Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois nr 3 (budynek B, III piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości, obejmujące:

  1. działkę nr 328/7, k. m. 1, o powierzchni 0,0200 ha, położoną w Głuszynie, zapisaną w księdze wieczystej nr OP1U/00065367/3, przeznaczoną do zamiany,
  2. działkę nr 135/2, k. m. 1, o powierzchni 0,0112 ha, położoną w Nowym Folwarku, zapisaną w księdze wieczystej nr OP1U/00081049/6, przeznaczoną do zamiany.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie.

Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński