Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 776//VII/18 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów, obejmującej działki zlokalizowane w miejscowości Kamienna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 6 maja 2019 r. do 3 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, w pokoju nr 38B,w godz.: poniedziałek - piątek od 9:00 do 14:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, w Dużej Sali Narad, o godz. 10:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Namysłowa, na adres Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2019 r. Ponadto uwagi mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mpzp@namyslow.eu, zgodnie z art. 18 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego planu miejscowego, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem planu miejscowego, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami.

Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Namysłowa, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu jest Burmistrz Namysłowa.

Burmistrz Namysłowa
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski