Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XI/119/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów

UCHWAŁA NR XI/119/11
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 29 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 3 określony w § 6 Statutu Gminy Namysłów uchwalonego uchwałą Nr X/89/03 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia
30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2004 r. Nr 2, poz. 29)otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 4 określony w § 12 Statutu Gminy Namysłów uchwalonego uchwałą Nr X/89/03 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 4. Tracą moc załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XXXII/306/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 października 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk