Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.21.2012 - Stacja demontażu pojazdów SZAJAWA w Kamiennej

GK.6220.21.2012 Namysłów, 27.04.2012 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania  i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.  z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Firmy Eko - log Sp. z o. o., ul. Dobrowita 16, 61-063 Poznań działającej w imieniu Zakładu Handlowo - Usługowego "SZAJAWA" Irena Szewczyk, Stacja Demontażu Pojazdów w Kamiennej 15 A, 46-100 Namysłów na podstawie pełnomocnictwa z dnia 21.09.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Stacja demontażu pojazdów "SZAJAWA" w Kamiennej".

Przedmiotowa instalacja znajduje się w miejscowości Kamienna (Gmina Namysłów) na działce ewidencyjnej nr 71/7w obrębie Kamienna. Działka ta powstała w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 71/4 na dwie działki: 71/6 oraz 71/7.

Przedsięwzięcie polega na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji z wykorzystaniem istniejących obiektów byłego warsztatu samochodowego:

 • budynek warsztatowo - socjalny
 • pomieszczenia magazynowe
 • waga najazdowa
 • powierzchnie utwardzone (płyty betonowe)
 • wiata
 • seperatora.

Przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie  § 2 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu. W związku z powyższym, zgodnie z art. 77 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do organów współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 16 /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-27
Data udostępnienia do publikacji: 2012-04-30

 

 

 

 


GK.6220.21.2012 Namysłów, 27.04.2012 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) informuję o:

 1. przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: "Stacja demontażu pojazdów "SZAJAWA" w Kamiennej";
 2. wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia;
 3. możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej stacji demontażu) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, bud. B, pokój nr 16 w godzinach urzędowania;
 4. możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy  ul. Dubois 3, pok. nr 16 /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/ w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego ogłoszenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Namysłowa.

W dniu 27.04.2012 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Stacja demontażu pojazdów "SZAJAWA" w Kamiennej".

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Namysłowa. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w w/w sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

Zgodnie z art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) informuję, że uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej;
 • ustnie do protokołu;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-27
Data udostępnienia do publikacji: 2012-04-30

 

 

 

 


GK.6220.21.2012 Namysłów, dn. 27.04.2012 r.

w/g rozdzielnika

W związku z wnioskiem Firmy Eko - log Sp. z o. o., ul. Dobrowita 16, 61-063 Poznań działającej w imieniu Zakładu Handlowo - Usługowego "SZAJAWA" Irena Szewczyk, Stacja Demontażu Pojazdów w Kamiennej 15 A, 46-100 Namysłów na podstawie pełnomocnictwa z dnia 21.09.2011 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Stacja demontażu pojazdów "SZAJAWA" w Kamiennej", zgodnie z art. 77 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), przekazuję w załączeniu akta sprawy z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-27
Data udostępnienia do publikacji: 2012-04-30

 

 

 

 


GK.6220.21.2012 Namysłów, dn. 11.06.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r.  Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) Burmistrz Namysłowa zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:

"Stacja demontażu pojazdów "SZAJAWA" zlokalizowana na działce nr 71/7 obręb Kamienna.

W związku z powyższym, informuję strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w tym zapoznania się z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 21 maja 2012 r., znak: WOOŚ.4242.52.2012.JGD oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie nr NZ/ACz – 4325-18/12 z dnia 16.05.2012 r.

Uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej można składać w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16) w godzinach od 7.30 do 15.30, e-mail: .

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Namysłowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16), w czasie trwania postępowania, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-06-11
Data udostępnienia do publikacji: 2012-06-11

 

 

 

 


GK.6220.21.2012 Namysłów, dn. 19.06.2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1, art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), § 2 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), oraz art. 104 § 1 i art. 107  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Firmy Eko - log Sp. z o. o., ul. Dobrowita 16, 61-063 Poznań działającej w imieniu Zakładu Handlowo - Usługowego „Szajawa” Irena Szewczyk, Stacja Demontażu Pojazdów w Kamiennej 15 A, 46-100 Namysłów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Stacja demontażu pojazdów "SZAJAWA" w Kamiennej"

orzekam

odmówić określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: "Stacja demontażu pojazdów "SZAJAWA" w Kamiennej", zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 71/7 obręb Kamienna.

UZASADNIENIE

W dniu 27.04.2012 r. na wniosek Firmy Eko - log Sp. z o. o., ul. Dobrowita 16, 61-063 Poznań działającej w imieniu Zakładu Handlowo - Usługowego "Szajawa" Irena Szewczyk, Stacja Demontażu Pojazdów w Kamiennej 15 A, 46-100 Namysłów na podstawie pełnomocnictwa z dnia 21.09.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Stacja demontażu pojazdów "SZAJAWA" w Kamiennej" dz. nr 71/7

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączono:

 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 • wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar , na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 • protokół z oględzin przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17.02.2012 r.,
 • pismo PINB w Namysłowie nr WEIB.MK-4002-II-8/08 z dnia 04.01.2012 r.,
 • pismo PINB w Namysłowie nr WIB.MK-4002-II-8/08 z dnia 16.11.2011 r.,
 • pismo Rady Sołeckiej wsi Kamienna z dnia 26.01.2012 r.,
 • oświadczenie mieszkańców wsi Kamienna nie wnoszące sprzeciwu do działalności Firmy "SZAJAWA".

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy OOŚ postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) w dniu 27.04.2012 r. ogłoszono i poinformowano wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia, wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej stacji demontażu) oraz możliwości składania uwag i wniosków dot. postępowania w terminie 21 dni od dnia otrzymania ogłoszenia.

Z informacji podanej w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla w/w przedsięwzięcia wynika, że zakres przedsięwzięcia obejmuje uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji z wykorzystaniem istniejących obiektów byłego warsztatu samochodowego:

 • budynek warsztatowo - socjalny;
 • pomieszczenia magazynowe;
 • waga najazdowa;
 • powierzchnie utwardzone (płyty betonowe);
 • wiata;
 • separatora.

Działka nr 71/7, na której planowana jest inwestycja oznaczona jest na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego  symbolem Mn/u - przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa niska z dopuszczeniem usług, w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno - usługowych oraz usługowych, ponadto na działce 71/7 znajdują się stanowiska archeologiczne, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Ziemiełowice, Kamienna, Łączany zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/340/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r, (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 39 poz. 254 z 17 maja 2001 r.).

Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 42 Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).

Na podstawie art. 77 ust. 1 i ust. 2 ustawy OOŚ, pismem z dnia 27.04.2012 r. organ prowadzący postępowanie w przedmiotowej sprawie przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Namysłowie akta sprawy z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 16.05.2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/ACz-4325-18/12 uzgodnił Zakładowi Handlowo - Usługowemu "SZAJAWA" Irena Szewczyk, Kamienna 15 A, 46-100 Namysłów, warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jako przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w szczególności:

 • prace demontażowe prowadzić w zamkniętej hali,
 • dostawa pojazdów do stacji tylko w porze dziennej,
 • stacja powinna spełniać warunki określone w ustawie z dnia 28 kwietnia 2001 r. o odpadach  (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243) i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1206, z późn. zm.).

Organ opiniujący w wyniku analizy przedłożonej dokumentacji w szczególności "raportu oddziaływania..." stwierdził, że przy realizacji przyjętych w raporcie założeń oraz warunków zawartych w niniejszej opinii przedmiotowa inwestycja nie powinna wpłynąć negatywnie na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi. Nie przewiduje się pogorszenia warunków sanitarno - zdrowotnych na terenie objętym inwestycją oraz przekroczenia dopuszczalnych norm dotyczących czystości powietrza i emisji hałasu.

Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4242.52.2012.JGD postanowił odmówić uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Stacja demontażu pojazdów "SZAJAWA" w Kamiennej", zlokalizowanego na działce nr 71/7 obręb Kamienna. Wnioskowana instalacja zlokalizowana jest w miejscowości Kamienna na działce nr 71/7 obręb Kamienna. Teren ten objęty jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie Nr XXIII/340/01 z dnia 16 stycznia 2001 r. opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2001 r. Nr 39, poz. 254. W § 3 pkt: 4,5, 6, 9 ww. uchwały zdefiniowano następujące pojęcia:

 • teren - przez który należy rozumieć obszar o określonej funkcji dominującej, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem użytkowania,
 • przeznaczenie podstawowe - przez które należy rozumieć przeznaczenie, przeważające na danym terenie wydzielonymi liniami rozgraniczającymi, tożsame z funkcją dominującą,
 • przeznaczenie dopuszczalne - przez który należy rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
 • usługi komercyjne - przez który należy rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowanych całkowicie lub z przewagą funduszy niepublicznych w dziedzinach: handlu, gastronomii i rzemiosła, obsługi komunikacyjnej (w tym stacje paliw), kultury i rozrywki, sportu i rekreacji, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, siedzib partii politycznych związków  zawodowych, izb zawodowych i gospodarczych, stowarzyszeń, jednostek projektowych i consultingowych, instytucji gospodarczych, środków masowej komunikacji i łączności oraz innych, których powyższe grupy nie dotyczą bezpośrednio lub pośrednio, a mają charakter usługi i obsługi, pod warunkiem nie powodowania negatywnego oddziaływania (ponadnormatywnych zanieczyszczeń i zakłóceń środowiska oraz konfliktów sąsiedztwa) z innymi funkcjami.

Działka nr 71/7 położona w Kamiennej oznaczona jest na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolem MNu - z przeznaczeniem podstawowym - zabudowa mieszkaniowa, niska z dopuszczeniem usług, w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno - usługowych oraz usługowych.

Stacja demontażu pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn.z m.) należą do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Ww. ustawa o recyklingu pojazdów  wycofanych z eksploatacji określa zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Przepisy przytoczonej ustawy wdrażają postanowienia dyrektywy 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269, z 21.10.2000 r., z późn. zm.) i stosuje się je do: pojazdów wyprodukowanych w kraju, pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrz wspólnotowego nabycia, odpadów powstałych z pojazdów.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 omawianej ustawy pojazd wycofany z eksploatacji stanowi odpad niebezpieczny o kodzie 16 01 14* lub inny niż niebezpieczny o kodzie 16 01 06 w rozumieniu ustawy o odpadach, a stacja demontażu pojazdów zgodnie z art. 3 pkt 10 oznacza zakład prowadzący przetwarzanie, w tym demontaż obejmujący następujące czynności:

 • usunięcie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów i substancji niebezpiecznych w tym płynów
 • wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia,
 • wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do odzysku i recyklingu.

Natomiast pod pojęciem przetwarzania w myśli art. 3 pkt 8 należy rozumieć, czynności podejmowane po przekazaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji do stacji demontażu w celu demontażu, odzysku lub przygotowania do unieszkodliwienia.

Mając na uwadze powyżej przytoczone przepisy prawa organ uznał, iż usytuowanie przedsięwzięcia narusza ustalenia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Stacji demontażu pojazdów „Szajawa” nie można uznać za instalacje uzupełniającą bądź wzbogacającą  funkcję podstawową tego terenu, jaką jest zabudowa mieszkaniowa niska.

Ponadto  organ opiniujący uważa, że z dokumentów będących w jego posiadaniu, działalność Zakładu "Szajawa" w Kamiennej jest przedmiotem licznych, trwających od lat interwencji. W związku z powyższym usankcjonowanie stacji demontażu na terenie działki 71/7 z cała pewnością nie pozwoliłoby na wypełnienie treści zawartej w § 3 pkt 9 uchwały w sprawie mpzp dotyczącej definicji usług komercyjnych, które nie mogą powodować "negatywnego oddziaływania (ponadnormatywnych zanieczyszczeń i zakłóceń środowiska oraz konfliktów sąsiedztwa) z innymi funkcjami".

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, zgodnie z informacją zamieszczoną w punkcie 2.1.3 Raportu o oddziaływaniu na środowisko Stacji demontażu pojazdów "Szajawa" w Kamiennej, opracowanym w marcu 2012 r., iż cyt. "przedsięwzięcie polega na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji z wykorzystaniem istniejących obiektów byłego warsztatu" oraz mając na uwadze przytoczone przepisy stwierdziła, iż wnioskowana stacja demontażu pojazdów jest instalacją istniejącą.

W toku niniejszego postępowania, organ opiniujący po analizie wniosku Burmistrza Namysłowa z dnia 27.04.2012 r. ustalił, że zakres merytoryczny materiału dowodowego nie uległ zmianie w stosunku do dowodów zgromadzonych w postępowaniu prowadzonym w styczniu 2012 r. Jedyna zmiana polega na zmianie nr działki, na której zlokalizowano przedsięwzięcie. Działka nr 71/7 powstała w wyniku podziału działki nr 71/4 na dwie działki o numerach: 71/6 i 71/7.

