Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt protokołu Nr IX/19 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2019 roku

Projekt protokołu Nr IX/19
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
13 czerwca 2019 roku

Przewodniczący Rady poinformował, że 13 czerwca 2001 r. zarejestrowano partię Prawo i Sprawiedliwość, natomiast 13 czerwca 2004 r. odbyły się pierwszy raz w Polsce wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Fior otworzył IX sesję Rady Miejskiej w Namysłowie. Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak.

Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych na sesji, a następnie stwierdził, na podstawie listy obecności (zał. nr 1 do protokołu), że w sesji uczestniczy 19 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali porządek obrad sesji wraz z projektami uchwał.  Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.

Porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze i ślubowanie radnego Kazimierza Kosa.
 3. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 4. Raport o stanie Gminy Namysłów za 2018 rok - debata.
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Namysłowa wotum zaufania.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.:
  a) odczytanie Uchwały nr 1/5/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Namysłów i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa,
  b) odczytanie Uchwały nr 114/2019 z dnia 27 kwietnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.
  c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2018 rok.
 8. Absolutorium dla Burmistrza Namysłowa:
  a) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej do Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa,
  b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Namysłowa z wykonania budżetu gminy za 2018 r.,
  c) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Namysłów z Lokalnego Centrum Rozwoju "Samorządowa Polska" Namysłów Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie oraz na wystąpienie Gminy Namysłów ze spółki Krajowy Fundusz Seniora Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 12. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad IX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady poinformował, że na podstawie Postanowienia 282/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego, mandat obejmuje Pan Kazimierz Kos. Przewodniczący poprosił wszystkich o powstanie i odczytał słowa roty ślubowania: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

W odpowiedzi Pan Kazimierz Kos dokonał ślubowania poprzez wypowiedzenie słów: "Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodniczący stwierdził, że w sesji uczestniczy 20 radnych.

Ad. 3.

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od 30 maja 2019 r. do 13 czerwca 2019 r., oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 30 maja 2019 r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady poinformował, że nikt z mieszkańców nie zgłosił pisemnie chęci zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie gminy za 2018 r.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym zostało radnym oraz mieszkańcom gminy przedstawione Zarządzenie nr 124/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Namysłów za 2018 rok. Przypomniał, że Burmistrzem został 22 listopada 2018 r. więc przedłożony raport w znacznej części dotyczy działalności poprzedniego Burmistrza.

Sekretarz gminy stwierdziła, że przygotowany raport zawiera znacznie więcej informacji niż wymaga tego zapis ustawy o samorządzie gminnym. Poinformowała, jakie zagadnienia zostały w nim przedstawione. Podziękowała wszystkim, którzy pracowali nad przygotowaniem raportu o stanie gminy za 2018 r.

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że raport nie budzi jego zastrzeżeń. Jego zdaniem powinien zawierać również informację na temat liczby osób zatrudnionych w Urzędzie, jednostkach podległych i spółkach. Dodał, że wstrzyma się od głosu podczas głosowania nad wotum zaufania dla obecnego Burmistrza, skoro w głównej mierze dotyczy on działalności poprzedniego Burmistrza.

Burmistrz Stawiarski przypomniał, że uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza musi być podjęta bezwzględną większością głosów, czyli suma głosów "wstrzymujących się” i "przeciwnych” musi być mniejsza niż liczba głosów "za”.

Radny Biliński podziękował za uwagę i stwierdził, że radni nie głosują nad raportem, ale nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania. Dodał, że ma zastrzeżenia do pracy obecnego Burmistrza.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji stałych Rady o informację na temat wyniku zaopiniowania przedmiotowego projektu uchwały.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały 2 głosami "za” i 2 głosami "wstrzymującymi się”.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie, 4 głosami "za” i 2 głosami "wstrzymującymi się”, zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2 głosami "za” i 4 głosami "wstrzymującymi się” zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki 2 głosami "za” i 3 głosami "wstrzymującymi się” zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Michał Wilczak poinformował, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych negatywnie, 1 głosem "przeciw” i 2 głosami "wstrzymującymi się”, zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za” podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Namysłowa wotum zaufania głosowało 10 radnych, 6 radnych głosowało "przeciw”, 4 radnych "wstrzymało się” od głosu. Uchwała nie została podjęta.

Przewodniczący Rady prosił, aby Adwokat potwierdził, że ww. uchwała nie została podjęta.

Adwokat Radosław Mieszkalski odpowiedział, że ww. uchwała nie została podjęta i przytoczył zapis §28aa ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi, że niepodjęcie uchwały o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu burmistrzowi wotum zaufania.

W związku z powyższym podjęta została Uchwała nr 86/VIII/19 w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Namysłowa wotum zaufania.

Ad. 6.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Uchwałę nr 1/5/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Namysłów i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa.

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 114/2019 z dnia 27 kwietnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Michał Wilczak poinformował, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za” podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok głosowało 19 radnych, 1 radny "wstrzymał się” od głosu.
Uchwała została podjęta - 87/VIII/19.

Ad. 7.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Michał Wilczak poinformował, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za” podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2018 rok głosowało 19 radnych, 1 radny "wstrzymał się” od głosu.
Uchwała została podjęta - 88/VIII/19.

Ad. 8.

Przewodniczący Rady odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa oraz Uchwałę nr 231/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Namysłowa z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Michał Wilczak poinformował, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za” podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa głosowało 19 radnych, 1 radny "wstrzymał się” od głosu.
Uchwała została podjęta - 89/VIII/19.

Burmistrz Stawiarski podziękował wszystkim pracownikom, którzy pracowali nad raportem o stanie gminy oraz nad dokumentami związanymi z absolutorium. Podziękował radnym. Stwierdził, że radni nie udzielili Burmistrzowi wotum zaufania na podstawie raportu o stanie gminy za 2018 r., ale przy głosowaniu nad absolutorium już takiej odwagi nie mieli. Poinformował, że gdyby radni nie przegłosowali absolutorium Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu z pewnością uznałaby głosowanie za polityczne, biorąc pod uwagę pozytywne zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. Dodał, że głosowanie skutkujące nieudzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania było polityczne i pokazało, że część radnych nie chce współpracować z Burmistrzem dla dobra gminy. Poza tym w tym przypadku nie ma organu, który mógłby stwierdzić taką tezę. Zauważył, że Pan Kruszyński i Pan Artur Włodarczyk, którzy pracowali w Urzędzie w 2018 r. negatywnie ocenili swoją pracę, podobnie jak radni poprzedniej kadencji - Pani Teodorczyk i Pan Jakub Włodarczyk. Na zakończenie dodał, że  jego wystąpienie ma na celu charakter informacyjny dla mieszkańców.

Przewodniczący Rady stwierdził, że jest to tzw. "żółta kartka” dla pracy Burmistrza. Ponadto stwierdził, że Pan Stawiarski w 2018 r. pełnił już funkcję Burmistrza i ten czas wystarczył, aby zapracować sobie na nieotrzymanie wotum zaufania.

Radny Próchnicki zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji, ponieważ uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady stwierdził, że należy przegłosować zgłoszony wniosek formalny. Prosił o potwierdzenie Adwokata.

Adwokat Mieszkalski stwierdził, że uchwała została podjęta, punkt porządku obrad został wyczerpany i należy przejść do kolejnego bez zastanawiania się nad treścią wniosku.

Ad. 9.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Michał Wilczak poinformował, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Radny Ochędzan prosił o informację na temat zasadności wstąpienia do przedmiotowej spółki.

Skarbnik gminy wyjaśniła, że Gmina Namysłów wstąpiła do wspomnianych w projekcie uchwały dwóch spółek, gdy Burmistrzem był Pan Krzysztof Kuchczyński.

Burmistrz Stawiarski dodał, że spółka od 2017 r. nie funkcjonuje, nie składa sprawozdań. Została podjęta decyzja, aby z tej spółki wystąpić i odsprzedać udziały.

"Za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Namysłów z Lokalnego Centrum Rozwoju "Samorządowa Polska" Namysłów Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie oraz na wystąpienie Gminy Namysłów ze spółki Krajowy Fundusz Seniora Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie głosowało 20 radnych. Uchwała została podjęta - 90/VIII/19.

Ad. 10.

Przewodniczący Rady poinformował, że od czasu ostatniej sesji wpłynęły do niego odpowiedzi Burmistrza na 3 interpelacje radnego Michała Wilczaka, o których informował na poprzedniej sesji oraz otrzymał odpowiedzi na 3 interpelacje, które złożył osobiście.

Przewodniczący Fior zapytał, czy informację o stanie zatrudnienia mógłby uzyskać na kolejnej komisji.

Burmistrz Stawiarski odpowiedział, że informacja, o którą wnosi Przewodniczący jest dostępna publicznie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Fior odnosząc się do odpowiedzi Burmistrza na zapytanie dotyczące wydatków na publikację w "Kurierze Namysłowskim” stwierdził, że nie otrzymał informacji, o które wnosił, czyli jakie wydatki są ponoszone w poszczególnych miesiącach. Stwierdził, że podany przez Burmistrza koszt strony musi był pomyłką, ponieważ w cenniku Kuriera nie znalazł takiej ceny, tylko niższą.

Burmistrz Stawiarski wyjaśnił, że koszt zależy od tego na której stronie znajduje się artykuł. Poinformował, że podał cenę za moduł, a Przewodniczący może zweryfikować, ile artykułów było zamieszczonych przez Urząd.

Radny Krzyżewski poinformował, że przy ul. Kolejowej, gdzie obecnie znajduje się SkatePark wcześniej znajdował się plac, gdzie można było zdawać egzaminy na prawo jazdy kategorii AM. Zapytał, czy przewidziane jest inne miejsce na ten cel. Następnie poinformował, że prawo jazdy na skuter może uzyskać osoba powyżej 14. roku życia. Egzamin można zdawać w Namysłowie.

Przewodniczący Rady prosił o złożenie zapytania na piśmie.

Radna Teodorczyk zapytała o stanowisko Urzędu w sprawie wypłaty utraconych zarobków nauczycieli w czasie strajku.

Burmistrz Stawiarski apelował, aby przestrzegać zapis ustawy, że interpelacje są składane na piśmie.

Ad. 11.

Przewodniczący Rady poinformował, że od czasu ostatniej sesji wpłynęły następujące pisma:

 • zawiadomienie o zwołaniu I sesji II kadencji Namysłowskiej Rady Seniorów,
 • od mieszkanki Jastrzębia w sprawie wystąpienia na poprzedniej sesji jej sąsiada i upublicznienia jej danych osobowych,
 • od Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego, który przekazał Uchwałę nr VIII/65/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uznania skargi w przedmiocie wycinki drzew w pasie drogi powiatowej nr DP 1125 O na odcinku ul. Grunwaldzka - m. Ligotka za bezzasadną,
 • od Wojewody Opolskiego w sprawie wyrażenia zgody na wpis hipoteki na nieruchomości Gminy Namysłów.

Przewodniczący Rady poinformował, że 4 czerwca 2019 r. odbyła się uroczysta sesja. Stwierdził, że mimo braku kworum była to sesja. Prosił o prawidłowe podpisanie transmisji z przedmiotowej sesji w Biuletynie Informacji Publicznej. Stwierdził, że skoro Burmistrz stoi na stanowisku, że Przewodniczący popełnił błąd to spór ten powinien rozstrzygnąć nadzór prawny Wojewody Opolskiego. Następnie stwierdził, że podczas obrad sesji, z powodu nieobecności Adwokata, nie mógł zasięgnąć opinii prawnej. Zauważył, że to do kompetencji Przewodniczącego należy prowadzenie sesji, jej otwieranie i zamykanie.

