Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,
budynek B, pok. 17, tel. 77 419-03-46.

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowychi transport nieczystości ciekłych,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowana jest baza transportowa,
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu asenizacyjnego,
 • w przypadku dysponowania pojazdem asenizacyjnym, zarejestrowanym na podmiot inny niż wnioskodawca dokument poświadczający prawo do dysponowania sprzętem samochodowym (np. umowa leasingu, umowa użyczenia, dzierżawy itp.),
 • tytuł prawny do stacji zlewnej bądź umowa za stacją zlewną na odbiór nieczystości ciekłych,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne. Ww. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628, z późn. zm.):

 • od udzielenia zezwolenia - 107,00 zł,
 • od zmiany zezwolenia - 53,50 zł,
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłata na konto Urzędu nr 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia.

Czas załatwienia:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Inne informacje istotne dla interesantów:

Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań zawartych w Uchwale Nr XVI/191/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołania do Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa.

Metryczka
 • opublikowano:
  08-02-2016 13:04
  przez: Arkadiusz Oleksak
 • zmodyfikowano:
  18-05-2016 11:50
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2224
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×