Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. windykacji należności gminnych - rozstrzygnięty

Namysłów, dnia 11.01.2018 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO

ds. windykacji należności gminnych

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3 46-100 Namysłów

 1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
  1. wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, zarządzanie lub administracja albo studia podyplomowe w tym zakresie,
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
  4. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  5. posiadanie wiedzy w zakresie prowadzonych spraw.
 2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
  1. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego,
  2. umiejętności analityczne,
  3. samodzielność,
  4. dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. terminowe wystawianie tytułów wykonawczych na zaległości gminne,
  2. współpraca z wydziałem spraw obywatelskich tut. urzędu oraz organami i instytucjami publicznymi w zakresie ustalania danych o dłużnikach, niezbędnych do prowadzenia skutecznej windykacji,
  3. prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych, wystawionych na zaległości gminne w zakresie podatków, opłat lokalnych oraz mandatów,
  4. kontrolowanie czasookresu przekazanych do realizacji wystawionych tytułów wykonawczych, monitorowanie spłaty zadłużenia oraz aktualizacja wystawionych tytułów wykonawczych, nadawanie tytułom wykonawczym administracyjnej klauzuli wykonalności,
  5. wszelkie ustalenia i wyjaśnienia poczynione w rozmowach telefonicznych należy zapisywać w formie notatki służbowej,
  6. bieżąca współpraca z organami podatkowymi w zakresie egzekwowania zaległości gminnych,
  7. bieżąca współpraca z radcą prawnym urzędu, organami podatkowymi, sądami i kancelariami komorniczymi oraz syndykami w zakresie prowadzonych egzekucji,
  8. aktualizacja tytułów wykonawczych zwróconych przez organy egzekucyjne,
  9. przygotowywanie dokumentów źródłowych i windykacyjnych oraz wykazu niespłaconych zaległości celem podjęcia postępowania sądowego o zapłatę i wszczęcie egzekucji komorniczej,
  10. niezwłoczne powiadamianie organu egzekucyjnego o każdej zmianie wysokości zobowiązania objętego tytułem wykonawczym, wynikającym z jej wygaśnięcia w całości lub w części oraz o każdej zmianie stanu zaległości wynikającej z jej odroczenia lub rozłożenia na raty,
  11. wycofywanie wystawionych tytułów wykonawczych w przypadku spłaty zaległości podatkowych,
  12. sprawdzanie prawidłowości naliczania przez organy egzekucyjne opłat za podjęte przez nie czynności na dokumentach będących podstawą do zapłaty,
  13. przygotowanie wniosków o wyjawienie majątku dłużników,
  14. przygotowanie wniosków do organów podatkowych o nadawanie tytułom wykonawczym klauzuli celem zabezpieczenia hipoteki przymusowej,
  15. przygotowanie wniosków do sądu z wnioskiem o wpis hipoteki przymusowej, zabezpieczającej spłatę należności objętej tytułem wykonawczym,
  16. wpis i aktualizacja wpisu dłużników do rejestru dłużników niewypłacalnych krajowego rejestru sądowego i rejestru należności publiczno-prawnych, po uzgodnieniu z przełożonym,
  17. podejmowanie działań przedsądowych (monitoring telefoniczny i korespondencyjny).
  18. prowadzenie teczek windykacyjnych zawierających dokumenty dotyczące przebiegu prowadzonego postępowania o przymusowe wyegzekwowanie należności wobec poszczególnych dłużników,
  19. wiekowanie należności oraz szacowanie prawdopodobieństwa ich spłaty i przewidywanych kosztów ściągnięcia należności w celu wyboru najefektywniejszej strategii postępowania windykacyjnego,
  20. wnioskowanie o umorzenie z urzędu nieściągalnych należności pieniężnych, po uprzednim uzyskaniu opinii prawnej,
  21. przygotowanie projektów zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym,
  22. przygotowanie projektów zgody na wykreślenie długu hipotecznego,
  23. pisemne informowanie osób kierujących pracą referatów o nieskuteczności egzekucji, zawieszeniu lub przerwaniu biegu terminu przedawnienia zaległości,
  24. przygotowywanie pisemnych informacji z zakresu prowadzonych spraw,
  25. wykonywanie innych powierzonych czynności związanych z egzekucją zaległości gminnych,
  26. sporządzanie okresowych sprawozdań o stopniu realizacji zadań nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Praca administracyjno – biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Planowane zatrudnienie od dnia 1 lutego 2018 r. Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786 z późn. zm.) oraz zarządzenie Nr 37/17 Kierownika Urzędu z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%/.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV) opatrzony podpisem,
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,
  6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych.
 7. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.**)
 8. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko ds. windykacji należności gminnych":
  • osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, bud A, pok. Nr 12,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  • w terminie do dnia 23 stycznia 2018 r. do godz. 15:30.
   Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. Nr z 2016 r., poz. 1579).
   Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
   Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  Miejskiego po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.
 9. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U.  z 2016 r., poz. 902z późn. zm.)".
 10. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 11. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 12. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 13. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 14. Nabór kandydatów na stanowisko ds. windykacji należności gminnych odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 394/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie orazna wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami).

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński


Namysłów, dnia 31.01.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU  NABORU  KANDYDATÓW NA  STANOWISKO 

ds. windykacji należności gminnych

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w  stanowisko  została wybrana
Pani Regina Ostrowska  
zamieszkała w Namysłowie.

Uzasadnienie dokonanego  wyboru:
Wybrana kandydatka  uzyskała w ogólnej klasyfikacji największą liczbę  punktów.

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński

Metryczka
 • wytworzono:
  11-01-2018
  przez: Elżbieta Kowalska
 • opublikowano:
  11-01-2018 13:52
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  31-01-2018 15:18
  przez: Michał Wilczyński
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1162
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×