Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXV/14 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 27 marca 2014 roku

Protokół Nr XXV/14
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 27 marca 2014 roku

Na wstępie Przewodniczący Iwanyszczuk zaproponował, aby uczcić chwilą ciszy pamięć Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Tadeusza Bagińskiego oraz sołtysa wsi Smarchowice Małe Andrzeja Antkowiaka.

Ad. 1.
Przewodniczący Rady Miejskiej - Jarosław Iwanyszczuk otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy w niej 21 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Przewodniczący powitał wszystkich zebranych. Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak.
Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali materiały na sesję wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał. Zaproponował zmianę do porządku obrad, poprzez wprowadzenie do pkt. 3 projektu uchwały nr 31).
"Za" wprowadzeniem dodatkowego punktu do porządku obrad głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.

Następnie jednogłośnie przyjęto porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej, w sprawie:
  1) uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów,
  2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barzyna,
  3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie,
  4) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Folwark, Jastrzębie,
  5) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2014-2016,
  6) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2014 roku,
  7) funduszu sołeckiego na 2015 rok,
  8) utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Żłobek w Namysłowie,
  9) ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku w Namysłowie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,
  10) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
  11) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2014 rok,
  12) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2014 rok,
  13) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Miejskiej w Namysłowie na 2014 rok,
  14) zatwierdzenia planu pracy Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2014 rok,
  15) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2014 rok,
  16) nadania nazw ulicom,
  17) zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia,
  18) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Smogorzowie,
  19) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów,
  20) dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Namysłów do stanu faktycznego,
  21) nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów",
  22) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Namysłów na lata 2012-2032",
  23) skargi na działanie dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury,
  24) przekazania skargi według właściwości,
  25) przekazania skargi według właściwości,
  26) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020,
  27) zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej,
  28) uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020,
  29) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  30) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok,
  31) uchylenia uchwały w sprawie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu LGD Stobrawski Zielony Szlak.
 4. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej za 2013 r., tj.:
  1) Komisji Rewizyjnej,
  2) Komisji Budżetowo - Gospodarczej,
  3) Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury,
  4) Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska,
  5) Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 7. Przyjęcie protokołu z  XXIV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad XXV sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej:

 1. Burmistrz K. Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od dnia 30 grudnia 2013 r. do dnia  27 marca 2014 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXIV sesji w dniu 30 grudnia 2013 r. (w/w sprawozdania stanowią załączniki do protokołu).
 2. Burmistrz przekazał wszystkim zebranym informację z Zarządu Browaru Namysłów sp. z o.o. na temat zakupu browaru w Braniewie.
 3. Burmistrz Kuchczyński poinformował, że Gmina Namysłów zaproponowała naszemu miastu partnerskiemu na Ukrainie - Jaremcze, że przyjmie w lipcu grupę dzieci, które wraz z naszymi uczniami wyjadą na kolonie w Góry Sowie.
 4. Burmistrz powiedział, że w minionym tygodniu wraz z Zastępcą Burmistrza Andrzejem Gallą oraz dyrektorem Namysłowskiego Ośrodka Kultury Adamem Zającem uczestniczył w obchodach Tygodnia Przyjaźni Polsko - Węgierskiej w węgierskim mieście Eger. Uczestniczyli w nim przedstawiciele samorządów, które mają podpisaną umowę partnerską z miastami węgierskimi. W/w święto odbyło się  po raz 8. W obchodach wziął udział Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Ad. 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń, w kolejności, w jakiej odbywały się komisje, i tak:

