Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska, Baldwinowice, Woskowice Małe, Igłowice oraz wsi Rychnów wraz prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.) i uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie Nr XXXVIII/376/10 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska, Baldwinowice, Woskowice Małe, Igłowice, zmienionej uchwałami: Nr XII/142/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r., Nr 176/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. oraz uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie Nr XXXVIII/375/10 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska, Baldwinowice, Woskowice Małe, Igłowice oraz wsi Rychnów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 21 kwietnia 2017 r. do 24 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, w pokoju nr 38 B, w godz.: poniedziałek - piątek od 9:00 do 14:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, w Dużej Sali Narad, o godz. 11:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Namysłowa, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2017 r. Ponadto uwagi mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres , zgodnie z art. 18 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 pkt 1  oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.  353, z późn. zm.), w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmianie planu miejscowego, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem zmiany planu miejscowego, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami.

Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać na piśmie do Burmistrza Namysłowa, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2017 r. Ponadto uwagi i wnioski mogą być wnoszone ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

Metryczka
 • wytworzono:
  14-04-2017
  przez: Karolina Gogół
 • opublikowano:
  14-04-2017 09:04
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 337
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×