Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt protokołu Nr XI/11 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 29 grudnia 2011 roku

Projekt protokołu nr XI/11
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 29 grudnia 2011 roku

Sesję rozpoczęto o godz. 12.00.
Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej - Jarosław Iwanyszczuk
otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy w niej 20 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Przewodniczący powitał wszystkich zebranych. W tym momencie Przewodniczący Rady Jarosław Iwanyszczuk wraz Burmistrzem Namysłowa Krzysztofem Kuchczyńskim dokonali uroczystego wręczenia Pani Krystynie Lupie aktu nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" wraz z medalem.
Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Beatę Zabielną.
Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali materiały na sesję wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał.
Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do porządku obrad.
Porządek przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad oraz wręczenie aktu nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" wraz z medalem.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  a) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  b) uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok,
  c) zamiaru włączenia Gimnazjum w Ligocie Książęcej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej,
  d) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów,
  e) zmiany uchwały w sprawie utworzenia sołectw i osiedli,
  f) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr II w Namysłowie,
  g) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr III w Namysłowie,
  h) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr VI w Namysłowie,
  i) rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu LGD Stobrawski Zielony Szlak,
  j) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,
  k) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  l) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XI sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
Burmistrz K. Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na X sesji w dniu 1 grudnia 2011 r. oraz sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami od dnia 1 do 29 grudnia 2011 r.  (W/w sprawozdania stanowią załączniki do protokołu).
Ponadto Burmistrz odnosząc się do sprawy zamiaru przejęcia przez gminę terenów od PKP poinformował, że będzie się starał nieodpłatnie przejmować kolejne nieruchomości, lub gdy nie będzie innej możliwości - wykupywać. W dniu dzisiejszym doszło do transakcji wykupienia przez gminę nieruchomości przy dworcu PKP, którą należałoby wyremontować oraz zagospodarować stojący tam obiekt. Umożliwi to uporządkowanie istniejącego ciągu komunikacyjnego w tym rejonie.
W dalszej kolejności gmina zamierza przejąć całą linię kolejową od Pawłowic do Bukowy Śląskiej oraz z Bukowy Śląskiej do Namysłowa. Poinformował, że stacja w Pawłowicach jest w opłakanym stanie, została bardzo zdewastowana. PKP wyznaczyło ją do sprzedaży w drodze przetargu, jednak wątpi, aby ktokolwiek ją nabył. Jeżeli nie będzie chętnych, gmina będzie starała się przejąć te obiekty. Gmina nieodpłatnie przejmie także dworzec PKP w Smogorzowie. W Głuszynie jest już wykupiony. Po tym powinno nastąpić przejęcie w/w dworca i linii kolejowej biegnącej się z Bukowy Śl. do Namysłowa. Wyjaśnił, że w przyszłości chciałby, aby ciągi te, na których nie ma już torów, odpowiednio zagospodarować - może zalesić. Na dzień dzisiejszy są one miejscem wysypywania śmieci wielkogabarytowych (eternitu, mebli, itp.). Stwierdził, że jeżeli tereny te nie będą miały gospodarza, nadal będą niszczały.
Poinformował, że gmina nabyła od PKP prawo użytkowania wieczystego gruntu przy dworcu po lewej stronie od kładki nad torami, w zamian za zobowiązania podatkowe. Będzie starał się, aby w przyszłości były one odpowiednio zagospodarowane.
Następnie Burmistrz poinformował, że przy sprzyjającej pogodzie w styczniu wykonawca rozpocznie budowę dróg na całym ciągu ul. Dubois, tj. od Browaru, kończąc przy Banku Spółdzielczym oraz ul. Piastowską. Prace te będą realizowane ze środków Programu Rewitalizacji, w ramach którego gmina otrzymała 1 mln. euro. Ma nadzieję, że z niewykorzystanych środków, po zakończeniu budowy w/w ciągów, uda się także wyremontować kolejne ulice, które mają być włączone do ciągów komunikacyjnych w centrum, tj.: odcinek ul. Harcerskiej, Wróblewskiego, Szkolnej.
Radna J. Bartosińska zapytała, czy w planie remontów ujęto ul. Pocztową?
Burmistrz odpowiedział, że ulice: Pocztowa i Wojska Polskiego były remontowane stosunkowo niedawno, lecz ich nawierzchnie są w nienajlepszym stanie. Dzieje się tak, ponieważ inwestor - gmina w przetargu na wyłonienie wykonawcy musi wybrać najtańsza ofertę, dlatego bywa, że nowe nawierzchnie, które powinny służyć 100 lat, zużywają się po 10 latach. Oczywiście, nie jest to wina jedynie wykonawcy, czy inwestora, ale także użytkowników dróg. Burmistrz oznajmił, że Firma Dobosz wykonująca remonty dróg w mieście, w niektórych miejscach musiała uzupełniać podbudówkę o grubości nawet 0,5 m, takie były braki w nawierzchniach.
Burmistrz zapewnił, że chciałby wyremontować wszystkie ulice, Pocztową także, bo stanowiłaby istotną nić w ciągu komunikacyjnym miasta. Wszystko jednak zależy od posiadanych środków finansowych.

Ad. 3 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
Przewodniczący obrad
poprosił przewodniczących, stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń, w kolejności, jakiej odbywały się komisje.

 1. Pan Zbigniew Juzak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że w dniu 24.11.2011 r. Komisja przeanalizowała projekt uchwały budżetowej na 2012 r. i pozytywnie go zaopiniowała. (Pisemna opinia Komisji stanowi załącznik do protokołu sesji).
 2. Pan Władysław Dzwoniarek - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poinformował, że 27 grudnia Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję, w tym projekt uchwały budżetowej na 2012 rok.
 3. Pan Tadeusz Jaroszewski - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska przekazał, że na posiedzeniu w dniu 27.12.2011 pozytywnie zaopiniowano wszystkie projekty uchwał, będące przedmiotem obrad sesji, a także projekt uchwały budżetowej na 2012 r.
 4. Pani Jadwiga Bartosińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury przekazała, że posiedzenie Komisji odbyło się w dniu wczorajszym łącznie z Komisją Budżetowo-Gospodarczą. Komisja Oświaty nie spotkała się z władzami Browaru Namysłów celem omówienia cyklicznej imprezy pn. "Namysłów Miastem Birofilistów", zgodnie z planem pracy, ponieważ prezes browaru nie dysponował wolnym czasem, aby uczestniczyć w komisji. Ponadto na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał na dzisiejszą sesję oraz autopoprawkę Burmistrza do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012. Komisja Budżetowo-Gospodarcza wydała pozytywną opinię odnośnie wyznaczenia do sprzedaży i nabycia nieruchomości na terenie Gminy Namysłów. Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2012 r.
 5. Pani Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 29.11.2011 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2012 r. W dniu 5.12.2011 r. Komisja na swoim posiedzeniu wspólnie z przewodniczącymi pozostałych stałych komisji Rady, wydała ostateczną pozytywną opinię co do wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu gminy na 2012 r. W dniu 28.12.2011 r. Komisja Budżetowo-Gospodarcza wraz z Komisją Oświaty, Zdrowia i Kultury pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał, będące w porządku obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęły pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. projektu budżetu gminy na 2012 r. oraz projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Namysłów.
W związku z powyższym przedstawił uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2011 r., tj.:

 1. uchwała nr 661/2011 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Namysłów na 2012 r.
 2. uchwała nr 662/2011 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Namysłów.
  (W/w uchwały załączono do protokołu sesji).

Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej wyrażonych na druku:

3a) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
Przewodniczący poinformował, że na posiedzeniach komisji zostały przedłożone i omówione autopoprawki Burmistrza Namysłowa do projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z dnia 15 listopada 2011 r. oraz do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok z dnia 15 listopada 2011 r.

Przewodniczący przedstawił autopoprawkę dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, do której nie wniesiono uwag i zapytań, przyjęto 14 głosami "za", przy 6 głosach wstrzymujących się.
"Za" przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej głosowało 14 radnych, przeciwnych - 0, 6 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została przyjęta - Nr XI/116/11.

3b) uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
Przewodniczący przystąpił do przyjęcia autopoprawki Burmistrza Namysłowa do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok. "Za" przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciwnych - 0, wstrzymujących się - 6. Autopoprawka została przyjęta.
Rozpoczęto dyskusje nt. projektu uchwały budżetowej na 2012 r.
Radny A. Włodarczyk stwierdził, że w projekcie budżetu brakuje pewnych rzeczy, które były przedmiotem dyskusji na komisjach, a miały znaleźć się w budżecie gminy na 2012 r., tj. dotacje na kulturę fizyczną. Stwierdził, że na ten cel zaplanowano w projekcie 110 tys. zł oraz 20 tys. zł na LZS-y. Pismem Prezesa Spółki "ZAN" z dnia 19.12.2011 r. kluby sportowe zostały powiadomione, że od 1 stycznia 2012 r. będą zobowiązane uiszczać opłatę w wysokości 30 zł + VAT za każdą godzinę korzystania z obiektów sportowych. Przypomniał, że na wcześniejszych komisjach informowano radnych, iż klubom od nowego roku zostaną zwiększone dotacje z budżetu gminy, aby były w stanie pokrywać koszty wynajmu sal. W związku z tym miała być zwiększona pula środków w budżecie na dotacje z kultury fizycznej, kosztem zaplanowanych wydatków na utrzymanie obiektów sportowych. Radny stwierdził, że utrzymanie obiektów sportowych w roku bieżącym kosztowało gminę ok. 664 tys. zł. Jednak nie znalazł takich kwot w projekcie budżetu z przeznaczeniem na dotacje w zakresie kultury fizycznej. Kluby zaś nie posiadają własnych środków, aby pokryć opłaty za korzystanie z sal. Obawia się więc, że od 1 stycznia 2012 r. namysłowskie kluby sportowe zaczną upadać, dojdzie do degrengolady i zostaną zamknięte. Jest to niepojęta rzecz.
Drugą rzeczą, z którą nie w pełni się zgadza to zaplanowanie dotacji 800 tys. zł do krytej pływalni w formie karnetów. Cel jest szczytny, ale te pieniądze są ukrytą dotacją do basenu. Wiele do życzenia pozostaje rozliczenie tych karnetów i korzystanie z nich przez dzieci, a raczej brak pełnego ich wykorzystania. Utrzymanie basenu nie jest małe, bo zgodnie z zestawieniem od Skarbnik Gminy w 2011 r., wyniosło 1.478 tys. zł + 800 tys. zł dotacji, w sumie 2.300 tys. zł. Dla porównania w tym roku np. w Gminie Świerczów na dotacje celowe z kultury fizycznej przeznaczono 70 tys. zł, w Gminie Praszka 80 tys. zł, w Głuchołazach 345 tys. zł., dlatego nie może zgodzić się z kwotami zaplanowanymi na sport w omawianym projekcie budżetu.
Burmistrz stwierdził, że na temat dotacji na kulturę fizyczną prowadzone są rozmowy od dziesięcioleci i nigdy nie usłyszał stwierdzenia, że jest dosyć pieniędzy na ten cel.
Działania gminy skierowane są na pokazanie rzeczywistych kosztów utrzymania obiektów sportowych. Do tej pory gmina udostępniała klubom nieodpłatnie wszystkie obiekty. Panowała opinia, że dotacje są zbyt małe, jednak utrzymanie obiektów kosztuje o wiele więcej pieniędzy. Nowa forma współpracy w tym zakresie między gminą, a klubami będzie o wiele bardziej czytelniejsza.
Burmistrz podał przykład Gminy Kędzierzyn-Koźle, w której klub otrzymał 600 tys. zł, ale musiał przeznaczyć 300 tys. zł na utrzymanie sali. Tak będzie w gminie Namysłów. Klub dostanie większe pieniądze, ale zobowiązany będzie do opłacania każdej godziny korzystania z obiektu. W ostatnich latach w gminie przeznaczono bardzo wiele środków na obiekty sportowe, teraz należy je utrzymywać, aby mogły służyć sportowcom, dlatego trzeba uświadomić ile to wszystko kosztuje.
Radny A. Włodarczyk stwierdził, że właśnie do tego zmierza, tylko nie może znaleźć w planie budżetu na 2012 r. pieniędzy, które były przeznaczone na utrzymanie obiektów. Zapytał, czy ma przez to rozumieć, że te pieniądze chociaż w części zostaną przekazane klubom?
Nie może znaleźć w projekcie budżetu tych pieniędzy. Natomiast dotacja na kulturę fizyczną jest w podobnej wysokości co w roku teraźniejszym i ubiegłym.
Burmistrz odpowiedział, że Prezes Spółki ZAN poinformował o kosztach korzystania z sal przez sportowców oraz, że obowiązujące umowy na korzystanie z obiektów sportowych z klubami będą rozwiązane i zostaną podpisane nowe.
Radny M. Lewandowski przypomniał, że na poprzedniej sesji radni głosowali nad uchwałą dotyczącą zakupu nieruchomości przy ul. Pułaskiego o charakterze lokalowym, za kwotę 840 tys. zł. Przy czym w 2011 r.  planowano wydatkować na ten cel 10 tys. zł. W otrzymanych dzisiaj materiałach po ponad 20 dniach, w 2012 r. zaplanowano wydatki w ramach tej nieruchomości w kwocie 160 tys. zł. Zapytał skąd ta zmiana i dlaczego powstał zwrot o 150 tys. zł? Zapytał, czy oznacza to wzrost wartości zakupu nieruchomości o 500 zł za m2?
Burmistrz polecił Skarbnikowi wyjaśnić sprawy finansowe.
Jednocześnie poinformował, że za pozostałe pieniądze w mieszkaniach zamontowane będą urządzenia żetonowe, dzięki którym każda rodzina sama opłaci m.in. korzystanie z pralki, czy światła. Rozwiązanie to pozwoli uniknąć sytuacji pełnego utrzymywania tych mieszkań przez gminę. Lokatorzy, chcąc ogrzać mieszkanie, czy korzystać z prądu, będą zmuszeni z góry zapłacić za te media.
Skarbnik Gminy I. Wilczyńska wyjaśniła, że w dniu 1.12.2011 r. radni podjęli dwie uchwały dotyczące zakupu lokalu przy ul. Pułaskiego w Namysłowie. Jedna dotyczyła możliwości zaciągnięcia kredytu na zakup lokalu, w której zapisano, że planuje się zaciągnąć kredyt w latach 2011-2012 w kwocie 840 tys. zł. Druga uchwała zmieniająca budżet wykazywała, że w budżecie na ten rok zaplanowano po stronie przychodowej i wydatkowej kwotę 830 tys. zł. Natomiast 10 tys. zł, co wynikało z uchwały o wieloletniej prognozy finansowej zaplanowane było do wydatkowania w roku następnym. Stąd się wzięła kwota 10 tys. zł, natomiast dodając kwotę 150 tys. zł, w autopoprawce jest 160 tys. zł. Niestety kwoty 10 tys. zł nie mogła wykazać w projekcie budżetu, ponieważ obowiązek przedstawienia projektu budżetu jest do 15 listopada, a uchwały podjęto 1 grudnia, czyli po przedłożeniu projektu.
Radna J. Wilczyńska zgodziła się z radnym A. Włodarczykiem, że zbyt mało środków przeznaczonych jest na rozwój kultury fizycznej i sportu. Uznała także, że brak jest środków na rozwijanie aktywności społeczno - kulturalnej przede wszystkim młodzieży. Poinformowała, że stowarzyszenie młodzieżowe złożyło prośbę do gminy o dofinansowanie festiwalu, który odbywał się przez kolejne trzy lata, jednak gmina nie przekazała żadnej pomocy finansowej. Uznała to za tzw. "duszenie w zarodku" tej akcji, a przede wszystkim aktywności ludzi młodych i budowania społeczeństwa obywatelskiego. Dotychczas młodzież organizowała imprezę całkowicie sama, co jest godne ogromnej pochwały i wsparcia.
Drugą sprawą powodującą, że nie dokońca zgadza się z zaproponowanym projektem budżetu jest nie uwzględnienie w nim w równej mierze potrzeb wszystkich mieszkańców miejscowości wiejskich. Gołym okiem widać, że na terenie gminy istnieją miejscowości doskonale rozwinięte - duże, o wyższym funduszu sołeckim, posiadające większą bazę, doskonałe świetlice i obiekty sportowe. Obecnie miejscowości te mogą przeznaczać środki z funduszu sołeckiego na tzw. "dobra luksusowe". Ale są i takie miejscowości, jak np. Nowy Folwark, w których mieszkańcy nie mają się nawet gdzie spotkać. Jest to mała miejscowość, ludzie nie są zamożni, nie ma możliwości wybudowania świetlicy z własnych środków, przy braku wsparcia gminy. Od lat nic się tam nie dzieje i wszystko wskazuje, że nic się nie zdarzy w latach następnych. Wystąpienie gminy z LGD tylko to potwierdza. Stwierdziła, że dobrze by było, aby w budżecie zaplanowano środki chociaż na opracowanie projektu budowy, czy przebudowy świetlicy m.in. w Nowym Folwarku, czy w Woskowicach Małych. Poinformowała, że jej zdanie poparła także radna M. Teodorczyk, która poprosiła ją o przekazanie tych słów. Sądzi, że na potrzeby należy spojrzeć pod kątem wszystkich miejscowości, które stanowią całą gminę, a nie tylko na te, w których mieszka silna grupa osób, mających większe przełożenie i inne możliwości. Wyjaśniła, że wypowiedź była refleksją, nie pytaniem.
Burmistrz stwierdził, że każdy ma prawo do własnej opinii. On także nie jest zadowolony z sytuacji finansowej gminy. Odnosząc się do wypowiedzi w sprawie braku świetlicy w Nowym Folwarku, poinformował, że np. w Brzezinkach - jego rodzimej wsi mieszkańcy także chcieliby świetlicę i plac zabaw. Jednak dla 6 dzieci nie będzie ponosił takich kosztów. Nawet jeżeli miałby taki zamiar, to ludzie nie daliby mu spokoju. Taka jest struktura wsi w naszej gminie. Świetlic wiejskich brakuje także w Smogorzowie, czy Smarchowicach Wielkich. Przypomniał, że gmina korzystała już z dostępnych środków unii europejskiej,  na budowę świetlic wiejskich. Na razie nie ma nowych naborów w tym zakresie.
Obecnie gmina nie posiada własnych środków finansowych na budowy świetlic wiejskich, ponieważ realizuje bardzo kosztowne zadanie kanalizacji gminy, które uniemożliwia inwestowanie pieniędzy w inne zadania. Analizując budżet, należy spojrzeć na potrzeby całej gminy. Od trzech kadencji budżet planowany jest na poziomie bieżącego utrzymania gminy. Wiele zadań jest wstrzymywanych do czasu podliczenia wypracowanej nadwyżki budżetowej i możliwości pozyskania środków z zewnątrz. Do projektu budżetu na 2012 r. zgłoszono wiele zadań, ale nie można było ich wszystkich ująć. Jeżeli w przyszłości pojawią się dodatkowe środki, wystąpi do Rady o zgodę na wprowadzenie zmian do budżetu.
Radny M. Lewandowski zapytał jaka jest efektywność przeznaczenia dotacji w wysokości 800 tys. zł na krytą pływalnie w formie karnetów na korzystanie z basenu przez dzieci? Jak jest udokumentowane wydatkowanie i wykorzystanie tych pieniędzy. Prosił o wyjaśnienie, w jakim stopniu karnety są wykorzystane, a jaka ilość wyrzucana, czy wydatek jest uzasadniony? Czy jest sporządzone rozliczenie i odpowiednia dokumentacja?
Burmistrz odpowiedział, że jeżeli radny sobie życzy, to przedstawi rozliczenie przy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 r. Stwierdził, że wcześniej gdy nie było w Namysłowie jeszcze krytej pływalni, to wszyscy chcieli aby taki obiekt powstał. Obecnie wiele z osób, które najbardziej optowały za basenem do tej pory nie korzystały z niego. Organizując bezpłatne karnety dla dzieci na korzystanie z krytej pływalni miał nadzieje, że będą one ochoczo korzystały z niego, a także w ramach zajęć wychowania fizycznego. Okazało się, że w pierwszym roku wykorzystanie obiektu osiągnęło 25%. Zdruzgotany był tym wynikiem. Aby zachęcić młodzież postanowił ufundować z budżetu gminy dzieciom, od 5 roku życia do ostatniej klasy gimnazjalnej bezpłatne karnety na 5 wejść na basen po 1,5 godziny. Są tacy, którzy w 100% wykorzystują swoje karnety, ale i tacy którzy nie korzystają z nich.
Radny S. Spór stwierdził, że idea tego jest szczytna i nikt w to nie wątpi. Ale radnym chodzi o przedstawienie stricte rozliczenia tych pieniędzy, które przeznaczone są na dofinansowanie obiektu, w formie karnetów. Dodał, że tajemnicą poliszynela jest to, iż wiele dzieci nie wykorzystuje karnetów. Zapytał więc co z resztą tych pieniędzy? Prosiłby, aby to dokładnie rozliczyć.
Burmistrz stwierdził, że bez względu, czy na basen przyjdzie 10 osób, czy 100 osób, to koszty funkcjonowania obiektu będą jednakowe, ponieważ obiekt przygotowany jest na przyjcie kompletu użytkowników, jednak liczba przybyłych nie jest zależna od nikogo.
Przewodniczący Rady zakończył dyskusję w temacie projektu budżetu, przypominając, że na posiedzeniach komisji można było wszystkie szczegóły wyjaśnić.
Radny S. Spór odpowiedział, że radni niestety nie mieli przyjemności spotkać Burmistrza na komisjach. Pomimo wielu obowiązków które sprawuje, radni chcieliby, aby czasami spotkał się z nimi.
Burmistrz odpowiedział, że na posiedzeniach komisji uczestniczą pracownicy, którzy potrafią odpowiedzieć na pytania radnych. Jeżeli odpowiedź nie jest możliwa od razu  na komisji, to przewodniczący zgłasza sprawę do wyjaśnienia w terminie późniejszym.
Przewodniczący Rady poddał do przyjęcia uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciwnych - 6, wstrzymujących się - 0.
Uchwała została przyjęta - Nr XI/117/11.

3c) zamiaru włączenia Gimnazjum w Ligocie Książęcej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej.
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XI/118/11.

3d) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów.
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XI/119/11.

3e) zmiany uchwały w sprawie utworzenia sołectw i osiedli.
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XI/120/11.

3f) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr II w Namysłowie.
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XI/121/11.

3g) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr III w Namysłowie.
Na sali obecnych 19 radnych - wyszedł radny Tadeusz Jaroszewski.
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XI/122/11.

3h) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr VI w Namysłowie.
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - Nr XI/123/11.

3i) rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu LGD Stobrawski Zielony Szlak.
Radny J. Płaczek poinformował, że występuje tu w podwójnej roli radnego oraz szefa Lokalnej Grupy Działania i przedstawił swoje spostrzeżenia:
Stwierdził, że wystąpienie gminy w dniu dzisiejszym z LGD jest błędem i nie ma to żadnego wpływu na funkcjonowanie LGD pod kątem finansowym do 2015 r., ale będzie miało bezpośredni wpływ na działalność za 2-3 lata. Poinformował, że rozpoczęto przygotowania do tzw. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020. Obecnie Unia Europejska zakłada na każdego mieszkańca obszaru objętego strategią lat 2007-2013 kwotę 140 zł, tj. dla Namysłowa realizującego program Leader 3-4 mln. zł. Jednak w latach następnych środki będą o 100% większe. Funkcjonowanie programu Odnowa Wsi, w następnym okresie programowania również stoi pod  wielkim znakiem zapytania. Prawdopodobnie program nie będzie realizowany w taki sam sposób. Jedną z nielicznych szans pozyskania środków na obszary wiejskie będzie korzystanie z programu Leader. Poinformował, że na Opolszczyźnie istnieje 12 lokalnych grup działania, z których Stobrawski Zielony Szlak ma najniższą składkę członkowską na Opolszczyźnie. W innych  LGD składki osiągają 1 zł, a nawet 2 zł od mieszkańca.
Radny Płaczek wyjaśnił, że środki pozyskane ze składek członkowskich, jak np. Gminy Namysłów w kwocie 13 tys. zł, nie są przeznaczane na żadne sprawy typu obsługa biura, wypłaty dla pracowników itp., ponieważ takie sprawy opłaca Unia Europejska. Z pieniędzy pozyskanych ze składek Stowarzyszenie organizuje imprezy m.in. "Festiwal piosenki turystycznej", w którym licznie uczestniczą uczniowie namysłowskich szkół. Wyjaśnił, że pieniądze te są przeznaczane na szczytne cele, a nie na prowadzenie działalności bieżącej. Radny wyjaśnił, że wystąpienie gminy ze stowarzyszenia nie oznacza, iż sołectwa, czy inne organizacje nie będą mogły ubiegać się o pieniądze na swoje projekty. Problem wystąpi w przypadku pozyskania pieniędzy na dużą inwestycję, której beneficjentem byłaby jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub związek wyznaniowy. Nie ma więc możliwości, aby sołectwo samo wystąpiło z wnioskiem o pozyskanie środków na tego typu przedsięwzięcie. Możliwe są jedynie małe projekty do kwoty 25 tys. zł. Odnosząc się do stwierdzenia Burmistrza, że przez okres 3 lat przynależności gminy do Stowarzyszenia, nie zwróciły się nawet składki w wysokości ponad 40 tys. zł, stwierdził, że na dzień dzisiejszy gmina podpisała już umowę na otrzymanie 17 tys. zł za organizację "Dni Namysłowa" w 2010 r. Poinformował także, że w tym samym czasie, gdy obchodzono "Dni Namysłowa" odbywały się także "Dni kultury Namysłowskiej", na które Starostwo Powiatowe otrzymało 25 tys. zł, dzięki przynależności gminy do Stowarzyszenia LGD. Starostą wówczas był Pan Michał Ilnicki, który może potwierdzić tą sprawę. Klub wędkarski Gobio otrzymał kilka tysięcy zł. Z perspektywy opłacania składki w kwocie 40 tys. zł, wróciło w tym okresie ponad 50 tys. zł. Należy więc zadać pytanie, czy Gmina Namysłów w ogóle chce korzystać z programu Leader.
Radny poinformował, że do tej pory LGD Stobrawski Zielony Szlak zorganizowała 8 naborów wniosków, o których zawsze gminy były powiadamiane, także po to, aby przekazywały tą informację do swoich organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, ludzi na swoim terenie. Do tej pory stowarzyszenie przyjęło ok. 400 wniosków m.in. od samorządów, organizacji pozarządowych, kościołów, osób fizycznych, przedsiębiorców z obszarów wiejskich, rolników. Poinformował, że w dniu wczorajszym odbyła się konferencja, na której wyłoniono 12 beneficjentów realizujących zadania ze środków programu Leader.
Następnie poinformował o ilości złożonych wniosków w ramach 8 naborów dotyczących samorządów, tj. gmin, bibliotek, ośrodków kultury:
Gmina Domaszowice - 10 wniosków,
Gmina Świerczów - 10 wniosków,
Gmina Łubiany - 15 wniosków,
Gmina Popielów - 14 wniosków,
Gmina Pokój - 30 wniosków,
Gmina Borów - 2 wnioski,
Gmina Namysłów - 3 wnioski,
Powiat Namysłowski - 2 wnioski.

Zachęcił zebranych do zapoznania się z efektami pozyskanych środków z Programu Leader, m.in. w Starościnie  Sołecki Dom Spotkań, na który gmina Świerczów otrzymała z LGD 0,5 mln. zł, kilkanaście nowych placów zabaw, w miejscowości Rybna obiekt sportowy.
Pan Płaczek stwierdził, że z punktu widzenia finansowego kwota 13 tys. zł nic nie zmienia w stowarzyszeniu. Poinformował, że 8 lat temu osiem gmin dobrowolnie założyło stowarzyszenie. Dobrowolnie można było wstąpić i wystąpić z niego. Zaznaczył, że jeżeli Gmina Namysłów na kolejny okres programowania, nie będzie ujęta w Lokalnej Strategii Rozwoju, to ani gmina, ośrodek kultury, podmioty działające na obszarach wiejskich, przedsiębiorcy oraz rolnicy nie będą mogli skorzystać ze środków w ramach Leadera. Innych programów raczej nie będzie. Z budżetu gminy oprócz z funduszu sołeckiego, nie będzie większych szans na realizacje zadań na wsiach.  Stowarzyszenie w marcu ogłasza nabór na ponad 4 mln zł. Namysłów ma bardzo duże szanse na pozyskanie środków, ponieważ pozostałe gminy do tej pory bardzo wiele skorzystały z dotacji i w pewnym sensie zakorkowały się. Realizują po 2-3 projekty, nie rozliczyły się pozyskanych środków, więc nie sądzi aby starały się o następne.
Przypomniał jak w ostatnim czasie rozważano sprawę odwołanego konkursu "O Róże Karoliny" z powodu braku funduszy na nagrody. Zapytał więc, dlaczego NOK nie złożył wniosku w LGD? Zaapelował do radnych o rozwagę w podjęciu decyzji dot. wystąpienia gminy z LGD, ponieważ decyzja ta będzie miała znaczenie za 2-3 lata, nie dzisiaj.
Ponadto poinformował, że istnieje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23.05.2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i wyboru lokalnej grupy do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, z której wynika, że "do realizacji Lokalnej strategii rozwoju zwanej LSR może być wybrana LGD jeśli wszystkie gminy, których obszar jest objęty strategią są jej członkami". Na wczorajszym spotkaniu, w którym uczestniczyło 4 wójtów, gdy usłyszeli o zamiarze wystąpienia Namysłowa ze Stowarzyszenia tylko przyklasnęli, ze względu na większą pulę pieniędzy do podziału pomiędzy nimi. Porównał składki gmin będących członkami LGD i stwierdził, że kwota 13 tys. zł przy budżecie 60 mln nie jest chyba aż tak ogromnym obciążeniem, bo inne gminy płacą co prawda mniejsze składki, ale przy budżetach 11-12 milionowym, chcą należeć do LGD. Radny prosił o rozwagę, ponieważ nie będzie pieniędzy na rozwój obszarów wiejskich w Gminie Namysłów.
Burmistrz odnosząc się do wypowiedzi radnego, stwierdził, że błędem było przystapienie do LGD. Sądzi, że najlepszymi członkami dla LGD są samorządy, bo to pewne systematycznie wpłacane składki.
Poinformował, że Gmina Namysłów należała swego czasu do Związku Gmin Śląska Opolskiego, do którego opłacała składkę 15 tys. zł. Odejście ze związku nie wpłynęło negatywnie na funkcjonowanie gminy, jak i tej organizacji. W marcu zwróci się do Rady z projektem uchwały o wyrażenie zgody na wyjście Gminy z Inkubatora Przedsiębiorczości, w którym składka wynosi 14 tys. zł rocznie. Szuka oszczędności w gminie. Nawiązując do wypowiedzi radnego o braku możliwości pozyskiwania środków przez inne osoby, czy podmioty z programu nie polega na prawdzie. Po sprawdzeniu tej kwestii przez prawników, ustalił, że do grupy mogą należeć osoby fizyczne, stowarzyszenia itp. Dlatego jeżeli będzie taka wola, uaktywnione zostaną gminne stowarzyszenia, które po opłaceniu 10 zł składki członkowskiej będą mogły stać się członkami stowarzyszenia. Zwracając się do radnego, zapytał czy zdaje sobie sprawę jaka będzie aktywność samorządów w latach 2012-2014, bo nawet jeśli zadania byłyby finansowane w 70%, to nie będzie ich stać na pokrycie kosztów własnych w 30% inwestycji.
Burmistrz wyjaśnił, że obecnie szuka oszczędności na podstawowe wydatki. Trzeba spłacić kredyty zaciągnięte na realizowane inwestycje. Na początku obiecywano, że gmina może pozyskiwać ogromne pieniądze dzięki przynależoności do stowarzyszenia. Tymczasem przydzielono gminie kwotę 17 tys. zł za zadanie zrealizowane w 2010 r. jednak pieniędzy jeszcze nie przekazano i nie wiadomo czy to się w ogóle stanie. Sposób prowadzonych naborów, wypłaty, rozliczenia to jego zdaniem jedno "dziadostwo". Dlatego będą aktywizowane stowarzyszenia w celu przystąpienia do LGD. Ale ze strony gminy należy szukać oszczędności na tego typu przynależnościach.
Radny J. Płaczek zwracając się do Burmistrza stwierdził, że troszeczkę minął się z prawdą. Zapytał jak Burmistrz chce pozyskiwać pieniądze z Leadera skoro złożono z gminy tylko trzy wnioski, z których dwa były dosyć słabe. Dlaczego twierdzi, że Stowarzyszeniu zależy wyłącznie na samorządach, skoro w ustawie o wspieraniu obszarów wiejskich, wyraźnie podano strukturę lokalnej grupy działania, tj. samorząd nigdy nie może być w przewadze nad innymi członkami. Samorząd w LGD stanowi tylko 48%, natomiast pozostali członkowie to stowarzyszenia, przedsiębiorcy, osoby fizyczne. Na dzień dzisiejszy LGD liczy ok. 147 podmiotów. Prosił więc, aby nie mówić, że LGD zależy tylko na pieniądzach Gminy Namysłów i innych samorządów. Budżet roczny LGD liczy ok. 280 tys. zł. Program Leader działa w ten sposób, że zatracają się granice administracyjne. LGD Stobrawski Zielony Szlak działa na terenie trzech powiatów. Gmina Wilków działa w grupie zwanej "Dobra Widawa" razem z Bierutowem, Oleśnicą itd. Sądzi, że zabrakło tu większej aktywności ze strony gminy.
Burmistrz prosił o potwierdzenie protokołem komisji, że wnioski Gminy Namysłów były wnioskami słabymi. Zwrócił uwagę, że Gmina Namysłów opracowuje wnioski do wielomilionowych programów, które zaliczane są do ścisłej czołówki w danym programie, a tu radny Płaczek skwitował, że wnioski były słabe.
Radny J. Płaczek podał przykład gminnego projektu na wykonanie ścieżek przyrodniczo-krajoznawcze na terenie Namysłowa, dodając, że nie chciał o tym wspominać, lecz został sprowokowany. Poinformował, że zgodnie z oficjalnym pismem - powiadomieniem z Urzędu Marszałkowskiego wniosek ten został odrzucony ze względu na niezłożenie poprawek w terminie. Błędy dotyczyły przeprowadzenia ścieżek częściowo przez tereny lasów państwowych, bez dokonania żadnych uzgodnień z lasami. Ponadto ścieżki rowerowe zaplanowano nie obok, wzdłuż drogi głównej, krajowej, czy wojewódzkiej, ale wysypanie tłucznia o szerokości 3,73m na całej drodze.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu LGD Stobrawski Zielony Szlak. "Za" przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciwnych 7, wstrzymujących się 3 radnych.
Uchwała została przyjęta - Uchwała Nr XI/124/11.

3j) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przeciwnych - 0, wstrzymujących się 3 radnych.
Uchwała została przyjęta - Uchwała Nr XI/125/11.

3k) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciwnych - 0, wstrzymujących się 6 radnych.
Uchwała została przyjęta - Uchwała Nr XI/126/11.

3l) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciwnych - 0, wstrzymujących się 6 radnych.
Uchwała została przyjęta - Uchwała Nr XI/127/11.

Ad. 4 Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady
poinformował, że nie wpłynęła żadna interpelacja, ani odpowiedź na interpelacje.
Radny S. Spór odczytał treść interpelacji skierowanej do Burmistrza w sprawie przydziałów lokali mieszkalnych z zasobów "ZAN" Sp. z o.o. w Namysłowie. Przekazał interpelację na ręce Przewodniczącego Rady.
Radna J. Wilczyńska przedstawiła treść interpelacji grupy radnych dotyczącej wyjaśnienia sprawy budowy jazu na rzece Widawie. Radna przekazała interpelację na ręce Przewodniczącego Rady.
(Interpelacje załączono do protokołu sesji).

Ad. 5 Informacje przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
Przewodniczący Rady
przedstawił swoją odpowiedź znak: Or.0004.22.2011 z dn. 14.12.201 r. skierowaną do radnego Mirosława Lewandowskiego dotyczącą wniosku grupy radnych o poddaniu na sesji Rady Miejskiej pod głosowanie projektu uchwały w sprawie publikowania projektów uchwał, uchwał lub interpelacji.
Ponadto Przewodniczący przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej od:

 1. Izby Rolniczej w Opolu znak: BIR/3050/2011 z dn. 25.11.2011 r. oraz BIR/3319/2011 z dn.12.12.2011 r. - prośba o uwzględnienie wśród gości zapraszanych na sesje Rady Miejskiej oraz Komisje ds. rolnictwa przedstawicieli Izby Rolniczej z terenu gminy.
  Przewodniczący zaproponował zapraszać przedstawicieli Izby na posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz sesje Rady.
  Nie wniesiono uwag do tej propozycji, została przyjęta.
 2. Spółki "ZAN" znak: ZAN.VI-2232/200/2011 z dn. 20.12.2011 r. - odpowiedź na pismo Pana Z. Jeziorskiego w sprawie terminu malowania klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. B. Chrobrego w Namysłowie.
  Przewodniczący poinformował, że w dniu 5.12.2011 r. na spotkaniu przewodniczących komisji oraz przewodniczących Rady, tzw. "Prezydium Rady" omówiono sprawy organizacyjne, m.in. dot. opracowania planów pracy przez komisje w styczniu 2012 r.

Ponadto poinformował, że Młodzieżowa Rada Gminy nie przeprowadziła wyborów na nową kadencje, które miały odbyć się we wrześniu br. Po konsultacji z opiekunem Panem A. Włodarczykiem uznali, że należy poczekać na inicjatywę samej młodzieży. Jeżeli będzie taka wola młodzieży, radni pomogą ponownie odtworzyć Młodzieżową Radę Gminy.
Następnie przewodniczący podziękował wszystkim, którzy nadesłali kartki z życzeniami świątecznymi na jego ręce dla całej Rady Miejskiej.

Ad. 6 Przyjęcie protokołu z  IX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
Uwag do protokołu nie wniesiono, przyjęto go jednogłośnie.

Ad. 7 Sprawy różne i wolne wnioski.
Radna J. Wilczyńska
zapytała, czy byłaby możliwość postawienia luster na dwóch ulicach: Okrzei i Chopina przy wyjeździe w stronę ul. Kościuszki. Są tam bardzo niebezpieczne i mało widoczne wyjazdy zwłaszcza z ul. Okrzei. Wyjaśniła, że jest to sugestia wielu użytkowników tych ulic, którzy prosili o jej przekazanie. Lustra poprawiłyby bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym rejonie. Prosiła o zwrócenie uwagi na ten problem.
Radny A. Włodarczyk złożył podziękowania Prezesowi Spółki EKOWOD, radnemu Wojciechowi Kowalczykowi oraz Pani Skarbnik za okazaną pomoc  dla rodzin potrzebujących w ramach akcji "Szlachetna paczka".
Radny M. Lewandowski poinformował, że przy ul. Norwida jest gminna działka, która wymaga wykoszenia. Wyraził nadzieje, że przy dostępnych środkach przyszłorocznego budżetu uda się ją wykosić.
Radna J. Bartosińska prosiła o powiadomienie mieszkańców Namysłowa, dlaczego nie prowadzi się prac odnawiania elewacji kamieniczek w centrum miasta.
Burmistrz stwierdził, że wyjaśni mieszkańcom tą sprawę na łamach "Gazety Namysłowskiej".
Jednocześnie poinformował, że planowano odnowić elewacje kamieniczek w centrum w ramach programu rewitalizacji. Jednak instytucja zarządzająca RPOWO uznała koszty remontu kamieniczek za niekwalifikowane w ramach tego projektu, ponieważ są one własnością prywatną osób fizycznych. Burmistrz wyraził nadzieję, że przy dostępnych środkach, uda się zmobilizować właścicieli - wspólnoty mieszkaniowe do zwiększenia aktywności zaciągania pożyczek od gminy na remonty tych elewacji.
Radna M. Teodorczyk poinformowała, że uczestniczyła dziś w pogrzebie Pana Edwarda Zycha, który wraz ze swą niedawno zmarłą małżonką Zdzisławą Zych tworzyli zręby oświaty na naszym terenie. Swą wypowiedzią chciałaby przypomnieć o działalności Państwa Zych i oddać im szacunek.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 E. Śnieżek zwrócił uwagę na bardzo niebezpieczne przejścia dla pieszych w mieście, tj. przy straży pożarnej na ul. Sikorskiego oraz przy sklepach LIDL i Intermarche na ul. Bohaterów Warszawy. Przejścia są niewidoczne zwłaszcza w godzinach wieczornych. Sugerował o zamontowanie aktywnych znaków drogowych tak jak na ul. Reymonta.
Burmistrz poinformował, że sprawa braku odpowiednich przejść dla pieszych na tych ulicach jest mu znana. Zapewnił, że gmina monitowała ten temat u zarządców dróg. Sprawę zamontowania odpowiedniego oznakowania przejścia dla pieszych przy ul. Sikorskiego będzie drążył w dalszym ciągu.
Wyjaśnił także, że od przyszłego roku rozpocznie się remont nawierzchni drogi krajowej od ronda im. Grota Roweckiego do Kamiennej i będzie się starał, aby przy tej inwestycji odpowiednio oświetlić i oznakować przejście dla pieszych przy ul. Bohaterów Warszawy.
Sołtys Nowego Folwarku nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi Burmistrza w sprawie zamiaru przejmowania starych zdewastowanych obiektów od PKP, sugerował aby zastanowić się, czy ważniejsze będą remonty tych obiektów, czy remonty i budowa świetlic wiejskich tak bardzo potrzebnych mieszkańcom.
Przewodniczący Rady przekazał życzenia świąteczne otrzymane od dyrekcji zaprzyjaźnionej szkoły rolniczej w Zaleszczykach na Ukrainie.

Ad. 8 Zakończenie obrad XI sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady
zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w Namysłowie o godz. 14.30.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Protokołowała
Beata Zabielna

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Zabielna
Data wytworzenia: 2012-02-21
Data udostępnienia do publikacji: 2012-02-21