Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości we wsi Smogorzów (dz. 303/5)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 610/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w miejscowości Smogorzów, obejmującą działkę nr 303/5, k. m. 2, o powierzchni 0,2900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00017370/6.

Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie wiejskim, poza obszarem zabudowy; działka o nieregularnym kształcie; w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i gospodarczej związanej z produkcją rolną.

Cena wywoławcza - 39 000,00 zł
Cena jest wartością brutto - zawiera podatek VAT.

Wadium - 3 900,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2014 r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium do dnia 24 listopada 2014 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej  przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

Cena nieruchomości ustalona w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.

I publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki z dnia 19.09.2014 r. został zakończony negatywnie z uwagi na brak wpłat wadium.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 419-03-77.

Namysłów, 22 października 2014 r.

Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński