Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności Szkoły Podstawowej Nr 2 w Namysłowie

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

1.Głównym celem Szkoły jest:

1) wychowanie człowieka twórczego, otwartego, przedsiębiorczego, świadomie i pewnie poruszającego się w świecie wartości i umiejącego dokonywać właściwych wyborów,
2) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata,
3) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju,
4) określenie warunków pobytu ucznia w szkole i zapewnienie bezpieczeństwa,
5) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia,
6) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich,w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,
7) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowanego w Konstytucji RP.

2.Do zadań Szkoły należy:

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w Szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez Szkołę,
2) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania,
3) wdrażanie do samodzielności w myśleniu, podejmowanie decyzji i działania przez stosowanie nowoczesnych metod i form pracy z uczniami,
4) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania,
5) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb,
6) wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych Szkoły,
7) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
8) wspomaganie wychowawczej roli rodziców,
9) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
10) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
11) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania,
12) przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyborukierunku dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe,
13) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwieoraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
14) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć pozalekcyjnychi pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania,
15) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu,
16) egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
17) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji;

Granice obwodu
1) Następujące ulice: Brzozowa, Dębowa, Grunwaldzka, Jarzębinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Krzywa, Lipowa, Modrzewiowa, Oławska, Orzechowa, Podleśna, Podmiejska, Marii Curie Skłodowskiej, Sosnowa, Świerkowa, Wierzbowa, Władysława Stanisława Reymonta Nr 1 – 9 i nr: 11, 78, 80, 82, 84, 86

2) Sołectwo: Ligotka

Granice obwodu klas gimnazjalnych
Brzeska, Brzozowa, Fryderyka Chopina, Marii Dąbrowskiej, Dębowa, Jana Długosza, Mariana Falskiego, Grunwaldzka, Jarosława Iwaszkiewicza, Jana Pawła II, Kolejowa, Tadeusza Kościuszki, Krzywa, Kasztanowa, Klonowa, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Lipowa, Modrzewiowa, Mariańska, Gabriela Narutowicza, Ogrodowa, Stefana Okrzei, Oławska, Orzechowa, Pastewna, Emilii Plater, Bolesława Prusa, Plac Pod Grzybkiem, Podleśna, Podmiejska, Mikołaja Reja, Władysława Stanisława Reymonta, Marii Skłodowskiej - Curie, Słoneczna, Sosnowa, Stawowa, Świerkowa, Tęczowa, Wiejska, Wincentego Witosa, Wierzbowa, Stanisława Żeromskiego

Sołectwa
Jastrzębie z Przysiółkiem Wszemil, Ligotka, Nowy Folwark, Ziemiełowice

 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-07-2019
  przez: Pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Namysłowie
 • opublikowano:
  15-07-2019 22:49
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  17-07-2019 10:33
  przez: Barbara Łabowska
 • podmiot udostępniający:
  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysłowie
  odwiedzin: 105
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×