Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.3.2014 Namysłów, dnia 11.12.2014 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu III sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) zwołuję III sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad (wraz z projektami uchwał):

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1) powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
  2) powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  3) powołania składu osobowego Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska,
  4) powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury,
  5) powołania składu osobowego Komisji Budżetowo-Gospodarczej,
  6) nadania nazw ulicom,
  7) rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa,
  8) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Namysłowa,
  9) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  10) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołów z XXIX sesji VI kadencji oraz I i II sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad III sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
/-/ Sylwester Zabielny