Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdami samochodowymi do 9 miejsc

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich,
budynek B, pok. 6, tel. 77 419-03-40.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.
 • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby - załącznik nr 1.
 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - załącznik nr 2.
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę , lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym – załącznik nr 3a lub 3b.
 • Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:
  • markę, typ,
  • rodzaj/przeznaczenie,
  • numer rejestracyjny,
  • numer VIN,
  • wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

Opłaty:

Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pobiera się opłatę:

 • od 2 do 15 lat - 700,00 zł,
 • powyżej 15 do 30 lat - 800,00 zł,
 • powyżej 30 do 50 lat - 900,00 zł.

Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie transportu drogowego na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty.

Wpłaty można dokonać w Punktach Obsługi Bankowej lub na konto Urzędu Miejskiego: BS Namysłów nr konta 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Czas załatwienia sprawy:

Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa.

Inne informacje:

Wniosek może złożyć Przedsiębiorca.

Licencja na przewóz osób wydawana jest na czas określony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.

Metryczka
 • opublikowano:
  13-06-2016 13:13
  przez: Grzegorz Kardaś
 • zmodyfikowano:
  11-04-2017 12:13
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 258
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×