Na podstawie materiału dowodowego oraz mając na uwadze przytoczone ustalenia faktyczne w sprawie "legalizacji" stacji demontażu pojazdów stwierdzono, że:

 • lokalizacja stacji demontażu (będącej źródłem konfliktów społecznych) w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na terenie Mnu o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę mieszkaniową, z dopuszczeniem usług pod warunkiem nie powodowania przez te usługi negatywnego oddziaływania cyt. "ponadnormatywnych zanieczyszczeń i zakłóceń środowiska oraz konfliktów sąsiedztwa" narusza ustalenia zawarte w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
 • zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy OOŚ uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Przedmiotowa stacja demontażu pojazdów w Kamiennej nie jest planowanym przedsięwzięciem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy OOŚ, co oznacza brak możliwości ustalenia dla tej stacji środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia.

W dniu 01.06.2012 r. poinformowano Panią Irenę Szewczyk, Zakład Handlowo - Usługowy w Kamiennej, że w dniu 11.06.2012 r. o godz. 9:00 zostanie przeprowadzona kontrola na terenie jej zakładu w zakresie działalności przedmiotowej stacji demontażu pojazdów.

Na kontroli stwierdzono, iż:

 • zlikwidowano stacje demontażu pojazdów mechanicznych,
 • nie stwierdzono magazynowania części po demontażu pojazdów mechanicznych,
 • w hali warsztatowej nie stwierdzono prac demontażowych.

Ponadto w dniu 04.06.2012 r. wezwano Firmę Eko log z Poznania działająca w imieniu Zakładu Handlowo - Usługowego Irena Szewczyk w Kamiennej do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia o opis analizowanych wariantów, w tym racjonalnego wariantu alternatywnego, podając 7 dniowy termin uzupełnienia.

Pismem z dnia 06.06.2012 r. Firma Eko-log Sp. Z o. o., ul. Dobrowita 16, 61-063 Poznań złożyła dodatkowe wyjaśnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla Stacji demontażu pojazdów w kamiennej 15 A, a mianowicie:

 • przedmiotowa inwestycja przeprowadzona będzie w budynkach gospodarczych, w których nie jest prowadzona działalność. W budynkach tych zdemontowano urządzenia służące do demontażu pojazdów i działań z zakresu odzysku odpadów. Istniejące budynki gospodarcze będą zaadoptowane do działalności Stacji demontażu Pojazdów;
 • wariantem dla planowanego przedsięwzięcia byłoby lokalizacja Stacji demontażu pojazdów w inny miejscu. Wariant ten jednak nie jest racjonalny pod względem środowiskowym, ekonomicznym gospodarczym i społecznym. Realizacja inwestycji w obecnej lokalizacji będzie się wiązała z jak najmniejszymi negatywnymi skutkami środowiskowymi. Pod względem środowiskowym teren jest zagospodarowany pod działalność gospodarczą. Nie byłoby więc racjonalnym aby likwidować (wyburzać) istniejące budynki. Racjonalnym działaniem pod względem ochrony środowiska jest zaadaptowanie istniejących budynków, a nie budowa nowych (oszczędność na surowcu, pracach budowlanych i związanych z tym emisjach do środowiska). Zagospodarowanie nowego terenu wiązałoby się z nieracjonalną ingerencją w środowisko. Pod względem ekonomicznym wybranie innego wariantu nie jest racjonalne ponieważ wiąże się z zakupem gruntu o specyfice sprzyjającej do lokalizowania tego rodzaju inwestycji. Warto zaznaczyć, że lokalizacji o takiej specyfice jest niewiele w tym rejonie i koszt zakupu takiego gruntu byłby nieracjonalnie wysoki. Pod względem gospodarczym i społecznym lokalizacja stacji w innym miejscu nie byłaby racjonalna ponieważ na danym terenie funkcjonowała już stacja demontażu i społeczność lokalna zna już lokalizację stacji i wie gdzie należy zagospodarować odpady w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poinformowano strony postępowania, że przed wydaniem decyzji można zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań w terminie 7 dnia od daty otrzymania pisma.

W dniu 18.06.2012 r. udostępniono dokumentację prowadzonej sprawy Panu Januszowi Siennikowi zam. (dane usunięte), który mieszka w sąsiedztwie przedmiotowego przedsięwzięcia. Pan Sienniak jest przeciwny tego typu działalności na działce sąsiedniej ponieważ jest ona uciążliwa m. in. ze względu na hałas który powstaje przy demontażu i załadunku złomu do kontenerów.

Tut. organ po analizie dokumentacji przedmiotowej sprawy ustalił, że:

 • Zakład Handlowo - Usługowy "SZAJAWA" Irena Szewczyk, zlokalizowany w Kamiennej 15 A, 46-100 Namysłów prowadził działalność w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, od dnia 1 kwietnia 1988 r. zgodnie z zaświadczeniem z dnia 21 grudnia 2004 r. nr SO.VIII.6412-1/213/04 o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydanym przez Burmistrz Namysłowa;
 • Zakład ten został wyznaczony przez Wojewodę Opolskiego do wydawania zaświadczeń stanowiących podstawe wyrejestrowania pojazdów decyzją z dnia 28.06.1999 r., nr GiIE.III-KM-0713-35/99;
 • Zgodnie z art. 61 ww. ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji przedsiębiorstwa prowadzące demontaż pojazdów, które zostały wyznaczone przez wojewodę do wydawania zaświadczeń stanowiących podstawę wyrejestrowania pojazdów, (w tym ZHU "SZAJAWA" - Irena Szewczyk), zachowały do dnia 30 czerwca 2005 r. uprawnienia do wydawania zaświadczeń stanowiących podstawę wyrejestrowywania pojazdów;
 • Po tym okresie Zakład Handlowo - Usługowy "SZAJAWA" - Irena Szewczyk działalność w zakresie demontażu pojazdów prowadził w oparciu o decyzję Wojewody Opolskiego z dnia 06.12.2005 r. nr ŚR.III.MKu-6620-30/05 zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (decyzja ta stanowiła podstawę wpisania tego podmiotu do wykazu stacji demontażu - pozycja 14), a następnie w oparciu o decyzję Wojewody Opolskiego z dnia 30 listopada 2006 r. nr ŚR.III-MK-6620-47/06 w brzmieniu nadanym decyzjami Wojewody Opolskiego z dnia 04.05.2007 r. nr ŚR.AKu-6620-30/07 i dnia 30.10.2007 r. nt ŚR.AKu-6620-61/07;
 • Ponieważ Zakład Handlowo - Usługowy "SZAJAWA" Irena Szewczyk zlokalizowany w Kamiennej dokonał samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (warsztatu samochodowego) na stację demontażu pojazdów decyzją Ministra Środowiska z dnia 31.08.2011 r. znak DIŚ.oa-281-114/39664/11/AW (uchylającą zaskarżoną decyzje Ministra Środowiska z dnia 19.07.2011 r. znak DIŚ-oa-281-102/32379/11/MT) stwierdzono nieważność decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 30 listopada 2006 r. znak: ŚR.-MK-6620-47/06 zmienionej decyzja Wojewody Opolskiego z dnia 4 maja 2007 r. znak: ŚR.II-AKu-61/07 w części udzielającej Zakładowi Handlowo - Usługowemu "Szajawa" Irena Szewczyk, Kamienna 15 a, 46-100 Namysłów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 • Prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu sygn. akr II SA/Op 325/10, oddalono skargę Strony, na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, którą nakazano przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania Zakładu Handlowo - Usługowego "Szajawa";
 • Równocześnie z treści pisma PINB w pow. namysłowskim z dnia 04.01.2012 r. nr WIB. Znak: WIB.MK-4002-II-8/08, wynika, że realizacja decyzji nr 36/09 z lipca 2009 r. znak: WIB.MK-4002-II-8/08, nakazującej Pani Irenie Szewczyk - właścicielce Zakładu handlowo - Usługowego "Szajawa", przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania ww. zakładu polegała na zaprzestaniu przez ww. podmiot działalności w zakresie demontażu. Natomiast brak jest informacji, mówiących o tym, aby Pani Irena Szewczyk wykonała jakiekolwiek prace związane z likwidacją instalacji demontażu, stanowiącej podmiot przedmiotowego postępowania.
 • lokalizacja stacji demontażu znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na terenie Mnu o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę mieszkaniową, z dopuszczeniem usług pod warunkiem nie powodowania przez te usługi negatywnego oddziaływania cyt. "ponadnormatywnych zanieczyszczeń i zakłóceń środowiska oraz konfliktów sąsiedztwa". Tut. organ uznał przedmiotowe przedsięwzięcie za zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod warunkiem nie powodowania negatywnego oddziaływania (ponadnormatywnych zanieczyszczeń i zakłóceń środowiska oraz konfliktów sąsiedztwa) z innymi funkcjami. Niestety działalność Zakładu Handlowo - Usługowego "SZAJAWA" jest przedmiotem licznych, trwających od lat interwencji mieszkańca sąsiedniej posesji, w związku z czym naruszone zostały ustalenia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 • zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy OOŚ uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Przedmiotowa stacja demontażu pojazdów w Kamiennej nie jest planowanym przedsięwzięciem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy OOŚ, co oznacza brak możliwości ustalenia dla tej stacji środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe, biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu odmawiającą uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz ze względu na brak powyższych uzgodnień tut. organ stwierdził iż brak jest podstaw do wydania pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z tym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania  do  Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-06-19
Data udostępnienia do publikacji: 2012-06-27
Powód edycji: Ochrona danych osobowych

 

 

 

 

 


GK.6220.21.2012 Namysłów, dn. 19.06.2012 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

informuję

że w dniu 19.06.2012 roku została wydana decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: "Stacja demontażu pojazdów "SZAJAWA" w Kamiennej", zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 71/7 obręb Kamienna.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji, z  dokumentacją sprawy oraz z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, II piętro, pok. Nr 16) w godzinach urzędowania.

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-06-19
Data udostępnienia do publikacji: 2012-06-27

 

 

 

 


GK.6220.21.2012 Namysłów, dn. 27.06.2012 r.

ZAWIADOMIENIE
o wniesieniu odwołania

Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam

że od decyzji Burmistrza Namysłowa nr GK.6220.21.2012 z dnia 19.06.2011 r. odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Stacja demontażu pojazdów "SZAJAWA" w Kamiennej", zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 71/7 obręb Kamienna, Pani Irena Szewczyk, Zakład Handlowo - Usługowy "SZAJAWA", Kamienna 15 A wniosła odwołanie.

Strony mogą się zapoznać z wniesionym odwołaniem i wypowiedzieć co do jego treści.

Odwołanie wraz z aktami sprawy zostanie w dniu 28.06.2012 r. przesłane do rozpoznania Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Opolu.

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-06-27
Data udostępnienia do publikacji: 2012-07-03

 

 

 

 


GK.6220.21.2012 Namysłów, dn. 03.07.2012 r.

ZAWIADOMIENIE
o wniesieniu odwołania

Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam

że od decyzji Burmistrza Namysłowa nr GK.6220.21.2012 z dnia 19.06.2011 r. odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Stacja demontażu pojazdów "SZAJAWA" w Kamiennej", zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 71/7 obręb Kamienna, Pani Irena Szewczyk, Zakład Handlowo - Usługowy "SZAJAWA", Kamienna 15 A wniosła w dniu 29.06.2012 r. uzupełnienie do odwołania złożonego w dniu 26.05.2012 r.

Strony mogą się zapoznać z wniesionym uzupełnieniem do odwołania i wypowiedzieć co do jego treści.

Uzupełnione odwołanie zostanie w dniu 04.07.2012 r. przesłane do rozpoznania Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Opolu.

Z up. Burmistrza
Andrzej Galla

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-07-03
Data udostępnienia do publikacji: 2012-07-04

 

 

 

 


GK.6220.21.2012 Namysłów, dnia 22.08.2012 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
ul. Oleska 19A
45-052 Opole

Urząd Miejski w Namysłowie w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie odwołania z dnia 26 czerwca 2012 r. od decyzji Burmistrza Namysłowa z 19 czerwca 2012 r. nr Gk.6220.21.2012 odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: "Stacja demontażu pojazdów "SZAJAWA" w Kamiennej: zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 71/7 obręb Kamienna, w załączeniu przesyła opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Namysłowie dot. lokalizacji przedmiotowej stacji w celu uzupełnienia akt sprawy.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-08-22
Data udostępnienia do publikacji: 2012-08-24

 

 

 

 


GK.6220.21.2012 Namysłów, dnia 24.10.2012 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
ul. Oleska 19A
45-052 Opole

Urząd Miejski w Namysłowie w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie odwołania z dnia 26 czerwca 2012 r. od decyzji Burmistrza Namysłowa z 19 czerwca 2012 r. nr Gk.6220.21.2012 odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: "Stacja demontażu pojazdów "SZAJAWA" w Kamiennej: zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 71/7 obręb Kamienna, w załączeniu przesyła protokół kontroli Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
Nr WIOS-OPOLE 235/2012 dostarczony przez Panią Irenę Szewczyk w celu uzupełnienia akt sprawy.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-10-24
Data udostępnienia do publikacji: 2012-10-29

 

 

 

 


Sprawa kontynuowana jest w 2013 roku - Zawiadomienia, postanowienia, decyzje - 2013 rok.