Przejdź do treści strony WCAG

Projekt protokołu Nr I/18 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 listopada 2018 roku

    Projekt protokołu Nr I/18
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
22 listopada 2018 roku

Ad. 1.

I sesję Rady Miejskiej w Namysłowie zwołał Komisarz Wyborczy. Obrady prowadziła najstarsza wiekiem Radna - Maria Teodorczyk, która powitała wszystkich zebranych. Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak. Nad obsługą informatyczną czuwał Sławomir Idzi.

Porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 4. Stwierdzenie kworum.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Przewodniczącego Rady.
 7. Wybór Zastępcy(ów) Przewodniczącego Rady.
 8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi i złożenie przez niego ślubowania.
 9. Zakończenie obrad I sesji Rady.

Ad. 2.

Przewodnicząca obrad, po wywołaniu radnych w kolejności alfabetycznej, prosiła o podejście i odebranie od Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie zaświadczenia o uzyskaniu mandatu radnego.

Ad. 3.

Przewodnicząca obrad poprosiła radnych o powstanie i odczytała słowa roty ślubowania: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".

W odpowiedzi każdy Radny, zgodnie z listą obecności, dokonał ślubowania poprzez wypowiedzenie słów: "Ślubuję" lub "Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg".

Ad. 4.

Przewodnicząca obrad stwierdziła, że w sesji bierze udział 19 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Radny Jakub Włodarczyk złożył wniosek o zmianę porządku obrad poprzez zrealizowanie w pierwszej kolejności punktu pn."Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi i złożenie przez niego ślubowania".

Radny Wojciech Próchnicki złożył wniosek o odrzucenie wniosku radnego Włodarczyka.

Mecenas Michał Bednarski stwierdził, że w pierwszej kolejności należy przegłosować wniosek radnego Włodarczyka.

"Za" wnioskiem radnego Włodarczyka głosowało 11 radnych:

 1. Biliński Marcin
 2. Czarny Leokadia
 3. Dzidowski Krzysztof
 4. Fior Jacek
 5. Kubicki Karol
 6. Nowowiejski Rafał
 7. Paradowska Katarzyna
 8. Teodorczyk Maria
 9. Wilczak Michał
 10. Włodarczyk Artur
 11. Włodarczyk Jakub

"Przeciw" wnioskowi radnego Włodarczyka głosowało 8 radnych:

 1. Czubkowski Janusz
 2. Kowalczyk Wojciech
 3. Krzyżewski Mieczysław
 4. Łuczak Tomasz
 5. Ochędzan Jacek
 6. Próchnicki Wojciech
 7. Sroga Marek
 8. Wolska Ewa

Zmieniony porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 4. Stwierdzenie kworum.
 5. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi i złożenie przez niego ślubowania.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Wybór Przewodniczącego Rady.
 8. Wybór Zastępcy(ów) Przewodniczącego Rady.
 9. Zakończenie obrad I sesji Rady.

Ad. 5.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie wręczyła p. Bartłomiejowi Stawiarskiemu zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Namysłowa.

Burmistrz Namysłowa Bartłomiej Stawiarski złożył ślubowanie o następującej treści: "Obejmując urząd Burmistrza Namysłowa, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Namysłów. Tak mi dopomóż Bóg".

Burmistrz Namysłowa Bartłomiej Stawiarski podziękował wyborcom z terenu Gminy Namysłów za udział w wyborach samorządowych. Podziękował tym, którzy oddali na niego swój głos i tym, którzy tego nie zrobili. Stwierdził, że tych drugich będzie chciał przekonać, aby mu zaufali. Przyznał, że objęcie urzędu Burmistrza Namysłowa w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i 670. rocznicę podpisania pokoju namysłowskiego to dla niego wielkie zobowiązanie i ma charakter symboliczny. Zadeklarował, że Gmina Namysłów będzie gminą dialogu i współpracy, w której ważną rolę odgrywać będą mieszkańcy. Przyznał, że liczy na dobrą współpracę z radnymi Rady Miejskiej i chciałby swoją pracą udowodnić, że jego wybór na urząd Burmistrza Namysłowa była dobrą decyzją. Podziękował poprzednikowi Burmistrzowi Julianowi Kruszyńskiemu za oficjalne przekazanie aktualnych spraw gminy i poinformował, że razem zadeklarowali współpracę na rzecz dobra mieszkańców Gminy Namysłów.

Radny Jakub Włodarczyk złożył wniosek o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie punktu 6) dotyczącego złożenia ślubowania przez radnego Juliana Kruszyńskiego.

Radny Janusz Czubkowski prosił o odrzucenie wniosku radnego Włodarczyka.

Po dyskusji na temat wniosku radnego Włodarczyka przeprowadzono głosowanie.

"Za" wnioskiem radnego Włodarczyka głosowało 11 radnych:

 1. Biliński Marcin
 2. Czarny Leokadia
 3. Dzidowski Krzysztof
 4. Fior Jacek
 5. Kubicki Karol
 6. Nowowiejski Rafał
 7. Paradowska Katarzyna
 8. Teodorczyk Maria
 9. Wilczak Michał
 10. Włodarczyk Artur
 11. Włodarczyk Jakub

"Przeciw" wnioskowi radnego Włodarczyka głosowało 8 radnych:

 1. Czubkowski Janusz
 2. Kowalczyk Wojciech
 3. Krzyżewski Mieczysław
 4. Łuczak Tomasz
 5. Ochędzan Jacek
 6. Próchnicki Wojciech
 7. Sroga Marek
 8. Wolska Ewa

Zmieniony porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 4. Stwierdzenie kworum.
 5. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi i złożenie przez niego ślubowania.
 6. Wręczenie zaświadczenia o wyborze i ślubowanie radnego Juliana Kruszyńskiego.
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 8. Wybór Przewodniczącego Rady.
 9. Wybór Zastępcy(ów) Przewodniczącego Rady.
 10. Zakończenie obrad I sesji Rady.

Ad. 6.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręczyła zaświadczenie o wyborze radnemu Julianowi Kruszyńskiemu, który następnie złożył ślubowanie.

Przewodnicząca obrad stwierdziła, że w sesji bierze udział 20 radnych.

Ad. 7.

Przewodnicząca obrad poprosiła o zgłaszanie 3 kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi wybory na Przewodniczącego. Zaznaczyła przy tym, że członkami Komisji Skrutacyjnej nie mogą być kandydaci na Przewodniczącego Rady.

Radny Wojciech Kowalczyk zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Łuczaka.

Radny Jakub Włodarczyk zgłosił kandydaturę radnego Artura Włodarczyka.

Radny Wojciech Próchnicki zgłosił kandydaturę radnego Marka Srogę.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracy Komisji Skrutacyjnej.

"Za" wyborem Komisji Skrutacyjnej głosowało 20 radnych:

 1. Biliński Marcin
 2. Czarny Leokadia
 3. Czubkowski Janusz
 4. Dzidowski Krzysztof
 5. Fior Jacek
 6. Kowalczyk Wojciech
 7. Kruszyński Julian
 8. Krzyżewski Mieczysław
 9. Kubicki Karol
 10. Łuczak Tomasz
 11. Nowowiejski Rafał
 12. Ochędzan Jacek
 13. Paradowska Katarzyna
 14. Próchnicki Wojciech
 15. Sroga Marek
 16. Teodorczyk Maria
 17. Wilczak Michał
 18. Włodarczyk Artur
 19. Włodarczyk Jakub
 20. Wolska Ewa

Ad. 8.

Przewodnicząca obrad prosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.

Radny Julian Kruszyński zgłosił kandydaturę radnego Jacka Fior.

Radny Wojciech Próchnicki zgłosił kandydaturę radnego Jacka Ochędzana.

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Następnie przewodnicząca obrad ogłosiła 5-minutową przerwę w celu przygotowania kart do głosowania.

Po wznowieniu obrad I sesji Rady Miejskiej w Namysłowie, Przewodnicząca Teodorczyk poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Artura Włodarczyka.

Przewodniczący  Artur Włodarczyk odczytał wyciąg z Uchwały nr I/1/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Regulaminu Wyboru Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie na temat zasad głosowania. Następnie poinformował, że po odczytaniu nazwiska radnego, należy podejść i odebrać kartę do głosowania, a następnie w celu zachowania tajności głosowania, udać się za parawan i oddać głos na wybranego kandydata.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca obrad ogłosiła 5-minutową przerwę w celu policzenia głosów i ustalenia wyników głosowania.

Po wznowieniu obrad I sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Miejskiej w Namysłowie w dniu 22.11.2018 r. w celu stwierdzenia wyników tajnego głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Największą liczbę głosów otrzymał Radny Jacek Fior i został przewodniczącym Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodnicząca obrad odczytała Uchwałę nr 1/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie i przekazała dalsze prowadzenie sesji Przewodniczącemu Rady Miejskiej Jackowi Fior.

Przewodniczący Rady podziękował radnym za wybór, Burmistrzowi Julianowi Kruszyńskiemu za zaproszenie do udziału w lokalnej polityce. Wyraził nadzieję na owocną współpracę z radnymi i Burmistrzem.

Ad. 9.

Przewodniczący Rady złożył wniosek, aby Komisja Skrutacyjna powołana do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady przeprowadziła również wybory Wiceprzewodniczących Rady.

"Za" wnioskiem Przewodniczącego Rady głosowało 20 radnych:

 1. Biliński Marcin
 2. Czarny Leokadia
 3. Czubkowski Janusz
 4. Dzidowski Krzysztof
 5. Fior Jacek
 6. Kowalczyk Wojciech
 7. Kruszyński Julian
 8. Krzyżewski Mieczysław
 9. Kubicki Karol
 10. Łuczak Tomasz
 11. Nowowiejski Rafał
 12. Ochędzan Jacek
 13. Paradowska Katarzyna
 14. Próchnicki Wojciech
 15. Sroga Marek
 16. Teodorczyk Maria
 17. Wilczak Michał
 18. Włodarczyk Artur
 19. Włodarczyk Jakub
 20. Wolska Ewa

Przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny Marcin Biliński zgłosił kandydaturę radnego Jakuba Włodarczyka.

Radny Jakub Włodarczyk zgłosił kandydaturę radnego Marcina Bilińskiego.

Po dyskusji dotyczącej sposobu wyboru Wiceprzewodniczących, zasięgnięciu opinii radcy prawnego i odczytaniu przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnego zapisu z  Uchwały nr I/1/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Regulaminu Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie informującego, że wybór Wiceprzewodniczących odbywa się w dwóch odrębnych głosowaniach przystąpiono do ponownego zgłaszania kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady.

Radny Marcin Biliński zgłosił kandydaturę radnego Jakuba Włodarczyka.

Radny Włodarczyk wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady ogłosił 5-minutową przerwę w celu przygotowania kart do głosowania.

Po wznowieniu obrad I sesji Rady Miejskiej w Namysłowie nastąpiło tajne głosowanie nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady ogłosił 5-minutową przerwę w celu policzenia głosów i ustalenia wyników głosowania, podczas której Dyrektor Namysłowskiego Ośrodka Kultury Krzysztof Balawender zaprosił wszystkich na obchody 670. rocznicy podpisania pokoju namysłowskiego.

Po wznowieniu obrad sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Miejskiej w Namysłowie w dniu 22.11.2018 r. w celu stwierdzenia wyników tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie. Radny Jakub Włodarczyk uzyskał wymaganą liczbę głosów i został Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Namysłowie. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie kandydatur na drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny Wilczak zgłosił kandydaturę radnego Bilińskiego.

Radny Biliński wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący rady ogłosił 5-minutową przerwę w celu przygotowania kart do głosowania.

Po wznowieniu obrad I sesji Rady Miejskiej w Namysłowie nastąpiło tajne głosowanie nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady ogłosił 5-minutową przerwę w celu policzenia głosów i ustalenia wyników głosowania.

Po wznowieniu obrad sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Miejskiej w Namysłowie w dniu 22.11.2018 r. w celu stwierdzenia wyników tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie. Radny Marcin Biliński uzyskał wymaganą liczbę głosów i został Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Namysłowie. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodnicząca Konwentu Sołtysów Danuta Łukasiak, w imieniu sołtysów Gminy Namysłów, podziękowała byłemu Burmistrzowi Namysłowa Julianowi Kruszyńskiemu za współpracę.

Radny Kruszyński podziękował Burmistrzowi Bartłomiejowi Stawiarskiemu za spotkanie. Poinformował, że dołoży wszelkich starań, mających na celu wspólne tworzenie dobra dla mieszkańców Gminy Namysłów. Podziękował sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych, prezesom spółek gminnych, urzędnikom, przewodniczącym zarządów osiedli, przedstawicielom Namysłowskiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miejskiej i wszystkich stowarzyszeń. Przekazał Burmistrzowi informację o stanie mienia Gminy Namysłów.

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 2/VIII/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie oraz Uchwałę nr 3/VIII/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.

Radny Artur Włodarczyk, w imieniu radnych Przyjaznego Samorządu, podziękował mieszkańcom za wybór i zadeklarował pracę dla dobra Gminy Namysłów.

Radny Nowowiejski podziękował wszystkim za 4-letnią współpracę. Podziękował za zaufanie mieszkańców, dzięki któremu uzyskał mandat radnego. Pogratulował Bartłomiejowi Stawiarskiemu wyboru na Burmistrza Namysłowa.

Ad. 10.

Przewodniczący Rady zamknął obrady I sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Fior

Protokołowała
Justyna Cieślak