Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich,
budynek B, pok. 10, tel. 77 419-03-50.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.
 • Dowód opłaty za udostępnienie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym w wysokości 31,00 zł za dane dotyczących jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby.
 • Pełnomocnictwo szczególne w którego zakresie wpisane jest upoważnienie do reprezentowania w sprawie udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dowód opłaty skarbowej za pełnomocnictwo 17,00 zł (w przypadku działania przez pełnomocnika).
 • Dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowień i decyzji innych organów).

Opłaty:

 • Opłata za udostępnienie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym 31,00 zł za dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby.
 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo, gdy strona działa przez pełnomocnika - 17,00 zł.

Opłaty można wnieść w Punkcie Obsługi Bankowej lub na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie o numerze 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Termin załatwienia sprawy:

Sposób załatwienia sprawy oraz terminy temu towarzyszące są uregulowane przez Kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych w trybie jednostkowym przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje:

W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione:

 • w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych:organy prokuratury, organy Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, organy Służby Celnej Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i wywiad skarbowy,
 • sądy,
 • Inne podmioty prawne jeżeli:
  • wykażą w tym interes prawny,
  • wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.

Potrzeba uzyskania danych z Rejestru Dowodów Osobistych może wynikać z interesu faktycznego bądź prawnego. W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowień i decyzji innych organów).

Metryczka
 • opublikowano:
  10-06-2016 14:07
  przez: Grzegorz Kardaś
 • zmodyfikowano:
  11-04-2017 11:56
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 502
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×