Burmistrz Stawiarski zauważył, że Przewodniczący otrzymał opinię prawną na temat przebiegu VIII uroczystej sesji. Poinformował, że wraz z urzędnikami Urzędu Miejskiego jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa i nie można zmienić opisu pod transmisją, ponieważ to nie była sesja. Następnie zauważył, że stanowisko Urzędu w tej sprawie jest jednoznaczne, więc jeśli Przewodniczący się z nim nie zgadza sam może wystąpić o opinię do Wojewody.

Przewodniczący Rady zauważył, że opinię prawną otrzymał kilka dni po sesji. W jej trakcie nie miał możliwości zasięgnięcia opinii prawnej. Stwierdził, że to nie Burmistrz powinien decydować co jest sesją. Dodał, że jeśli popełnił błąd, to sam za niego odpowie i organ nadzorczy powinien o tym zdecydować.

Burmistrz Stawiarski stwierdził, że o tym, czy sesja była prawomocna decyduje art. 26, 28 i 29 Statutu Gminy Namysłów.

Przewodniczący Rady poinformował, że będzie dążył do pogodzenia w tej prostej sprawie. Zauważył, że tematu nie byłoby, gdyby nie nieobecność radnych. Apelował o przypomnienie sobie słów przysięgi, które były odczytywane na początku sesji.

Ad. 12.

"Za” przyjęciem protokołu z VII sesji głosowało 20 radnych.

Ad. 13.

Wiceprzewodniczący Biliński stwierdził, że dopóki nadzór Wojewody nie stwierdzi braku prawomocności sesji to jest sesja. Następnie przytoczył rozstrzygnięcia nadzorcze:

 • Nr PN.4131.482.2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 grudnia 2018 r.,
 • Nr PN.4131.419.2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 listopada 2018 r.,
 • Nr P-II.4131.2.264.2018 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2018 r.

Przewodniczący Rady powtórzył, że sesja 4 czerwca 2019 r. była uroczysta, bez żadnych uchwał. Odniósł się do zarzutu, że była to sesja polityczna i stwierdził, że jedynym politycznym działaniem było zachowanie Burmistrz.

Burmistrz Stawiarski zauważył, że radny Biliński przytoczył rozstrzygnięcia nadzorcze z gmin, w których statut nie reguluje podnoszonej kwestii. Następnie odczytał wspomniane wcześniej artykuły ze Statutu Gminy Namysłów. Apelował o zakończenie dyskusji i stwierdził, że spór jest techniczny i wniósł o zaskarżenie tej sytuacji do Wojewody.

Wiceprzewodniczący Rady wyjaśnił, że przytoczone rozstrzygnięcia dotyczyły zapisów w statutach miast i organy nadzorcze stwierdziły, że są niezgodne z prawem. Stwierdził, że chętnie udostępni odczytane rozstrzygnięcia.

Radny Ochędzan prosił o dostarczenie materiałów. Apelował do Przewodniczącego, aby nie oceniał i nie interpretował cudzych wypowiedzi. Stwierdził, że każdy mówi w swoim imieniu. Podziękował radnym, którzy zagłosowali przeciw wotum zaufania i stwierdził, że tak surowa ocena własnych rządów nie była potrzebna. Poinformował, że głosował za udzieleniem wotum zaufania Burmistrzowi w związku ze zmianą rządów, pomimo tego, że 10 miesięcy zarządzania gminą mu się nie podobało.

Przewodniczący Rady podziękował za ciekawą interpretację głosowania nad wotum zaufania dla obecnego Burmistrza.

Radny Kruszyński stwierdził, że starannie wykonany raport o stanie gminy za 2018 r. pokazuje, że poprzedni włodarze gminy zostawili ją w bardzo dobrej kondycji. Stwierdził, że zupełnie czymś innym jest głosowanie nad wotum zaufania dla obecnego Burmistrza, który spowodował, że część radnych straciła do niego zaufanie.

Radny Ochędzan stwierdził, że wszystkie przedłożone dokumenty dotyczą 2018 r., a nie czasu od kiedy Burmistrzem został Pan Stawiarski. Wyraził zdanie, że nie ma nic gorszego niż były Burmistrz w składzie obecnej Rady Miejskiej.

Burmistrz Stawiarski odnosząc się do radnego Kruszyńskiego poinformował, że wotum zaufania, a także absolutorium było dla niego. Zwrócił uwagę, że w pierwszym roku nieudzielenie mu wotum zaufania nie skutkuje żadnymi sankcjami. Następnie przytoczył zapis §28aa pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi, że raport o stanie gminy obejmuje m.in. realizacje budżetu obywatelskiego w roku poprzedzającym i zapytał, jaki on budżet obywatelski realizował w 2018 r. Stwierdził, że jego rządy radni ocenią w 2020 r. Ponadto dla każdego samorządowca najlepszym wotum zaufania są wybory. Następnie poinformował, że podczas jego kadencji zostało pozyskanych już 3,8 mln zł środków zewnętrznych na inwestycje, a ponadto został mu przyznany tytuł Burmistrz 2019 roku przez niezależną Federację Pracodawców i Pracowników.

Przewodniczący Rady odniósł się do nie zawsze skutecznej weryfikacji polityków przez wyborców oraz ponownie uzasadnił brak udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi stylem sprawowania władzy.

Radny Próchnicki stwierdził, że Wiceprzewodniczący Biliński przedstawił rozstrzygnięcia nadzorcze, a nie poinformował, czy zostały one zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wiceburmistrz Moniuszko-Czuczwara nie zgodziła się z wypowiedzią radnego Kruszyńskiego, że raport o stanie gminy za 2018 r. jest dobrze przygotowany, bo dotyczy pozytywnej działalności poprzedniej kadencji. Stwierdziła, że jest on dobry, ponieważ jest dokładny i wieloskładnikowy. Zwróciła uwagę, że nie ma w nim zawartych informacji, że włodarze poprzedniej kadencji zostawili zaniedbane świetlice czy przedszkola bez odpowiedniej ilości miejsc dla dzieci. Stwierdziła, że w poprzedniej kadencji za 1,7 mln zł została wyremontowana Szkoła Podstawowa nr 5, która nie spełnia  wymogów technicznych - nie ma świetlicy, stołówki ani sali gimnastycznej. Dodała, że  w poprzedniej kadencji nie zamontowano również klimatyzatorów do sal żłobkowych. Apelowała o zaprzestanie hipokryzji.

Radny Włodarczyk krytycznie odniósł się do słów Pani Wiceburmistrz oraz poinformował, dlaczego nie udzielił Burmistrzowi wotum zaufania - informowanie mieszkańców gminy o wyższym zadłużeniu gminy oraz zachowanie Burmistrza podczas uroczystej sesji 4 czerwca br. Stwierdził, że Burmistrz nie jest zainteresowany współpracą z radnymi.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk zapytał, kiedy planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na budowę dróg na Osiedlu Leśnym. Zapytał, czy możliwe jest spotkanie z mieszkańcami przed rozpoczęciem prac w celu przedstawienia harmonogramu robót.

Burmistrz Stawiarski odpowiedział, że po wykonaniu prac związanych z kanalizacją, rozpoczną się prace związane z budową nawierzchni, oświetleniem i odwodnieniem. Podkreślił kompleksowość zadań.

Wiceburmistrz Moniuszko-Czuczwara zapytała radnego Włodarczyka, co zostało zrobione podczas poprzedniej kadencji, aby uzdrowić sytuację oświatową w Gminie Namysłów.

Radny Włodarczyk poinformował, że nie będzie tego wyliczał i zobowiązał się do poinformowania Pani Wiceburmistrz i opinii publicznej na temat tego, co zostało zrobione w poprzedniej kadencji.

Ad. 14.

Przewodniczący Rady zamknął obrady IX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Fior

Protokołowała
Justyna Cieślak

Metryczka
 • wytworzono:
  17-06-2019
  przez: Justyna Cieślak
 • opublikowano:
  17-06-2019 15:11
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 482
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu