Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości analitycznej dochodów niepodatkowych - rozstrzygnięty

Namysłów, dnia 27.10.2017 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO

ds. księgowości analitycznej dochodów niepodatkowych

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie,
ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

 1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
  1. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub podyplomowe w kierunku księgowości,
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
  4. posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
  1. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym Pakietu Microsoft Office,
  2. samodzielność,
  3. kreatywność,
  4. odpowiedzialność,
  5. dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. prowadzenie księgowości analitycznej dochodów niepodatkowych, w tym z tytułu:
   1. opłat za użytkowanie wieczyste gruntu,
   2. sprzedaży mienia komunalnego,
   3. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności,
   4. czynszu z najmu mieszkań i budynków,
   5. czynszu za dzierżawę terenu,
   6. sprzedaży miejsc grzebalnych i opłat za korzystanie z urządzeń cmentarnych,
   7. mandatów i grzywien,
   8. licencji transportu osobowego,
   9. opłat adiacenckich i renty planistycznej,
   10. opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
   11. innych  wpłat  niewymiarowych,
  2. wykonywanie czynności w zakresie księgowości analitycznej dochodów niepodatkowych, a w szczególności:
   1. bieżące kompletowanie dowodów księgowych,
   2. dekretowanie dowodów księgowych zgodnie z zakładowym planem kont Urzędu,
   3. systematyczne dokonywanie zapisów komputerowych w porządku chronologicznym operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych,
   4. codzienne rozliczanie wyciągów bankowych i wystawianie poleceń księgowania,
   5. dokonywanie zwrotu nadpłat dochodów wpłaconych nienależnie,
   6. sporządzanie dokumentów o zarachowaniu dokonanej wpłaty,
  3. uzgadnianie z innymi wydziałami i księgowanie na podstawie otrzymanych od nich dokumentów, przypisów i odpisów dotyczących dochodów niepodatkowych,
  4. uzgadnianie co miesiąc należności wynikających z wystawionych faktur VAT, dotyczących dochodów niepodatkowych, w celu ustalenia przypisów netto,
  5. prowadzenie ewidencji szczegółowej w celu ustalenia stanu zaległości i nadpłat z tytułu:
   1. dochodów budżetowych niepodatkowych – konto 221,
   2. długoterminowych należności budżetowych – konto 226,
   3. przychodów zaliczanych do okresów przyszłych – konto 840,
  6. sporządzanie zestawień zaległości faktycznych w okresach kwartalnych z wyszczególnieniem dokonanych czynności windykacyjnych,
  7. naliczanie odsetek od należności niezapłaconych i należności zapłaconych po terminie oraz od należności prawidłowych, w tym sporządzanie not odsetkowych,
  8. sporządzanie zestawienia skutków udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy,
  9. sporządzanie zestawień dot. wykonania dochodów niepodatkowych,
  10. prowadzenie dokumentacji w zakresie udzielania ulg, umorzeń, odroczeń i rozkładania na raty dochodów niepodatkowych,
  11. bieżące uzgadnianie z bankiem prowadzącym obsługę gminy sald z tytułu należności za spłaty ratalne sprzedanego mienia komunalnego,
  12. bieżące sporządzanie upomnień i  wezwań do zapłaty należności zaległych w zakresie dochodów niepodatkowych,
  13. prowadzenie windykacji sądowej i komorniczej należności cywilnoprawnych,
  14. sporządzanie wykazu wierzytelności dot. dochodów niepodatkowych w celu zgłoszenia do komornika sądowego na dzień licytacji,
  15. sporządzanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności aktom notarialnym i tytułom wykonawczym dot. dochodów niepodatkowych,
  16. sporządzanie sprawozdań cząstkowych statystycznych –  Rb-27S,  Rb-N.
  17. sporządzanie rocznego wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat w roku poprzednim udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł,
  18. sporządzanie rocznej informacji o wykonaniu dochodów niepodatkowych mienia komunalnego.
  19. bieżące uzgadnianie z bankiem prowadzącym obsługę gminy sald z tytułu należności za spłaty ratalne sprzedanego mienia komunalnego,
  20. przeprowadzanie inwentaryzacji sald kont w zakresie prowadzonych spraw
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Praca administracyjno – biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Planowane zatrudnienie od dnia 1 grudnia 2017 r.
  Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) oraz zarządzenie Nr 4/16 Kierownika Urzędu  z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, z późn. zm.
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%/ jest niższy niż 6 %*).
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV) opatrzony podpisem,
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach, doświadczeniu zawodowym na podobnym stanowisku,
  6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o posiadaniu praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych.
 7. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko ds. księgowości analitycznej dochodów niepodatkowych":
  1. osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3,  bud A, pok. Nr 12,
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  3. w terminie do dnia 10 listopada 2017 r. do godz.15:30.
   Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: sekretariat@namyslow.eu, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. Nr z 2016 r., poz. 1579).
   Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
   Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 9. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U.  z 2016 r., poz. 902)".
 10. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 11. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe.
 12. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 13. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 14. Nabór kandydatów na stanowisko ds. księgowości analitycznej dochodów niepodatkowych odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902) oraz zarządzenia Nr 394/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz  na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  (z późniejszymi zmianami).

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński


Namysłów, dnia 01.12.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

ds. księgowości analitycznej dochodów niepodatkowych

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Kluska zamieszkała w Namysłowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka uzyskała w ogólnej klasyfikacji największą liczbę punktów.

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński

Metryczka
 • wytworzono:
  27-10-2017
  przez: Elżbieta Kowalska
 • opublikowano:
  27-10-2017 10:55
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  01-12-2017 14:31
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 5227
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×