Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości jednostek oświatowych i Żłobka - rozstrzygnięty

Namysłów, dnia 02.05.2017 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO

ds. księgowości jednostek oświatowych i Żłobka

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie,
ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

 1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
  1. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub podyplomowe w kierunku księgowości,
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
  4. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  5. znajomość przepisów prawa w zakresie prowadzonych spraw.
 2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
  1. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym Pakietu Microsoft Office,
  2. samodzielność,
  3. kreatywność,
  4. odpowiedzialność,
  5. dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej Szkoły Podstawowej Nr 4w Namysłowie, Szkoły Podstawowej w Kamiennej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu i Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie, a w szczególności:
   • bieżące kompletowanie i przechowywanie dowodów księgowych, w tym: dotyczących zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych,
   • dekretowanie dowodów księgowych zgodnie z zakładowym planem kont,
   • systematyczne dokonywanie zapisów komputerowych w porządku chronologicznym operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych,
   • bieżące uzgadnianie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   • bieżące uzgadnianie kont rozrachunków,
   • bieżące uzgadnianie wydatków i kosztów,
   • comiesięczne uzgadnianie sald kont zespołu 1,
   • bieżące uzgadnianie sald kont rachunków bankowych placówek z wyciągami bankowymi,
   • sporządzanie wydruków dzienników oraz zestawienia obrotów i sald w okresie miesięcznym.
  2. sporządzanie sprawozdań jednostkowych Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie, Szkoły Podstawowej w Kamiennej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu i Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie: Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-34S, Rb-ZN, Rb-UZ i Rb-50 oraz sprawozdań finansowych dla tych jednostek.
  3. bieżące kontrolowanie operacji bankowych.
  4. wykonywanie czynności w zakresie przekazywania dochodów uzyskanych przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Namysłowie, Szkołę Podstawową w Kamiennej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu i Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie do gminy Namysłów.
  5. przeprowadzanie inwentaryzacji sald kont Szkoły Podstawowej Nr 4w Namysłowie, Szkoły Podstawowej w Kamiennej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu i Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie.
  6. sprawdzanie rachunków pod względem formalno-rachunkowym.
  7. prowadzenie rejestru ewidencji przebiegu pojazdów.
  8. prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Szkołę Podstawową Nr 4w Namysłowie, Szkołę Podstawową w Kamiennej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu i Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie.
  9. prowadzenie windykacji należności cywilnoprawnych Szkoły Podstawowej Nr 4w Namysłowie, Szkoły Podstawowej w Kamiennej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu i Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Praca administracyjno - biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Planowane zatrudnienie od dnia 1 czerwca 2017 r.
  Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) oraz zarządzenie Nr 4/16  Kierownika Urzędu  z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, z późn. zm.
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%/ jest niższy niż 6 %*).
 6. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • życiorys (CV),
  • kserokopie świadectw pracy,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach, doświadczeniu zawodowym na podobnym stanowisku,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o posiadaniu praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych.
 7. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko ds. księgowości jednostek oświatowych i Żłobka":
  • osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, bud A, pok. Nr 12,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  • w terminie do dnia 15 maja 2017 r. do godz.16:00.
   Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. Nr z 2016 r., poz. 1579).
   Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
   Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  Miejskiego po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.
 9. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) oraz ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U.  z 2016, poz. 902).
 10. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 11. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 12. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 13. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 14. Nabór kandydatów na stanowisko ds. księgowości jednostek oświatowych i Żłobka odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902) oraz zarządzenia Nr 394/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie orazna wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami).

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński


Namysłów, dnia 26 maja 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

ds. księgowości jednostek oświatowych i Żłobka

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko została wybrana

Pani Karolina Pietrzyk
zamieszkała w Namysłowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Umiejętności zawodowe kandydatki, w ocenie komisji, pozwolą na prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku ds. księgowości jednostek oświatowych i Żłobka w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński

Metryczka
 • wytworzono:
  02-05-2017
  przez: Elżbieta Kowalska
 • opublikowano:
  02-05-2017 08:50
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  31-05-2017 09:11
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1523
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×