Przejdź do treści strony WCAG

Projekt protokołu Nr IIIA/19 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 roku

Projekt protokołu Nr IIIA/19
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie 9 stycznia 2019 roku

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Fior otworzył III sesję Rady Miejskiej w Namysłowie. Następnie radni Rady Miejskiej w Namysłowie złożyli gratulacje Burmistrzowi Bartłomiejowi Stawiarskiemu i radnej Marzenie Stawiarskiej z okazji narodzin synka.

Przewodniczący Rady poinformował, że na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak. Przewodniczący poinformował, że 9 stycznia 2019 r. swoje 118. urodziny obchodziłby Stanisław Dubois, przy ulicy którego, mieści się w Namysłowie Urząd Miejski.

Przewodniczący Rady powitał Burmistrza Namysłowa Bartłomieja Stawiarskiego wraz z zastępcami Eweliną Moniuszko-Czuczwarą i Krzysztofem Muchą, Sekretarz gminy Katarzynę Kuśmierczyk, Skarbnika gminy Iwonę Wilczyńską, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, mecenas Alexandrę Rudzką, prezesów spółek gminnych, dyrektorów placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, Przewodniczącego Namysłowskiej Rady Seniorów Kazimierza Kosa, mieszkańców, gości i radnych Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącej Konwentu Sołtysów Danucie Łukasiak.

Przewodnicząca Łukasiak zabrała głos w sprawie dawno nie wydawanej Gazety Namysłowskiej, w której umieszczane były bieżące informacje. Wnioskowała, aby nie zaniechać wydawania Gazety Namysłowskiej. Prosiła radnych o pochylenie się nad tą prośbą mieszkańców.

Przewodniczący stwierdził, na podstawie listy obecności (zał. nr 1 do protokołu), że w sesji uczestniczy 21 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wraz z projektami uchwał. Wnioskował o zmianę porządku obrad poprzez wycofanie z pkt 3 projektów uchwał nr 2) i 3), a pozostałe punkty ulegają odpowiednio przesunięciu.

"Za" wycofaniem projektu uchwały nr 2) w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie głosowało 20 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów,
  2) wyboru przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie,
  3) skargi na działanie dyrektora i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kamiennej,
  4) zmiany w statucie Żłobka w Namysłowie,
  5) określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz dokumentów określających spełnianie tych kryteriów, a także określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria,
  6) określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz dokumentów określających spełnianie tych kryteriów, a także określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria,
  7) porozumienia z Gminą Opole,
  8) Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2019 roku,
  9) ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów,
  10) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  11) uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad III sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Ad. 2.

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od 13 grudnia 2018 r. do 9 stycznia 2019 r., oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na II sesji 13 grudnia 2018 r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni zagłosowali tylko za wycofaniem projektu uchwały nr 2) i prosił o zagłosowanie nad wycofaniem projektu uchwały nr 3) w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie.

"Za" wycofaniem projektu uchwały nr 23) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie głosowało 20 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów,
  2) skargi na działanie dyrektora i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kamiennej,
  3) zmiany w statucie Żłobka w Namysłowie,
  4) określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz dokumentów określających spełnianie tych kryteriów, a także określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria,
  5) określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz dokumentów określających spełnianie tych kryteriów, a także określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria,
  6) porozumienia z Gminą Opole,
  7) Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2019 roku,
  8) ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów,
  9) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  10) uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad III sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Jacek Ochędzan przedstawił sprawozdania z posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maria Teodorczyk przedstawiła sprawozdanie z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Krzysztof Dzidowski przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Julian Kruszyński przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Leokadia Czarny przedstawiła sprawozdanie z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tomasz Łuczak przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów:

Przewodniczący Rady poinformował, że projektodawcą ww. projektu uchwały jest Burmistrz, a radni chcą wprowadzić do niego 2 zmiany. Zapytał Burmistrza, czy wyraża zgodę na wprowadzenie do ww. projektu uchwały dwóch zmian.

Burmistrz Stawiarski odpowiedział, że nie ma takiej procedury, żeby Burmistrz wyrażał zgodę na wprowadzenie poprawek do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady wprowadził poprawkę do ww. projektu uchwały polegającą na usunięciu pkt 5), w którym zmieniany był §30 Statutu dotyczący interpelacji i zapytań radnych.

"Za" wprowadzeniem ww. zmiany głosowało 14 radnych, 5 radnych głosowało "przeciw" i 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.

Przewodniczący Rady poinformował, że druga zmiana polega na usunięciu pkt 12), który dotyczy terminu wysyłki radnym materiałów na sesję.

Sekretarz gminy Katarzyna Kuśmierczyk zwróciła uwagę, że zapis dotyczący wysyłki materiałów na sesję zawarty jest w pkt 3), a nie 12) ww. projektu uchwały.

Przewodniczący Rady przeprosił za pomyłkę i podziękował za skorygowanie błędu. Poinformował, że zmiana dotyczy usunięcia pkt 3) ww. projektu uchwały, w którym zmieniany jest zapis § 22 Statutu, który określa termin wysyłki radnym materiałów na sesję.

"Za" wprowadzeniem ww. zmiany głosowało 14 radnych, 3 głosowało "przeciw", 4 radnych "wstrzymało się" od głosu.

Radny Ochędzan wnioskował o odczytanie usuniętych zapisów.

Przewodniczący Rady poinformował, że prosi o głosowanie nad ww. projektem uchwały zawierającym 2 przegłosowane zmiany polegające na wykreśleniu z ww. projektu uchwały pkt nr 3) i 5). Odczytał treść wykreślonych zapisów.

"Za" podjęciem uchwały z wprowadzonymi zmianami głosowało 15 radnych, 2 radnych głosowało "przeciw", 4 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 21/VIII/19.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w celu przygotowania projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Jakub  Włodarczyk wnioskował o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie do pkt 3 projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie oraz projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Fior odczytał treść projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie.

"Za" wprowadzeniem ww. projektu uchwały do porządku obrad głosowało 21 radnych.

"Za" wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie do porządku obrad głosowało 21 radnych.

Po wprowadzonych zmianach porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów,
  2) powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie,
  3) wyboru przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie,
  4) skargi na działanie dyrektora i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kamiennej,
  5) zmiany w statucie Żłobka w Namysłowie,
  6) określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz dokumentów określających spełnianie tych kryteriów, a także określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria,
  7) określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz dokumentów określających spełnianie tych kryteriów, a także określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria,
  8) porozumienia z Gminą Opole,
  9) Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2019 roku,
  10) ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów,
  11) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  12) uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad III sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady stwierdził, że skoro radni przedstawili sprawozdania z prac komisji to, przed podjęciem uchwał, nie będzie prosił radnych o informację na temat wyniku opiniowania danego projektu na komisjach.

Radny Ochędzan wnioskował, aby przewodniczący komisji odczytali opinie na temat projektu uchwały budżetowej na 2019 r. przed podjęciem uchwały budżetowej.

2) powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie:

Przewodniczący Rady zapytał, czy wyczytani wcześniej radni wyrażają zgodę na członkostwo w komisji.

Wszyscy wyczytani radni wyrazili zgodę na członkostwo w Komisji Statutowej.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 22/VIII/19.

3) wyboru przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie:

Przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji.

Radny Biliński zgłosił kandydaturę radnego Jakuba Włodarczyka.

Radny Włodarczyk wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Ochędzan zwrócił uwagę, że w nowym Statucie najwięcej kontrowersji budził zapis dotyczący działalności Przewodniczącego Rady w stosunku do pracowników Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na posiedzeniach Komisji Statutowej przy omawianiu poruszonej kwestii nie będzie zabierał głosu.

Wiceprzewodniczący Rady Marcin Biliński zauważył, że ustawa o samorządzie gminnym nie zabrania Przewodniczącemu Rady członkostwa w Komisji Statutowej.

Następnie odbyła się wymiana zdań dotycząca kompetencji Przewodniczącego prowadzona między radny Próchnickim a radnym Bilińskim.

Radny Artur Włodarczyk zaproponował zamknąć dyskusję.

Przewodniczący Rady odczytał treść ww. projektu uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 23/VIII/19.

4) skargi na działanie dyrektora i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kamiennej:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Julian Kruszyński odczytał stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi na działanie dyrektora i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kamiennej.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 24/VIII/19.

5) zmiany w statucie Żłobka w Namysłowie:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 25/VIII/19.

6) określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz dokumentów określających spełnianie tych kryteriów, a także określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 26/VIII/19.

7) określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz dokumentów określających spełnianie tych kryteriów, a także określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 27/VIII/19.

8) porozumienia z Gminą Opole:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 28/VIII/19.

9) Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2019 roku:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 29/VIII/19.

10) ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów:

Radny Wilczak zaproponował zmianę w ww. projekcie uchwały polegającą na zastąpieniu dotychczasowej treści §3 treścią w brzmieniu: "W przypadku zrealizowania warunków, o których mowa w §2, ustala się bonifikatę od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu w wysokości 90%."

W dyskusji nad ww. projektem uchwały, a w szczególności nad wysokością bonifikat  wzięli udział Burmistrz Bartłomiej Stawiarski, Wiceburmistrz Ewelina Moniuszko-Czuczwara, Przewodniczący Jacek Fior, Wiceprzewodniczący Jakub Włodarczyk, Wiceprzewodniczący Marcin Biliński oraz radni: Artur Włodarczyk, Jacek Ochędzan, Wojciech Próchnicki.

Radna Czarny złożyła wniosek o zamknięcie dyskusji.

"Za" zamknięciem dyskusji głosowało 19 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.

Przewodniczący Rady prosił radnego o odczytanie treści zmienianego §3.

Radny Wilczak odczytał proponowaną treść §3.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zmianą §3 przedstawioną przez radnego Wilczaka.

"Za" wprowadzeniem zmiany do ww. projektu uchwały głosowało 12 radnych, 8 radnych głosowało "przeciw", 1 radny "wstrzymał się" od głosu.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.

Przewodniczący Rady, po wznowieniu obrad sesji, zapytał mecenas Alexandrę Rudzką, czy radni mogą wprowadzić zmianę do projektu uchwały, którego wnioskodawcą jest Burmistrz.

Mecenas Rudzka odpowiedziała, że radni będą głosować nad projektem uchwały z przegłosowaną zmianą i nie ma potrzeby uzyskania zgody Burmistrza.

"Za" podjęciem uchwały z wprowadzoną zmianą głosowało 12 radnych, 8 radnych głosowało "przeciw", 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 30/VIII/19.

11) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:

Wiceprzewodniczący Włodarczyk prosił o opinię prawną, czy radni powinni najpierw zagłosować nad złożonymi Autopoprawkami Burmistrza Namysłowa do ww. projektu uchwały, a później nad uchwałą.

Mecenas Rudzka stwierdziła, że autopoprawki Burmistrza Namysłowa do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej są integralną częścią uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 31/VIII/19.

12) uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 520/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia z dnia 14 grudnia 2018 r. na temat pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2019 r., Uchwałę nr 521/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2018 r. na temat pozytywnej opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej oraz Uchwałę nr 522/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2018 r. na temat opinii, z uwagami, o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na 2019 r.

Wiceprzewodniczący Biliński zapytał Burmistrza, jak zamierza zwiększyć dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Burmistrz Stawiarski stwierdził, że takie pytanie mógłby zadać radnemu, ponieważ jakiekolwiek podwyżki są wprowadzane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej. Poinformował, że planuje spotkanie z radnymi, Panią Skarbnik, prezesem spółki Ekowod, który przedstawi koszty dotyczące wywozu odpadów komunalnych i wszyscy zastanowią się nad najlepszym rozwiązaniem, które doprowadzi do zwiększenia środków finansowych w budżecie gminy na zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Radny Ochędzan zaproponował, aby w pierwszej kolejności wysłuchać opinii na temat projektu budżetu gminy na 2019 r. wypracowanych podczas komisji stałych rady, a także odpowiedzi Burmistrza Namysłowa na wnioski zgłoszone przez radnych do projektu budżetu.

Przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej odczytali opinie komisji na temat uchwały budżetowej gminy na 2019 r.

Radny Ochędzan odczytał odpowiedź Burmistrza Namysłowa na wnioski radnych do projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk poinformował, że wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego I SA/O1 520/12, na którym w piśmie powołuje się Burmistrz został uchylony wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 marca 2014 r., a ponadto dotyczył innego stanu faktycznego.

Wiceburmistrz Moniuszko-Czuczwara stwierdziła, że Burmistrz w piśmie powołał się również na zapis art. 240 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który jest aktem nadrzędnym, a nie został uchylony.

Burmistrz Stawiarski zaproponował, aby Wiceprzewodniczący Włodarczyk zapoznał wszystkich z uzasadnieniem

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że wyrok dotyczył interpretacji art. 240 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i sytuacji, gdy radni wprowadzali zmianę do budżetu w trakcie roku budżetowego.

Burmistrz Stawiarski zauważył, że radny Włodarczyk sam sobie zaprzeczył, bo obecnie radni nie wprowadzają poprawek do budżetu w trakcie roku budżetowego, tylko uchwalają budżet na 2019 r.

Mecenas Rudzka poinformowała, że teza prawna, na jaką w piśmie powoływał się Burmistrz jest aktualna.

Wiceprzewodniczący Biliński odczytał zapis art. 240 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i na jego podstawie stwierdził, że radni mają możliwość wprowadzania zmian do projektu budżetu, jeśli nie powoduje to zmiany deficytu.

Mecenas Rudzka przypomniała, że w przypadku wprowadzania zmian do budżetu radnych ograniczają inne ustawy szczególne.

Radny Ochędzan zapytał Wiceprzewodniczących Rady, na jakiej podstawie podważają kompetencje Pani mecenas.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk i Biliński jednoznacznie stwierdzili, że ich wypowiedzi nie miały zamiaru podważać kompetencji Pani mecenas.

Radny Artur Włodarczyk odniósł się do wskaźników zadłużenia gminy, które nie są tak tragiczne, jak przedstawia to Burmistrz.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że od początku swojej kadencji podejmuje działania, aby poprawić stan finansów gminy, m. in. pod koniec 2018 r. nadpłacił 4 mln zł kredytu.

