Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr X/112/11 z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów

UCHWAŁA NR X/112/11
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 1 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) i w związku z uchwałą Nr XXXV/339/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów, Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów" uchwalone uchwałą
Nr XXXV/389/97 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 grudnia 1997 r., zmienione uchwałą Nr XXXIII/320/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r., zwane dalej Studium. Zmiana Studium obejmuje obszar wiejski gminy Namysłów.
2. Zmiana Studium została zawarta w następujących załącznikach do niniejszej uchwały:

1) część tekstowa Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów - załącznik Nr 1;
2) rysunek nr 1, tj. kierunki zagospodarowania przestrzennego, skala 1:10000 - załącznik Nr 2;
3) rysunek nr 2, tj. uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, skala 1:10000 - załącznik Nr 3;
4) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium - załącznik Nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk