Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.6.2017.EM Namysłów, 31.07.2017 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu XXX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXX sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się 10 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 12:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3.

Porządek obrad (wraz z projektami uchwał):

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Barzyna na lata 2017-2023;
  2) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Michalice na lata 2017-2023;
  3) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Smarchowice Śląskie na lata 2017-2023;
  4) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Józefków na lata 2017-2023;
  5) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przeczów, Niwki, Krasowice;
  6) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża;
  7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasowice;
  8) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie;
  9) uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów;
  10) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Oleśnica w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Oleśnicy;
  11) likwidacji Przedszkola w Kowalowicach z Oddziałem Zamiejscowym w Smogorzowie;
  12) określenia przeznaczenia mienia oraz należności i zobowiązań placówek oświatowych Gminy Namysłów;
  13) zatwierdzenia realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów" nr projektu RPOP.09.01.01-16-0027/16;
  14) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
  15) skargi na działalność Burmistrza;
  16) skargi na działalność Burmistrza;
  17) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  18) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
/-/ Sylwester Zabielny

Metryczka
 • wytworzono:
  31-07-2017
  przez: Ewelina Małko
 • opublikowano:
  31-07-2017 12:18
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  31-07-2017 12:19
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 629
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×