Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie - rozstrzygnięty

Burmistrz Namysłowa ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie:

Wymiar czasu pracy: pełny etat
Forma zatrudnienia: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony - 3  lata.
Miejsce wykonywania pracy, nazwa i adres instytucji kultury:
Namysłowski Ośrodek Kultury w Namysłowie
46-100 Namysłów, pl. Powstańców Śl. 2

I. Wymagania kwalifikacyjne i sposób ich udokumentowania

1. Wymagania obowiązkowe:

1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe II stopnia,
3) 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
4) znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności ośrodków kultury,
5) przedstawienie autorskiego programu działania Namysłowskiego Ośrodka Kultury w  Namysłowie z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr514/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia18 września 2017 r. r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury oraz określenia regulaminu konkursu.
6) znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,
7) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym finansów publicznych,
8) predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem,
9) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
10) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
2) doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz z innymi środowiskami twórczymi,
3) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury,
4) kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista,
5) zdolności organizatorskie,
6) prawo jazdy kat. B,
7) doświadczenie w pracy z instytucjami kultury.

3. Sposób udokumentowania wymagań kwalifikacyjnych.

Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) list motywacyjny,
2) zaparafowany wzór umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie stanowiący załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr514/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia18 września2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie oraz określenia regulaminu konkursu,
3) pisemny, autorski program działania Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji według wzoru znajdującego się w załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 514/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia18 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie oraz określenia regulaminu konkursu.
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
6) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),
7) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
8) oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
9) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
10) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 902)  w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,
12) ewentualnie inne dokumenty potwierdzające wymagania dodatkowe określone powyżej.

II. Termin i miejsce składania ofert na stanowisko dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres:
Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3,  w terminie do  dnia 31 października 2017 r. do godz. 15.30 z dopiskiem na kopercie: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie".

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu Miejskiego Namysłowie. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

Dokumenty wymienione w rozdziale I  ust. 3 w punktach 1-5 oraz 8-11, powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatów. Pozostałe dokumenty mogą zostać złożone w kserokopiach.

III. Informacje dodatkowe:

1) do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Namysłowa powoła Komisję Konkursową,
2) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap - rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie,
3) przewidywany termin sprawdzenia ofert - w ciągu 7 dniu, przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego - w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert,
4) dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Namysłowskiego Ośrodka Kultury można uzyskać pod adresem: Namysłowski Ośrodek Kultury w Namysłowie pl. Powstańców Śląskich 2. tel. 774100566,
5) zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny,
6) informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński


Namysłów, dnia 4 grudnia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO
DYREKTORA NAMYSŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W NAMYSŁOWIE

Burmistrz Namysłowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu, na stanowisko dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie został wybrany Pan Krzysztof Balawender.

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński

Metryczka
 • wytworzono:
  25-09-2017
  przez: Elżbieta Kowalska
 • opublikowano:
  25-09-2017 09:11
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  04-12-2017 15:43
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2628
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×