów wykorzystywanych na terenie zakładu. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się około 700 m w kierunku zachodnim. W celu ograniczenia emisji hałasu planuje się wykorzystanie nowoczesnych urządzeń i maszyn o jak najmniejszym poziomie mocy akustycznej.
   • realizacja inwestycji powodować będzie wytwarzanie odpadów głównie z grupy 17, tj. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, w przewidywanej, sumarycznej ilości ok. 1,18 Mg/rok. Obowiązek zagospodarowania powstałych podczas robót odpadów spoczywać będzie na wykonawcy robót.
   • woda z istniejącej sieci wodociągowej wykorzystywana będzie na potrzeby socjalno - bytowe, instalacja stabilizacji tlenowej odpadów obsługiwana będzie przez pracowników składowiska odpadów w Ziemiełowicach. W wyniku realizacji przedsięwzięcia, ilość powstających ścieków bytowych w ilości ok. 1000 m3/rok nie ulegnie zmianie. Ścieki te odprowadzane są do bezodpływowego zbiornika wybieralnego, a następnie okresowo odbierane przez uprawnione jednostki. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych oraz dachów, w sumarycznej ilości około 1500 m3/rok kierowane będą do ogólnospławnej sieci kanalizacyjnej. Odcieki poprocesowe ( z procesu intensywnej stabilizacji tlenowej oraz z placu dojrzewania kompostu) ujmowane kanalizacją zakładową odprowadzane będą do zbiornika na odcieki, a następnie do gminnej sieci kanalizacyjnej w Ziemiełowicach i oczyszczane w miejskiej oczyszczalni ścieków w Namysłowie.
  5. ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii: Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.
 2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego-uwzględniające:
  • obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie występują,
  • obszary wybrzeży - nie występują,
  • obszary górskie lub leśne - nie występują,
  • obszary, na których standardy jakości środowiska zostału przekroczone - nie wystepują,
  • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - nie występują,
  • obszary przylegające do jezior - nie występują,
  • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie występują.

   Planowana inwestycja znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko - Turawskie zgodnie z rozporządzeniem Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33, poz. 1133 z późn. zm.).
   Przedmiotowa inwestycja jest celem publicznym w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), w związku z powyższym zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), zakazy wprowadzane na terenie obszaru chronionego krajobrazu jej nie dotyczą. Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono również występowania chronionych gatunków roślin i grzybów.
   Przedsięwzięcie realizowane  będzie na terenie, który zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ziemiełowice przyjętego Uchwałą nr XXIII/340/01 przez Radę Miejską w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r., oznaczony jest symbolem Nu - tereny wysypisk odpadów komunalnych.
 3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:
  1. zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności,
  2. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: ze względu na charakter (lokalne oddziaływanie oraz lokalizacja około 80 km od granicy państwa) nie wymaga przeprowadzenia dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środosiwkso.
  3. wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma negatywnego wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną,
  4. prawdopodobieństwo oddziaływania: podczas realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją  hałasu i wibracjami, powodowane pracą maszyn. Emisje te będą miały charakter przejściowy i krótkotrwały i nie będą miały istotnego wpływu na środowisko.
  5. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: źródłami emisji hałasu do środowiska na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia będą ruch oraz praca maszyn, urządzeń i pojazdów wykorzystywanych na terenie zakładu. W celu ograniczenia emisji hałasu planuje się wykorzystanie nowoczesnych urządzeń i maszyn o jak najmniejszym poziomie mocy akustycznej.

Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących, kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem, uwzględniając wszelkie możliwe zagrożenia dla środowiska, oraz ze względu na brak uwag i zastrzeżeń w trakcie postępowania uznano, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko jest uzasadnione.

Przedmiotowe postanowienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-24
Data udostępnienia do publikacji: 2012-04-25

 

 

 

 


GK.6220.7.2012 Namysłów, 24.04.2012 r.

OBWIESZCZENIE

o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z  2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 24.04.2012 r. zostało wydane postanowienie nr GK.6220.7.2012 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Instalacja stabilizacji tlenowej odpadów".

Przedsięwzięcie planowane jest w miejscowości Ziemiełowice, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwa opolskie w obrębie działki nr 151/1, stanowiącej własność Gminy Namysłów. Wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 1 stycznia 2007 r. z Gmina Namysłów.

Projektowane przedsięwzięcie polega na wybudowaniu instalacji stabilizacji tlenowej dla zmieszanych odpadów komunalnych na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ziemiełowicach.

Zadaniem planowanego przedsięwzięcia jest stworzenie warunków dla ograniczenia deponowania odpadów biodegradowlanych. Z kolei celem zadania jest:

 • zmniejszenie masy i objętości odpadów;
 • zmniejszenie zawartości wody w odpadach;
 • stabilizacja substancji organicznej;
 • zmniejszenie potencjału gazotwórczego;
 • zmniejszenie podatności na wymywanie i osiadanie;
 • higienizacja.

Informuje się również o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/, budynek B, pok. Nr 16 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 77 419-03-45.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-24
Data udostępnienia do publikacji: 2012-04-25

 

 

 

 


GK.6220.7.2012 Namysłów, dn. 24.04.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) Burmistrz Namysłowa zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

"Instalacja stabilizacji tlenowej odpadów"

W związku z powyższym, informuję strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w tym zapoznania się z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 marca 2012 r., znak: WOOŚ.4241.63.2012.MJ

Uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej można składać w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16) w godzinach od 7.30 do 15.30, e-mail: .

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Namysłowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16), w czasie trwania postępowania, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-24
Data udostępnienia do publikacji: 2012-04-25

 

 

 

 


GK.6220.7.2012 Namysłów, dn. 08.05.2012 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 r., z późn. zm.) w związku z  art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 3 ust. 2 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r.Nr 213, poz. 1397) stosownie do załącznika II pkt 11 lit. b) Dyrektywy Rady  97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. UE. L 175/40) po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.
„Instalacja stabilizacji tlenowej odpadów”.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w dniu 21.02.2012 r. na wniosek inwestora: Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja stabilizacji tlenowej odpadów”.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy OOŚ do wniosku załączone zostały następujące dokumenty:

 • karta informacyjna przedsięwzięcia,
 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w dniu 21.02.2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano również strony o możliwości i miejscu składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w/w zawiadomienia.

Przedsięwzięcie planowane jest w miejscowości Ziemiełowice, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwa opolskie w obrębie działki nr 151/1, stanowiącej własność Gminy Namysłów. Wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 1 stycznia 2007 r. z Gmina Namysłów.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 80 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) oraz w załączniku II pkt 11 lit. b) Dyrektywy Rady  97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. UE. L 175/40) gdzie przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ w dniu 21.02.2012 r. tut. Urząd wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

W dniu 02.03.2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie zwrócił się do tut. Urzędu o uzupełnienie karty informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia o sposób wykorzystania uzyskanego kompostu, również w przypadku jeśli nie będzie on spełniał określonych wymagań.

Tut. organ pismem z dnia 08.03.2012 r. przesłał w/w pismo o uzupełnienie karty informacyjnej do inwestora.

Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.63.2012.MJ z dnia 08.03.2012 r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej o informacje dot. m.in.: rodzaju technologii; przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii; rozwiązań chroniących środowisko; przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko. Równocześnie organ opiniujący zwrócił się o podanie informacji czy planowane przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz czy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach właściwego Programu Operacyjnego.

W dniu 19.03.2012 r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo inwestora w którym wyjaśnia, że wytwarzany kompost będzie wykorzystywany do rekultywacji lub deponowany na składowisku odpadów.

Pismem nr GK.6220.7.2012 z dnia 21.03.2012 r. w/w pismo przekazano do PPIS w Namysłowie.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinia sanitarną nr NZ/ACz-4325-4/12 z dnia 23.03.2012 r. zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją sprawy oraz biorąc przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko stwierdził, że realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na zdrowie i warunki życia ludzi. Nie przewiduje się pogorszenia warunków sanitarno – zdrowotnych w trakcie i po realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOS.4241.63.2012.MJ z 28.03.2012 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja stabilizacji tlenowej odpadów” nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko uznał, iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Od stron biorących udział w postępowaniu  nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu.

Zgodnie z kryteriami określonymi w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 2 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) przeprowadzono szczegółową analizę cech przedsięwzięcia i stwierdzono, że planowana inwestycja zlokalizowana w miejscowości Zimeiełowice, na działce nr 151/1, nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko.

Projektowane przedsięwzięcie polega na wybudowaniu instalacji stabilizacji tlenowej dla zmieszanych odpadów komunalnych na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ziemiełowicach.

