Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania i kompetencje organów i osób sprawujących funkcję w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej

ORGANAMI PRZEDSZKOLA SĄ:

1) Dyrektor przedszkola;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców.

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA:

1. Stanowisko dyrektora powierza organ prowadzący przedszkole, kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu;

2. W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora, powierzenia i odwołania tego stanowiska dokonuje dyrektor przedszkola po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

3. Kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz;

4. Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą przedszkola;

5. Sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczycieli lub ich dorobku zawodowego w związku z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego;

6. Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do rozwijania samodzielnej pracy wychowanków;

7. Kontroluje realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego, w przypadku niskiej frekwencji (poniżej 50%) może zezwolić na wniosek rodziców na realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego poza  przedszkolem;

8. Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

9. Planuje, organizuje i wspomaga proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy, ponosi odpowiedzialność za osiągane efekty w szczególności:

a) Na wniosek nauczyciela lub nauczycieli dopuszcza do użytku w przedszkolu program wychowania przedszkolnego;

b) Tworzy posiadającym warunki umożliwiające harmonijny rozwój każdego dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, indywidualnymi potrzebami i możliwościami;

c) Inspiruje nauczycieli do stosowania innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych oraz metod i form pracy z dziećmi;

d) Organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną dzieciom posiadającym opinię, orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej, powołuje zespół składający się z wychowawców i specjalistów, wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu;

e) Informuje rodziców o miejscu, dacie i godzinie posiedzenia zespołu udzielającego jego dziecku pomocy, oraz na piśmie informuje rodzica o ustalonych przez zespół formach i sposobach pomocy.

10. Realizuje zadania zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji oraz zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole;

11. Ma prawo do wstrzymywania uchwał Rady Pedagogicznej, jeśli są one niezgodne z prawem oświatowym;

12. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;

13. Podejmuje decyzje o bieżących remontach;

14. Administruje Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem;

15. Prowadzi dokumentację kancelaryjno – archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami;

16. Dba o dobry wizerunek przedszkola;

17. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu w szczególności:

a) Określa zasady sprawowania opieki nad dziećmi w przedszkolu, podczas pobytu na świeżym powietrzu, podczas spacerów i wycieczek;

b) Organizuje okresowe przeglądy techniczne obiektu przedszkola i sprawności i eksploatacji urządzeń znajdujących się w przedszkolu;

c) Organizuje badania profilaktyczne pracowników przedszkola, szkolenia w zakresie BHP i P. Poż. oraz inne, a także zapewnia odzież i sprzęt ochrony osobistej

d) Dba o racjonalne żywienie dzieci.

18. Współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

19. Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji skreślić wychowanka z listy, decyzja o skreśleniu podejmowana jest na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w przypadku:

a) Nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka dłużej niż miesiąc;

b) Nie uiszczania opłat za korzystanie dziecka z usług przedszkola;

c) Zatajenie przez rodziców/prawnych opiekunów ważnych informacji o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt w przedszkolu;

d) Zaobserwowania niepokojących zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu innych i odmowy ze strony rodziców współpracy ze specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc;

e) W przypadku zgłoszenia przez rodziców/prawnych opiekunów, na piśmie prośby o skreślenie dziecka z listy wychowanków.

20. Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników, nie będących nauczycielami:

a) Zatrudnia i zwalnia nauczycieli orz innych pracowników przedszkola;

b) Określa zakresy obowiązków, zadań i odpowiedzialności;

c) Dokonuje oceny pracy pracowników pedagogicznych i samorządowych;

d) Przyznaje pracownikom nagrody, wyróżnienia oraz wymierza kary w ramach obowiązującego prawa;

e) Występuje z wnioskiem w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

21. Wydaje zarządzenia o charakterze wewnętrznym, regulujące prawidłowe funkcjonowanie przedszkola zgodne z obowiązującym prawem;

22. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów ogólnych;

23.  Współpracuje z osobami / instytucjami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;

24.  Organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego przedszkole i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

 

Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swych zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności dyrektora jego kompetencje delegowane są na nauczyciela.

Dyrektor w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:

1) Organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

2) Organ prowadzący przedszkole o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

 

RADA PEDAGOGICZNA

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola, w zakresie realizacji zadań statutowych.

2. Członkami rady pedagogicznej są wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu, dla których praca wychowawczo- opiekuńczo- dydaktyczna stanowi podstawowe zajęcie.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. W uzasadnionych przypadkach dyrektor powierza przewodniczenie radzie wicedyrektorowi lub innemu nauczycielowi zatrudnionemu w przedszkolu.

4. Na wniosek dyrektora lub rady pedagogicznej w zebraniach rady pedagogicznej biorą udział z głosem doradczym osoby zaproszone.

5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż jeden raz na pół roku i w miarę potrzeb.

6. Zebrania są organizowane na wniosek;

a) Organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

b) Organu prowadzącego przedszkole,

c) Co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej,

d) Dyrektora.

7. W ramach kompetencji stanowiących rada pedagogiczna:

a) Zatwierdza program pracy przedszkola;

b) Podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

c) Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

d) Podejmuje uchwały w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków;

e) Przygotowuje projekt statutu lub jego zmian, uchwala statut oraz jego nowelizację;

f) Ustala regulamin swojej działalności;

g) Stanowi w sprawach wynikających z odrębnych przepisów;

h)  Ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

8. Rada pedagogiczna opiniuje:

a) Organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć;

b) Projekt planu finansowego przedszkola oraz przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu środków specjalnych;

c) Wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród, wyróżnień nauczycielom oraz innym pracownikom przedszkola;

d) Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom dodatkowych czynności i zajęć związanych z organizacją procesu dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczego w ramach przysługującego im wynagrodzenia;

e) Powierzenie stanowiska dyrektorowi przedszkola kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący w przypadku, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata;

f) Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora na kolejny okres;

g) Rada pedagogiczna wyraża opinię związaną z dokonywaniem oceny pracy dyrektora przedszkola;

h) Opiniuje programy wychowania przedszkolnego.

9. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w przedszkolu;

10. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane w głosowaniu tajnym albo jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. W sprawach personalnych i innych uzasadnionych, głosowanie jest tajne;

11. Zebrania rady są protokołowane;

12. Nauczyciele zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci, rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników.

 

RADA RODZICÓW

1. Rada rodziców jest społecznym organem przedszkola, który stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, określający wewnętrzną strukturę i tryb pracy oraz powoływania rad grupowych i rady przedszkola.

3. Rada rodziców może występować do dyrektora przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.

4. Rada rodziców współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.

5. Do kompetencji rady rodziców należy:

a) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności pracy przedszkola w przypadku uzyskania przez przedszkole niskiej oceny ewaluacji zewnętrznej,

b) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez przedszkole,

6. Rada rodziców może wyrażać opinię na wniosek dyrektora przedszkola o pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Rada rodziców powinna, przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie a dorobku zawodowego nauczyciela.

7. Rada rodziców opiniuje plan finansowy przedszkola.

8. Rada rodziców opiniuje przedstawiony przez radę pedagogiczną zestaw programów wychowani przedszkolnego.

9. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

10. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin.

11. Zebrania rady rodziców są protokołowane.

12. W posiedzeniach rady rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym dyrektor przedszkola oraz wytypowani przez radę pedagogiczną nauczyciele.