Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami - rozstrzygnięty

Namysłów, dnia 7 sierpnia 2017 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

w  Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów

 1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
  1. wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub studia podyplomowe w tym zakresie,
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
  4. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  5. znajomość prawa w zakresie prowadzonych spraw.
 2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
  1. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym Pakietu Microsoft Office,
  2. samodzielność,
  3. umiejętność pracy w zespole,
  4. kreatywność,
  5. dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności:
   1. udostępnianie informacji o środowisku,
   2. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu dokumentów, wynikającego z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
   3. przeprowadzanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko,
   4. przeprowadzanie procedury oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w tym sporządzanie stosownych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięć,
   5. naliczanie opłat i sporządzanie informacji z zakresu korzystania ze środowiska,
   6. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
   7. prowadzenie lokalnego monitoringu środowiska,
   8. podejmowanie zadań związanych z edukacją ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, w tym organizacja konkursów i akcji ekologicznych,
   9. opracowywanie, aktualizacja i koordynacja realizacji programów ochrony środowiska, planów usuwania wyrobów zawierających azbest oraz sporządzanie opinii dotyczących  wojewódzkich planów i programów z zakresu ochrony środowiska,
  2. prowadzenie spraw dotyczących przyznawania dofinansowania na realizację zadań, polegających na usuwaniu i utylizacji odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych,
  3. prowadzenie ewidencji wyrobów zawierających azbest,
  4. inicjowanie i organizowanie konkursów ofert na realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska oraz rozliczanie przyznanych dotacji,
  5. sporządzanie opinii w sprawie zatwierdzenia projektów prac geologiczno-inżynieryjnych,
  6. sporządzanie opinii w sprawie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych,
  7. sporządzanie zaświadczeń w sprawie położenia obszarów „Natura 2000”.
  8. wykonywanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw tym przepisom.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Praca administracyjno – biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Planowane zatrudnienie od dnia 1 września  2017  r.
  Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786,) oraz zarządzenie Nr 4/16 Kierownika Urzędu z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, z późn. zm.
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%/ jest niższy niż 6 %*).
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach, doświadczeniu zawodowym na podobnym stanowisku,
  6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
  8. oświadczenie o posiadaniu praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych.
 7. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami”:
  1. osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, bud A, pok. Nr 12,
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  3. w terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r. do godz.15:30.
   Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: sekretariat@namyslow.eu, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. Nr z 2016 r., poz. 1579).
   Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
   Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  Miejskiego po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.
 9. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U.  z 2016 r., poz. 902)”.
 10. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 11. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 12. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 13. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 14. Nabór kandydatów na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) oraz zarządzenia  Nr 394/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami).

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński


Namysłów, dnia  30 sierpnia 2017

 
INFORMACJA O WYNIKU  NABORU  KANDYDATÓW NA  STANOWISKO 

ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w  stanowisko została wybrana Pani Dominika Maryniak zamieszkała w Rychtalu.

Uzasadnienie dokonanego  wyboru:
Wybrana kandydatka uzyskała w ogólnej klasyfikacji najwyższą liczbę punktów.

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński

Metryczka
 • wytworzono:
  07-08-2017
  przez: Elżbieta Kowalska
 • opublikowano:
  07-08-2017 13:53
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  30-08-2017 15:31
  przez: Michał Wilczyński
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 3225
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×