Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt protokołu Nr XIX/13 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 24 stycznia 2013 roku

Projekt protokołu Nr XIX/13
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 24 stycznia 2013 roku

Sesję rozpoczęto o godz. 12.00.

Ad. 1 Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Jan Mieczysław Dróżdż
otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy w niej 20 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Przewodniczący obrad powitał wszystkich zebranych.
Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Beatę Zabielną.
Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali materiały na sesję wraz z porządkiem  obrad i projektami uchwał. Zaproponował zmianę do porządku obrad - wprowadzenie do pkt. 4 projektu uchwały nr 10, zmieniającego uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów. Dodał, że zostanie wprowadzona także zmiana do projektu uchwały nr 6 w sprawie podziału Gminy Namysłów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - dodanie obwodu nr 25.
"Za" wprowadzeniem dodatkowego punktu do porządku obrad głosowało 20 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Przedstawienie założeń Lokalnego Funduszu Pożyczkowego "Samorządowa Polska" Namysłów sp. z o. o. z siedzibą w Namysłowie.
 4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1) przystąpienia Gminy Namysłów do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego "Samorządowa Polska" Namysłów sp. z o.o. w Namysłowie oraz Krajowego Funduszu Doręczeniowego "Samorządowa Polska" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  2) rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Namysłów,
  3) zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłaty w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  4) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2013-2015,
  5) poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia,
  6) podziału Gminy Namysłów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  7) skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie,
  8) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  9) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
  10) zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 7. Przyjęcie protokołu z  XVIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad XIX sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej:
Burmistrz K. Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XVIII sesji w dniu
28 grudnia 2012 r. oraz sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od dnia 29 grudnia 2012 r. do
24 stycznia 2013 r.
(W/w sprawozdania stanowią załączniki do protokołu).
Dodatkowo Burmistrz odnosząc się do informacji w sprawie wyboru Kancelarii "Waszczuk i Partnerzy" Spółki Partnerskiej Radców Prawnych do świadczenia usług prawniczych dot. zwrotu podatku od towarów i usług poinformował, że coraz więcej samorządów stara się o zwrot podatku VAT. Jeżeli kancelaria odzyska określoną kwotę dla gminy, wówczas 18% będzie należało do niej. Była to najkorzystniejsza oferta spośród wszystkich przedstawionych w tym zamówieniu.
Ponadto Burmistrz poinformował, że podczas ostatniej - styczniowej Gali Wręczania Laurów Umiejętności i Kompetencji, Kapituła, wyróżniła trzy namysłowskie firmy. Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymała firma Velux, Srebrne Laury - firma Diehl i firma Dziedzic. Burmistrz poinformował, że w czasie uroczystej Galii, wspólnie z Wiceburmistrzem A. Gallą, mieli przyjemność wręczyć tym firmom listy gratulacyjne oraz kwiaty. Wykonano z tej okazji pamiątkowe zdjęcie, które niedługo zawiśnie w Urzędzie Miejskim.
Burmistrz poinformował, że zespół "Gama" zajął III miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.
Następnie przekazał, że w dniu jutrzejszym zostanie podpisana umowa dofinansowania projektu "Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim" w ramach działania 1.1 gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej
15 tys. RLM Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Burmistrz przypomniał, że jest to efekt 10 lat starań gminy o pozyskanie dofinansowania na realizację tej inwestycji. Na początku planowano skanalizować cały powiat, a wkład własny gminy miał wynieść 5% kosztów, pozostałe miał sfinansować rząd i Unia Europejska.
Burmistrz poinformował, które zadania będą wchodziły w cały projekt, tj.: budowa kanalizacji sanitarnych w miejscowościach: Rychnów, Łączany, Ziemiełowice, Jastrzębie, Smarchowice Wielkie, Objazda, Kowalowice, część miejscowości Jakubowic i Idzikowic, a także rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Namysłowie. Planowany całkowity koszt zadania to 30 700 000 zł. Koszty spełniające warunki kwalifikalności, czyli wydatków będą wynosiły 25 000 000 zł, natomiast dofinansowanie z Funduszu Spójności to
13 264 000 zł.
Burmistrz poinformował, że od samego początku przystąpienia do prac nad włączeniem gmin do programu, samorządy były okłamywane. Ustalone wcześniej zasady w trakcie jedna strona cały czas łamała i zmieniała. Jednak w rezultacie gmina otrzyma ponad 13 mln zł, z których należy się cieszyć. Zwrócił uwagę, że za zaciągnięty akonto kredyt wykonano już kanalizację w Rychnowie, Łączanach, Ziemiełowicach, Jastrzębiu i w Smarchowicach Wielkich. Pozostała jeszcze do realizacji kanalizacja w Objaździe i Kowalowicach. Kanalizacja w Smogorzowie będzie realizowana z PROW. Miejscowości Jakubowice i Idzikowice należą do Gminy Wilków. To co do tej pory zrealizowano uważa za duże osiągnięcie.

Ad. 3 Przedstawienie założeń Lokalnego Funduszu Pożyczkowego "Samorządowa Polska" Namysłów sp. z o. o. z siedzibą w Namysłowie.
Pan Marek Janicki Prezes Zarządu Krajowego Funduszu Poręczeniowego "Samorządowa Polska" sp. z o.o. w Warszawie przedstawił główne założenia Funduszu, który zadedykowany jest małym i średnim firmom. Program ten objęli swoim patronatem m.in. prof. Jerzy Buzek oraz Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Program powiązany jest z funduszem europejskim oraz funduszami samorządowymi. Ideą tego programu jest zasilanie małych i średnich przedsiębiorstw, w tym mikroprzedsiębiorstw, które rozpoczynają swoją działalność, a horyzont czasowy spłaty całego kredytu jest dość duży. Ponadto nie będzie wymagane, jak w podobnych funduszach, aby dzielić te pieniądze na część inwestycyjną i część obrotową. Kanwa programu związana jest z instytucją non profit, tzn. na żadnym poziomie program nie będzie wyprowadzał pieniędzy, które wygeneruje jako dochód. Oznacza to, że od najniższego poziomu czyli Lokalnego Funduszu Pożyczkowego wszystkie pieniądze wypracowane jako zysk, będą dalej wypuszczane w obrót. Klauzula jest tak mocno obwarowana, że wyprowadzenie z funduszu zarówno z LFP, KFP, czy Centrum Operacyjnego jakiejkolwiek złotówki wymaga uchwały walnego zgromadzenia w 100%. Przypomniał, że na szczeblu gminnym jak i na wyższych poziomach, będą pełnili nadzór reprezentanci samorządów. W związku z powyższym wydaje się niemożliwym, aby 100% osób zagłosowało za zmianą punktu statutu, dotyczącego przeznaczenia wypracowanego zysku, tj. wspierania małych i średnich przedsiębiorstw za pomocą pożyczek. Wypracowane zyski, które będą osiadały na lokalnych funduszach cały czas będą reinwestowane w dalsze udzielanie pożyczek. Program ten, jest definiowany w taki sposób, że 75% udziałów stanowią różnego rodzaju fundusze pomocowe z Unii Europejskiej, natomiast 25% pochodzą od samorządów. Również do programu zostały włączone instytucje rządowe. Z kilkoma z nich prowadzone są rozmowy celem pozyskania kapitału.
Następnie p. Beata Antos - reprezentująca Centrum Operacyjne "Samorządowa Polska", szczegółowo omówiła założenia programu inwestycyjnego, korzystając z  prezentacji multimedialnej, zawierającej dokładny zakres niezbędnych informacji o Lokalnych Funduszach Pożyczkowych "Samorządowa Polska" oraz Krajowym Funduszu Poręczeniowym "Samorządowa Polska".
Radny J. Płaczek uznał przedstawiony program za bardzo dobry. Jednak informacje o nim przyjmuje jako "pobożne życzenie", ponieważ budżetu unii europejskiej jeszcze nie uchwalono, ani nie podzielono środków na poszczególne programy. Dlatego zapytał na jakiej podstawie zostały obliczone wszystkie przedstawione dane zależne od środków unijnych. Prosił o dokładniejsze wyjaśnienia.
Pan Marek Janicki poinformował, że kilka dość znaczących osób w Unii Europejskiej, będących członkami rady programowej omawianego Programu, przekazało informacje o staraniach pozyskania wolnych środkach tzw. "resztówek" z projekcji 2007-2013. Według przeprowadzonego rozpoznania, na 90%, Program otrzyma zasilenie jeszcze teraz. Ponadto Unia Europejska wydała specjalny akt wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw nie tylko pod katem administracyjnym, ale także finansowym.
Radny J. Płaczek stwierdził, iż oczekiwałby odpowiedzi z jakiego konkretnie programu można pozyskać te środki. Poza tym nie jest to informacja potwierdzona w 100%, ale 90%. Odnosząc się do informacji dot. odpływu mieszkańców z województwa opolskiego wyjaśnił, że na Opolszczyźnie funkcjonują dwa fundusze, które udzielają podmiotom gospodarczym pożyczek o oprocentowaniu od 4% do 5% i to nie hamuje wyjazdu ludzi za granicę.
Pan Marek Janicki oświadczył, że wie o funkcjonowaniu dwóch wspomnianych przez radnego funduszach. On jednak składa swoją propozycję i po czasie okaże się jak zostanie przyjęta. Co do odpływu ludności, nie jest w stanie przewidzieć co zatrzyma to zjawisko. Stwierdził, że radni otrzymają broszury ze szczegółowymi informacjami na ten temat. Poinformował, że 4 marca br. zbierze się Rada krajowa w celu omówienia tych kwestii, po której sporo rzeczy zostanie wyjaśnionych, o czym na bieżąco będzie informował Radę Miejską.
Burmistrz K. Kuchczyński poinformował, że obecność p. M. Janickiego zawdzięcza Prezesowi Banku Spółdzielczego w Namysłowie p. Z. Bąkowi, który poinformował o propozycji budowania Programu, dzięki któremu samorządy po wpłaceniu wkładu, mogą pomóc, udzielając pożyczek, małym i średnim firmom. Oprócz tego chodzi w nim o to, aby ściągnąć jak najwięcej pieniędzy z unii europejskiej. Należy tutaj określić jakie koszty się poniesie, ale także jakie korzyści będą z tego mieli nasi mieszkańcy.
Radny J. Płaczek stwierdził, że jest za przystąpieniem Gminy Namysłów do funduszu. Natomiast skoro Gmina Namysłów ma być jedną z pierwszych jednostek samorządowych przystępujących, chciał poznać więcej szczegółów.
Prezes M. Janicki wyjaśnił, że LPF to spółki prawa handlowego, dlatego wkład własny można stracić jedynie w przypadku wystąpienia nadużyć w działalności. Jest to fundusz należący do gminy, obsługiwany przez namysłowski Bank Spółdzielczy, biura pożyczkowe obsługiwane przez tutejszych pracowników. Decyzje o najważniejszych działaniach będą podejmowane na poziomie lokalnym.
Przewodniczący Osiedla nr IV K. Dzidowski zapytał, jaka jest różnica pomiędzy oprocentowaniem pożyczek oferowanych przez Bank Spółdzielczy, a Lokalny Fundusz Pożyczkowy? Na ile atrakcyjna będzie oferta LFP?
Prezes M. Janicki poinformował, że aktualnie oprocentowanie pożyczki dla średniej firmy wynosi 6,60%. Nie określono oprocentowania spłaty pożyczki dla najmniejszych firm. Pożyczkobiorca poza wekslem nie musi okazywać żadnych poręczeń.
Wiceprzewodniczący Rady J. Dróżdż o godz. 13.00 ogłosił 10 minutową przerwę w obradach sesji.

Przewodniczący obrad wznowił obrady i przystąpił do punktu 4 w porządku obrad sesji.

Ad. 4 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń, w kolejności, w jakiej odbywały się komisje i tak:

 1. Radna Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej przekazała, że Komisja na posiedzeniu w dniu 21 i 24.01.2013 r. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał, będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji, opracowała plan pracy na 2013 r. oraz pozytywnie zaopiniowała wnioski Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami pismo znak: RiN.6840.5.2013 z dn. 18.01.2013 r. oraz RiN.6840.6.2013 z dn. 21.01.2013 r.
 2. Radny Tadeusz Jaroszewski - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska przekazał, że Komisja z dniu 21.01.2013 r. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję;
 3. Radna Jadwiga Bartosińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury poinformowała, że Komisja w dniu 23.01.2013 r. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał, będące przedmiotem obrad sesji oraz opracowała roczny plan pracy na 2013 r.
 4. Radny Władysław Dzwoniarek - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że Komisja w dniu 22.01.2013 r. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
 5. Radny Zbigniew Juzak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  poinformował, że Komisja w dniu 22.01.2013 r. rozpatrzyła skargę złożoną przez p. Jeziorskich na działalność Kierownika OPS w Namysłowie, uznając ją za niezasadną, pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał, będące przedmiotem obrad sesji oraz opracowała plan pracy Komisji na 2013 r.
  Przewodniczący komisji odczytał treść stanowiska Komisji w sprawie w/w skargi.

Przewodniczący obrad przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej:
(Z obrad sesji wyszedł radny A. Włodarczyk - obecnych 19 radnych).

Nr 1) w sprawie przystąpienia Gminy Namysłów do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego "Samorządowa Polska" Namysłów sp. z o. o. w Namysłowie oraz Krajowego Funduszu Poręczeniowego "Samorządowa Polska" sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przeciwnych - 0, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Uchwała została przyjęta - Nr XIX/225/13;

Nr 2) w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Namysłów:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została przyjęta - Nr XIX/226/13;

Nr 3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłaty w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została przyjęta - Nr XIX/227/13;

Nr 4) w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2013-2015:
Radny J. Płaczek zapytał Prezesa Spółki "EKOWOD", czy w związku z informacją dot. funduszu "Spójność" będą wprowadzone zmiany w Planie?
Prezes A. Masiowski odpowiedział, że nie będzie zmian.
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została przyjęta - Nr XIX/228/13;

Nr 5) w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została przyjęta - Nr XIX/229/13;

Nr 6) w sprawie podziału Gminy Namysłów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została przyjęta - Nr XIX/230/13;

Nr 7) w sprawie skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została przyjęta - Nr XIX/231/13;

Nr 8) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przeciwnych - 0, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została przyjęta - Nr XIX/232/13;

Nr 9) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przeciwnych - 0, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została przyjęta - Nr XIX/233/13;

Nr 10) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów:
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została przyjęta - Nr XIX/234/13.

Ad. 5 Interpelacje i zapytania radnych:
Przewodniczący
obrad poinformował, że wpłynęła odpowiedź na zapytanie radnego J. Kozyry z ostatniej sesji w sprawie działalności Spółki "EKOWOD" znak: Or.0003.13.2013 z dn. 17.01.2013 r., a także odpowiedź na wnioski do budżetu gminy na 2013 r. złożone przez grupę radnych znak: Or.0003.9.2012 z dn. 22.01.2013 r.

Ad. 6 Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących:
Przewodniczący przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej od:

 1. Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Namysłowie - Ocena stanu bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2012;

Przedstawił także pisma skierowane do wiadomości Rady Miejskiej, tj.:

 1. Haliny, Fabiany i Tomasza Dłubak w sprawie uciążliwości działalności dyskoteki DIVA MUSIC CLUB w Namysłowie przy ul. Oławskiej;

Głos zabrał p. Tomasz Dłubak, który poinformował, że działalność dyskoteki DIVA MUSIC CLUB  sąsiadująca z jego posesją jest bardzo uciążliwa dla niego i całej rodziny, zwłaszcza w weekendy. Hałas wydobywający się z lokalu nie pozwala jego rodzinie, a zwłaszcza dziecku na swobodne funkcjonowanie oraz sen. Pan Dłubak podał przepisy prawne zakazujące emisji hałasu uciążliwego dla pobliskich mieszkańców. Poinformował także, że budynek, w którym odbywają się dyskoteki nie jest do tego przystosowany. Zgodnie z dokumentacją posiada on zupełnie inne przeznaczenie. Poprosił Radę Miejską, aby przedstawiona sprawa nie została pozostawiona bez dalszych działań.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, ze pismo zostanie przekazane do załatwienia odpowiednim służbom.

 1. p. Mariusza Czuczwary - Przedsiębiorstwa Konserwacji Zabytków Architektury - dot. umowy z dn. 26.04.2011 r. na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku dworca PKP w Namysłowie - dokończenie robót";
 2. odpowiedź Burmistrza na pismo p. Marioli Zimoch dot. prośby obniżenia czynszu za wynajem pomieszczenia w ratuszu;

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że p. Zbigniew Banasiak został wybrany nowym sołtysem wsi Minkowskie, natomiast p. Dariusz Pilarski - przewodniczącym Zarządu Osiedla Nr V w Namysłowie.

Ad. 7 Przyjęcie protokołu z  XVIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie:
Wobec braku uwag, protokół został przyjęty.

Ad. 8  Sprawy różne i wolne wnioski:
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr IV p. K. Dzidowski
zaapelował do radnych o podjęcie działań ograniczających możliwość składania skarg przez p. Jeziorskich stale w tej samej sprawie. Uważa ich działania za coś nienormalnego.
Następnie zwrócił uwagę, że kładka nad torami w ostatnim czasie jest stale zasypana śniegiem. Przejście przez nią jest niebezpieczne. Zapytał, czy byłaby możliwość, aby dbałością o kładkę mogła zająć się gmina.
Burmistrz odpowiedział, że zostały podjęte próby przejęcia kładki przez gminę od obecnego zarządcy PKP. W przyszłorocznym okresie zimowym problem odśnieżania zostanie już rozwiązany.
Następnie Burmistrz odnosząc się do wypowiedzi w sprawie skargi wyjaśnił, że jeżeli skarga składana jest w tej samej sprawie można od razu ja odrzucić, jeżeli jednak w innym aspekcie Rada Miejska musi podjąć proceduralne kroki do jej rozpatrzenia.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr V p. D. Pilarski poinformował, że w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie Zarządu Osiedla z przedstawicielami gminy: Z-cą burmistrza A. Gallą, Naczelnikiem T. Bagińskim, przedstawicielem straży miejskiej oraz Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Omówiono wiele spraw, m.in. dotyczących utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie osiedla, co przyczyniło się do rozwiązania pewnej sprawy nurtującej mieszkańców. Zachęcił pozostałych przewodniczących zarządów do organizowania takich spotkań, bo one przynoszą oczekiwane rezultaty.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr II p. L. Medyk zwróciła uwagę na problem spalania przez mieszkańców, zwłaszcza domów jednorodzinnych, odpadów (plastików) w piecach grzewczych. Prosiła Burmistrza, aby spowodował wzmożenie kontroli w tym zakresie. Uznała także, że dobrze by było uświadomić mieszkańców, iż te praktyki są niezgodne z przepisami, a przede wszystkim toksyczne i szkodliwe dla zdrowia. Możnaby takie informacje zamieścić na stronie internetowej Urzędu i w "Gazecie Namysłowskiej". Dodała, że w m.in. Kędzierzynie-Koźlu straż miejska ma prawo wejść do domu i dokonać kontroli pod względem spalania odpadów.
Następnie stwierdziła, że obecnie wysypywana sól na drogi jest szkodliwa dla roślin, zwierząt oraz niszczy obuwie. Zapytała, czy nie lepiej zastąpić sól innym preparatem. Jak ta sprawa wygląda na drogach gminnych?
Burmistrz stwierdził, że problem spalania odpadów w piecach istnieje, ale egzekwowanie tego przez straż miejską jest bardzo ciężkie. Świadomość ta nieco się poprawiła. Edukacje pod względem ekologicznym prowadzone są w przedszkolach i szkołach. Stwierdził, że najskuteczniej będzie przeciwdziałać temu poprzez samokontrole wśród mieszkańców i bezpośrednie zgłaszanie do straży miejskiej zaistniałej sytuacji nielegalnego spalania odpadów.
Burmistrz uznał, że sól rzeczywiście szkodzi, jednak lepiej spełnia swoją rolę na drogach w czasie zimy, niż piasek. Trzeba było wybierać pomiędzy tymi dwiema opcjami. Jeżeli sól tak bardzo zaszkodziła, poprosił o konkretne wskazanie miejsca.
Komendant Straży Miejskiej p. A. Oleksak poinformował, że za zgodą mieszkańców, straż miejska sprawdza w mieszkaniach czym opalają w piecach. Karze się osoby, które robią to niezgodnie z prawem. Prosił o zgłaszanie do straży miejskiej spraw, które budzą zastrzeżenia.
Radny S. Spór poprosił Burmistrza aby poinformował dlaczego Gmina Namysłów nie otrzymała środków finansowych - dotacji na budowę dróg z programu tzw. "schetynówki".
Burmistrz stwierdził, że jest mu trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ od początku wniosek gminny na poszczególnych etapach oceny był na wysokiej pozycji. W ostatnim etapie oceny  uplasował się na dość wysokim 6 miejscu listy rankingowej. Gmina miała otrzymać dotację w wysokości 50% inwestycji, w zakresie której planowano przebudować m.in. ul. Pocztową, Jagiellońską, Pl. Wolności.
Następnie okazało się, że w wyniku naboru uzupełniającego inne gminy złożyły wnioski, tym samym zmieniono listę rankingową, a wniosek Gminy Namysłów znalazł się na nowej liście, na ostatnim, 9 miejscu wśród gmin mających otrzymać dotację. Jednak na ostatecznej liście jednostek mających otrzymać dotację, Gmina Namysłów nie została uwzględniona.
W związku z powyższym wystosował do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji skargę dotyczącą procedur naboru wniosków do programu "schetynówka".

Ad. 9 Zakończenie obrad XIX sesji Rady Miejskiej:
Wiceprzewodniczący Rady zamknął obrady sesji Rady Miejskiej w Namysłowie o godz. 14.30.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Wiceprzewodniczący Rady
Jan Mieczysław Dróżdż

Protokołowała:
Beata Zabielna

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Zabielna
Data wytworzenia: 2013-03-05
Data udostępnienia do publikacji: 2013-03-05