Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.25.2012 - Budowa stawu rybnego karpiowego

GK.6220.25.2012 Namysłów, dn. 19.07.2012 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98  poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 09.07.2012 r. inwestora: Pani Iwony Adamczyk, ul. (dane usunięte), (dane usunięte), (dane usunięte), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stawu rybnego karpiowego".

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie stawu rybnego karpiowego w miejscowości Smarchowice Wielkie, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie na działce nr 27, stanowiącej własność inwestora.

Wymiary stawu to: ok. 175,0 m długości; ok. 60,0-64,0 m - szerokości oraz ok. 2,70-2,95 m głębokości. Zwierciadło wody spiętrzonej na poziomie wody gruntowej, jaka będzie występować w gruncie przewiduje się w granicach od 05 - 0,8 m od powierzchni terenu. Staw nie będzie ogroblowany a ziemia z wykopu będzie wywieziona poza obiekt stawowy. Powierzchnię lustra wody przewiduje się ok. 1,0 - 1,1 ha. Ponadto na obiekcie stawowym planuje się położenie rowu szczegółowego Nr R - G2.

Planowana inwestycja znajduje się na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - użytek ekologiczny "Bagno Młynki" zajmujący powierzchnię 18,87 ha i położony w obrębach ewidencyjnych: Smarchowice Wielkie, Nowe Smarchowice i Smarchowice Śląskie.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 16 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt  88 lit. e) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 16 /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-07-19
Data udostępnienia do publikacji: 2012-07-20
Powód edycji: Ochrona danych osobowych

 

 

 

 

 


GK.6220.25.2012 Namysłów, dn. 19.07.2012 r.

w/g rozdzielnika

W związku z wnioskiem inwestora: Pani Iwony Adamczyk, ul. (dane usunięte), (dane usunięte), (dane usunięte) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stawu rybnego karpiowego", działka nr 27 położona w Smarchowicach Wielkich, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) przekazuję w załączeniu akta sprawy z prośbą o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 88 lit. e) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-07-19
Data udostępnienia do publikacji: 2012-07-20
Powód edycji: Ochrona danych osobowych

 

 

 

 

 


GK.6220.25.2012 Namysłów, dnia 28.08.2012 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, art. 64 ust. 1, a także art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ, w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 88 lit e) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Pani Iwony Adamczyk, (dane usunięte), (dane usunięte), (dane usunięte)

postanawiam

nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa stawu rybnego karpiowego” dz. nr 27, obręb Smarchowice Wielkie i jednocześnie zobowiązuje inwestora tj.: Panią Iwonę Adamczyk zam. (dane usunięte), (dane usunięte), (dane usunięte) do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, w ustalonym poniżej zakresie.

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny z zakresem określonym w art. 66 ust. 1 ustawy OOŚ (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) z wyłączeniem wymogów określonych w art. 66 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy w zakresie dot. przedstawienia propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cel i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność oraz ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na przyrodę Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko - Turawskie i powinien  zawierać:

 1. opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
  1. charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,
  2. główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
  3. przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;
 2. opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 3. opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 4. opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;
 5. opis analizowanych wariantów, w tym:
  1. wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
  2. wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
 6. określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;
 7. uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
  1. ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
  2. powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
  3. dobra materialne,
  4. zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
  5. wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;
 8. opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
  1. istnienia przedsięwzięcia,
  2. wykorzystywania zasobów środowiska,
  3. emisji;
 9. opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
 10. jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
 11. wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;
 12. przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
 13. przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 14. analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
 15. wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
 16. streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;
 17. nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
 18. źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy przedłożyć w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

UZASADNIENIE

W dniu 19.07.2012 r. na wniosek inwestora: Pani Iwony Adamczyk, (dane usunięte), (dane usunięte), (dane usunięte) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stawu rybnego karpiowego" dz. nr 27, obręb Smarchowice Wielkie

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano strony o możliwości składania uwag i wniosków, podając miejsce i termin do ich wniesienia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie stawu rybnego karpiowego o następujących parametrach:

 • powierzchnia - ok. 1-1,1 ha;
 • głębokość - ok. 2,7 - 2,95 m.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 88 lit. e) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).

Działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy OOŚ, w dniu 19.07.2012 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.250.2012.MD z dnia 01.08.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.08.2012 r.) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie stawu rybnego karpiowego" w miejscowości Smarchowice Wielkie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który należy sporządzić w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy OOŚ z wyłączeniem wymogów określonych w art. 66 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy w zakresie dot. przedstawienia propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cel i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność oraz ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na przyrodę Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko - Turawskie.

Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/AN-5325-24/12 z dnia 06.08.2012 r. zaproponował nie nakładać na inwestora Panią Iwonę Adamczyk obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy oraz biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko stwierdził, że przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko. Nie przewiduje się pogorszenia warunków sanitarno - zdrowotnych po realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Burmistrz Namysłowa przed wydaniem niniejszego postanowienia dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ.

Uwzględnił następujące uwarunkowania:

 1. Rodzaj  i charakterystykę przedsięwzięcia:
  1. skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje:
   Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działce ewidencyjnej nr 27 k. m. 2 położonej w Smarchowicach Wielkich.
   Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie stawu rybnego karpiowego o następujących parametrach:
   - powierzchnia – ok. 1-1,1 ha;
   - głębokość – ok. 2,7 – 2,95 m.
  2. powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie: nie powinno zachodzić ryzyko kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze objętym inwestycją;
  3. wykorzystywanie zasobów naturalnych: w trakcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych, takich jak woda.
  4. emisję i występowanie innych uciążliwości:
   • podczas realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Jednak nie będzie on znaczący i nie wpłynie na pogorszenie jakości powietrza.
   • w trakcie realizacji przedsięwzięcia na terenie prowadzenia prac budowlanych może wystąpić wzrost poziomu natężenia hałasu związany z praca maszyn budowlanych i ruchem pojazdów ciężarowych. Jednak krótki okres trwania prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości w tym zakresie.
   • w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji powstawać będą głównie masy ziemne, które wykorzystywane zostaną do wyrównywania dna i skarp stawu.
   • wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu.
   • w trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisja hałasu i wibracjami, powodowane praca maszyn. Jednakże uciążliwości te będą miały charakter jedynie lokalny i krótkotrwały.
   • eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodować emisji hałasu do otoczenia, zanieczyszczeń do powietrza oraz nie będzie źródłem powstawania ścieków.
  5. ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii: realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.
 2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego-uwzględniające:
  • obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie występują,
  • obszary wybrzeży - nie występują,
  • obszary górskie - nie występują,
  • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
  • obszary, na których standardy jakości zostały przekroczone,
  • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - nie występują,
  • obszary przylegające do jezior - nie występują,
  • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie występują,

   Z analizy przyrodniczej wynika, że planowane przedsięwzięcie realizowane będzie:
  • poza obszarami Natura 2000;
  • poza stanowiskami gatunków roślin chronionych i rzadkich oraz chronionych gatunków grzybów i zwierząt.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie natomiast w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko - Turawskie.

Rozporządzenie Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. Z 2006 r. Nr 33, poz. 1133) w § 3 wprowadziło zakaz realizacji na terenie obszaru chronionego krajobrazu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) zakaz powyższy nie dotyczy przedsięwzięć, dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę obszaru chronionego krajobrazu.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 27 położonej w Smarchowicach Wielkich oznaczonej na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami: Rz - tereny o podstawowym przeznaczeniu dla użytków rolnych - tereny trwałych użytków zielonych, Rl - tereny lasów i zadrzewień - istniejące i przewidywane do zalesienia, ponadto działka znajduje się w granicy obszaru chronionego krajobrazu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Wielkie, Nowe Smarchowice zatwierdzonym uchwałą nr XXVIII/415/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 69 poz. 552 z 7 sierpnia 2001 r.).

 1. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:
  1. zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą   przedsięwzięcie może oddziaływać: przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności,
  2. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
  3. wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: w trakcie realizacji przedsięwzięcia na terenie prowadzenia prac budowlanych może wystąpić wzrost poziomu natężenia hałasu związany z praca maszyn budowlanych i ruchem pojazdów ciężarowych. Jednak krótki okres trwania prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości w tym zakresie.
  4. prawdopodobieństwo oddziaływania: w trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisja hałasu i wibracjami, powodowane praca maszyn. Jednakże uciążliwości te będą miały charakter jedynie lokalny i krótkotrwały.
  5. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: podczas realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Jednak nie będzie on znaczący i nie wpłynie na pogorszenie jakości powietrza.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria i uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu, a także fakt, że planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko - Turawskie oraz uwzględniając opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, po szczegółowej analizie przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, Burmistrz Namysłowa postanowił nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i jednocześnie określił zakres raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na przyrodę Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko - Turawskie.

Informacja o niniejszym postanowieniu zostaje zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w publicznie dostępnym wykazie danych, oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-08-28
Data udostępnienia do publikacji: 2012-09-03
Powód edycji: Ochrona danych osobowych

 

 

 

 

 


GK.6220.25.2012 Namysłów, dn. 28.08.2012 r.

OBWIESZCZENIE

o wydanym postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 63 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 28.08.2012 r. zostało wydane postanowienie nr GK.6220.25.2012 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a tym samym o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stawu rybnego karpiowego" dz. nr 27, obręb Smarchowice Wielkie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie stawu rybnego karpiowego o następujących parametrach:

 • powierzchnia - ok. 1-1,1 ha;
 • głębokość – ok. 2,7 - 2,95 m.

Informuje się również o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/, budynek B, pok. Nr 16 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 77 419-03-45.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-08-28
Data udostępnienia do publikacji: 2012-09-03

 

 

 

 


GK.6220.25.2012 Namysłów, dn. 13.09.2012 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) i art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) w związku z postanowieniem Burmistrza Namysłowa nr GK.6220.25.2012 z dnia 28.08.2012 r. nakładającym na inwestora: Panią Iwonę Adamczyk zam. ul. (dane usunięte), (dane usunięte), (dane usunięte) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa stawu rybnego karpiowego" dz. nr 27, obręb Smarchowice Wielkie

postanawiam

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 19.07.2012 r. na wniosek inwestora: Pani Iwony Adamczyk, ul. (dane usunięte), (dane usunięte), (dane usunięte) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stawu rybnego karpiowego" dz. nr 27, obręb Smarchowice Wielkie.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano strony o możliwości składania uwag i wniosków, podając miejsce i termin do ich wniesienia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie stawu rybnego karpiowego o następujących parametrach:

 • powierzchnia - ok. 1-1,1 ha;
 • głębokość - ok. 2,7 - 2,95 m.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 88 lit. e) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).

Działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy OOŚ, w dniu 19.07.2012 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.250.2012.MD z dnia 01.08.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.08.2012 r.) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie stawu rybnego karpiowego" w miejscowości Smarchowice Wielkie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który należy sporządzić w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy OOŚ z wyłączeniem wymogów określonych w art. 66 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy w zakresie dot. przedstawienia propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cel i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność oraz ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na przyrodę Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko - Turawskie.

Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/AN-5325-24/12 z dnia 06.08.2012 r. zaproponował nie nakładać na inwestora Panią Iwonę Adamczyk obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy oraz biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko stwierdził, że przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko. Nie przewiduje się pogorszenia warunków sanitarno - zdrowotnych po realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Biorąc powyższe pod uwagę, Burmistrz Namysłowa postanowieniem  GK.6220.25.2012 z dnia 28.08.2012 r. nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, który powinien być zgodny z zakresem określonym w art. 66 ust. 1 ustawy OOŚ (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z póxn. zm.) z wyłączeniem wymogów określonych w art. 66 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy w zakresie dot. przedstawienia propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cel i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność oraz ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na przyrodę Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko - Turawskie.

Na postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia żadna ze stron nie złożyła zażalenia, dlatego stało się prawomocne.

Działając zgodnie z art. 69 ust. 4  ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, z późn. zm.) organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-09-13
Data udostępnienia do publikacji: 2012-09-17
Powód edycji: Ochrona danych osobowych

 

 

 

 

 


GK.6220.25.2012 Namysłów, dn. 13.09.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 63 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 13.09.2012 r. zostało wydane postanowienie nr GK.6220.25.2012 zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stawu rybnego karpiowego" dz. nr 27, obręb Smarchowice Wielkie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Informuje się o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/, budynek B, pok. Nr 16 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 77 419-03-45.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-09-13
Data udostępnienia do publikacji: 2012-09-17

 

 

 

 


GK.6220.25.2012 Namysłów, dn. 05.12.2012 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

postanawiam

podjąć zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stawu rybnego karpiowego" dz. nr 27, obręb Smarchowice Wielkie, w związku ze złożonym raportem o oddziaływaniu na środowisko.

Uzasadnienie

W dniu 09.07.2012 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stawu rybnego karpiowego" dz. nr 27, obręb Smarchowice Wielkie Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie stawu rybnego o powierzchni 1,06 ha lustra wody i rzędnej zwierciadła wody 146,80 m n. p. m. - na poziomie wody gruntowej oraz średniej głębokości wody 2,25 m.

Projektowana budowa stawu rybnego będzie polegała na:

 • wykopie mechanicznym (najlepiej koparka włókową) do uzyskania średniej głębokości ca 2,85 m na stawie.
 • ręcznym wyrównaniu dna czaszy zbiornika i skarp o nachyleniu n = 1:1,5

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 88 lit. e) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).

Burmistrz Namysłowa, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w dniu 19.07.2012 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.250.2012.MD z dnia 01.08.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.08.2012 r.) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie stawu rybnego karpiowego" w miejscowości Smarchowice Wielkie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który należy sporządzić w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy OOŚ z wyłączeniem wymogów określonych w art. 66 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy w zakresie dot. przedstawienia propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cel i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność oraz ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na przyrodę Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko - Turawskie.

Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/AN-5325-24/12 z dnia 06.08.2012 r. zaproponował nie nakładać na inwestora Panią Iwonę Adamczyk obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy oraz biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko stwierdził, że przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko. Nie przewiduje się pogorszenia warunków sanitarno - zdrowotnych po realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Biorąc powyższe pod uwagę, Burmistrz Namysłowa postanowieniem GK.6220.25.2012 z dnia 28.08.2012 r. nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, który powinien być zgodny z zakresem określonym w art. 66 ust. 1 ustawy OOŚ (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z póxn. zm.) z wyłączeniem wymogów określonych w art. 66 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy w zakresie dot. przedstawienia propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cel i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność oraz ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na przyrodę Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko - Turawskie.

W dniu 13.09.2012 r. Burmistrz Namysłowa postanowił zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stawu rybnego karpiowego" dz. nr 27, obręb Smarchowice Wielkie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem z dnia 23.11.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.11.2012 r.) Pani Iwona Adamczyk zam. ul. (dane usunięte), (dane usunięte), (dane usunięte) złożyła w tut. Urzędzie raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym postanowiono podjąć zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-12-05
Data udostępnienia do publikacji: 2012-12-10
Powód edycji: Ochrona danych osobowych

 

 

 

 

 


GK.6220.25.2012 Namysłów, dn. 05.12.2012 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

informuję

że w dniu 05.12.2012 roku zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stawu rybnego karpiowego" dz. nr 27, obręb Smarchowice Wielkie.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, II piętro, pok. Nr 16) w godzinach urzędowania, w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), informuję o przekazaniu akt sprawy do organów współdziałających z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-12-05
Data udostępnienia do publikacji: 2012-12-10

 

 

 

 


GK.6220.25.2012 Namysłów, dn. 05.12.2012 r.

w/g rozdzielnika

W związku  ze złożonym raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa stawu rybnego karpiowego" dz. nr 27, obręb Smarchowice Wielkie, inwestora: Pani Iwony Adamczyk, ul. (dane usunięte), (dane usunięte), (dane usunięte), w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, zgodnie z art. 77 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), przekazuję w załączeniu akta sprawy z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-12-05
Data udostępnienia do publikacji: 2012-12-10
Powód edycji: Ochrona danych osobowych

 

 

 

 

 


GK.6220.25.2012 Namysłów, dn. 05.12.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Namysłowa, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 09.07.2012 r. wpłynął wniosek Pani Iwony Adamczyk zam. ul. (dane usunięte), (dane usunięte), (dane usunięte) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stawu rybnego karpiowego" dz. nr 27, obręb Smarchowice Wielkie.

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte w dniu 19.07.2012 r. na wniosek Pani Iwony Adamczyk.

Mając na uwadze opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Namysłowa, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy OOŚ, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje "każdemu".

W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, pok. Nr 16), w godzinach urzędowania. Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków dot. przedmiotowego przedsięwzięcia w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) informuję, że uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej;
 • ustnie do protokołu;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Namysłowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-12-05
Data udostępnienia do publikacji: 2012-12-10
Powód edycji: Ochrona danych osobowych

 

 

 

 

 


Sprawa kontynuowana jest w 2013 roku - Zawiadomienia, postanowienia, decyzje - 2013 rok.