Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego w Smarchowicach Śląskich

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2147, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 548/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego na prowadzenie działalności gospodarczej

Burmistrz Namysłowa ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na oddanie w najem lokalu użytkowego, o powierzchni 48,00 m2 wraz z gruntem pod lokalem, stanowiącym własność Gminy Namysłów, położonego na terenie wsi Smarchowice Śląskie, przy ul. Zabytkowej 24B, k. m.1, numer działki 53/2.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów działka 53/2 przeznaczona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i usługowej.

Wyżej wymieniony lokal użytkowy zostanie przeznaczony na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

Lokal jest wolny od obciążeń, wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Koszt wyposażenia lokalu zgodnie z ich przeznaczeniem ponosi najemca, bez możliwości żądania rozliczania go w trakcie najmu lub w chwili zwrotu lokalu.

Powierzchnia lokalu wynosi 48,00 m2.

Cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu wraz z gruntem wynosi 14,00 zł (słownie złotych: czternaście 00/100 zł).

Do stawki czynszu doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Postępowanie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej netto za 1 m2, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 stycznia 2018r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek B, pokój nr 28.

Najemca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie ponadto do ponoszenia kosztów zużycia mediów oraz podatku od nieruchomości.

Opłaty czynszu z tytułu najmu lokalu regulowane są miesięcznie do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Stawki czynszu ulegają corocznie zmianie w zależności od prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 100,00 zł, najpóźniej do godz.14:00 w dniu 12 stycznia 2018r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w banku Spółdzielczym w Namysłowie.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu najmu osobie, która wygra przetarg. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od podpisania umowy najmu- wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy. Umowa najmu zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na czas nieoznaczony.

Lokal zostanie przekazany najemcy dnia 1 lutego 2018 roku.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie zostanie zamieszczone w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń usytuowanych na terenie Namysłowa, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu).

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu najmu i warunków najmu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, budynek B, pokój 34, tel. 77/419-03-77 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 14 grudnia 2017 r.

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński