Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. drogownictwa - rozstrzygnięty

Namysłów, dnia 12 października 2018 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

ds. drogownictwa

w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe,
  2. co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej,
  3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
  5. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  6. znajomość prawa w zakresie prowadzonych spraw.
 2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
  1. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym Pakietu Microsoft Office,
  2. samodzielność,
  3. umiejętność pracy w zespole,
  4. kreatywność,
  5. dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Prowadzenie spraw dotyczących budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych,a w szczególności:
   1. prowadzenie oceny stanu nawierzchni dróg oraz ich oznakowania,
   2. uzgadnianie przebudowy istniejących mostów i przepustów na drogach,
   3. opracowanie projektów planów rzeczowo-finansowych w zakresie budowy modernizacji i utrzymania dróg oraz obiektów mostowych i przystanków,
   4. opracowanie planów zadrzewień, wyrębu drzew i bieżącego utrzymania zieleni w pasie drogowym,
   5. prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz książek obiektów budowlanych,
   6. organizowanie wykonawstwa robót drogowych w ramach posiadanych środków,
   7. przygotowanie danych technicznych (opis, przedmiary, kosztorysy inwestorskie nie objęte pozwoleniem na budowę) niezbędnych do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z procedurą zamówień publicznych,
   8. udział w komisjach przetargowych na opracowanie dokumentacji oraz wykonawstwa robót remontowych i inwestycyjnych w zakresie prowadzonych spraw,
   9. sprawdzanie kompletności i przydatności dokumentacji technicznych,
   10. egzekwowanie od wykonawców wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami,
   11. egzekwowanie od inspektorów nadzoru inwestorskiego (zlecanego) prawidłowego wykonania swoich obowiązków,
   12. udział w odbiorach częściowych i końcowych realizowanych zadań,
   13. sprawdzanie ksiąg obmiarów, faktur przejściowych i końcowych realizowanego zadania,
   14. rozliczanie wykonawców robót zgodnie z przeprowadzonym przetargiem i zawartą umową na wykonanie prac,
   15. prowadzenie rozliczeń materiałowych zakupionych przez gminę materiałów budowlanych,
   16. kompletowanie wymaganych dokumentów przebiegu robót budowlanych zgodnie z prawem budowlanym,
   17. kompletowanie dokumentacji rozliczeniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   18. terminowe organizowanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych wykonywanych robót,
   19. koordynacja spraw związanych z utrzymaniem bieżącym dróg, ich oznakowaniem oraz wiat i przystanków,
   20. udział w przeglądzie oznakowania dróg publicznych i sporządzanie wniosków w tych sprawach do Starostwa Powiatowego (współdziałanie ze Strażą Miejską i Komendą Policji),
   21. współdziałanie z samorządami mieszkańców w celu pomocy przy budowie dróg,
   22. sporządzanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz naliczanie opłat i kar wynikających z obowiązujących przepisów,
   23. kontrola wykonania obowiązków wynikających z wydanych zezwoleń,
   24. koordynacja w zakresie wykonawstwa robót sieciowych w pasie drogowym.
  2. planowanie i realizacja zaopatrzenia gminy w energię elektryczną.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Praca administracyjno - biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Planowane zatrudnienie od dnia 1 listopada 2018  r.
  Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1786,) oraz zarządzenie Nr 37/17 Kierownika Urzędu  z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, z późn. zm.
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%/ jest niższy niż 6 %*).
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach, doświadczeniu zawodowym na podobnym stanowisku,
  6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o posiadaniu praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
  9. oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 7. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko ds. drogownictwa":
  • osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3,bud A, pok. Nr 12,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  • w terminie do dnia  23.10.2018 r. do godz.15:30.
   Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. Nr z 2016 r., poz. 1579).
   Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
   Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  Miejskiego po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 9. Składane dokumenty winny być opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, tj. Urząd Miejski  w Namysłowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na wolne stanowisko ds. drogownictwa. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.".
 10. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 11. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 12. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 13. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 14. Nabór kandydatów na stanowisko ds. drogownictwa odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902, z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 394/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami).

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie jest Urząd Miejski w Namysłowie z siedzibą w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, telefon: 774190 303, e-mail: .
 3. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz innych przepisów szczególnych i ich podanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnienie pracownika w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem.Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora danych będzie skutkować brakiem możliwości zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania danych przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński


Namysłów, dnia 31 października 2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

ds. drogownictwa

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko została wybrana Pani Adriana Rzeczkowska zamieszkała w Smarchowicach Wielkich.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kwalifikacje, doświadczenie oraz umiejętności zawodowe kandydatki, w ocenie komisji, pozwolą na prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku ds. drogownictwa w Namysłowie w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński

Metryczka
 • wytworzono:
  12-10-2018
  przez: Elżbieta Kowalska
 • opublikowano:
  12-10-2018 11:54
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  31-10-2018 14:19
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 3255
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×