Przejdź do treści strony WCAG

Projekt protokołu Nr II/18 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 roku

Projekt protokołu Nr II/18
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
13 grudnia 2018 roku

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Fior otworzył II sesję Rady Miejskiej w Namysłowie. Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak. Przewodniczący przypomniał o przypadającej na dzień 13 grudnia rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

Minutą ciszy uczczono pamięć ofiar, które zginęły, walcząc o wolność Polski.

Przewodniczący Rady powitał Burmistrza Namysłowa Bartłomieja Stawiarskiego wraz z zastępcą Eweliną Moniuszko-Czuczwarą, Skarbnika gminy Iwonę Wilczyńską, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, mecenas Alexandrę Rudzką, prezesów spółek gminnych: Andrzeja Trelińskiego z ZAN, Janusza Nowaka z ZEC, Artura Masiowskiego z "Ekowodu", Arkadiusza Biedę z NOSiR, dyrektorów placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego Andrzeja Zielonkę, Przewodniczącego Namysłowskiej Rady Seniorów Kazimierza Kosa, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Tadeusza Kmiecia, mieszkańców, gości i radnych Rady Miejskiej.

Przewodniczący stwierdził, na podstawie listy obecności (zał. nr 1 do protokołu), że w sesji uczestniczy 20 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wraz z projektami uchwał. Wnioskował o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie punktu 2: "Wręczenie zaświadczenia o wyborze i ślubowanie radnej Marzeny Stawiarskiej", a pozostałe punkty ulegają odpowiednio przesunięciu.

"Za" wprowadzeniem do porządku obrad punktu "Wręczenie zaświadczenia o wyborze i ślubowanie radnej Marzeny Stawiarskiej" głosowało 20 radnych.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze i ślubowanie radnej Marzeny Stawiarskiej.
 3. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie,
  2) powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie,
  3) powołania Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie,
  4) powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie,
  5) powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie,
  6) powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie,
  7) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Namysłowa,
  8) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów,
  9) zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji,
  10) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023,
  11) zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej,
  12) ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023,
  13) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Edukacja bez barier" nr projektu RPOP.09.01.01-16-0004/18,
  14) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Moja szkoła, mój sukces!" nr projektu RPOP.09.01.01-16-0006/18",
  15) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,
  16) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  17) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
 5. Informacja Burmistrza Namysłowa o podmiotach, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2019 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 8. Przyjęcie protokołu z XLI sesji VII kadencji i I sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad II sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Ad. 2.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie wręczyła zaświadczenie o uzyskaniu mandatu radnego Pani Marzenie Stawiarskiej.

Przewodniczący Rady poprosił wszystkich o powstanie i odczytał słowa roty ślubowania: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".
W odpowiedzi Pani Marzena Stawiarska dokonała ślubowania poprzez wypowiedzenie słów: "Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg".

Przewodniczący stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 radnych.

Ad. 3.

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od 22 listopada 2018 r. do 13 grudnia 2018 r., oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na I sesji 22 listopada 2018 r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Rady udzielił głosu przedstawicielom Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Janusz Trzepizur i Marek Wrzesiński, w imieniu Prezesa PZLA, podziękowali za możliwość organizacji w Namysłowie Młodzieżowych Mistrzostw Polski w biegach przełajowych U-23. Następnie przekazali puchar i medal byłemu Burmistrzowi Julianowi Kruszyńskiemu oraz na ręce obecnego Burmistrza Namysłowa Bartłomieja Stawiarskiego przekazali sprzęt sportowy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Namysłowie.

Radny Jacek Ochędzan zgłosił wniosek o przestrzeganie porządku obrad, który po konsultacji z radcą prawnym nie był głosowany.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie:

Przewodniczący Rady odczytał nazwiska radnych, którzy zapisali się do składu Komisji Rewizyjnej. Następnie poprosił tych radnych o zebranie się i wybór przewodniczącego Komisji.

Po dyskusji nad sposobem głosowania nad projektem uchwały Przewodniczący ogłosił przerwę, aby członkowie Komisji Rewizyjnej mogli wybrać ze swojego grona Przewodniczącego.

Po wznowieniu obrad sesji radny Julian Kruszyński poinformował, że został zgłoszony na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Poinformował, że wyraża zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady odczytał pełną treść uchwały oraz zapytał, czy radni wyrażają zgodę na członkostwo w komisji.

Wszyscy wyczytani radni wyrazili zgodę na członkostwo w Komisji Rewizyjnej.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 4/VIII/18.

2) powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie:

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały wraz z nazwiskami radnych, którzy zapisali się do składu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz zapytał, czy radni wyrażają zgodę na członkostwo w komisji.

Wszyscy wyczytani radni wyrazili zgodę na członkostwo w pracy komisji.

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Radny Wojciech Kowalczyk zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Łuczaka.

Radny Łuczak wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady odczytał ostateczną wersję projektu uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 5/VIII/18.

3) powołania Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie:

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały wraz z nazwiskami radnych, którzy zapisali się do składu Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska oraz zapytał, czy radni wyrażają zgodę na członkostwo w komisji.

Wszyscy wyczytani radni wyrazili zgodę na członkostwo w pracy komisji.

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.

Radny Kruszyński zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Dzidowskiego.

Radny Dzidowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady odczytał ostateczną wersję projektu uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 6/VIII/18.

4) powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie:

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały wraz z nazwiskami radnych, którzy zapisali się do składu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz zapytał, czy radni wyrażają zgodę na członkostwo w komisji.

Wszyscy wyczytani radni wyrazili zgodę na członkostwo w pracy komisji.

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Radny Michał Wilczak zgłosił kandydaturę radnej Marii Teodorczyk.

Radna Teodorczyk wyraziła zgodę na kandydowanie.

Radny Kowalczyk zauważył, że radna Wolska wpisała się do składu komisji, a jej nazwisko nie zostało odczytane.

Przewodniczący Rady odczytał ostateczną treść projektu uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 7/VIII/18.

5) powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie:

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały wraz z nazwiskami radnych, którzy zapisali się do składu Komisji Budżetu i Gospodarki oraz zapytał, czy radni wyrażają zgodę na członkostwo w komisji.

Wszyscy wyczytani radni wyrazili zgodę na członkostwo w pracy komisji.

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki.

Radny Łuczak zgłosił kandydaturę radnego Jacka Ochędzana.

Radny Marcin Biliński zgłosił kandydaturę radnego Jakuba Włodarczyka.

Po zasięgnięciu opinii Pani Mecenas, Przewodniczący Rady ogłosił przerwę, w celu dokonania wyboru Przewodniczącego Komisji.

Po wznowieniu obrad radny Biliński wycofał kandydaturę radnego Jakuba Włodarczyka.

Przewodniczący Rady odczytał ostateczną wersję projektu uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 8/VIII/18.

6) powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie:

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały wraz z nazwiskami radnych, którzy zapisali się do składu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz zapytał, czy radni wyrażają zgodę na członkostwo w komisji.

Wszyscy wyczytani radni wyrazili zgodę na członkostwo w pracy komisji.

Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę radnej Leokadii Czarny na Przewodniczącą Komisji.

Radna Czarny wyraziła zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne kandydatury na Przewodniczącego Komisji.

Nie zgłoszono innych kandydatur.

Przewodniczący Rady odczytał ostateczną treść projektu uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 9/VIII/18.

7) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Namysłowa:

Przewodniczący Rady, jako projektodawca uchwały, uzasadnił swoje stanowisko dotyczące zasadności maksymalnej kwoty wynagrodzenia dla Burmistrza.

Radna Stawiarska złożyła wniosek o wyłączenie jej z głosowania nad ww. projektem uchwały.

W głosowaniu brało udział 20 radnych.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 10/VIII/18.

8) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 11/VIII/18.

9) zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 12/VIII/18.

10) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 13/VIII/18.

11) zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 14/VIII/18.

12) ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023:

Radny Artur Włodarczyk poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w ww. projekcie uchwały miał zostać zaktualizowany §5 i dodał, że nie otrzymał poprawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady odczytał ostateczną treść ww. projektu uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 15/VIII/18.

13) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Edukacja bez barier" nr projektu RPOP.09.01.01-16-0004/18:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 16/VIII/18.

14) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Moja szkoła, mój sukces!" nr projektu RPOP.09.01.01-16-0006/18":

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 17/VIII/18.

15) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 18/VIII/18.

16) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 19/VIII/18.

17) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 20/VIII/18.

Ad. 5.

Informacja została przyjęta.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady poinformował, że od czasu ostatniej sesji 3 interpelacje złożył radny Michał Wilczak w sprawach:

 • potencjalnej zmiany właściciela Browaru Namysłów sp. z o.o.,
 • zapewnienia uczniom uczęszczającym do szkół i placówek, dla których Gmina Namysłów jest organem prowadzącym, miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych w szkole,
 • utrzymania terenów niezabudowanych przy ul. Reymonta w Namysłowie.

Ponadto interpelację w sprawie inwestycji wykonanych przez Gminę Namysłów w latach 2002-2018 złożył Wiceprzewodniczący Rady Marcin Biliński.

Radny Mieczysław Krzyżewski poruszył temat budowy chlewni trzody chlewnej w miejscowości Minkowskie. Przytoczył fragmenty pism z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 28.09. i 30.11.2018 r., w którym organ wnosił o nadesłanie brakujących dokumentów. Zapytał byłego burmistrza Juliana Kruszyńskiego, dlaczego terminy nie zostały zachowane.

W dyskusji nad tym, kto powinien być adresatem pytania radnego Krzyżewskiego oraz w odniesieniu do poruszonej sprawy i działań prowadzonych przez ówczesnego Burmistrza głos zabrał Burmistrz Stawiarski, Wiceprzewodniczący Biliński, radny Nowowiejski oraz Przewodniczący Rady.

Radny Dzidowski zapytał o realizację zadań:

 • montaż latarni na skrzyżowaniu ul. Kopernika z ul. Sejmową,
 • montaż oświetlenia na placu zabaw przy ul. Stawowej,
 • budowy świetlicy wiejskiej w Żabie i "wylania" fundamentów, zgodnie z umową z wykonawcą, do 15 grudnia br.

Radny Ochędzan stwierdził, że dyskusja w sprawie budowy chlewni nie została zakończona i zaproponował, aby odpowiedź na pytanie została udzielona na piśmie.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Romanowi Kani.

Naczelnik Kania odniósł się do kwestii poruszonych przez radnego Dzidowskiego, informując, że oświetlenie na skrzyżowaniu ul. Kopernika z ul. Sejmową ma zostać wykonane na początku 2019 r. Zadanie dotyczące montażu oświetlenia na placu zabaw zostało przeniesione, na prośbę wykonawcy, na 2019 rok i zostanie wykonane do końca stycznia. Poinformował również, że w umowie z wykonawcą świetlicy wiejskiej w Żabie nie ma zapisu, że w 2018 r. mają być wykonane fundamenty. Jest zapis, że w 2018 r. wykonawca ma do dyspozycji 50 tys. zł.

Burmistrz Stawiarski wyjaśnił, że wszystkie pytania radnych powinny być kierowane do burmistrza, który decyduje, kto udziela odpowiedzi w danej sprawie.

Radny Krzyżewski powrócił do tematu budowy chlewni w m. Minkowskie i wyjaśnił, że interesuje go, co było przyczyną braków w dokumentacji.

Radny Artur Włodarczyk przeczytał treść zawiadomienia, dotyczącego prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego, postępowania wyjaśniającego w sprawie nieprawnego przejęcia gruntów przy ul. 1 Maja w Namysłowie. Poinformował, że zawiadomienie otrzymało wielu mieszkańców Namysłowa od Wojewody Opolskiego i zapytał, czy Burmistrz ma jakieś dodatkowe informacje w tej sprawie.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że do Urzędu Miejskiego nie wpłynęło żadne pismo w przedstawionej sprawie.

Radny Kruszyński odnosząc się do tematu budowy chlewni przypomniał, że podczas poprzedniej kadencji, jako Burmistrz Namysłowa, wydał 2 odmowne decyzje dotyczące budowy budynku do hodowli trzody chlewnej w Minkowskiem oraz Przeczowie. Przypomniał, że w tej sprawie stoi po stronie mieszkańców. Dodał również, że ostatnie pismo z SKO, które przytoczył radny Krzyżewski, było z 30.11.br., kiedy już nie pełnił funkcji burmistrza.

W sprawie głos zabrał również radny Czubkowski, który przedstawił przebieg sprawy.

Radny Kruszyński poprosił o możliwość wypowiedzenia się p. Kani w sprawie budowy chlewni oraz w sprawie świetlicy wiejskiej w Żabie, gdzie do 15 grudnia br. miały być wylane fundamenty.

Burmistrz Stawiarski wyjaśnił, że nie ma potrzeby, aby Naczelnik Kania odnosił się do sprawy budowy chlewni.

Naczelnik Kania odnosząc się do pytania w sprawie budowy świetlicy wiejskiej w Żabie powtórzył, że w umowie z wykonawcą nie było zapisu dotyczącego zakresu robót wykonanych w 2018 r.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk wnioskował do Burmistrza o informację w sprawie zmian w radach nadzorczych spółek i na stanowiskach prezesów spółek.

Burmistrz Stawiarski odpowiedział, że informacje te są publiczne i dostępne w internecie.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk podtrzymał swój wniosek, aby Burmistrz poinformował Radę o zmianach w radach nadzorczych i na stanowiskach prezesów.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że nowym prezesem spółki "Ekowod" został Pan Artur Masiowski, a Przewodniczącą Rady Nadzorczej Pani Alexandra Rudzka. Natomiast prezesem spółki ZAN został Pan Andrzej Treliński, a Przewodniczącym Rady Nadzorczej Jerzy Kopeć. Poinformował również, że odwołane zostały również dwie osoby z Rady Nadzorczej Namysłowskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji, z czego jedna przeszła do składu Rady Nadzorczej spółki "Ekowod".

Ad. 7.

Przewodniczący Rady poinformował, że od czasu ostatniej sesji wpłynęły następujące pisma:

 • petycja mieszkańców miejscowości Minkowskie w sprawie budowy drogi asfaltowej z kanalizacją i oświetleniem w Minkowskiem (Kolonia),
 • wniosek o dofinansowanie dopłat za wywóz nieczystości płynnych ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Minkowskiem,
 • zapytanie dotyczące przeprowadzonej w internecie ankiety w sprawie lokalizacji lodowiska w Namysłowie od Stowarzyszenia Namysłowianie Q Lepszej Zmianie,
 • informacja o powstaniu klubu radnych "Przyjazny Samorząd".

Przewodniczący Rady odczytał treść deklaracji "Solidarność dla klimatu", którą podpisał w Katowicach. Dodał, że nie oznacza to, że do deklaracji przystępuje Namysłów.

Ad. 8.

"Za" przyjęciem protokołu z I sesji Rady Miejskiej głosowało 21 radnych. Protokół został przyjęty.

Radny Artur Włodarczyk zapytał, dlaczego radni muszą głosować za przyjęciem protokołu z sesji poprzedniej kadencji.

Po dyskusji i zasięgnięciu opinii Pani Mecenas zdecydowano, że przeprowadzone zostanie głosowanie nad protokołem z XLI sesji VII kadencji.

Radny Artur Włodarczyk wnioskował o wyłączenie go z głosowania.

Nad protokołem głosowało 20 radnych.

"Za" przyjęciem protokołu z XLI sesji VII kadencji głosowało 16 radnych, 4 radnych "wstrzymało się" od głosu. Protokół został przyjęty.

Ad. 9.

Radny Czubkowski powrócił do tematu chlewni i poinformował o roli, jaką w zablokowaniu tej inwestycji odegrali mieszkańcy obu wiosek, którzy składali protesty przeciwko budowie.

Radny Kruszyński apelował do radnego Czubkowskiego o spokój, informując, że kampania wyborcza się już skończyła.

Przewodniczący Namysłowskiej Rady Seniorów Kazimierz Kos złożył prośbę do przewodniczących komisji o zapraszanie na posiedzenia komisji seniorów.

Pan Henryk Odelski zapytał, dlaczego przewodniczący informując radnych o piśmie Stowarzyszenia nie odczytał zawartych w nim pytań. Wyraził własne zdanie, że pierwotna propozycja Burmistrza Stawiarskiego, aby lodowisko stanęło przy basenie była bardzo dobra. Stwierdził, że nie wie, kto był inicjatorem tego referendum w internecie, bo w Namysłowie nie mieszkają tylko internauci. Prosił, aby w przyszłości odczytywać całą treść pisma.

Przewodniczący poinformował, że nie odczytuje pism w całości, gdyż zajęłoby to za dużo czasu. Następnie poprosił o głos Burmistrza, informując, że to Burmistrz był inicjatorem ankiety.

Burmistrz Stawiarski wyjaśnił, że to nie było referendum tylko ankieta, która miała być narzędziem pomocniczym, aby wybrać lokalizację lodowiska na tegoroczny sezon. Przyznał, że nie jest zwolennikiem tego lodowiska. Poinformował również, że bezpłatny wstęp na lodowisko będą miały dzieci ze szkół, przedszkoli i z domu dziecka. Zwrócił uwagę, że pewne rzeczy były planowane od dawna, jak np. jarmark. Na koniec wypowiedzi Burmistrz złożył wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne. Podziękował radnym za merytoryczną sesję i konstruktywną dyskusję.

Radny Ochędzan zaproponował lokalizację lodowiska obok białego orlika przy ul. Kolejowej.

Radny Kruszyński przypomniał wizję lokalizacji lodowiska w Rynku, który dzięki temu był rozświetlony, tętnił życiem. Poinformował, że podczas poprzedniej kadencji, podczas ferii zimowych, dzieci miały bezpłatny wstęp na lodowisko. Stwierdził, że w bieżącym roku lodowisko będzie późno rozłożone.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że utrzymanie lodowiska w zeszłym roku kosztowało 47 tys. zł, a przychód wyniósł 10 tys. zł.

Radny Dzidowski poprosił członków Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska o przygotowanie na najbliższe posiedzenie komisji propozycji tematów do planu pracy Komisji na 2019 rok.

Radna Teodorczyk poinformowała, że miała okazję uczestniczyć w oficjalnym otwarciu Szkoły Podstawowej nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysłowie po termomodernizacji. Na ręce dyrektor szkoły złożyła słowa uznania.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk złożył prośbę, aby uruchomić naturalne lodowisko przy ul. Kolejowej. Następnie, jako Przewodniczący Klubu Radnych "Przyjazny Samorząd", złożył życzenia świąteczne i noworoczne.

Pan Józef Sypko wyraził swoje zdanie w sprawie lokalizacji lodowiska, które jego zdaniem powinno stanąć w Rynku. Następnie poinformował o swojej pasji, którą jest fotografia i dokumentowanie różnych wydarzeń.

Przewodniczący Rady poinformował, że na początku sesji zwrócił uwagę Panu Sypce, aby zdjęcia robił z boku sali.

Radny Ochędzan potwierdził, że nie ma konieczności, aby p. Sypko był w każdym miejscu sali.

Radna Czarny złożyła życzenia świąteczne. Wyraziła nadzieję, że radni będą się wzajemnie szanowali i razem stworzoną zgraną Radę.

Ad. 10.

Przewodniczący Rady złożył wszystkim życzenia świąteczne i zamknął obrady II sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Fior

Protokołowała
Justyna Cieślak