Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wpis do rejestru wyborców

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich,
budynek B, pok. 13, tel. 77 419-03-52.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
 • Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy.
 • Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

W ciągu 3 dni wydana zostaje decyzji o wpisaniu bądź odmowie wpisania do rejestru wyborców.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.

Tryb odwoławczy:

Na decyzję w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego dla miejsca zamieszkania wyborcy sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa, w terminie 3 dni od dnia doręczenia.

Inne informacje:

Wniosek mogą złożyć:

 • wyborcy stale zamieszkali w Gminie Namysłów bez zameldowania na pobyt stały,
 • wyborcy nigdzie niezamieszkali, stale przebywający w Gminie Namysłów,
 • wyborcy stale zamieszkali w Gminie Namysłów pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały w Gminie Namysłów.

Z uwagi na to, że zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Burmistrz Namysłowa jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania w Gminie Namysłów należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie np. tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowę najmu), zameldowanie na pobyt czasowy w lokalu, zeznania świadków itp.

Metryczka
 • opublikowano:
  13-06-2016 13:54
  przez: Grzegorz Kardaś
 • zmodyfikowano:
  11-04-2017 12:03
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 455
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×