Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2017 roku (VII kadencja)

 • Zarządzenie Nr 388/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za szkody w uprawach i płodach rolnych z wniosku Pana (dane usunięte) oraz ustalenia regulaminu mediacji.
 • Zarządzenie Nr 389/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do prowadzenia postępowań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin oraz wydawania w tych sprawach decyzji
 • Zarządzenie Nr 390/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do prowadzenia postępowań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin oraz wydawania w tych sprawach decyzji
 • Zarządzenie Nr 391/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 392/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 393/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2017 r.
 • Zarządzenie Nr 394/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.
 • Zarządzenie Nr 395/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 396/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu "I Turnieju Kwitnącej Jabłoni w Gminie Namysłów 2017"
 • Zarządzenie Nr 397/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku ucznia
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Zarządzenie Nr 398/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2017 r.
 • Zarządzenie Nr 399/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 400/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 401/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2017 rok
 • Zarządzenie Nr 402/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 r.
 • Zarządzenie Nr 403/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 404/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 405/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zasad i cen publikacji reklam i ogłoszeń w Gazecie Namysłowskiej
 • Zarządzenie Nr 406/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad wprowadzenia i realizacji Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2017 rok
 • Zarządzenie Nr 407/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania w postępowania rekrutacyjnego oraz postępowaniu uzupełniającego do przedszkoli
 • Zarządzenie Nr 408/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych
 • Zarządzenie Nr 409/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie dzierżawy, najmu i użyczenia gruntów przeznaczonych na cele rolne i działalność gospodarczą
 • Zarządzenie Nr 410/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 411/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów w 2017 r.
 • Zarządzenie Nr 412/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 413/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2017 rok
 • Zarządzenie Nr 414/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 415/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 416/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Namysłów i jej jednostkach organizacyjnych
 • Zarządzenie Nr 417/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 418/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dzierżawy, najmu i użyczenia gruntów przeznaczonych na cele rolne i działalność gospodarczą
 • Zarządzenie Nr 419/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 421/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
 • Zarządzenie Nr 422/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 423/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 424/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2017 rok
 • Zarządzenie Nr 425/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za szkody w uprawach i płodach rolnych z wniosku Pana Krzysztofa Torka oraz ustalenia regulaminu mediacji
 • Zarządzenie Nr 426/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 427/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 428/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Namysłów i jej jednostkach organizacyjnych
 • Zarządzenie Nr 429/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Namysłów za 2016 rok
 • Zarządzenie Nr 430/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. bhp i ochrony p.poż w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 431/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. współpracy z organami kontroli podatkowej w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 432/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. windykacji należności parkingowych w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 434/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 435/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 436/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 437/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 438/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 439/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2017 rok
 • Zarządzenie Nr 440/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji celowej oraz wzoru sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu gminy Namysłów kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 441/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. bhp i ochrony p.poż. w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 442/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. księgowości jednostek oświatowych i Żłobka w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 443/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Namysłów i jej jednostkach organizacyjnych
 • Zarządzenie Nr 444/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 446/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów w 2017 r.
 • Zarządzenie Nr 447/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. drogownictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 448/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 449/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 450/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 4 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 451/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 452/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej
 • Zarządzenie Nr 454/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 455/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 456/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2017 rok
 • Zarządzenie Nr 457/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 458/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko dyrektora Żłobka w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 459/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 460/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie
 • Zarządzenie Nr 461/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 466/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 471/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 472/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2017 roku
Metryczka
 • wytworzono:
  11-01-2017
  przez: Pracownicy urzędu
 • opublikowano:
  11-01-2017 14:10
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  29-06-2017 07:53
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2996
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×