Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o VII publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Namysłowie (dz. 1279/7, 1279/12, 1279/13)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2147, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 291/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza
VII publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych w Namysłowie w okolicach ul. Staromiejskiej, k. m. 12, obejmujących działki:

  1. nr 1279/7, o powierzchni 0,1459 ha,cena wywoławcza - 57 900,00 zł,
  2. nr 1279/12, o powierzchni 0,1477 ha,cena wywoławcza - 58 600,00 zł,
  3. nr 1279/13, o powierzchni 0,1452 ha,cena wywoławcza - 57 600,00 zł.

Podane ceny są cenami brutto. Działki będące przedmiotem sprzedaży zapisane są w księdze wieczystej nr OP1U/00087197/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Działki bez obciążeń i zobowiązań.

Oferowane nieruchomości położone są na obrzeżach miasta, w pobliżu osiedla domów jednorodzinnych. Kształt działek nieregularny.

Działki nr 1279/12 i 1279/13 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, natomiast działka nr 1279/7 oznaczona jest jako teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej. Uzbrojenie techniczne w pasie dróg przyległych.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 stycznia 2018 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia 15 stycznia 2018 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości zwycięzcy przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek). Koszt nieruchomości ustalony w przetargu (brutto) płatny będzie jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

I publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia 12 października 2017 r., II publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia 9 grudnia 2017 r., III publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia 27 lutego 2017 r., IV publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia 21 kwietnia 2017 r., V publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia 30 czerwca 2017 r., VI publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia 26 października 2017 r., zostały rozstrzygnięte negatywnie z uwagi na brak wpłat wadium.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 419-03-77 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 11 grudnia 2017 r.

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński