Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Koordynatorem ds. dostępności Urzędu Miejskiego w Namysłowie jest Pan Roman Kania, tel. 77 419-03-55, e-mail: .

Dostępność cyfrowa

Urząd Miejski w Namysłowie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.bip.namyslow.eu.

Urząd Miejski posiada aplikację mobilną. Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej: http://bip.namyslow.eu/5976/deklaracja-dostepnosci.html

Data publikacji strony internetowej: 2016.08.29

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016.08.29

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.01.24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 1.0 (poziom AA)

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis www.bip.namyslow.eu spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 1.0 na poziomie AA.

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje szczegółowe dotyczące dostępności strony www.bip.namyslow.eu

 • język stron serwisu jest prawidłowo określony w kodzie strony,
 • tytuły stron - prawidłowo osadzone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec,
 • w całym serwisie zadbano o konsekwentną nawigację,
 • zagwarantowana jest możliwość pominięcia bloków,
 • nagłówki są prawidłowo zagnieżdżone w całym serwisie,
 • listy są prawidłowo użyte w całym serwisie,
 • wszystkie Formularze zostały prawidłowo zbudowane i opisane,
 • linki są prawidłowo opisane tak by informowały o swoim celu także poza kontekstem,
 • linki graficzne - prawidłowo wdrożone w całym serwisie dzięki zastosowaniu linków blokowych i ustawieniu pustych tekstów alternatywnych,
 • nawigacja jest spójna i logiczna w całym serwisie,
 • ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę,
 • fokus oraz tabindex - każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
 • w całym serwisie zastosowany jest kontrast wymagany standardem WCAG 2.0 na poziomie AA,
 • rozdzielenie struktury i wyglądu - strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.
 • brak błędów składniowych HTML,
 • odtwarzacze video dostosowane są dla osób korzystających wyłącznie z klawiatury,
 • wszystkie elementy graficzne mają zrozumiały tekst alternatywny lub możliwość ustawienia takiego tekstu przez redaktora,
 • wszystkie strony powinny mieć możliwość stosowania nagłówków w prawidłowej hierarchii,
 • serwis nie jest zbudowany na bazie tabel, traktowanych jako element konstrukcji layoutu,
 • wszelkie mechanizmy nawigacyjne „grupy odnośników” są przedstawione za pomocą list nieuporządkowanych,
 • kolejność nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML jest logiczna i intuicyjna,
 • architektura informacji jest logiczna, przejrzysta, spójna i przewidywalna,
 • elementy nawigacyjne oraz komunikaty nie polegają tylko na charakterystykach zmysłowych jak np.: kształtu, lokalizacji wizualnej lub miejsca czy dźwięku,
 • odnośniki zamieszczone w treściach artykułów odróżniają się od pozostałego tekstu nie tylko kolorem, ale i dodatkowym wyróżnieniem np. podkreśleniem,
 • po wczytaniu strony www nie jest od razu odtwarzany dźwięk,
 • serwis posiada wersję kontrastową posiadającą taką samą zawartość co wersja graficzna,
 • serwis jest prawidłowo wyświetlany w systemowym trybie wysokiego kontrastu (system Microsoft Windows, przeglądarka Internet Explorer),
 • typografia tekstów i kontrasty są zaprojektowane pod kątem czytelności,
 • po powiększeniu w przeglądarce rozmiaru czcionki do 200% nie następuje utrata zawartości lub funkcjonalności serwisu,
 • treści nie są przedstawione jedynie za pomocą grafiki, jeśli ta sama prezentacja wizualna może być zaprezentowana jedynie przy użyciu tekstu. Wyjątkiem jest tekst, który jest częścią logo lub nazwy własnej produktu,
 • wszystkie informacje, które są automatycznie przesuwane i widoczne dłużej niż 5 sekund lub automatycznie się aktualizują posiadają mechanizm, który pozwala na ich zatrzymanie lub ukrycie,
 • odnośniki będące częścią nawigacji jak np. rozwinięcia artykułów („więcej”, „czytaj więcej”) są uzupełnione tak, aby były zrozumiałe i jednoznacznie informowały użytkownika, dokąd go zaprowadzą lub jaką akcję wykona,
 • poza standardową nawigacją zapewnione są przynajmniej dwa sposoby odnalezienia informacji jak np. mapa strony i wyszukiwarka,
 • zdefiniowany jest główny język dokumentu adekwatny do wersji językowej. Mechanizm edycji treści ma możliwość definiowania języka dla poszczególnych treści zamieszczonych na podstronach (atrybut lang),
 • w całym serwisie mechanizmy, które powodują przy zmianie ustawień jakiegokolwiek komponentu interfejsu użytkownika, automatyczną zmianę kontekstu,
 • wszystkie pola formularzy są opatrzone etykietami. Etykiety jednoznacznie informują o błędach lub sukcesie po ich wypełnieniu. W przypadku wystąpienia błędów system sugeruje jego rozwiązanie,
 • w serwisie nie stosuje się rozwiązań weryfikujących i zabezpieczających opartych na mechanizmie CAPTCHA,
 • zapewniona jest całkowita zgodność ze standardami HTML i CSS całego serwisu (zarówno szablonów, jak i kodu generowanego z edytora treści, w którym pracuje redaktor).
 • serwis może zawierać technologie wymienione w dokumentach WCAG 2.0 jako wspierające dostępność jak np.: Java Script, PDF, ARIA,
 • w serwisie zastosowano wytyczne odnośnie strony kontrastowej przygotowanej na potrzeby osób niepełnosprawnych (np. czarne tło, żółte i białe litery),
 • wszystkie teksty w alternatywnej wersji kolorystycznej mają prawidłowy kontrast,
 • odnośniki, które w wersji normalnej mają dobry kontrast tekstu do tła są zachowane w wersji kontrastowej,
 • przycisk przełączenia na wersję kontrastową jest dobrze widoczny,
 • w wersji kontrastowej dobrze widoczny jest przycisk powrotu do pierwotnej kolorystyki,
 • serwis ma możliwość powiększania czcionki, przy czym:
  • przycisk powiększenia zmienia nie tylko tekst artykułu, ale również wielkość tekstu nawigacji i innych bloków treści strony,
  • powiększenie działa w obrębie wszystkich podstron,
  • przyciski powiększenia są widoczne,
  • przyciski powiększenia są dostępne z poziomu klawiatury.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z następującymi osobami:

Sławomir Idzi,  e-mail: , tel. 77 419 03 56 lub

Karol Szczyrk, e-mail: , tel. 77 419 03 39.

Siedziba: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
 3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Urząd Miejski w Namysłowie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Miejski zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Urząd Miejski odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów.

Urząd Miejski jest częściowo (tylko budynek B) przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek usytuowany jest w centrum Namysłowa, otoczony ulicami: Harcerską i Podwale.

Do Urzędu Miejskiego można dojechać tylko samodzielnie. W mieście nie funkcjonuje komunikacja miejska.

Urząd Miejski składa się z 2 budynków oznaczonych odpowiednio budynek A i budynek B.

Każdy budynek składa się z 3 pięter.

Budynkiem głównym jest Budynek A, do którego wejścia głównego najłatwiej dotrzeć od strony ul. Stanisława Dubois.

Wejście do  budynku A i do budynku B możliwe jest również poprzez dziedziniec - który usytuowany jest od strony ul. Harcerskiej. Po obydwu stronach dziedzińca znajdują się wejścia do budynków.

Przed wejściem do Budynku A Urzędu Miejskiego, od strony ul. Stanisława Dubois funkcjonuje parking, na którym wydzielone i oznaczone są 2 miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (wjazd na parking i skorzystanie z możliwości parkowania na tych miejscach wymaga uiszczenia opłaty).

Wjazd osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim jest możliwy tylko do budynku B Urzędu Miejskiego. Budynek B składa się z 3 pięter. Na każde z nich można wjechać windą. Wejście do windy znajduje się na dziedzińcu od strony ul. Harcerskiej.

Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Urzędu Miejskiego przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - tel. 77 419 03 00.

W budynku A znajduje się Punkt Informacyjny. Dojście do niego jest odpowiednio oznaczone tablicami informacyjnymi.

Można w nim uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia.

Schody w każdym budynku (rozpoczęcie i zakończenie) oznakowane są kolorem kontrastowym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

Winda w budynku B posiada funkcje dostosowania do przewozu osób z trudnościami
w poruszaniu się.

W Urzędzie Miejskim jest toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach - budynek B, Wydział Oświaty.

Na terenie budynków znajdują się oznaczenia poszczególnych części i informacje, które ułatwią poruszanie się po nim i umożliwią odnalezienie poszukiwanego pomieszczenia.

W budynku znajduje się duża sala konferencyjna do organizacji wydarzeń lub sesji Rady Miejskiej, do której dostęp maja również osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim. Wejście na salę możliwe jest poprzez dziedziniec i drzwi usytuowane w budynku B, które bezpośrednio prowadzą do windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Miejskim jest możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw.