Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.1.2018.EM Namysłów, 12.02.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu XXXVI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się 22 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 12:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3.

Porządek obrad (wraz z projektami uchwał):

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza, Jednostek Organizacyjnych i Spółek Gminy Namysłów z podjętych i zrealizowanych działań w 2017 roku.
 4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pawłowice Namysłowskie na lata 2018-2024;
  2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów;
  3) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów;
  4) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska;
  5) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe;
  6) zmiany uchwały Nr 551/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze;
  7) zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalania zasad obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych;
  8) zamiaru likwidacji Przedszkola w Kowalowicach z Oddziałem Zamiejscowym w Smogorzowie;
  9) wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie;
  10) wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie;
  11) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
  12) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2018-2020;
  13) stanowiska Rady Miejskiej w Namysłowie w związku z planowanymi przedsięwzięciami pn. „Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o numerach ewidencyjnych 36/31 k.m. 2, obręb Minkowskie, oraz 15/12 k.m. 2, obręb Przeczów, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie;
  14) zaciągnięcia kredytu;
  15) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej;
  16) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 7. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
/-/ Sylwester Zabielny

Metryczka
 • wytworzono:
  12-02-2018
  przez: Ewelina Małko
 • opublikowano:
  12-02-2018 14:57
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  12-02-2018 15:34
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 663
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×