Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.18.2012 - Ekologiczne Centrum Energetyczne

GK.6220.18.2012 Namysłów, dn. 16.04.2012 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98  poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 23.03.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.03.2012 r.) inwestora: EMCCO Energy Group S.A., ul. Szczytnicka 36/2, 50-382 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Ekologiczne Centrum Energetyczne".

Ekologiczne Centrum Energetyczne (ECE) o mocy zainstalowanej 60 MWe bedzie odnawialnym źródłem energii, wykorzystującym wiele technologii do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z biomasy.

Technologia ECE będzie charakteryzować się nowatorską w skali światowej konwersją energii chemicznej biomasy w energię elektryczną. Biomasa to przede wszystkim rośliny oleiste (rzepak, rzepik, słonecznik itp.) przemysłowe z większą zawartością kwasu erukowego nienadającego się do spożycia lub zanieczyszczone. Centrum ECE może wykorzystywać również alternatywne surowce takie jakowej palmowy, oleje roślinne przepracowane, słomę, zrębki drzewne, melasę, kiszonki kukurydzy itp.

Produkty energetyczne (paliwo) otrzymane z biomasy, to: estry etylowe, bioetanol, palety z makuch i biogaz.

Paliwo dostarczane będzie do silników spalinowych sprężonych z generatorami prądu elektrycznego. W wyniku pracy generatorów wytwarzana będzie energia elektryczna, która następnie przesyłana będzie do krajowego systemu elektroenergetycznego.

Podstawowe obiekty i urządzenia wchodzące w skład Ekologicznego centrum Energetycznego:

 • Gorzelnia,
 • Biorafineria z tłocznią oleju,
 • Olochemia,
 • Biogazownia,
 • Elektrownia "diesel",
 • Elektrownia gazowa - biogaz,
 • Elektrociepłownia z układami ORC,
 • Chłodnia kominowa.

Przedsięwzięcie planowane jest w miejscowości Namysłów powiat namysłowski, województwa opolskie, w obrębie działek nr 12/31, 12/18, 12/23, 12/24, 12/26, 12/27, 12/28, 87/1 , 12/29,  k. m. 13 oraz działki nr 581/3 k. m. 6, stanowiącej własność Gminy Namysłów.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 16 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 16 /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-16
Data udostępnienia do publikacji: 2012-04-17

 

 

 

 


GK.6220.18.2012 Namysłów, dn. 19.06.2012 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 69 ust. 3, a także art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku EMCCO Energy Group S.A., ul. Szczytnicka 36/2, 50-382 Wrocław dotyczącego przedsięwzięcia polegającego na budowie "Ekologicznego Centrum Energetycznego" realizowanego na działkach o nr: 12/31, 12/18, 12/23, 12/24, 12/26, 12/27, 12/28, 87/1, 12/29 k. m. 13 i 581/3 k. m. 6 w Namysłowie

postanawiam

ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na budowie "Ekologicznego Centrum Energetycznego" realizowanego na działkach o nr: 12/31, 12/18, 12/23, 12/24, 12/26, 12/27, 12/28, 87/1, 12/29 k. m. 13 i 581/3 k. m. 6 w Namysłowie, zgodny z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

Raport powinien zawierać:

 1. opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
  1. charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,
  2. główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
  3. przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;
 2. opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 3. opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 4. opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;
 5. opis analizowanych wariantów, w tym:
  1. wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
  2. wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
 6. określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;
 7. uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
  1. ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
  2. powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
  3. dobra materialne,
  4. zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
  5. wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;
 8. opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
  1. istnienia przedsięwzięcia,
  2. wykorzystywania zasobów środowiska,
  3. emisji;
 9. opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko;
 10. jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
 11. wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;
 12. przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
 13. przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 14. analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
 15. przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot obszaru natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
 16. wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
 17. streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;
 18. nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
 19. źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy przedłożyć w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

UZASADNIENIE

W dniu 16.04.2012 r. na wniosek inwestora: EMCCO Energy Group S.A., ul. Szczytnicka 36/2, 50-382 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Ekologiczne Centrum Energetyczne".

Ekologiczne Centrum Energetyczne (ECE) o mocy zainstalowanej 60 MWe bedzie odnawialnym źródłem energii, wykorzystującym wiele technologii do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z biomasy.

Technologia ECE będzie charakteryzować się nowatorską w skali światowej konwersją energii chemicznej biomasy w energię elektryczną. Biomasa to przede wszystkim rośliny oleiste (rzepak, rzepik, słonecznik itp.) przemysłowe z większą zawartością kwasu erukowego nienadającego się do spożycia lub zanieczyszczone. Centrum ECE może wykorzystywać również alternatywne surowce takie jakowej palmowy, oleje roślinne przepracowane, słomę, zrębki drzewne, melasę, kiszonki kukurydzy itp.

Produkty energetyczne (paliwo) otrzymane z biomasy, to: estry etylowe, bioetanol, palety z makuch i biogaz.

Paliwo dostarczane będzie do silników spalinowych sprężonych z generatorami prądu elektrycznego. W wyniku pracy generatorów wytwarzana będzie energia elektryczna, która następnie przesyłana będzie do krajowego systemu elektroenergetycznego.

Podstawowe obiekty i urządzenia wchodzące w skład Ekologicznego centrum Energetycznego:

 • Gorzelnia,
 • Biorafineria z tłocznią oleju,
 • Olochemia,
 • Biogazownia,
 • Elektrownia "diesel",
 • Elektrownia gazowa - biogaz,
 • Elektrociepłownia z układami ORC,
 • Chłodnia kominowa.

Przedsięwzięcie planowane jest w miejscowości Namysłów powiat namysłowski, województwa opolskie, w obrębie działek nr 12/31, 12/18, 12/23, 12/24, 12/26, 12/27, 12/28, 87/1 , 12/29,  k. m. 13 oraz działki nr 581/3 k. m. 6, stanowiącej własność Gminy Namysłów.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).

Działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy OOŚ, w dniu 16.04.2012 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

W dniu 23.04.2012 r. jedna ze stron postępowania Pan Janusz Monasterski zapoznał się z dokumentacją prowadzonego postępowania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinia sanitarną nr NZ/ACz-4325-14/12 z dnia 26.04.2012 r. zaproponował nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie "Ekologicznego Centrum Energetycznego" w Namysłowie. Organ opiniujący ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który należy sporządzić w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy OOŚ, z wyłączeniem wymogów art. 66 ust. 1 pkt 16 w/w ustawy.

W dniu 26.04.2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w opolu pismem nr WOOŚ.4241.133.2012.IOC wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia o: kwalifikację planowanego przedsięwzięcia zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213., poz. 1397) oraz informację dotyczącą szaty roślinnej łąk, które przeznaczono pod budowę inwestycji. Równocześnie zawiadomił, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), że wniosek w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z uwagi na konieczność jego uzupełnienia w przedstawionym powyżej zakresie, nie może być załatwiony w terminie określonym w art. 64 ust. 4 ustawy OOŚ.

W dniu 11 czerwca 2012 r. inwestor uzupełnił kartę informacyjną o wymagane informacje.

Z treści przedłożonych dokumentów wynika, że przedsięwzięcie polegające na budowie Ekologicznego Centrum Energetycznego do wytwarzania energii elektrycznej, obejmujące między innymi: gorzelnię, biorafinerię z tłocznią oleju, zakład oleochemii, biogazownię z oczyszczalnią ścieków, zgazowarką biomasy zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 a i c)  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213., poz. 1397) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinien być załączony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŻ41.133.2012.IOC z dnia 15.06.2012 r. odmówił wyrażenia opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raport o oddziaływaniu a środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia ponieważ zgodnie z  kwalifikacją przedsięwzięcia przez inwestora do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać a środowisko do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy przedłożyć raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym postanowiono ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-06-19
Data udostępnienia do publikacji: 2012-06-21

 

 

 

 


GK.6220.18.2012 Namysłów, 19.06.2012 r.

OBWIESZCZENIE
o wydanym postanowieniu w którym ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z  2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 19.06.2012 r. zostało wydane postanowienie nr GK.6220.18.2012 ustalające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na budowie "Ekologicznego Centrum Energetycznego" realizowanego na działkach o nr: 12/31, 12/18, 12/23, 12/24, 12/26, 12/27, 12/28, 87/1, 12/29 k. m. 13 i 581/3 k. m. 6 w Namysłowie.

Ekologiczne Centrum Energetyczne (ECE) o mocy zainstalowanej 60 MWe będzie odnawialnym źródłem energii, wykorzystującym wiele technologii do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z biomasy.

Technologia ECE będzie charakteryzować się nowatorską w skali światowej konwersją energii chemicznej biomasy w energię elektryczną. Biomasa to przede wszystkim rośliny oleiste (rzepak, rzepik, słonecznik itp.) przemysłowe z większą zawartością kwasu erukowego nienadającego się do spożycia lub zanieczyszczone. Centrum ECE może wykorzystywać również alternatywne surowce takie jakowej palmowy, oleje roślinne przepracowane, słomę, zrębki drzewne, melasę, kiszonki kukurydzy itp.

Produkty energetyczne (paliwo) otrzymane z biomasy, to: estry etylowe, bioetanol, palety z makuch i biogaz.

Paliwo dostarczane będzie do silników spalinowych sprężonych z generatorami prądu elektrycznego. W wyniku pracy generatorów wytwarzana będzie energia elektryczna, która następnie przesyłana będzie do krajowego systemu elektroenergetycznego.

Podstawowe obiekty i urządzenia wchodzące w skład Ekologicznego centrum Energetycznego:

 • Gorzelnia,
 • Biorafineria z tłocznią oleju,
 • Olochemia,
 • Biogazownia,
 • Elektrownia "diesel",
 • Elektrownia gazowa - biogaz,
 • Elektrociepłownia z układami ORC,
 • Chłodnia kominowa.

Informuje się również o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/, budynek B, pok. Nr 16 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 77 419-03-45.

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-06-19
Data udostępnienia do publikacji: 2012-06-21

 

 

 

 


GK.6220.18.2012 Namysłów, dnia 20.09.2012 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) i art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) w związku z postanowieniem Burmistrza Namysłowa nr GK.6220.18.2012 z dnia 19.06.2012 r. w którym ustalono Spółce EMCCO Energy Group S.A., ul. Mickiewicza 22/1, 51-619 Wrocław zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na budowie "Ekologicznego Centrum Energetycznego" , dz. nr 12/31, 12/18, 12/23, 12/24, 12/26, 12/27, 12/28, 87/1, 12/29 k. m. 13 i 581/3 k. m. 6 w Namysłowie

postanawiam

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 16.04.2012 r. na wniosek inwestora: EMCCO Energy Group S.A., ul. Szczytnicka 36/2, 50-382 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Ekologiczne Centrum Energetyczne".

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano strony o możliwości składania uwag i wniosków, podając miejsce i termin do ich wniesienia.

Ekologiczne Centrum Energetyczne (ECE) o mocy zainstalowanej 60 MWe będzie odnawialnym źródłem energii, wykorzystującym wiele technologii do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z biomasy.

Technologia ECE będzie charakteryzować się nowatorską w skali światowej konwersją energii chemicznej biomasy w energię elektryczną. Biomasa to przede wszystkim rośliny oleiste (rzepak, rzepik, słonecznik itp.) przemysłowe z większą zawartością kwasu erukowego nienadającego się do spożycia lub zanieczyszczone. Centrum ECE może wykorzystywać również alternatywne surowce takie jak olej palmowy, oleje roślinne przepracowane, słomę, zrębki drzewne, melasę, kiszonki kukurydzy itp.

Produkty energetyczne (paliwo) otrzymane z biomasy, to: estry etylowe, bioetanol, palety z makuch i biogaz.

Paliwo dostarczane będzie do silników spalinowych sprężonych z generatorami prądu elektrycznego. W wyniku pracy generatorów wytwarzana będzie energia elektryczna, która następnie przesyłana będzie do krajowego systemu elektroenergetycznego.

Podstawowe obiekty i urządzenia wchodzące w skład Ekologicznego Centrum Energetycznego:

 • Gorzelnia,
 • Biorafineria z tłocznią oleju,
 • Olochemia,
 • Biogazownia,
 • Elektrownia "diesel",
 • Elektrownia gazowa - biogaz,
 • Elektrociepłownia z układami ORC,
 • Chłodnia kominowa.

Przedsięwzięcie planowane jest w miejscowości Namysłów powiat namysłowski, województwa opolskie, w obrębie działek nr 12/31, 12/18, 12/23, 12/24, 12/26, 12/27, 12/28, 87/1 , 12/29,  k. m. 13 oraz działki nr 581/3 k. m. 6, stanowiącej własność Gminy Namysłów.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 a i c) - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).

Działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy OOŚ, w dniu 16.04.2012 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

W dniu 23.04.2012 r. jedna ze stron postępowania Pan Janusz Monasterski zapoznał się z dokumentacją prowadzonego postępowania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinia sanitarną nr NZ/ACz-4325-14/12 z dnia 26.04.2012 r. zaproponował nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie "Ekologicznego Centrum Energetycznego" w Namysłowie. Organ opiniujący ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który należy sporządzić w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy OOŚ, z wyłączeniem wymogów art. 66 ust. 1 pkt 16 w/w ustawy.

W dniu 26.04.2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.133.2012.IOC wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia o: kwalifikację planowanego przedsięwzięcia zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213., poz. 1397) oraz informację dotyczącą szaty roślinnej łąk, które przeznaczono pod budowę inwestycji. Równocześnie zawiadomił, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), że wniosek w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z uwagi na konieczność jego uzupełnienia w przedstawionym powyżej zakresie, nie może być załatwiony w terminie określonym w art. 64 ust. 4 ustawy OOŚ.

W dniu 11 czerwca 2012 r. inwestor uzupełnił kartę informacyjną o wymagane informacje.

Z treści przedłożonych dokumentów wynika, że przedsięwzięcie polegające na budowie Ekologicznego Centrum Energetycznego do wytwarzania energii elektrycznej, obejmujące między innymi: gorzelnię, biorafinerię z tłocznią oleju, zakład oleochemii, biogazownię z oczyszczalnią ścieków, zgazowarką biomasy zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 a i c)  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213., poz. 1397) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinien być załączony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŻ41.133.2012.IOC z dnia 15.06.2012 r. odmówił wyrażenia opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia ponieważ zgodnie z  kwalifikacją przedsięwzięcia przez inwestora do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy przedłożyć raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę, Burmistrz Namysłowa postanowieniem nr GK.6220.18.2012 z dnia 19.06.2012 r. postanowił ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, zgodny z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

Na postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia żadna ze stron nie złożyła zażalenia, dlatego stało się prawomocne.

Działając zgodnie z art. 69 ust. 4  ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, z późn. zm.) organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Z up. Burmistrza
Andrzej Galla

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-09-20
Data udostępnienia do publikacji: 2012-09-21

 

 

 

 


GK.6220.18.2012 Namysłów, dn. 20.09.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 63 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 20.09.2012 r. zostało wydane postanowienie nr GK.6220.18.2012 zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Ekologiczne Centrum Energetyczne", dz. nr 12/31, 12/18, 12/23, 12/24, 12/26, 12/27, 12/28, 87/1, 12/29 k. m. 13 i 581/3 k. m. 6 w Namysłowie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Informuje się o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/, budynek B, pok. Nr 16 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 77 419-03-45.

Z up. Burmistrza
Andrzej Galla

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-09-20
Data udostępnienia do publikacji: 2012-09-21