Wiceburmistrz Moniuszko-Czuczwara również odniosła się do słów radnego Włodarczyka informując, że w budżecie gminy występuje problem polegający na braku wystarczającej ilości dochodów bieżących, aby zabezpieczyć wydatki bieżące. Wnioskowała o obdarzenie zaufaniem Burmistrza, który jest zobowiązany do wykonania budżetu gminy oraz do zakończenia dyskusji.

Skarbnik gminy przedstawiła Autopoprawkę nr 3 Burmistrza Namysłowa do projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.

Radny Próchnicki wnioskował, aby radni uchwalili budżet gminy na 2019 r. wraz z 3 autopoprawkami Burmistrza.

Radny Kruszyński odniósł się do medialnych wypowiedzi Burmistrza Stawiarskiego dotyczących tragicznego stanu gminnych finansów.

W dalszej części posiedzenia sesji Burmistrz Stawiarski i Skarbnik gminy odpowiadali na pytania radnych. Pytania dotyczyły wniosków radnych do projektu uchwały budżetowej na 2019 r., a zostały zadane przez Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Bilińskiego, Wiceprzewodniczącego Jakuba Włodarczyka i radnego Artura Włodarczyka.

Radny Próchnicki złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przeprowadzenie głosowania.

"Za" zakończeniem dyskusji głosowało 10 radnych, 11 radnych głosowało "przeciw".

Wniosek został odrzucony.

Następnie głos zabrali radny Nowowiejski, radny Ochędzan, Wiceprzewodniczący Biliński, radny Dzidowski, Wiceprzewodniczący Jakub Włodarczyk, radna Teodorczyk, radna Paradowska oraz radny Kubicki. Pytania kierowane do Burmistrza dotyczyły m. in. Namysłowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zatrudnienia audytora wewnętrznego w Urzędzie, budowy świetlicy wiejskiej w Żabie, modernizacji Urzędu Miejskiego, wysokości minimalnej ustawowej rezerwy ogólnej, wydatków na kursy i szkolenia, kwoty przeznaczonej na organizację Dni Namysłowa.

Przewodniczący Rady ogłosił 30-minutową przerwę.

Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Radny Artur Włodarczyk, w imieniu 12 radnych, odczytał treść poprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.

Radny Ochędzan prosił o opinię prawną, czy na takim etapie można wprowadzić takie zmiany.

Mecenas Rudzka przedstawiła opinię, że radni nie mogą wprowadzić takich zmian.

Wiceburmistrz Ewelina Moniuszko-Czuczwara prosiła o rozwagę i przypomniała, że chwilę wcześniej radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, która musi być tożsama z uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu gminy.

W dalszej części odbyła się wymiana zdań między radnym Bilińskim a Burmistrzem Stawiarskim, Wiceburmistrz Eweliną Moniuszko-Czuczwara, radnym Próchnickim.

Radny Artur Włodarczyk zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy.

"Za" ogłoszeniem przerwy głosowało 12 radnych, 9 radnych głosowało "przeciw".

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.

Po wznowieniu obrad sesji radny Włodarczyk wnioskował o przerwę w obradach i odroczenie sesji.

W odpowiedzi głos zabrali Wiceburmistrz Ewelina Moniuszko-Czuczwara, radny Ochędzan, Wiceprzewodniczący Włodarczyk, Burmistrz Stawiarski, radny Kubicki, Skarbnik gminy.

Radny Próchnicki wnioskował o zakończenie dyskusji i przeprowadzenie głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.

"Za" zakończeniem dyskusji głosowało 10 radnych, 11 radnych głosowało "przeciw".

Wniosek został odrzucony.

Przewodniczący Rady poinformował, że przychyla się do wniosku radnego Artura Włodarczyka o przerwanie obrad sesji i odroczenie jej do 21 stycznia br. do godz. 12.00.

Burmistrz Stawiarski zwrócił uwagę radnych na konsekwencje odroczenia uchwalenia budżetu gminy na 2019 r. Poinformował, że będzie to skutkowało zablokowaniem pewnych inwestycji i groźbą utraty dofinansowania na projekt termomodernizacji przedszkola w Bukowie Śląskiej.

Przewodniczący Rady, na wniosek mecenas Rudzkiej, zarządził przerwę.

Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji.

Radny Ochędzan złożył wniosek o nieprzerywanie obrad sesji.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad pierwszym złożonym wnioskiem złożonym przez radnego Włodarczyka, czyli za odroczeniem sesji do 21.01.2019 r.

"Za" odroczeniem sesji głosowało 12 radnych, 9 radnych głosowało "przeciw".

Przewodniczący Rady odroczył obrady sesji do 21.01.2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Fior

Protokołowała
Justyna Cieślak