Zadaniem planowanego przedsięwzięcia jest stworzenie warunków dla ograniczenia deponowania odpadów biodegradowlanych. Z kolei celem zadania jest:

 • zmniejszenie masy i objętości odpadów;
 • zmniejszenie zawartości wody w odpadach;
 • stabilizacja substancji organicznej;
 • zmniejszenie potencjału gazotwórczego;
 • zmniejszenie podatności na wymywanie i osiadanie;
 • higienizacja.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscowości Ziemiełowice, na działce o nr ew. 151/1, w bezpośrednim sąsiedztwie:

 • od strony północnej i zachodniej – terenu składowiska odpadów,
 • od strony południowej i wschodniej – terenów wykorzystywanych rolniczo.

Powierzchnia działki, na której zlokalizowane będzie przedsięwzięcie wynosi około 42 000 m2. Projektowana powierzchnia zabudowy wynosić będzie około 7 000 m2. Obszar inwestycji stanowi fragment terenu należącego do składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ziemiełowicach (powierzchnia terenu składowiska jest około 12,7 ha). Aktualnie na działce nr 151/1 znajduje się:

 • stacja odzysku frakcji drobnej o przepustowości około 100 m3/h, składająca się z następujących elementów:
  – leja zasypowego, o pojemności około 6 m3,
  – przenośnika wznoszącego, o szerokości 1,0 m,
  – sita bębnowego o długości czynnej około 5,0 mi średnicy 2,4 m,
  – przenośnika podsitowego, o szerokości 1,0 m,
  – przenośnika odbierającego balast, o szerokości 1,0 m,
  – centralnej szafy sterowniczej;
 • modułowa kabina sortownicza, sześciostanowiskowa, do ręcznej segregacji odpadów ( w szczególności tworzyw sztucznych, metali i szkła);
 • plac do gromadzenia i kompostowania odpadów ulegających biodegradacji.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wybudowaniu instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ziemiełowicach. Odpady o kodzie 20 03 01 tj. niesegregowane odpady komunalne w ilości około 25 000 Mg/rok przesiewane będą na sicie bębnowym o średnicy oczek 40 mm. Odpady podsitowe (mniejsze niż 40 mm) w ilości około 10 000 Mg/rok poddawane będą stabilizacji tlenowej, natomiast pozostałe tj. 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) w ilości około 15 000 Mg/rok kierowane będą do modułowej kabiny sortowniczej, skąd po wysegregowaniu surowców wtórnych tj. szkła, tworzyw sztucznych i metali, kierowane będą na składowisko odpadów. Proces tlenowej stabilizacji frakcji prowadzony będzie dwuetapowo. Pierwszy etap trwać będzie około 2-4 tygodni i polegać będzie na stabilizacji z wykorzystaniem reaktorów kompostowych (tuneli lub hal), z napowietrzaniem i oczyszczaniem powietrza poprocesowego. Drugi etap polegać będzie na dojrzewaniu kompostu w pryzmach, na otwartym placu, przez około 6-10 tygodni. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostanie:

 • sześć reaktorów kompostowych (tuneli lub hal) z systemem napowietrzani, o wymiarach około 6,5 m x 20,0 m x 4,0 m (szer. x dł. x wys.),
 • system oczyszczania powietrza poprocesowego z wykorzystaniem biofiltra,
 • plac dojrzewania kompostu, o powierzchni około 2 400 m2.

Przepustowość instalacji kształtować się będzie na poziomie około 10 000 Mg/rok. W wyniku tlenowej stabilizacji powstanie stabilizat (odpad o kodzie 19 05 03 kompost  niespełniający wymagań dla nawozów organicznych lub środków wspomagających uprawę roślin), w ilości około 9 000 Mg/rok, który po dodatkowym doczyszczaniu może być poddany odzyskowi lub unieszkodliwieniu poprzez składowanie.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ziemiełowicach, w związku z czym istnieje prawdopodobieństwo kumulowania się oddziaływań na środowisko planowanej inwestycji z oddziaływaniem wynikającym z prowadzonej już działalności. Jednak ocenia się, że emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu do środowiska nie spowoduje znaczącego oddziaływania na jakość powietrza w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia oraz na klimat akustyczny na najbliższych terenach chronionych akustycznie.

Na etapie realizacji szacunkowe zużycie wody, surowców paliw i energii kształtować się będzie na poziomie:

 • – woda około 50 m3,
 • – olej napędowy około 0,2 m3,
 • – beton około 40 kW

Podczas realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją  hałasu i wibracjami, powodowane pracą maszyn. Emisje te będą miały charakter przejściowy i krótkotrwały i nie będą miały istotnego wpływu na środowisko.

W trakcie eksploatacji instalacji źródłami emisji substancji do powietrza będą: procesy spalania paliw w silnikach maszyn, urządzeń i pojazdów wykorzystywanych na terenie zakładu; hałdy dojrzewającego kompostu na otwartym placu; stabilizacja tlenowa w reaktorach kompostowych (tunelach i halach).

W celu ograniczenia emisji substancji do powietrza przewiduje się: podczyszczanie powietrza z reaktorów  w biofiltrze ze złożem organicznym, w miarę możliwości hermetyzację procesów oraz zraszanie pryzm kompostowych na placu z wodą z istniejącej sieci wodociągowej.

Źródłami emisji hałasu do środowiska na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia będą ruch oraz praca maszyn, urządzeń i pojazdów wykorzystywanych na terenie zakładu. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się około 700 m w kierunku zachodnim. W celu ograniczenia emisji hałasu planuje się wykorzystanie nowoczesnych urządzeń i maszyn o jak najmniejszym poziomie mocy akustycznej.

Realizacja inwestycji powodować będzie wytwarzanie odpadów głównie z grupy 17, tj. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, w przewidywanej, sumarycznej ilości ok. 1,18 Mg/rok. Obowiązek zagospodarowania powstałych podczas robót odpadów spoczywać będzie na wykonawcy robót.

Woda z istniejącej sieci wodociągowej wykorzystywana będzie na potrzeby socjalno – bytowe, instalacja stabilizacji tlenowej odpadów obsługiwana będzie przez pracowników składowiska odpadów w Ziemiełowicach. W wyniku realizacji przedsięwzięcia, ilość powstających ścieków bytowych w ilości ok.  1000 m3/rok nie ulegnie zmianie. Ścieki te odprowadzane są do bezodpływowego zbiornika wybieralnego, a następnie okresowo odbierane przez uprawnione jednostki. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych oraz dachów, w sumarycznej ilości około 1500 m3/rok kierowane będą do ogólnospławnej sieci kanalizacyjnej. Odcieki poprocesowe ( z procesu intensywnej stabilizacji tlenowej oraz z placu dojrzewania kompostu) ujmowane kanalizacją zakładową odprowadzane będą do zbiornika na odcieki, a następnie do gminnej sieci kanalizacyjnej w Ziemiełowicach i oczyszczane w miejskiej oczyszczalni ścieków w Namysłowie.

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza:

 • obszarami wodno – błotne oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych ,
 • obszarami wybrzeży,
 • obszarami górskimi lub leśnymi,
 • obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone
 • obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
 • obszarami przylegającymi do jezior,
 • uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Planowana inwestycja znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko – Turawskie zgodnie z rozporządzeniem Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33, poz. 1133 z późn. zm.).

Przedmiotowa inwestycja jest celem publicznym w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), w związku z powyższym zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), zakazy wprowadzane na terenie obszaru chronionego krajobrazu jej nie dotyczą. Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono również występowania chronionych gatunków roślin i grzybów.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie, który zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ziemiełowice przyjętego Uchwałą nr XXIII/340/01 przez Radę Miejską w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r., oznaczony jest symbolem Nu – tereny wysypisk odpadów komunalnych.

Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności.

Ze względu na charakter (lokalne oddziaływanie oraz lokalizacja około 80 km od granicy państwa) nie wymaga przeprowadzenia dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środosiwkso.

Rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie będzie mieć negatywnego wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną.

W związku z powyższym, na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu i ocenie bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne oraz ich wzajemne relacje, możliwośc i sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, Burmistrz Namysłowa w dniu 24.04.2012 r. wydał postanowienie nr GK.6220.7.2012 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: „Instalacja stabilizacji tlenowej odpadów” zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP) tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, po. 1071 z późn. zm.) poinformowano strony postępowania , że przed wydaniem decyzji można zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań w terminie 7 dnia od daty otrzymania pisma.

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski dotyczące planowanej inwestycji. Nie odnotowano aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Ogłoszenie o niniejszej decyzji zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł 00/100 (słownie: dwieście pięć złotych).

 

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-05-08
Data udostępnienia do publikacji: 2012-05-09

 

 

 

 


GK.6220.7.2012 Namysłów, 08.05.2012 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

informuję

że w dniu 08.05.2012 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Instalacja stabilizacji tlenowej odpadów”.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji, z  dokumentacją sprawy oraz z uzgodnieniami dokonanymi z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, II piętro, pok. Nr 16) w godzinach urzędowania.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-05-08
Data udostępnienia do publikacji: 2012-05-09