Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia

budynek B, pokój 1 b, tel. 77 419-03-90.

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu czeladniczego lub zawodowego,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (np. dyplom mistrzowski, świadectwo, dokumenty potwierdzające uprawnienia pedagogiczne, zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy lub osoby zatrudnionej u pracodawcy),
 • kopia umowa o pracę z młodocianym pracownikiem zawarta w celu przygotowania zawodowego,
 • kopia odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu czeladniczego lub zawodowego albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,
 • aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej,
 • w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania przygotowania zawodowego – kopia świadectwa pracy

oraz dokumenty dotyczące pomocy de minimis:

 • zestawienie otrzymanej pomocy de minimis lub kopie zaświadczeń o pomocy de minimis albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, jaką pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.).

Opłaty:

Opłat nie pobiera się.

Czas załatwienia:

Wydanie decyzji następuje w terminie 30 dni od momentu złożenia wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami).

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 ze zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017, poz. 1644),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2013 z dn. 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dn. 24.12.2013, str.1).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy, które są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu wojewódzkiego.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, stanowi pomoc de minimis.

Kategoria archiwalna: B 10