 1. Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetowo - Gospodarczej przekazała, że Komisja w okresie między sesjami obradowała 2 razy. Dnia 24 lutego br. Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności za 2013 r. oraz opracowała plan pracy na rok 2014. Dnia 20 marca br. członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali wniosek Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (znak pisma: RiN.6840.18.2014 z dn. 18.03.2014 r.) oraz wszystkie projekty uchwał na dzisiejszą sesję;
 2. Tadeusz Jaroszewski - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska poinformował, że członkowie Komisji posiedzenia odbyli 25 lutego oraz 21 marca br. W trakcie pierwszego posiedzenia przyjęli sprawozdanie z działalności Komisji za 2013 r. oraz opracowali plan pracy na 2014 r., a podczas drugiego spotkania zaopiniowali projekty uchwał, będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji;
 3. Władysław Dzwoniarek - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że Komisja obradowała 27.02.2014 r. i podczas tego posiedzenia przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji za 2013 r. oraz opracowała plan pracy na 2014 r. Natomiast 24 marca pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał znajdujące się w porządku obrad;
 4. Zbigniew Juzak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że od czasu ostatniej sesji Komisja odbyła 2 posiedzenia. Dnia 31 stycznia br. Komisja rozpatrzyła skargę p. Henryka Łabędzkiego na działanie dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury p. Adama Zająca, przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji za 2013 r. oraz opracowała plan pracy na 2014 r. Natomiast 25 marca br. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej z wyjątkiem projektu uchwały nr 21);
 5. Jadwiga Bartosińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury poinformowała, że Komisja również obradowała 2 razy. W trakcie posiedzenia w dniu 26 lutego przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji za rok ubiegły i opracowała plan pracy Komisji na 2014 r., a podczas posiedzenia 26 marca pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję, poza projektem uchwały nr 21).

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej, w sprawie:

1) uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów:

Bartosz Maluga, projektant Pracowni Projektowo - Usługowej przedstawił zebranym wykaz uwag mieszkańców do projektu zmiany planu. Poinformował, że złożono 19 uwag, 3 z nich zostały uwzględnione, natomiast 16 uwag zostało uwzględnionych w części bądź nieuwzględnionych. Pan Maluga przekazał, że zgodnie z przepisami Radni muszą przegłosować każdą nieuwzględnioną uwagę.

Głosowanie za odrzuceniem uwagi złożonej przez:

 • Grzegorza Kędrę;

"za" odrzuceniem uwagi głosowało 20 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Uwaga została odrzucona.

 • Marka Wolskiego;

"za" odrzuceniem uwagi głosowało 21 radnych.
Uwaga została odrzucona.

 • Marka Wolskiego;

"za" odrzuceniem uwagi głosowało 20 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Uwaga została odrzucona.

 • Romana Pozieraka;

"za" odrzuceniem uwagi głosowało 21 radnych.
Uwaga została odrzucona.

 • Ireneusza Kosikowskiego;

"za" odrzuceniem uwagi głosowało 18 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Uwaga została odrzucona.

(W tym punkcie sesji wyszła Radna Jolanta Wilczyńska).

 • Zbigniewa Stachurskiego;

"za" odrzuceniem uwagi głosowało 20 radnych.
Uwaga została odrzucona.

 • Krystynę Konieczną;

"za" odrzuceniem uwagi głosowało 20 radnych.
Uwaga została odrzucona.

(W tym punkcie sesji weszła Radna Jolanta Wilczyńska).

 • Zdzisława Zawiertę;

"za" odrzuceniem uwagi głosowało 21 radnych.
Uwaga została odrzucona.

 • Michała Ciepłego;

"za" odrzuceniem uwagi głosowało 21 radnych.
Uwaga została odrzucona.

 • Michała Ciepłego;

"za" odrzuceniem uwagi głosowało 21 radnych.
Uwaga została odrzucona.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Jacek Płaczek).

 • Michała Ciepłego;

"za" odrzuceniem uwagi głosowało 20 radnych.
Uwaga została odrzucona.

 • Andrzeja i Katarzynę Brzozowskich;

"za" odrzuceniem uwagi głosowało 20 radnych.
Uwaga została odrzucona.

 • Zarząd Powiatu Namysłowskiego;

"za" odrzuceniem uwagi głosowało 19 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Uwaga została odrzucona.

 • Damiana Sucheckiego;

Przewodniczący Rady odczytał zażalenie, które wpłynęło od p. Damiana Sucheckiego, w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego działek nr 134 i 28/1 we wsi Kamienna.

(W tym punkcie sesji wszedł Radny Jacek Płaczek).

"za" odrzuceniem uwagi głosowało 18 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Uwaga została odrzucona.

 • Kazimierza Siejkę;

"za" odrzuceniem uwagi głosowało 18 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Uwaga została odrzucona.

 • Krystynę Konieczną;

"za" odrzuceniem uwagi głosowało 20 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Uwaga została odrzucona.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXV/308/14;

2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barzyna:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXV/309/14;

3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXV/310/14;

4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Folwark, Jastrzębie:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXV/311/14;

5) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2014-2016:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXV/312/14;

6) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2014 roku:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXV/313/14;

7) funduszu sołeckiego na 2015 rok:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXV/314/14;

8) utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Żłobek w Namysłowie:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXV/315/14;

9) ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku w Namysłowie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie:

Radny Włodarczyk zapytał, czy są przewidziane ulgi dla osób, które mają trudną sytuację materialną.
Naczelnik Hinborch odpowiedział, że uchwała nie przewiduje żadnych zniżek ani ulg. W trudnych sprawach, gdy rodzic indywidualnie zwróci się o umorzenie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu bądź o rozłożenie tej opłaty na raty takie wnioski będą rozpatrywane.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 1 radny był przeciw, a 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXV/316/14;

10) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXV/317/14;

11) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2014 rok:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXV/318/14;

12) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2014 rok:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXV/319/14;

13) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Miejskiej w Namysłowie na 2014 rok:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXV/320/14;

14) zatwierdzenia planu pracy Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2014 rok:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXV/321/14;

15) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2014 rok:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXV/322/14;

16) nadania nazw ulicom:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXV/323/14;

17) zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXV/324/14;

18) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Smogorzowie:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXV/325/14;

19) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXV/326/14;

20) dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Namysłów do stanu faktycznego:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXV/327/14;

21) nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów":

Radny Dróżdż stwierdził, że p. Barbara Leszczyńska może budzić kontrowersje, ale skupia wokół siebie dużo osób starszych i to oni w podziękowaniu złożyli ten wniosek. Apelował o racjonalne podejście do sprawy.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 11 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXV/328/14;

Przewodniczący ogłosił 10 min przerwę.

(Po przerwie wróciło 20 Radnych)

22) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Namysłów na lata 2012-2032":

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXV/329/14;

23) skargi na działanie dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXV/330/14;

24) przekazania skargi według właściwości:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXV/331/14;

25) przekazania skargi według właściwości:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXV/332/14;

(W tym punkcie sesji doszedł Radny Jan Dróżdż).

26) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXV/333/14;

27) zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXV/334/14;

28) uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXV/335/14;

29) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXV/336/14;

30) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXV/337/14;

31) uchylenia uchwały w sprawie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu LGD Stobrawski Zielony Szlak:

Burmistrz Kuchczyński poinformował, że Klub Radnych "Odnowa" złożył projekt uchwały w/s przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Stobrawski Zielony Szlak". Złożony projekt uchwały był jednak nieprawidłowo skonstruowany i przygotowano projekt uchwały o w/w nazwie. Dodał, że podtrzymuje swoje zdanie z 2011 r. i jest przeciw przystąpieniu do w/w Stowarzyszenia. Powiedział, że kiedy Gmina Namysłów wystąpiła z LGD "Stobrawski Zielony Szlak" zostały podjęte rozmowy ze Stowarzyszeniem LGD "Dobra Widawa", która obejmuje gminy z województwa dolnośląskiego i opolskiego przez które płynie Widawa. Burmistrz stwierdził, że Namysłów ma bogactwo w postaci tej rzeki i dlatego chciałby przystąpić do w/w Stowarzyszenia, ponieważ od budowy zbiornika retencyjnego w Michalicach niewiele dzieje się przy rzece Widawie.
Burmistrz Kuchczyński przekazał, że LGD "Stobrawski Zielony Szlak" liczyła 70 tys. członków, z czego 26,5 tys. członków stanowili mieszkańcy Gminy Namysłów. W okresie programowania LGD "Stobrawski Zielony Szlak" otrzymał 10 mln zł dotacji. Gmina uzyskała mniej pieniędzy niż zapłaciła za członkostwo. Poinformował, że na Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury w dn. 26 marca 2014 r. Prezes Płaczek powiedział, że Gmina Namysłów nie będzie mogła wstąpić do LGD "Dobra Widawa", więc w odpowiedzi Burmistrz przeczytał stanowisko z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że Gmina Namysłów będzie mogła przystąpić do LGD "Dobra Widawa". Burmistrz Kuchczyński zadeklarował, że na kolejnej sesji Rady Miejskiej przedstawi Radzie korzyści płynące z członkostwa w Stowarzyszeniu LGD "Dobra Widawa" oraz projekty, na które Gmina będzie chciała uzyskać dofinansowanie. Prosił, żeby Radni zagłosowali przeciw wstąpieniu do Stowarzyszenia LGD "Stobrawski Zielony Szlak".
Radny Płaczek, jako jeden z projektodawców w/w projektu uchwały i jednocześnie Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Stobrawski Zielony Szlak" zachęcał do pozytywnego zaopiniowania tego projektu uchwały, a co za tym idzie do przystąpienia przez Gminę Namysłów do w/w Stowarzyszenia. Poinformował, że PROW na lata 2014-2020 nie jest jeszcze zatwierdzony, więc odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi może być jedynie prognozą, a nie pewną informacją. Powiedział, że działalność Lokalnych Grup Działania oraz wybór i ocena wniosków jest uwarunkowana ustawami i rozporządzeniami. Dodał, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa LGD ocenia wnioski pod względem zgodności z lokalną strategią rozwoju, a potem przekazuje wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Przyznał, że Gmina Namysłów składa bardzo dobrze przygotowane projekty, ale złożyła tylko 2 wnioski. Radny Płaczek wyliczał korzyści płynące z członkostwa oraz przedstawił inwestycje zrealizowane z funduszy pozyskanych przez inne gminy dzięki uczestnictwu w Stowarzyszeniu. Stwierdził, że w LGD "Dobra Widawa" nikomu nie będzie zależało żeby tereny Gminy Namysłów się rozwijały. Dodał, że w nowej strategii Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 jest szansa na pozyskanie środków finansowych i wsparcie na obszarach wiejskich przedszkoli, żłobków, ochotniczych straży pożarnych, klubów dla seniorów i osób niepełnosprawnych.
Radny Włodarczyk zapytał o wysokość wynagrodzenia dla Zarządu w LGD "Dobra Widawa" i o wysokość składki członkowskiej na jednego mieszkańca w tym Stowarzyszeniu.
Burmistrz Kuchczyński odpowiadając przyznał, że nie posiada informacji na temat wysokości wynagrodzenia członków Zarządu LGD "Dobra Widawa", dlatego dokładniejsze informacje przekaże Radnym na najbliższej sesji. Natomiast składka wynosi 1 zł od mieszkańca, ale dodał, że jeśli Gmina Namysłów będzie pozyskiwała środki finansowe to jest w stanie płacić więcej za członkostwo w tej Lokalnej Grupie Działania.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 12 radnych głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Uchwała nie została podjęta.

Ad. 4. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej za 2013 r.

Przewodniczący stałych Komisji Rady Miejskiej przedstawili sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji za 2013 r. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte przez aklamację.

Ad. 5. Interpelacje i zapytania radnych:

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie między sesjami nie wpłynęła żadna interpelacja.
Radny Kozyra prosił o informację w sprawach:

 1. drewnianej budki znajdującej się po lewej strony od wejścia do Restauracji "Ratuszowa", pytał, czy opłata od m2 jest na tyle wysoka, że opłaca się ją trzymać i "szpecić" okolice,
 2. odpadającej farby i tynku z elewacji Ratusza,
 3. konieczności wyremontowania schodów wejściowych do USC w Ratuszu.

Burmistrz Kuchczyński odpowiedział, że widzi te wszystkie niedociągnięcia o których mówi Radny. Na wyremontowanie Ratusza potrzeba ok. 1 mln zł, który gmina musi wygospodarować z własnego budżetu. W chwili obecnej nie ma takiej kwoty.
Radna Teodorczyk zgłosiła wniosek o opracowanie kryteriów do regulaminu w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".
Krzysztof Kuchczyński stwierdził, że jest to bardzo dobry pomysł. Zaproponował, aby Radni na swoich Komisjach opracowali takie kryteria.
Radny Włodarczyk prosił o informację w sprawach:

 1. odpowiedzi od Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w sprawie udostępnienia protokołu z kontroli, dotyczącej nieprawidłowości, w zakresie udzielanych pożyczek z ZFŚS,
 2. zamkniętego przez cały okres zimowy "Białego Orlika", czy w tej sytuacji Gmina Namysłów nie będzie musiała oddać pieniędzy, które otrzymała ze środków unijnych,
 3. ciągu pieszo - rowerowego Namysłów - Kamienna, a dokładniej "dziury" przy domu Pana Pabiniaka,
 4. zamknięcia Rynku dla ruchu samochodowego.

Ad. 1) Burmistrz Kuchczyński odpowiedział, że GIODO nie udzielił jeszcze odpowiedzi. Poinformował, że protokoły są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej strony internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, tylko nazwiska są zamazane.
Ad. 2) Burmistrz poinformował, że "Biały Orlik" był przygotowany na otwarcie, jednak z powodu dodatnich temperatur koszty za prąd byłyby bardzo wysokie.
Ad. 3) Krzysztof Kuchczyński przekazał, że teren na którym brak jest chodnika to teren gminny, a nie krajowy jak cały ciąg. Trwają prace nad wykonaniem projektu budowy brakującej części chodnika.
Ad. 4) Burmistrz przekazał, że z powodu konieczności wymiany kanalizacji przy  ul. Wojska Polskiego zamknięcie Rynku nastąpi w przyszłym roku.
Radny Dróżdż poinformował, że w parku na Starym Mieście wycinane są drzewa i pogratulował wyboru bardzo rzetelnej firmy.
Radna Teodorczyk przekazała informację, że po wczorajszej Komisji Oświaty miała okazję spotkać się z rodzicami dzieci z Przedszkola nr 4 i stwierdziła, że powodem zamieszania wokół remontu tej placówki była zła komunikacja przedstawicieli gminy z zainteresowanymi rodzicami. Nikt nie rozmawiał z rodzicami przedszkolaków z Przedszkola nr 4. Rodzice nie wiedzieli, że ich pociechy zostaną przeniesione do bud. B Gimnazjum nr 1. Pracownicy przedszkola boją się zwolnień, bo wiedzą, że Żłobek będzie miał swoją kadrę pedagogiczną, która przejdzie z Przedszkola nr 1.
Z-ca Burmistrza Andrzej Galla stwierdził, że "pracodawcami" w tym wypadku są rodzice i ich dzieci. Obecnie trwa nabór na rok szkolny 2015/2016 i jeśli nie będzie chętnych to gmina nie zorganizuje grup 5 - osobowych. W tej chwili nie wiemy ile osób zadeklarowało pobyt swojego dziecka w Przedszkolu nr 4.

Ad. 6. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących:

Przewodniczący Iwanyszczuk przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej:

 1. z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie (znak pisma: PJRG.0761.1.2014 z dn. 27.01.2014 r.) - ocena stanu bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2013 r. oraz wnioski i plany na 2014 r.;
 2. z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie - sprawozdanie z działalności KPP w Namysłowie oraz sytuacji kryminalno - porządkowej i stanu zagrożenia na terenie powiatu namysłowskiego w 2013 r.

  W/w pisma przekazano Przewodniczącemu Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska celem wykorzystania w pracach komisji.
   
 3. od Rowerowego Patrolu - zaproszenie do wzięcia udziału w otwarciu sezonu rowerowego 2014;
 4. od Barbary Kulik w sprawie zamontowania oświetlenia oraz wykopania rowu melioracyjnego przy posesji Brzezinka 6c;
 5. od rodziców dzieci uczęszczających do Grupy "Wiewiórki" Przedszkola nr 4 w Namysłowie w sprawie niezadowolenia ze zmiany wychowawcy grupy;
 6. z Regionalnej Izby Obrachunkowej (znak pisma: NA.I-4212-32-O/14 z dn. 23.01.0214 r.) - uchwała nr 32/2014 z dn. 22.01.2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. pozytywnej opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2024 Gminy Namysłów;
 7. z Regionalnej Izby Obrachunkowej (znak pisma: NA.I-4212-43-O/14 z dn. 23.01.0214 r.) - uchwała nr 43/2014 z dn. 22.01.2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. pozytywnej opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Namysłów;
 8. od Barbary Sobaszek - skarga na wykonawcę kanalizacji w Kowalowicach;
 9. od Wojewody Opolskiego (znak pisma: NK.V.1411.21.2014.RG z dn. 19.03.2014 r.) w sprawie przekazania według właściwości skargi p. Natalii Jaceniuk,
 10. z Samorządowego Kolegium Odwoławczego (znak pisma: 052-45/2014 z dn. 19.03.2014 r.) w sprawie przekazania według właściwości skargi p. Zdzisława Jeziorskiego na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.

  Trzy w/w skargi przekazano do rozpatrzenia do Komisji Rewizyjnej.

Następnie p. Iwanyszczuk przedstawił pisma skierowane do wiadomości Rady Miejskiej:

 1. od Rady Gminy Tarnów Opolski (znak pisma: OR.0004.2.2014 z dn. 29.01.2014 r.) - Uchwała nr XL/268/2014 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego działań Pana Dietera Przewdzinga, Burmistrza Zdzieszowic w sprawie ustanowienia "autonomii gospodarczej Śląska";
 2. od Rady Gminy Olszanka (znak pisma: RGiDG.0007.2.201 z dn. 3.03.2014 r.) - uchwała nr XLIII/280/2014 w/s negatywnego stanowiska dot. działań w przedmiocie utworzenia "autonomii gospodarczej Śląska";
 3. z Regionalnej Izby Obrachunkowej (znak pisma: NKO.401-19/2013) - wystąpienie pokontrolne po kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Namysłów za 2012 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2010-2011 i 2013 przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie wraz z odpowiedzią Burmistrza Namysłowa (znak sprawy: Or.1710.5.4.2013 z dn. 29.01.2014 r.)

Przewodniczący poinformował, że  w/w pisma znajdują się w biurze obsługi Rady Miejskiej.

Ad. 7. Przyjęcie protokołu z  XXIV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie:

Uwag do protokołu nie wniesiono, przyjęto go jednogłośnie.

Ad. 8. Sprawy różne i wolne wnioski:

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Radną Marię Teodorczyk o opracowanie kryteriów do regulaminu nadawania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Radna Bartosińska podziękowała p. Piotrowi Lechowiczowi, dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie za udostępnienie Orlika na mecz piłki nożnej dzieci z rocznika 2006-2007.
Radny Kozyra zgłosił wniosek, że po ostatnim przebrukowaniu Rynku, przy bocznych ulicach zlikwidowano chodniki i zostały tylko tzw. pasy jako ciągi dla pieszych odgrodzone od jezdni czerwoną kostką.  Brak tych chodników odsłonił części budynków na których nie ma tynków, są bardzo duże ubytki i wygląda to fatalnie. Najwyraźniej widać to na rogu ulic Dubois i Pocztowej. Na następnej sesji prosi o informację ze spółki "ZAN" co zamierza zrobić, aby poprawić wygląd tych budynków. Dodał również, że na 111 lokali usługowych z zasobów spółki "ZAN" znajdujących się w centrum Namysłowa 19 jest pustych lub do wynajęcia. Centrum Namysłowa jeszcze nie jest zamknięte, a lokale już są puste. Właściciele zlikwidowanych lokali na pewno będą wnioskować o umorzenie bądź zwolnienie z podatku, a to się odbije na budżecie. Pytał, czy Burmistrz otrzymał już takie wnioski.
Burmistrz Kuchczyński odpowiedział, że wszystkie te lokale, o których mówi Radny są własnością prywatną. Gminny jest tylko Ratusz i jeden zakład przy ul. Wojska Polskiego.
Sołtys wsi Jastrzębie Danuta Łukasiak zapytała, dlaczego sołtysi nie otrzymują wykazu podatników wraz z wysokością kwoty podatku.
Skarbnik gminy wyjaśniła, że na podstawie Ordynacji podatkowej w/w wykaz jest tajemnicą skarbową i wśród podmiotów, którym gmina może udostępnić dane podatników nie ma sołtysów.
Józef Sypko przekazał, że w centrum Namysłowa regularnie wykorzystywana jest "Karta inwalidzka" przez osoby nieupoważnione. Prosił również o obniżenie wysokości abonamentu za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Namysłowie z kwoty 40 zł na 20 zł. Zwrócił uwagę, że na Pl. Wolności oraz na parkingu przy cmentarzu przy ul. Jana Pawła II stoją samochody z reklamami i zajmują miejsca parkingowe.
Burmistrz Kuchczyński odpowiedział, że trwają prace nad sprecyzowaniem zasad wydawania tej Karty.

Ad. 9. Zakończenie obrad XXV sesji Rady Miejskiej:

Przewodniczący Rady zamknął obrady XXV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
/-/ Jarosław Iwanyszczuk

Protokołowała
Justyna Cieślak