Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.3.2013 Namysłów, dnia 27.05.2013 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu XXI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję XXI sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się w dniu 13 czerwca 2013 r. (czwartek) o godz. 12:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  za 2012 rok,
  2) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów na 2012 rok,
  3) absolutorium dla Burmistrza Namysłowa,
  4) wygaśnięcia mandatu radnego,
  5) umieszczenia tablicy pamiątkowej,
  6) posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową,
  7) ustalenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług,
  8) zwolnienia od podatku rolnego,
  9) zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,
  10) zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  11) ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości oraz ustalenie kryteriów przyznawania tych dopłat,
  12) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  13) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 - 2015.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji zadań z zakresu oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Namysłów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 8. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad XXI sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
/-/ Jarosław Iwanyszczuk

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Łupińska
Data wytworzenia: 2013-05-27
Data udostępnienia do publikacji: 2013-06-03
Metryczka
 • opublikowano:
  03-06-2013 14:05
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 3126
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu