Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt protokołu Nr XXI/13 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie odbytej w dniu 13 czerwca 2013 roku

 

Projekt protokołu Nr XXI/13
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 13 czerwca 2013 roku

Sesję rozpoczęto o godz. 12.00.

Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej - Jarosław Iwanyszczuk otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy w niej 18 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Przewodniczący powitał wszystkich zebranych. Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Grażynę Łupińską.
Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali materiały na sesję wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał. Zaproponował zmianę do porządku obrad, poprzez wprowadzenie do pkt. 3  siedmiu projektów uchwał od nr 14) do 20). "Za" wprowadzeniem dodatkowych punktów do porządku obrad głosowało 18 radnych, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie jednogłośnie przyjęto porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  za 2012 rok,
  2) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów na 2012 rok,
  3) absolutorium dla Burmistrza Namysłowa,
  4) wygaśnięcia mandatu radnego,
  5) umieszczenia tablicy pamiątkowej,
  6) posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową,
  7) ustalenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług,
  8) zwolnienia od podatku rolnego,
  9) zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,
  10) zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  11) ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości oraz ustalenie kryteriów przyznawania tych dopłat,
  12) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  13) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.
  14) zaciągnięcia kredytu,
  15) przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele filialnym p.w. Św. Jakuba Starszego w Bukowie Śląskiej,
  16) przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy kościele filialnym p.w. Św. Jadwigi w Kamiennej,
  17) przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele filialnym p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krasowicach,
  18) przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archanioła w Michalicach,
  19) przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy kościele filialnym p.w. Św. Jana Chrzciciela w Rychnowie,
  20) przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 - 2015.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji zadań z zakresu oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Namysłów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 8. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad XXI sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2 Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej:
Burmistrz K. Kuchczyński
przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od dnia 27 marca do 13 czerwca 2013 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XX sesji w dniu 26 marca 2013 r. (w/w sprawozdania stanowią załączniki do protokołu).
Ponadto, Burmistrz przekazał informacje dot. zatrudnienia dyrektora NOK oraz kontroli wewnętrznej w Wydziale Oświaty i Kultury Fizycznej.
Wyjaśnił, że z dniem 1 marca 2013 r. dyrektor A. Zając przeszedł na emeryturę, a w dniu 1 maja br. Burmistrz podjął decyzję o ponownym zatrudnieniu p. Zająca na stanowisku dyrektora. Decyzja ta wynika z rozpoczętych przez dyrektora i trwających projektach, takich jak: uruchomienie Izby Regionalnej, otwarcie Muzeum Technik Młynarskiej, remont Biblioteki Publicznej. W tym celu złożono wnioski do 8 programów, między innymi na: wykonanie replik zabytków archeologicznych - o dofinansowanie w kwocie 25.000 zł, zakup wyposażenia Izby Regionalnej - o dofinansowanie 25 tys. zł, e-kultura czyli wizualizacja Izby Regionalnej, doposażenie sali widowiskowej NOK, zakup instrumentów - o dofinansowanie 55 tys.zł, remont Biblioteki Publicznej w Namysłowie.
Burmistrz poinformował, że umowę z dyrektorem zawarł na okres 3 lat. Intencją jego było zatrudnienie dyrektora na okres jednego roku, tj. do końca swojej kadencji, ale przepisy nie dają tej możliwości. Najkrótszy okres to 3 lata. Burmistrz dodał, że wynagrodzenie dyrektora po ponownym zatrudnieniu wynosi około 60% wcześniejszych poborów.
Burmistrz poinformował o drugiej głośnej sprawie, dotyczącej rozpoczętej kontroli wewnętrznej, która wykazała duże nieprawidłowości w Wydziale Oświaty i Kultury Fizycznej. Dotyczą one Funduszu Mieszkaniowego jednostek oświatowych i zaciąganych z niego pożyczek. Poinformował, że jeszcze dzisiaj, po sesji, odbędzie się spotkanie z Wydziałem Oświaty w tej sprawie. Część pracowników zostanie zawieszona w czynnościach służbowych do czasu zakończenia kontroli. Jeżeli w protokole znajdą się przypadki noszące znamiona przestępstwa, sprawa zostanie przekazana do prokuratury. Dodał, że na kolejnej sesji poinformuje radnych o wynikach kontroli.

W tym punkcie sesji doszedł 1 radny, obecnych od tej chwili było 19 radnych.

Ad. 3 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:
Przewodniczący
poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń, w kolejności, w jakiej odbywały się komisje i tak:

 1. Tadeusz Jaroszewski - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska przekazał, że Komisja odbyła dwa posiedzenia: w dniu 21 maja dokonała analizy stanu zieleni wysokiej na terenie gminy oraz jej planowanej odnowy. W dniu 7 czerwca br. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał, będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Komisja nie rozpatrywała projektów nr 3) i 4), dotyczących absolutorium i wygaśnięcia mandatu. Jak również nie wniosła zastrzeżeń i uwag do sprawozdań Burmistrza z: realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 - 2015 i realizacji zadań z zakresu oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Namysłów.
 2. Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformowała, że Komisja obradowała dwukrotnie:
  - w dniu 20 maja dokonała analizy zadłużeń Gminy na koniec 2012 r.
  - w dniu 10 czerwca br. dokonała analizy z realizacji budżetu gminy za 2012r. i pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał, z wyjątkiem 3) i 4). Do sprawozdań Burmistrza z: realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 - 2015 i realizacji zadań z zakresu oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Namysłów komisja nie wniosła uwag. Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o wydanie opinii w sprawie sprzedaży lokalu po byłym przedszkolu w Krasowicach i oddania w aport:
  - na rzecz Spółki "ZAN" kompleksu Centrum Rekreacji "Delfin" w Namysłowie,
  - na rzecz Spółki "Ekowod" sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Smarchowice Małe i Nowe Smarchowice oraz kabinę sortowniczą w Ziemiełowicach.
  W sprawach różnych zajmowała się stanem dróg gminnych, tzw. ustawy śmieciowej oraz zagospodarowania i dbałości o tereny zielone.
 3. Władysław Dzwoniarek - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał, że w dniu 10 czerwca br. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję oprócz numerów 3 i 4 oraz pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonanie budżetu gminy za 2012 r.
 4. Zbigniew Juzak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że w okresie między sesjami Komisja obradowała trzykrotnie. Pierwsze posiedzenie odbyło się 23 kwietnia br., na którym dokonano analizy skarg i kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w 2012 r. Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w analizowanym materiale. W dniu 20 maja br. Komisja zajęła się analizą funkcjonowania Straży Miejskiej w Namysłowie, z uwzględnieniem szczególnie efektywności i jakości pracy. Komisja nie zgłosiła zastrzeżeń do analizowanego materiału. Ponadto Komisja dokonała oceny realizacji wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2012 r. oraz wypracowała projekt uchwały w sprawie opinii z badania wykonania budżetu gminy Namysłów i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa wraz załącznikami. Wypracowane przez Komisje dokumenty zostały przekazane do Regionalnej izby Obrachunkowej oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Namysłowie. Trzecie posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się 11 czerwca br., na którym zapoznano się z opinią RIO w Opolu nt. wniosku Komisji w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa. Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała 18 projektów uchwał, bez numerów  3) i 4).
 5. Jadwiga Bartosińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury poinformowała, że między sesjami Komisja obradował trzy razy. Pierwsza komisji odbyła się 16 kwietnia br., na której komisja zapoznała się z funkcjonowaniem, działalnością i potrzebami Biblioteki Publicznej w Namysłowie. Druga komisja (22 maja br.) była wyjazdowa, na której oceniono warunki dydaktyczno-wychowawcze i bazowe w Przedszkolach Nr 4 i 5 oraz w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi. Następnie na posiedzeniu  w dniu 12 czerwca br. zapoznano się z informacją nt. osiągnięć edukacyjnych, sportowych i artystycznych dzieci i młodzieży w Gminie Namysłów oraz pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał na dzisiejszą sesję, oprócz projektów nr 3) i 4).  Po każdej komisji został sporządzony protokół.

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok:
Przewodniczący Rady Jarosław Iwanyszczuk przypomniał, że radni otrzymali dwa dokumenty: sprawozdanie finansowe i doręczone w miesiącu marcu sprawozdanie z wykonania budżetu. Następnie odczytał Uchwałę Nr 3/23/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie opinii z badania wykonania budżetu Gminy Namysłów i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa, zgodnie z którą Komisja wnioskuje do Rady Miejskiej w Namysłowie o udzielenie Burmistrzowi Namysłowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2012 r. Następnie przedstawił treść Uchwały 162/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2012 r., które zostało zaopiniowane pozytywnie bez uwag.
Radni nie wnieśli uwag i pytań. Przystąpiono do podjęcia uchwały.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosowania.
Uchwała została podjęta - Nr XXI/253/13;

2) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2012 rok:
"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosowania.
Uchwała została podjęta - Nr XXI/254/13;

3) w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa:
Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr 240/2013 z dnia 27 maja 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie absolutorium za 2012 rok, zgodnie z którą pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Namysłowa z wykonania budżetu za 2012 rok.
Po przedstawieniu w/w dokumentu Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos. Radni nie podjęli dyskusji.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały.
"Za" przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXI/255/13.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Burmistrza K. Kuchczyńskiego, pogratulował mu uzyskania absolutorium, życzył sukcesów w dalszym pełnieniu funkcji burmistrza.
Burmistrz K. Kuchczyński podziękował Radzie za udzielenie absolutorium. Stwierdził, że uznanie to należy się całemu samorządowi, czyli pracy wielu ludzi na różnych szczeblach, począwszy od Skarbnika Gminy, pracowników Urzędu, dyrektorów i nauczycieli jednostek podległych, prezesów spółek gminnych, jednostek organizacyjnych gminy, sołtysów, przewodniczących rad osiedlowych, oraz Rady Miejskiej. Podziękował wszystkim współpracownikom za wkład pracy związany z wykonaniem budżetu za 2012 rok.
O godzinie 12.35 Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach sesji, która trwała do godziny 12.45.

4) w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Przewodniczący Rady przeczytał pismo radnego Ryszarda Wołczańskiego, w którym rezygnuje z funkcji radnego z dniem 8 maja 2013r. (pismo w załączeniu do protokołu).
"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr XXI/256/13;

5) umieszczenia tablicy pamiątkowej,
Radny Dróżdż oświadczył, ze nie będzie głosował nad tą uchwałą, ponieważ nie ma wpływu na jej treść. Inicjatorem tej uchwały jest Dolnośląska Solidarność, z której nikt się nie pojawił. Ponoć intencją tej uchwały jest podziękowanie dla księdza prałata Aleksandra Matyki za pomoc i ochronę w czasach prześladowań. Więcej uwag nie zgłoszono.
Nad projektem uchwały głosowano następująco: 15 głosów "za", 1 "przeciw", 3 "wstrzymało się od głosu".
Uchwała został podjęta - Nr XXI/257/13;

6) posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową,
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXI/258/13;

7) ustalenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług,
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXI/259/13;

8) zwolnienia od podatku rolnego,
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXI/260/13;

9) zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXI/261/13;

10) zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXI/262/13;

11) ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości oraz ustalenie kryteriów przyznawania tych dopłat,
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXI/263/13;

12) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXI/264/13;

13) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXI/265/13;

14) zaciągnięcia kredytu.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXI/266/13;

15) przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele filialnym p.w. Św. Jakuba Starszego w Bukowie Śląskiej,
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXI/267/13;

16) przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy kościele Filialnym p.w. Św. Jadwigi w Kamiennej.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXI/268/13;

17) przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele filialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krasowicach.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXI/269/13;

18) przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archanioła w Michalicach.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXI/270/13;

19) przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy kościele filialnym p.w. Św. Jana Chrzciciela w Rychnowie.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXI/271/13;

20) przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach.
"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Uchwała została podjęta - Nr XXI/272/13;

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 - 2015.
Sprawozdanie przyjęto bez uwag i pytań, przez aklamacje.

Ad. 5 Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji zadań z zakresu oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Namysłów.:
Uwag i pytań do przedstawionego sprawozdania radni nie zgłosili. Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację.

Ad. 6.  Interpelacje i zapytania radnych:
Interpelacji i pytań nie zgłoszono.

Ad. 7 Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących:
Przewodniczący Iwanyszczuk poinformował, że w dniu 28.05.2013r., wspólnie z Z-cą Burmistrza Andrzejem Gallą uczestniczyli w uroczystej gali podsumowującej 10. edycję "Opolskiej Nagrody Jakości". W tym roku, wśród 16 nagrodzonych znalazły się dwie firmy z Gminy Namysłów. Są to firmy: "Jedynak Babywelt Namysłów" - produkcja mebli dziecinnych oraz PPHU "Agroplon" - M. Wołczańska z Głuszyny.

Wiceprzewodniczący Jan Dróżdż przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej, od.:

 1. firmy gastronomicznej "Bar Uniwersalny" Irena Paluch w sprawie uchwały ustalającej ilości odpadów z jednego miejsca konsumpcyjnego;
 2. społeczności Rychnowa w sprawie podjęcia kroków mających na celu wykonanie chodnika dla pieszych na poboczu drogi łączącej Rychnów i Szkołę Podstawową w Kamiennej. Następnie przytoczył pismo Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie, potwierdzające potrzebę wykonania chodnika, z uwagi na wypadki z udziałem pieszych na tym odcinku, oraz pismo Starostwa Powiatowego informujące, że z powodu braku środków finansowych budowę chodnika pieszo-rowerowego uwzględni się w kolejnych latach;
 3. Koła Łowieckiego Nr 2 "BÓR" w Namysłowie informujące o zasadach szacowania szkód łowieckich.

Następnie Wiceprzewodniczący poinformował, że pisma skierowane do wiadomości Rady Miejskiej znajdują się w biurze obsługi Rady Miejskiej.

Ad. 8. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
Uwag do protokołu nie wniesiono, przyjęto go jednogłośnie.

Ad. 9. Sprawy różne i wolne wnioski.

 1. Burmistrz Kuchczyński poprosił o głos i złożył gratulacje  nowo wybranemu sołtysowi Nowego Folwarku, którym został Jan Nawrot. Życzył sołtysowi dobrej współpracy ze społecznością.
 2. Prezes "ZAN" Michał Ilnicki przekazał informację o otwarciu basenu letniego od dnia 20 czerwca 2013 r. Dodał, że na krytej pływalni, jak co roku w lipcu, będzie przerwa technologiczna. Natomiast w miesiącu sierpniu zostanie wyeliminowana jedna zmiana obsługi basenu krytego. Poinformował, że w roku 2012 zysk z krytej pływalni wyniósł 37 tys. zł. a basn letni przyniósł straty w kwocie ok. 40 tys. zł.
 3. Wiceprzewodniczący Dróżdż poinformował, że w ostatnich dniach przy kościele p.w.Św. Piotra i Pawła pojawił się nowy parkomat, który jest własnością kościoła i bilety z niego honorowane są tylko na dziedzińcu przy kościele. Nie można z nich korzystać poza murami dziedzińca, np. przy OPS. Bilety z tego parkomatu różnią się tylko zielonym paskiem na dole biletu. Dlatego zaproponował aby umieścić informację na nowym parkomacie, że bilety z niego uprawniają tylko do parkowania na placu kościelnym.
  Naczelnik Bagiński poinformował, że parking pod kościołem nie leży w strefie płatnego parkowania Gminy, jest to teren prywatny kościoła i stanowi parking kościelny. Parkomat ten jest obsługiwany przez tą samą firmę, która obsługuje parkomat Gminy ale bilety z niego obowiązują tylko pod kościołem. Parkomat ten postawiono na wniosek Parafii, ponieważ kierowcy nie chcąc płacić za miejsca postojowe w strefie parkowania uciekali na dziedziniec kościoła. Czasami było tak dużo samochodów, że trudno było wejść do kościoła. Pieniądze z nowego parkomatu wpływają do Parafii p.w. Piotra i Pawła.
  Burmistrz Kuchczyński zaproponował aby na parkomacie "kościelnym" umieścić informację, że bilety z tego parkomatu nie obowiązują w strefie płatnego parkowania w mieście.
 4. Radna Bartosińska wnioskowała, żeby poczynić krok zmierzające do egzekwowania przez Policję, czy Straż Miejską zakazu zatrzymywania i postoju w rynku, który jest nagminnie łamany.

Ad. 10. Zakończenie obrad XXI sesji Rady Miejskiej:
Wiceprzewodniczący Rady
poinformował, że nie planuje zwołania sesji w okresie wakacyjnym. Życzył wszystkim ładnej pogody, miłego wypoczynku i zamknął obrady XXI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie o godz. 13.45.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Protokołowała:
Grażyna Łupińska