Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyznanie i wypłacenie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich,
budynek B, pok. 9, tel. 77 419-03-43.

Wymagane dokumenty:

Wniosek żołnierza rezerwy o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego z załącznikami:

 • zaświadczenie dowódcy jednostki o odbytych ćwiczeniach wojskowych,
 • zaświadczenie pracodawcy o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia pracownika wydane dla celów przyznania rekompensującego świadczenia pieniężnego lub naczelnika urzędu skarbowego o kwocie dziennego utraconego dochodu wydane dla celów przyznania rekompensującego świadczenia pieniężnego - w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • Zaświadczenie z zakładu pracy powinno zawierać również informację, czy żołnierz otrzymał od pracodawcy wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

Niezwłocznie - maksymalny termin oczekiwania do 7 dni.

Podstawa prawna:

Art. 119a ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz §1 i §§ 12-14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy.

Inne informacje:

Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, którego wysokość ogłasza Prezes GUS. Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych. Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych, pomniejszona o uposażenie, jakie osoba otrzymała z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych. Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

W przypadku gdy prowadzona przez żołnierza działalność gospodarcza w miesiącu poprzedzającym okres odbytych ćwiczeń wojskowych nie przynosiła dochodu lub przynosiła straty lub gdy nie jest możliwe ustalenie wysokości dochodu uzyskiwanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej, świadczenie rekompensujące przysługuje temu żołnierzowi w kwocie wynikającej z podzielenia przez 21 minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w okresie odbywania ćwiczeń, i następnie pomnożenia przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego należy złożyć nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

Metryczka
 • opublikowano:
  13-06-2016 12:46
  przez: Grzegorz Kardaś
 • zmodyfikowano:
  11-04-2017 12:16
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 248
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×