Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.2.2017.EM Namysłów, 14.02.2017 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu XXVI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXVI sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się 24 lutego 2017 r. (piątek) o godz. 12:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego, ul. Dubois 3.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza z podjętych i zrealizowanych działań w latach 2015 - 2016.
 4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Panu Michałowi Stadniczukowi,
  2) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łączany na lata 2017 - 2023,
  3) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Woskowice Małe na lata 2017 - 2023,
  4) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Smarchowice Małe na lata 2017 - 2023,
  5) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Baldwinowice na lata 2017 - 2023,
  6) nadania nazwy terenowi zielonemu,
  7) uchylenia uchwały Nr 599/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie nadania nazwy alei,
  8) nadania nazwy alei,
  9) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie,
  10) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe,
  11) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Igłowice,
  12) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baldwinowice,
  13) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska,
  14) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów,
  15) uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów,
  16) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów,
  17) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów,
  18) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodęi zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  19) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
  20) rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Smogorzowie,
  21) zamiaru likwidacji Przedszkola w Kowalowicach z Oddziałem Zamiejscowym w Smogorzowie,
  22) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  23) zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych,
  24) zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
  25) zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Namysłów,
  26) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  27) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok,
  28) skargi na działalność Burmistrza Namysłowa.
 5. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie w 2016 r.
 6. Ocena Stanu Bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2016 r. oraz wnioski i plany na rok 2017.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 9. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej.

V-ce Przewodniczący Rady
/-/ Edward Marek

Metryczka
 • wytworzono:
  15-02-2017
  przez: Ewelina Małko
 • opublikowano:
  15-02-2017 07:32
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 705
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×